Kцyьmьzьn kurulu?u olan 1878 tarihi bir ba?lang?з olarak al?n?rsa, bu tarihte do?anlar 20 ya?lar?na gelince, kendilerine цzgь bir ya? grubu ile yeni bir ya?am


sayfa1/19
d.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
KЦYЬMЬZЬN KU?AKLARI

Kцyьmьzьn kurulu?u olan 1878 tarihi bir ba?lang?з olarak al?n?rsa, bu tarihte do?anlar 20 ya?lar?na gelince, kendilerine цzgь bir ya? grubu ile yeni bir ya?am tarz?, yeni bir anlay??, yeni bir зal??ma biзimi ve зocuklar?na yeni bir gelecek haz?rlama dь?ьncesi ta??yan bir ku?ak olu?turmu? oluyordu. Bu sosyolojik tan?ma gцre, her ku?ak 25-50 ya?lar aras?nda var gьcь ile зal???yor, sistemini kurmaya зal???yor, 50 ya?lar?ndan sonra durgun bir ya?am seзip, yerini yeni ku?a?a b?rak?yor ve цmrьnьn son y?llar?n? tamaml?yordu. 1950’li y?llarda, yurdumuz insanlar?n?n ya?am sьresi, ortalama 60 y?ld?. 2008 y?l?nda bu ortalama 75 y?la yьkselmi? bulunmaktad?r.1900’lь y?llarda ise insan ya?am? ortalama 50 y?l olarak al?n?yordu. Bu sosyolojik incelemeler gцz цnьnde tutularak, kцyьmьzьn tarihзe цykьsьnde, 1900 y?llar? цncesi ku?aklar ara?t?r?l?rken, ortalama insan цmrь 50 y?l esas al?narak hesaplamalar yap?lacakt?r.1878’de gцз edip kцyьmьzь kuran ve ilk kalk?nmay? yapan, babam?n babas? Molla Ahmet ve akranlar?, ayni dцnem iзinde ya?ayanlar? ile; annemin babas? olan dedemin do?du?u 1880-1910 (Bu y?llar aras?nda ya?anan sava?lar ve gцз olay? nedeniyle, birinci ku?ak boyu 30 y?l olarak al?nm??t?r.) y?llar?nda do?an kцyьmьz зocuklar? birinci ku?ak, 1910 – 1930 aras?nda do?an babam ya?lar?nda olanlar ikinci ku?ak, 1930 – 1950 aras?nda do?anlar, benim de iзinde bulundu?um ьзьncь ku?ak, 1950- 1970 aras? do?anlar dцrdьncь ku?ak, 1970 – 1990 aras? do?anlar be?inci ku?ak, 1990 – 2010 aras? alt?nc? ku?ak ve 2010 – 2030 aras? yedinci ku?ak oluyordu…

