I- 4734 sayılı Kanunun Kapsamına İlişkin Hususlar


sayfa1/20
d.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Kamu İhale Genel Tebliği

 

İÇİNDEKİLER

 

BİRİNCİ BÖLÜM

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU

 

I- 4734 sayılı Kanunun Kapsamına İlişkin Hususlar

 

II- Kanun Kapsamında Yer Almayan Tüzel Kişilikler

A. 4734 sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin İkinci Fıkrasında Belirtilen İdareler

B. Diğer Tüzel Kişilikler

C. İdarelerin Kamu Kaynağı Kullanımını Gerektirmeyen İşleri

D. İdareler Arası Kaynak Aktarımları

E. İdarelerin Kendilerine Bağlı Döner Sermayelerden Yapacakları Alımlar

F. İdarelerin Bankalar Aracılığı ile Yapacakları Fatura Tahsilat İşleri

            G. Elektrik, Su, Doğalgaz Gibi Mevzuatın Verdiği Yetki Çerçevesinde Sunulan ve Tekel  Niteliği Bulunan Mal ve Hizmetlerin Temini

H. Diğer Hususlar

 

III- İstisnalara İlişkin Düzenlemeler:

 

IV- 4734 sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin (g) Bendine İlişkin Açıklamalar

 

V- Tanımlar

A. Ağaçlandırma, Erozyon Kontrolü ve Fidan Dikim İşlerinin Niteliği

B. İhale Yetkilisi ve İhale Komisyonu

C. Bakım ve Onarıma İlişkin İhaleler

D. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

 

VI- Vergiler ve Yeni Türk Lirası

A. Vergiler

B. Yeni Türk Lirası Uygulaması

 

VII- Eşik Değerler

A. Döner Sermayeli Kuruluşların Tabi Oldukları Eşik Değerler

B. Yerli İstekli

C. Yerli Malı Belgesi

D. Serbest Bölgede Yerli İstekli ve Yerli Malı

E. Eşik Değerlere Göre İhalelerin Yabancı İsteklilere Açılması ve Fiyat Avantajı Uygulaması

 

VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar

A. İhalelerde İstenecek Yeterlik Belgelerinin ve Yeterlik Kriterlerinin İhale ve Ön Yeterlik Dokümanları ile İhale İlan ve Davet Belgelerinde Belirtilmesi

B. İş Deneyimi Belgeleri

C. Belli İstekliler Arasında İhale Usulü veya Pazarlık Usulü ile Yapılan İhalelerde Yeterlik  Kriterlerinin Belirlenmesi

D. İhaleden Önce Aslı İdareye Sunulan Belgelerin İdarelerce Onaylanması

E. Belgelerin Sunuluş Şekli

F. İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname ile İsteklilerin Ortaklık ve/veya Hisseleri İçin Verecekleri Beyanname

G. Koruma ve Güvenlik Hizmet Alımlarında Yeterlik

H. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 29 Uncu Maddesinin (B) Bendi  ile  33 Üncü Maddelerine Göre Sunulacak Belgelerin Tespiti  

I. Deneyime İlişkin Referans

J. Bilanço ve İş Hacmine İlişkin Belgeler

          K. Mal ve Hizmet Alımlarında Aynı Fiyatın Teklif Edilmesi

L. Hizmet Alım İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar

M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar

N. Yurt Dışında Yapılan Eğitime İlişkin Diplomaların İhalelerde Kullanımı

O. Yapım İşleri İhalelerinde İsteklinin Organizasyon Yapısına ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler

P. Mal Alımı İhalelerinde İlgili Mevzuatı Çerçevesinde İstenilecek Belgeler

R. Akaryakıt Alım İhalelerinde Dikkat Edilecek Hususlar

 

IX- İsteklilerden 10 uncu Maddenin Son Fıkrasına Göre İstenecek Belgeler

 

X- Yapım İşleri İhalelerinde Teklif ve Sözleşme Türünün Tespitinde Uyulması Gereken Hususlar

 

XI- Mal Alım İhalelerinde Teknik Şartnameler 

 

XII- İhale İlanı ve İhale Dokümanına İlişkin Açıklamalar

A. İhale İlanının Yapılış Şekline İlişkin Hususlar

B. İhale İlanlarındaki Hatalı Hususların Düzeltilmesi

C. Zeyilname İle İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması

D. CD Ortamında Hazırlanan İhale Dokümanının Güvenliğinin Sağlanması ve Buna İlişkin Esaslar

E. Yapım İşlerinde Çalışılmayacak Günler

F. İşyerinin Görülmesi

G. Danışmanlık Hizmet Alımlarının Pazarlık Usulü veya Doğrudan Teminle Karşılanabilmesi

H. Kit Karşılığı Cihaz Alımı

 

XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi

A. Kanunun 36 ncı Maddesine Göre İhalenin Birinci Oturumunda Yapılacak İş ve İşlemler Hakkında Açıklamalar

B. Belgelerin İdarelerce Teyit Ettirilmesi

C. Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler

D. Alternatif Teklifler

E. Teklif Zarflarının Yapıştırılan Yerinin Mühürlenmesi

F. Tekliflerin Son Verilme Tarih ve Saati

G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar

H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi

I. Kısmi Teklif

J. Yapım İşlerinde Karma Teklif

K. Aritmetik Hata

L. İdarelerce, Eksik Belge ve Bilgilerin Tamamlatılması

M. Teklif Geçerlilik Süresinin Dolmasından Sonra Sözleşme Yapılması

 

XIV- Teminatlar

A. Teminat Mektuplarının Şekli

B. Geçici Teminat Mektuplarının Süresi

C. Teminat Olarak Alınacak Değerler

XV- İhalelere Katılmaktan Yasaklamaya İlişkin Açıklamalar

A.     İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı Verilirken Uyulacak Hususlar

B. Doğrudan Temin Usulünde Yasaklama Kararı

            C. Yasaklama Kararının Verilmesi Gereken Sürenin Başlangıcı

D. Yasaklamaya İlişkin Sürenin Hukuki Niteliği

            E. Yasaklı Firmanın Ürününün Yetkili Bayi Ya Da Başka Bir Satıcı Tarafından Teklif Edilmesi   

F. İş Ortaklığını Oluşturan Ortaklardan Birinin Yasak Fiil ve Davranışlarda Bulunduğunun Ortaya Çıkması Halinde İzlenecek Yöntem

G. Teminatların Gelir Kaydedilmesi

H. Haklarında Yasaklama Kararı Verilen Şirket Ortak veya Ortaklarının Durumu

         I. Haklarında Kamu Davası Açılmasına Karar Verilenler

            J. Haklarında Kamu Davası Açılanlara İlişkin Gerçekleştirilen Teyit İşlemleri

 

XVI- Birden Fazla Yılı Kapsayan ve Yatırım Niteliğinde Olan İşlere Ait İhalelerin Yapılma Zamanı

 

XVII- Süreklilik Arz Eden Mal ve Hizmet Alımlarının Kesintiye Uğratılmadan Temini

 

XVIII- 4734 sayılı Kanunun 62 nci Maddesinin (ı) Bendinin Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

XIX- Doğrudan Temine İlişkin Açıklamalar

A. Genel Olarak

B. İhtiyacın Gerçek veya Tüzel Tek Kişiden Temini

C. İhtiyacın Özel Bir Hakka Sahip Gerçek veya Tüzel Tek Kişiden Temini

D. 4734 sayılı Kanunun 22 nci Maddesinin (c) bendi Uyarınca Mal ve Hizmetlerin İlk Alım Yapılan Gerçek veya Tüzel Kişiden Temini

E. 4734 sayılı Kanunun 22 nci Maddesinin (d) Bendi Gereğince İhtiyaçların Temini

F. Taşınmaz Mal Alımı ve Kiralanması

G. İlaç, Tıbbi Sarf Malzemeleri ile Test ve Tetkik Sarf Malzemesi Alımları

H. Milletlerarası Tahkim Davaları İçin Alınacak Hizmetler

 

İKİNCİ BÖLÜM

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU

 

I- Mutad Sözleşme

 

II- Yapım İşleri ile Mal veya Hizmet Alımlarının Denetim ve Kontrollük İş ve İşlemleri

 

III- İhale Usullerine Tabi Olmadan İhtiyaçların Kamu Kuruluşlarından Karşılanması Yöntemiyle 1/1/2003 Tarihinden Önce Protokole Bağlanmış veya Protokol Çalışmalarına Başlanmış Olan İşler

 

IV- Süreklilik Arz Eden Hizmet Alımlarında İşe Başlama Tarihi

 

V- Mücbir Sebep Halleri

 

VI- Sözleşme Konusu Hazır Halde Alınıp Satılan Bir Mal Olan İhalelerde Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatın Geri Verilmesi

 

