Kamu idaresiNİn mali yapisi ve mali tablolari hakkinda biLGİ


sayfa1/3
d.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
  1   2   3RİZE İL ÖZEL İDARESİ

2015 YILI

DENETİM RAPORU


(Kamu idaresi tarafından cevaplandırılmak üzere gönderilen rapor)

Mart 2016

İÇİNDEKİLER

1.KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ 15

2.DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 18

3.SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU 19

4.DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 19

5.DENETİM BULGULARI 21

6.EKLER 44  1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ


Rize İl Özel İdaresi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan sınıflandırma çerçevesinde, genel yönetim kapsamında yer alan kamu idarelerinden birisi olup, faaliyetlerini 2015 yılı bütçesi ile verilen ödenekler ve ilgili kanunlarla merkezi idareden aktarılan diğer kaynaklarla yürütmektedir.

Bu kapsamda Rize İl Özel İdaresinin 2015 yılı bütçesiyle 44.000.000 TL ödenek öngörülmüş olup, 57.153.965,99 TL 2014 yılından devreden ödenek, Merkezi İdare Bütçesinden aktarılan toplam 139.180.114,47 TL ile birlikte yılı ödenekleri 236.465.089,95 TL’ye ulaşmıştır.

Bütçe ile Verilen Ödenek

Önceki Yıldan Devreden Ödenek

Merkezi İdareden Aktarılan Ödenek

Ek Ödenek

Net Bütçe Ödeneği Toplam

Bütçe Gideri Toplamı

Sonraki Yıla Devreden Ödenek

44.000.000

57.153.965,99

139.180.114,47

0

236.465.089,95

163.490.301,95

72.974.788,00

Merkezi yönetim kapsamındaki idareler tarafından ödenek gönderilmek suretiyle bir takım hizmetlerin il özel idareleri eliyle gerçekleştirilmesi 5302 sayılı İl Özelİ İdaresi Kanununun 6. maddesine eklenen ek fıkra ile mümkün kılınmıştır. Bu fıkra hükmünce aktarılan ödenekler nedeniyle öngörülen bütçe büyüklüğü ile gerçekleşen bütçe büyüklükleri arasında çok büyük farklılıklar oluşmaktadır. Bütçe hazırlık aşamasında merkezi yönetim kapsamındaki idarelerden yatırım projeleri karşılığında ne kadar ödenek gönderileceği bilinmediğinden bütçe rakamları gerçekçi olmamaktadır. Aktarma yoluyla gelen nakit gelir ve ödenek kaydedilmek suretiyle bütçeleştirilmektedir. Dolayısıyla il özel idarelerinin yılı bütçeleriyle öngörülen rakamlarla bütçe gerçekleşmeleri arasında fark bulunmaktadır.

Rize İl Özel İdaresinin sunulan mali tablolarına göre 2015 yılı gelir ve gider durumu aşağıda gösterilmiştir:

2015 YILI BÜTÇE GİDERLERİ TABLOSU

 

Bütçe Tahmini

Gerçekleşen Gider

Personel Giderleri

10.134.089,00

31.821.807,16

Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Prim Gideri

1.083.240,00

4.740.531,28

Mal ve Hizmet Alım Gideri

18.873.074,00

74.582.574,26

Faiz Giderleri

660.000,00

337.468,21

Cari Transferler

7.105.600,00

34.161.757,85

Sermaye Giderleri

3.391.001,00

17.846.163,19

Sermaye Transferi

0,00

0,00

Yedek Ödenekler

2.752.996,00

0

Toplam

44.000.000,00

163.490.301,952015 YILI BÜTÇE GELİRLERİ TABLOSU

 

Tahmini

Gerçekleşen

Vergi Gelirleri

0,00

0,00

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

1.400.000,00

1.288.773,87

Diğer Gelirler

40.800.000,00

44.343.561,54

Sermaye Gelirleri

1.800.000,00

209.000,00

Toplam Öz Gelir

44.000.000,00

45.841.335,41

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Diğer Gelirler (Tahsisli)

0,00

136.551.624,90

Toplam Gelir

44.000.000,00

182.392.960,31


Muhasebe ve Raporlama Sistemi

Rize İl Özel İdaresi mali işlemlerini 5018 sayılı Kanunla belirlenmiş muhasebeleştirme ve raporlama kurallarına göre gerçekleştirmektedir.