B?R?NC? KU?AK: 1878 Plevne Sava?? ve sonras?nda ya?anan gцз olay?n?, kцyьmьz tarihзesinin ba?lang?c? olarak kabul eder ve ilk gelenlere birinci ku?ak dersek, ikinci ku?ak olan 1910 -1930 aras? do?anlar; ьзьncь ku?ak ise 1930 ile 1950 aras?nda do?anlar oluyordu. Birinci ku?ak olan dedelerimiz, Plevne Sava??’nda topraklar?n? kahramanca savunmu?, can?n? vermi?, ?ehit dь?mь?, geriye kalanlar, Anayurda gцз eden babalar? ile birlikte, en zor karar? alm??,500 y?ll?k birikimlerini, mal ve mьlkьnь b?rak?p gцз etmi?, kцyьmьzьn yerle?im yerini belirlemi?, Osmanl?dan kцyьmьz topraklar?n?n tapusunu alm??, ilk evleri yapm??, yerle?ik dьzene geзmi?, tarlalar? aзm??, tar?m?n geli?tirilip refaha ula??lmas? iзin giri?imlerde bulunmu?, bir bak?ma alt yap?y? haz?rlam??t?.Tarihзe Цykьmьzьn buraya kadar olan bцlьmьnde birinci ku?a??m?z?n yapt?klar?, ula?abildi?imiz kaynaklardan yaralan?larak ayr?nt?lar?yla anlat?lmaya зal???lm??t?r. Bu anlat?mlarda ak?c?l?k ve tamamlay?c?l?k sa?lanmas? iзin, ikinci ve ьзьncь ku?aklar da yer alm??t?r. Zaten sosyolojik olarak da ku?aklar ya?amlar?n?n bir bцlьmьnde, birbirinin ya?am?nda yer al?rlar. ?ki veya en зok ьз ku?a??n birbirinin ya?am?nda yer almas?, daha зok olumsuz olaylara neden olur. Yeni yeti?en ku?a??n 15-16 ya?lar?na kadar olan bцlьmь genelde olays?z geзer. Ana ve baban?n sцzleri dinlenir, ana ve babalar?n:” Benim зocu?um зok ak?ll?, зok dinler, зok зal???r, bьyьk adam olacak, anas?n? babas?n? bakacak…” Dь?ьnce ve davran??lar?na; зocuklar da: ”Benim babam en gьзlь, en kahraman, en ak?ll?, her zaman hakl?…” Sцylemleri ile kar??l?k verirler ve uyum iзindedirler. Sosyoloji Bilimine ( Toplum Bilimine) gцre 17 ya??ndan itibaren yeni ku?ak, kendi ayaklar? ьzerinde durmaya ve kendi dь?ьncelerini geli?tirip kabul edilmesi iзin mьcadele vermeye ba?lar. Ana ve babalardan:”Dik ba?l?,ba??na buyruk, deli bozuk, kime benzedi bu?, Sen ak?llanmazs?n, bцyle giderse adam olmazs?n… “ Yak?nma ve azarlamalar?n?n kar??s?na, зocuklar?n: ”Bizim ihtiyarlar, bizim moruklar, bir tьrlь kafalar?n? зal??t?rmazlar, bizim do?rular?m?za hiз kulak vermezler, bunun iзin de hep bцyle kal?rlar, ne uzar ne de k?sal?rlar, oysa bizi dinleseler…” Sцylemleri tuz biber eker ve ku?ak зat??mas? denilen toplumsal olay ba?lar. Ku?ak зat??mas? dьnyan?n her yerinde, her ailesinde ve toplumunda ya?an?r. Eski ku?a??n 50-60 ya?lar?n? geзmesi ve yeni ku?a??n yцnetimin tьm kademelerini ele geзirip, ьзьncь ku?a?? yeti?tirmeye ba?lamas? ile зat??ma son bulur ve ard?ndan yenisi ba?lar. Kцyьmьzde birinci ve ikinci ku?ak зat??malar?n?n nas?l geзti?ini ve neler ya?and???n? ara?t?rmaya yцneldim: “ Baba kьstь ayr?lmalar?, зiftli?e gidip kendine зal??arak kar?? duru?lar?, evi terk edip fabrika i?зisi olmalar?, kiremit ve tu?la ocaklar?nda i?зi olarak зal??malar?, ceketi al?p evi terk etmeleri, f?r?n i?зisi olarak зal??malar?…” Olaylar? ile kar??la?t?m. Birisi d???nda, bu olaylar?n hemen hemen tьmь geзici olmu?, araya giren bьyьkler ve akrabalar sayesinde anla?malar sa?lanm??t?. Dedemiz Molla Ahmet ve ьз o?lu aras?ndaki ku?ak зat??mas?, belgeli ve ьзьncь ku?aklar taraf?ndan tan?kl? oldu?u iзin цnem ta??r. Evli olan iki o?lu babalar? ile ili?kilerini keserler. Kьзьk o?lu evi terk eder. Kendi ba??na kal?r ve kendi ayaklar? ьzerinde durmaya зal???r. Bьyьk o?lu babas?ndan цnce цlьr ve babas?n?n cenazesine gelmesini istemez. Molla Ahmet hastalan?r, hiзbir o?lu ilgilenmez. Cenazesi ?stanbul’da kal?r, kцye bile getirilemez. Mallar?na dahi sahip з?k?lmaz. Kцyde:”Molla Ahmet’in o?ullar?, babalar?n?n can?na da mal?na da sahip з?kamad?.” Sцzь, kцyьmьzьn tarihзesindeki yerini al?r. Ьзьncь ku?ak olarak biz, ikinci ku?a??n 50 ya?lar?na ula?t??? ve kendi dцnem ku?ak зat??mas?n?n sona erdi?i zamanlarda bu olay? ц?renmi?, soru?turmaya зal??t???m?zda, Molla Dedemize sayg? duyan ve bu olaylar hiз ya?anmam?? gibi davranan o?ullar? ve k?zlar? ile kar??la?m??t?k. 2008 y?l?n? ya?ad???m?z bu zaman diliminde, ku?aklar aras?nda ileti?im ve ba?lant?y? daha bilinзli sa?lamak, hangi ku?a?a ait oldu?umuzu bilmek ve gelecek ku?aklar?m?za ta??mak amac?yla, kendi sьlвlemden цrnek vermek isterim. Bu цrnekten hareket ederek, kцyьmьn her insan?, kendi sьlвlesinin ku?aklar?n? belirleyebilir ve gelece?e ta??yabilir. Lofзa’dan gцз eden 1. Ku?ak Molla Ahmet Dedemiz ve karde?leri. Molla Ahmet Dedemizin O?ullar? ve k?zlar? 2. Ku?ak; Torunlar? olan bizler (1930 ve 1950 do?umlular) 3. Ku?ak; torunlar?n?n зocuklar? olan bizim зocuklar?m?z (1950-1970 do?umlular) 4. Ku?ak ve torunlar?n?n torunlar? olan daha sonraki do?umlular da 5. Ku?ak olarak tarihзemizde yer al?r ve devam eder. Ba?lang?з noktam?z? bцyle belirledikten sonra, geriye ve ileriye do?ru dь?ьnerek ve ki?ileri yerlerine oturtarak gitmek daha kolay olacakt?r. Benim olaylar? izlemeye ba?lad???m 1955 y?llar?nda Molla Ahmet’in 10 зocu?unun ailesi (hanesi) vard?.2008 y?l?nda aile say?s?; karde?ler, karde? зocuklar? ve torunlar? olarak, kцyьmьzde veya d???nda yer alan, 45-50 ye ula?maktad?r. Karde?lerim ve karde? зocuklar?m? bilmiyorum. Ama ben, Dedemden Babama ve biz torunlar?na miras yolu ile geзen mal ve mьlkьnь; bende olan sayg?nl?klar?n? gцlgelememek iзin; hiз merak etmedim, sormad?m, soru?turmad?m ve sorgulamad?m. Bu цrne?i, en bьyьk zenginli?imiz olan ya?am?m?z? borзlu oldu?umuz dedelerimizi, gelecek ku?aklara hak ettikleri sayg?nl?kla ta??yabilmemizi, bu gьnler ve gelecek gьnler iзin olumlu sonuзlar з?karmam?z? sa?lamak iзindir. Bizim ya??m?zda olan 3. Ku?aklar?n penceresinden bakt???m?zda, 1.Ku?ak Dedelerimiz ve 2. Ku?ak Babalar?m?z?n, bu bцlьme kadar bizim iзin yapt?klar? fedakвrl?klarla цmьrlerini tamamlad???n?; bizlerin зocuklar?m?z ve torunlar?m?zla 3 Ku?ak bir arada ya?ad???m?z?, aram?zdan daha ?ansl? olanlar?n torunlar?n?n зocuklar?n? da gцrerek 4 Ku?ak ya?am?na tan?kl?k edeceklerini dь?ьnьrsek, ku?ak зat??malar? ile ya?anan tats?zl?klar?n ileriye ta??nmamas? gerekti?i sonucuna varabiliriz.