VII- Sözleşmenin Uygulanmasına İlişkin Hususlar

A. İdare İle Yüklenici Arasında Sözleşmenin Karşılıklı Olarak Feshedilmesi  ve Kesin Teminatın İade Edilmesi

 B. İhalenin Kurul Kararı ile İptalinin Hukuki Sonuçları

 

VIII- Mal ve Hizmet Alımlarında İş Artışı

 

IX- 1/1/2003 Tarihinden Önce İhale Edilmiş ve Devam Etmekte Olan Yapım İşlerinde Meydana Gelen İş Artışlarının Durumu

 

X- Sözleşmenin Devrine İlişkin Açıklamalar

 

XI- 1/1/2003 Tarihi İtibarıyla Yürürlüğü Devam Eden Sözleşmeler

 

XII- Hizmet Alımlarında Fiyat Farkı

A. Hakediş Düzenleme Tarihi

B. Personel Ücretleri ile İlgili Fiyat Farkı Hesabı

C. Fiyat İndeksleri

D. Fiyat Farkı Hesabına İlişkin Örnekler

XIII-Mal Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslara İlişkin Hususlar

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İHALE KONTROL SİSTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 I- İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

II- Kamu İhale Bültenine İlişkin Genel Esaslar

 

III- İhale Üzerinde Kalan İsteklinin İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığının Teyit Ettirilmesi

 

IV- Doğrudan Temin Kayıt  Formu

 

V- İhale Sonuç Formu

 

VI- İhale Kontrol Sisteminden Yararlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DİĞER HUSUSLAR

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ

 

GİRİŞ

Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun uygulanmasında karşılaşılan tereddütlere açıklık getirilmesi ve bu hususlarda taraflarca uyulması gerekli esasların belirlenmesi amacıyla 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İhale öncesi işlemler, ihale dokümanının hazırlanması, ihale işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması ile sözleşmenin uygulanmasında idarelerce bu Tebliğde belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir.

 

BİRİNCİ BÖLÜM

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU

 

I- 4734 sayılı Kanunun Kapsamına İlişkin Hususlar

            4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan idareler Kanunun yürürlüğe girdiği 1/1/2003 tarihinden itibaren bu Kanun kapsamında olup, Kamu İhale Kurulunun kapsama ilişkin almış olduğu kararlar tereddütleri gidermek ve durumu tespit etmekten ibarettir. Bu çerçevede, Kurulun hakkında karar almış olduğu idareler karar tarihi itibarıyla değil, Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla kapsamda olup, hakkında karar alınmamış idarelerin de kapsama ilişkin hukuki durumları değişmemiştir.

 

II- Kanun Kapsamında Yer Almayan Tüzel Kişilikler

            A. 4734 sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin İkinci Fıkrasında Belirtilen İdareler

4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında 4964 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile yapılan değişiklikle enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketlerin 4734 sayılı Kanun kapsamı dışında olduğu hükme bağlanmıştır.

4734 sayılı Kanunun, 4964 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasında;

a) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, özel idareler ve belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler, tüzel kişiler,

b) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri,

c) Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (mesleki kuruluşlar ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) ile bağımsız bütçeli kuruluşlar,

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketlerin,

her türlü kaynaktan karşılanan mal ve hizmet alımları ile yapım ihalelerinin,

            e) 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankaların yapım ihalelerinin,

 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre yürütüleceği hükmüne yer verilmek suretiyle, 4734 sayılı Kanuna tabi kurum ve kuruluşlar  belirlendikten sonra, 2 nci fıkrasında, enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketlerin 4734 sayılı Kanun kapsamı dışında olduğu hüküm altına alınmış, ancak 4734 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesine 4964 sayılı Kanun ile eklenen 5 inci fıkrasında ise enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketlerin özel kanunları yürürlüğe konuluncaya kadar bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi hükmüne, bu bent kapsamında yer almayan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ise Kanunun diğer hükümlerine tabi oldukları hükme bağlanmıştır.

4734 sayılı Kanunun 4964 sayılı Kanunla değişik “İstisnalar” başlıklı 3 üncü maddesinde ise, Kanun kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının 4734 sayılı Kanundan istisna edilen mal ve hizmet alımları düzenlenmiş olup, maddenin (g) bendinde, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluşların sınai ve ticari faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli 3.796.571,00-YTL.’yi aşmayan mal veya hizmet alımlarının, 4734 sayılı Kanun hükümlerinden istisna edildiği hükmüne yer verilmiş, aynı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin 4964 sayılı Kanunla değişik 3 üncü fıkrasında, bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamındaki mal ve hizmetlerin, ilgili kuruluşların talebi üzerine,  Kamu İhale Kurumu tarafından belirleneceği kurala bağlanmıştır.