5018 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin ilk iki fıkrasında;

Muhasebe sistemi; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak ve malî raporların düzenlenmesi ile kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak şekilde kurulur ve yürütülür.

Kamu hesapları, kamu idarelerinin gelir, gider ve varlıkları ile malî sonuç doğuran ve öz kaynağın artmasına veya azalmasına neden olan her türlü işlemlerle garantilerin ve yükümlülüklerin belirlenmiş bir düzen içinde hesaplara kaydedilerek, yönetim ve denetim yetkilileriyle kamuoyuna gerekli bilgilerin sağlanması amacıyla tutulur.” denilmektedir.

Söz konusu 49 uncu maddenin son fıkrasında ise muhasebe işlemlerine, hesap planlarına ve işlemlerin muhasebeleştirilmesinde kullanılacak belgelerin şekil ve türlerine ilişkin düzenlemenin mahalli idareler için İçişleri Bakanlığınca yapılacağı hükmü getirilmiştir. Bu kapsamda il özel idarelerince de uygulanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği çıkarılmıştır.

Rize İl Özel İdaresinde mali işlemlerle ilgili muhasebe kayıtları Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği çerçevesinde İçişleri Bakanlığının sunduğu e-İçişleri otomasyon sistemi üzerinden yürütülmekte olup, mali nitelikteki hesap ve işlemleri Mali Hizmetler Müdürlüğünce gerçekleştirilmektedir.

2015 yılı denetimi kapsamında Rize İl Özel İdaresi tarafından “Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar” ın 5 inci maddesi gereğince hesap dönemi sonunda Sayıştaya gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden aşağıda yer alanlar denetime sunulmuş olup, denetim bunlar ile usul ve esasların 8 inci maddesinde yer alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır.

• Birleştirilmiş veriler defteri

• Geçici ve kesin mizan

• Bilanço

• Banka mevcudu tespit tutanağı

• Alınan çekler sayım tutanağı

• Menkul kıymet ve varlıklar sayım tutanağı

• Teminat mektupları sayım tutanağı

• Değerli kağıtlar sayım tutanağı

• Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu

• Bütçe gelirleri ekonomik sınıflandırılması tablosu

• Faaliyet sonuçları tablosu

Denetim görüşü, kamu idaresinin temel mali tabloları olan bilanço ve faaliyet sonuçları tablosuna verilecektir.


  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Kamu idaresiNİn mali yapisi ve mali tablolari hakkinda biLGİ iconKamu idaresiNİn mali yapisi ve mali tablolari hakkinda biLGİ

Kamu idaresiNİn mali yapisi ve mali tablolari hakkinda biLGİ icon6761 sayili kamu malî YÖnetiMİ ve kontrol kanunu ile bazi kanunlarda...

Kamu idaresiNİn mali yapisi ve mali tablolari hakkinda biLGİ iconKamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Kamu idaresiNİn mali yapisi ve mali tablolari hakkinda biLGİ iconEk: 3 serbest muhasebeci mali MÜŞAVİrler veya yemiNLİ mali MÜŞAVİrler...

Kamu idaresiNİn mali yapisi ve mali tablolari hakkinda biLGİ icon“Torba Yasa”, “Cumhuriyet Tarihinin En Geniş Kapsamlı Mali Af Yasası”...

Kamu idaresiNİn mali yapisi ve mali tablolari hakkinda biLGİ iconKamu görevlileriNİn geneline ve hizmet kollarina yönelik mali ve...

Kamu idaresiNİn mali yapisi ve mali tablolari hakkinda biLGİ iconSerbest muhasebeci mali MÜŞAVİRLİk ve yemiNLİ mali MÜŞAVİRLİk kanunu (1)

Kamu idaresiNİn mali yapisi ve mali tablolari hakkinda biLGİ iconSerbest muhasebeci mali MÜŞAVİRLİk ve yemiNLİ mali MÜŞAVİRLİk kanunu (1)

Kamu idaresiNİn mali yapisi ve mali tablolari hakkinda biLGİ icon2011 yili serbest muhasebeciLİK, serbest muhasebeci mali MÜŞAVİRLİk...

Kamu idaresiNİn mali yapisi ve mali tablolari hakkinda biLGİ iconSerbest muhasebeciLİK, serbest muhasebeci mali MÜŞAVİRLİk ve yemiNLİ mali MÜŞAVİRLİk kanunu


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com