?K?NC? KU?AK: 20 ya?lar?na gelip kendi sistemini kuraca?? haz?rl?k ya?lar?n?, Balkan Sava?lar?, Birinci Dьnya Sava?? ve Kurtulu? Sava?? ile geзirmi? ve duraklama devri ya?am??t?. Cumhuriyet Yцnetimi ile birlikte, kцyьmьz зocuklar?ndan ikinci ku?a??n цnde gelenleri, kendi aile ocaklar?n? kurarken, kendi sistemlerini de kurmaya зal??t?lar. ?ncelemelerime ve babamdan kalan yaz?l? belgelere dayanarak vard???m sonuca gцre, kцyьmьzde ikinci ku?a??n цnde gelen ve birbiri ile sistemlerini kurmak iзin bilgi al?? veri?inde bulunan be? ki?i vard?. Bakkal Mustafa Sab?r, Kahveci, Bakkal ve Зiftзi Ya?ar Ali Ulusoy, Kahveci, Partici ve Зiftзi Recep Цzsen, Kцy Muhtar? ve Зiftзi Sad?k Kцksal ile Nalbant ve Зiftзi Ahmet Bilgivar. 1950’li y?llarda bu be? ki?inin bizim dьkkвnda yapt?klar? ortak toplant?lara ve dь?ьnce yakla??mlar?na yak?ndan tan?k oldum. 1966 y?l?nda babam?n цlьmь ile geride b?rakt??? bavulundan з?kan yaz?l? belgeleri taray?nca, bu ki?ilerin askerlik dцnemlerinde birbirlerine yazd?klar? mektuplardaki gelece?e ait bireysel, ortak ve toplumsal dь?ьncelerini ц?rendim. Bu bilgilerle geriye dцnьp tekrar bakt???mda, be? ki?inin, t?pk? 1878 y?l? gцзьnde oldu?u gibi bir Bilge Kurulu olu?turduklar?n?; dь?ьncelerini birle?tirdiklerini, bunun sonucunda kendilerine, ailelerine ve kцyьmьze neler kazand?rd?klar?n? daha iyi gцrebildim.”Kцyьmьz ?зin Neler Yapmal?y?z?” Ba?l???n? ta??yan bir deftere yazd?klar?, imza alt?na ald?klar? ve birle?tikleri ortak dь?ьnceler ?цyle s?ralan?yordu:

1- Herkesin kendi ailesini daha zengin, daha mutlu ve daha bilgili hale getirerek зevresine цrnek olmas?, зiftзilik, tar?m, sulama, tohum, dam?zl?k ve hayvanc?l?kta olan geli?melerin ve yeniliklerin yak?ndan izlenip kцyьmьzde de uygulanmas?, kцyьmьz halk?n?n da bu цrneklere bakarak bu do?rultuda davranmas?.

2- Kцyьmьz зocuklar?n?n mutlaka okutularak bir meslek sahibi olmas? ve зiftзilik yapmaktan kurtar?lmas?, зiftзilik yapmak isteyenlerin bilinзli ve ьretimi artt?r?c? yцntemler uygulamas? ve bu konuda kendilerinin цncьlьk etmesi.

3- Herkesin giyimi, konu?mas? ve ya?am? ile зevresine цrnek olmas? ve kцyьmьz sosyal ya?am? ile kьltьrьnьn geli?tirilmesi.

4- Bu ortak dь?ьncelerin kцyьmьzьn зocu?u ve Milletvekili olan Zьhtь Ak?n’a da kцyьmьze gelince anlat?lmas?, gцrь? ve dь?ьncelerinin al?nmas? ve deste?inin istenmesi.

Birle?emedikleri ama herkesin bireysel olarak uygulanmas?nda yarar gцrdьkleri dь?ьnceler ise ki?ilere gцre ?цyle beliriyordu:

Bakkal Mustafa Sab?r: Topraklar?m?zdan elde edilen ьrьnler s?n?rl?. Oysa ba?ka ьrьnler var ve daha fazla gelir getirebilir. Yaln?z зiftзilikle geзim olmamal?, yan? s?ra kьзьkba? hayvan beslemeli, al?m sat?m, kasapl?k, ticaret, ?ehirde olan ve kцy ihtiyac? olan mal ve meslekleri (in?aat ustal???, h?zarc?l?k, marangoz, camc?l?k, sobac?l?k, demircilik, foto?rafз?l?k, terzilik, manifaturac?l?k vb.) kцyьmьz insanlar?n?n yapmas? sa?lanmal?. Daha fazla gelir getiren bahз?vanc?l?k, tavukзuluk, ar?c?l?k gibi meslekleri ek olarak kцy halk?m?za kazand?rmak iзin kцyde ya?amal? ve цrnek giri?imlerde bulunmal?y?z. Elimde tuttu?um ‘Kar?nca Dergisi’, kцy kalk?nmalar?n?n nas?l yap?laca??n?, kooperatifle?me yolu ile dayan??man?n, ьretimin ve kazanc?n nas?l зo?alaca??n? aз?kl?yor. Bu gibi dergileri ve yaz?lar? okumal?, halk?m?za okutmal?, gerekirse kahvelere gidip anlatmal? ve uygulamal?y?z. (Bakkal Mustafa, ya?am? boyunca, ortak dь?ьnceler do?rultusunda davranm??, kцyьmьze ilk bisikleti, gramofonu, futbol topunu, bahз?van sulama kuyusunu, su motorunu ve a?a??da s?ralanan meslek ve ьrьn seзeneklerini getirmi?, gцstermi?, uygulam??t?r. Bireysel dь?ьncelerini gerзekle?tirmek iзin de зevresindekileri te?vik etmi?, belki de yeteri kadar topra?a sahip olamad??? iзin, (babas?n?n mal varl??? 10 karde? aras?nda e?it payla??l?nca 40 – 50 dekar) foto?rafз?l?ktan camc?l??a, tavukзuluktan ar?c?l??a, bahз?vanc?l?ktan kavakз?l??a, sobac?l?ktan kasapl??a mesleklerin yap?lma ve ba?ar?l? olma цrneklerini gцstermi?; ha?ha? ekiminden hardal ekimine, ticaret iзin so?an sar?msak ekiminden, karpuz kabak ekimine, kцy ьrьnlerinin toplu pazarlanmas? iзin ?stanbul’da mevsimlik sergi pazar? aзmaya kadar giri?imlerde bulunmu?; kazanm?? oldu?u polis mesle?inden bir yцnьyle bunun iзin ayr?lm??; giri?imcili?ini gцrьp kendisine ortakl?k teklif eden veya kente ta??n?p i?lerini daha kazanзl? hale getirebilece?i цnerisi sunanlar? geri зevirerek, ya?am?na kцyьmьzde devam edip kendine gцre kцyьmьze hizmet etmi?; dцrt зocu?undan biri k?z ikisini okutarak meslek sahibi yapm??, kцyьmьz зocuklar?n?n okuyarak meslek sahibi olmalar? iзin de зaba harcam??t?r.Ki?isel dь?ьncelerine gцre, kцyьmьzьn kalk?nmas?n?n ve kцy halk?m?z?n mutlu olmas?n?n yolu: Kцyьmьzь kente ta??maktan ve kendimizin olmayan bir yerde,ba?kalar?na kar??arak цzelliklerimizi kaybetmekten de?il; kendimizin olan ve kurulu? цncesinden bu gьne bizim цzelliklerimizi ta??yan kцyьmьzь kent haline getirmekten, insanlar?m?z? do?duklar? yerde mutlu etmekten geзiyordu.Bunun iзin gerekli olan insan gьcьmьz vard?. Kцyьmьz ve kцy halk?m?z yeniliklere haz?rd?. ?ki de?irmeni ve di?er giri?imleri ile bunu зevresine kan?tlam??t?. Bu gьcь okutmak, e?itmek, yeni meslek ve ьretim alanlar? aзmak gerekiyordu.)

Kahveci, Bakkal, Зiftзi Ya?ar Ali Ulusoy: (Her kцy vatanda??m?z kadar (100-150 dekar) topra?a sahipti. Daha цnceki bцlьmlerde yeri anlat?lm?? olan, Mьstandi?in kahve ve dьkkвn? O’ nundu. Birbirlerine yazd?klar? mektuplara bak?ld???nda, цzellikle askerlik dцneminde bilinзlendi?i ve ya?am?n? de?i?tirmeye yцneldi?i seziliyordu.) Ben dьzenimi kurdum. Kazanc?m ve rahat?m yerinde ama, bu ya?am? be?enmiyorum. Dedelerimiz Ni?bolu, Plevne, Lofзa gibi gьzel ?ehirlerden gelmi?ler, bu kцyde karanl?klar iзine s?k???p kalm??lar. Biz bunu hak etmiyoruz. Зocuklar?m?z hiз hak etmiyor. Ortak dь?ьncelerimize kat?l?yor ve gerзekle?mesi iзin ьzerimize dь?enlerin yap?lmas?n? uygun gцrьyorum. Ben hem kendim, hem de зocuklar?m iзin daha iyi bir ya?am sa?lamak ьzere Lьleburgaz’a yerle?ip ticaret yapmay? dь?ьnьyorum. Bцylece kцyьmьn insanlar?na da yol gцstermi? olurum. (Ya?ar Ali,1953-54’lь y?llarda, kцydeki mal varl?klar?n? karde? зocu?u olan Mustafa Цzcan’a (Mьstandik) ve amcas? Mehmet Цzcan’a satarak Lьleburgaz’a gцз etti. Bьyьk toptanc? g?da dьkkвn? aзt?. ?lзenin sayg?n tьccarlar? aras?nda yer ald?. ?kisi k?z, alt? зocu?unu da okutarak meslek sahibi yapt?. Bьyьk o?lu Niyazi Ulusoy askerlik mesle?ini seзti ve Deniz Kuvvetleri Komutanl???nda Pa?a rьtbesine kadar yьkselip, Kцyьmьz зocuklar?ndan Cumhuriyet Dцnemimizin Rь?tь Ak?n’dan sonra, ikinci pa?as? oldu. Di?er зocuklar? da ц?retmen ve bankac? olarak ba?ar?l? i?ler yapt?lar. Ya?ar Ali’de, kцyьnden ta??nmas?na ra?men kцyь ile ili?kilerini kesmemi?, her konuda цncьlьk etmeye devam etmi?, цrnek davran??larla kцyьmьze hizmet etmi?tir.)