 Buna göre; enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler de dahil olmak üzere 2 nci maddenin (b) ve (d) bendinde belirtilen kurum ve kuruluşlar; anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca mal ve hizmet alımları ile yapım işi ihalelerini 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre yürütecekler, ancak ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli 3.796.571,00-YTL.’yi aşmayan mal veya hizmet alımlarını istisna hükmünden yararlanarak sağlayabileceklerdir.

Öte yandan Mevzuatımızda, teşebbüs ve işletme tanımlarına 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamede yer verilmiştir.

Buna göre:

Teşebbüs: İktisadi devlet teşekkülü ile kamu iktisadi kuruluşunun ortak adıdır.

İktisadi Devlet Teşekkülü: Sermayesinin tamamı Devlete ait, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek amacıyla kurulan kamu iktisadi teşebbüsüdür.

Kamu İktisadi Kuruluşu: Sermayesinin tamamı Devlete ait olan ve tekel niteliğindeki mallar ile temel mal ve hizmet üretmek ve pazarlamak üzere kurulan kamu hizmeti niteliği ağır basan kamu iktisadi teşebbüsüdür.

Müessese: Sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait olup, ona bağlı işletme veya işletmeler topluluğudur.

İşletme: Müesseselerin ve bağlı ortaklıkların mal ve hizmet üreten fabrika ve diğer birimleri olarak tanımlanmıştır.

 Şirket ise Borçlar Kanununun 520 inci maddesinde iki veya daha çok kimsenin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek için birleştirmeleri olarak tanımlanmıştır.

Yukarıda belirtilen hükümler birlikte değerlendirildiğinde; 4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi uyarınca, kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri ve aynı maddenin (d) bendi uyarınca 2 nci maddenin (a), (b), ve (c) bentlerinde belirtilen kuruluşların doğrudan veya dolaylı olarak, birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler ile sermayesinin yarısından fazlasının 2 nci maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan kuruluşlara ait olması koşulu ile enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendinde yer alan istisna hükmünden yararlanabileceklerdir.

4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi ve geçici 4 üncü maddesinin 3 üncü ve 5 inci fıkrası uyarınca ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik mal ve hizmetlerin belirlenmesi amacıyla Kamu İhale Kurumu’na başvuracakların belirtilen koşulları taşımaları gerekmektedir.

 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

I- 4734 sayılı Kanunun Kapsamına İlişkin Hususlar icon4734 sayili kanunun 21 İNCİ maddesiNİN (a), (d), (e) bentlerine göre...

I- 4734 sayılı Kanunun Kapsamına İlişkin Hususlar icon5510 sayili kanunun 4 ÜNCÜ maddesiNİn biRİNCİ fikrasinin (b) bendi...

I- 4734 sayılı Kanunun Kapsamına İlişkin Hususlar icon5510 sayili kanunun 4 ÜNCÜ maddesiNİn biRİNCİ fikrasinin (b) bendi...

I- 4734 sayılı Kanunun Kapsamına İlişkin Hususlar icon6502 sayili tüketiCİNİn korunmasi hakkinda kanunun 77 nci maddesine...

I- 4734 sayılı Kanunun Kapsamına İlişkin Hususlar icon399 sayılı khk'nin (II) sayılı cetvelinde yer alan sözleşmeli personel...

I- 4734 sayılı Kanunun Kapsamına İlişkin Hususlar icon1 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve ilgili...

I- 4734 sayılı Kanunun Kapsamına İlişkin Hususlar iconBu belge, kamu idarelerinde 5510 sayılı Kanunun (4/c) bendi kapsamında...

I- 4734 sayılı Kanunun Kapsamına İlişkin Hususlar icon5510 sayili kanunun 4 ÜNCÜ maddesiNİn biRİNCİ fikrasinin (b) bendi...

I- 4734 sayılı Kanunun Kapsamına İlişkin Hususlar icon5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin fıkrasının (ı) bendinde düzenlenen...

I- 4734 sayılı Kanunun Kapsamına İlişkin Hususlar icon5510 sayili kanunun 4 ÜNCÜ maddesiNİn biRİNCİ fikrasinin (b) bendi...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com