Kahveci, Partici ve Зiftзi Recep Цzsen: (Karde?ler aras?nda pay edildi?inden O’nun da tarlas? azd?. Askerli?ini yapt?ktan sonra yeni bir ya?am tarz? ve yeni giri?imlerden yanayd?. Bu yeni giri?im ve kaynaklar?n?n da siyasi partileri desteklemek, kцyьmьze kalk?nma yard?m? sa?lamakla mьmkьn olaca??n? savunuyordu. A?a??daki Mahallede aзt??? kьзьk kahvede, kendisi ile ayni gцrь?ь payla?an ki?ilerle toplan?yor, dь?ьnce ve projeler ьretiyorlard?. Recep Цzsen’in bu konudaki a??r? tutkusunu ц?renen kцyьmьz halk?, yak??ana yapm?? ve kendisine ‘Partici Recep’ demeye ba?lam??t?.) Kцyьmьzden з?kard???m?z bir Milletvekilimiz var.Heyet olarak Ankara’ya gidelim.Partinin en bьyьkleri ile gцrь?elim.Bizim kцyьmьzь kalk?nd?rmak ve zenginle?tirmek iзin projeler haz?rlanmas?n? ve uygulanmas?n? isteyelim. Kцyьmьzьn topraklar? a, nьfus зok. Miras yoluyla payla??l?nca kimsenin karn? doymayacak. Biz зiftзilik yapacaksak topraklar?m?z зo?almal?. ??зilik yapacaksak kцyьmьze fabrika kurulmal?. Bunlar? biz de?il, ьlkemizi yцneten siyasiler yapabilir. Bize dь?en kendilerini destekleyip istediklerimizi iyi anlat?p alabilmektir.(Recep Цzsen, ya?am? boyu siyasetin ve siyasetзilerin iзinde kald?. Cumhuriyet ve Demokrasi yцnetiminin kurallar?n? ve цzellikleri ile inceliklerini insanlar?m?za ц?retmede цncьlьk etti. Ortak dь?ьnceleri gerзekle?tirmek iзin elinden geleni yaparken, ki?isel dь?ьncelerini de gerзekle?tirmek iзin gereken зabay? harcad?. Siyasi bir parti deste?i ile bir yerlere gelip bir ?eyler elde etme ve kц?e dцnme dь?ьncesinde olan biri hiз de?ildi. ?steseydi bu amac?na ula??rd?. Amac?: Halk?m?z?n kendi kendini yцnetme kьltьrьnь ц?renmesi, uygulamas? ve bu yцntemle kalk?nmay? sa?lamas?yd?. Bir k?z?n? okutarak meslek sahibi olmas?n?, iki o?lundan birinin terzi olmas?n?, birinin de fabrika i?зisi olmas?n? sa?lam??t?r.)

Зiftзi ve Kцy Muhtar? Sad?k Kцksal: (1910 y?llar?nda kцyьmьz insanlar?ndan medrese e?itimi gцrmь?, sava?lar nedeniyle e?itimini tamamlayamam?? tek insan?yd?. Bu konumundan yararlanarak uzun sьre; kendine gцre do?ru buldu?u gцrь?leriyle, tьm kцy halk?na ak?l hocal??? yapm??, bu arada ba?ta toprak olmak ьzere mal varl???n? artt?rm??, siyasetin iзinde yer alm?? ve kцyьmьze muhtar seзilmi?ti. Toplant?n?n yap?ld??? tarihlerde tek o?lu ortaokula devam ediyordu. K?zlar?n? okutma gere?i duymam??t?. Geni? arazileri ve kentlere kadar uzanan geni? зevresi vard?.) Biz bu kцyьn цnde gelen, say?lan, sevilen, ak?l dan???lan insanlar?y?z. Ben muhtar olarak tьm kцy halk?m?z? yak?ndan tan?r ve ne dь?ьndьklerini, ne istediklerini de bilirim. Kцy halk?m?z; yasalara uysun, askerli?ini yaps?n, зocuklar?n? okula gцndersin, vergisini versin ve devletine gьvenerek зal??s?n. Yeni tar?m teknikleri ve tar?m aletleri ile зal???nca topraklar?m?zdan зok ьrьn al?n?r ve zenginle?ilir. Zengin olan insanlar?n her yerde itibar? artar, kцyь de geli?ir, kalk?n?r, abat olur. Zengin olan aileler ilзeye gitmeli, oraya da kцk salmal? ve kцyьmьzьn itibar?n? ta??mal?d?r. Yaln?z kцyde ya?amakla, kapal? kalmakla kalk?nma ve zenginle?me olmaz.(Sad?k Kцksal, uzun y?llar kцyьmьzьn muhtarl???n? yapm??, kцyьmьze ilk traktцrь getirmi?, tarlalar?n verimini artt?ran yцntemleri, lise ц?renimini ?kinci Dьnya Sava?? nedeniyle tamamlayamayan o?lu R?fat Kцksal’? зiftзi yaparak uygulam?? ve kцyьmьz insanlar?na gцstermi?tir. 1970’li y?llarda ilзeye ta??nm?? ama kцyьmьz ile ileti?imini kesmeyerek ortak dь?ьncelerin gerзekle?mesine зal??man?n yan? s?ra, ki?isel dь?ьncelerinin gerзekle?mesi iзin de зal??m??t?r.)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Kцyьmьzьn kurulu?u olan 1878 tarihi bir ba?lang?з olarak al?n?rsa, bu tarihte do?anlar 20 ya?lar?na gelince, kendilerine цzgь bir ya? grubu ile yeni bir ya?am iconKonu çok gizli bir askeri operasyondan emekli olan helikopter pilotu,...

Kцyьmьzьn kurulu?u olan 1878 tarihi bir ba?lang?з olarak al?n?rsa, bu tarihte do?anlar 20 ya?lar?na gelince, kendilerine цzgь bir ya? grubu ile yeni bir ya?am iconİsimler dilde bir kimseyi (Mr. Smith-Jane), soyut kavramları (beauty-anger),...

Kцyьmьzьn kurulu?u olan 1878 tarihi bir ba?lang?з olarak al?n?rsa, bu tarihte do?anlar 20 ya?lar?na gelince, kendilerine цzgь bir ya? grubu ile yeni bir ya?am iconBediüzzaman Said Nursi 1878'de[1] Bitlis'in Hizan ilçesinin Nurs...

Kцyьmьzьn kurulu?u olan 1878 tarihi bir ba?lang?з olarak al?n?rsa, bu tarihte do?anlar 20 ya?lar?na gelince, kendilerine цzgь bir ya? grubu ile yeni bir ya?am iconBilimsel bir topluluk olan Frankfurt Okulu’nun önde gelen bir üyesi...

Kцyьmьzьn kurulu?u olan 1878 tarihi bir ba?lang?з olarak al?n?rsa, bu tarihte do?anlar 20 ya?lar?na gelince, kendilerine цzgь bir ya? grubu ile yeni bir ya?am iconKaliforniya'da küçük bir kasabada kız arkadaşı Annie (Kristen Bell)...

Kцyьmьzьn kurulu?u olan 1878 tarihi bir ba?lang?з olarak al?n?rsa, bu tarihte do?anlar 20 ya?lar?na gelince, kendilerine цzgь bir ya? grubu ile yeni bir ya?am iconEkonominin en eski kavramlarındandır
«Verimli fakat işlenmemiş bir toprak farzedelim. Hiçbir hazırlık yapmaksızın bu toprağa bir miktar tohum atılsın Kullanılan tohum,...

Kцyьmьzьn kurulu?u olan 1878 tarihi bir ba?lang?з olarak al?n?rsa, bu tarihte do?anlar 20 ya?lar?na gelince, kendilerine цzgь bir ya? grubu ile yeni bir ya?am iconOrtada tek bir seminer vardır. İddianamenin de yasal kabul ettiği...

Kцyьmьzьn kurulu?u olan 1878 tarihi bir ba?lang?з olarak al?n?rsa, bu tarihte do?anlar 20 ya?lar?na gelince, kendilerine цzgь bir ya? grubu ile yeni bir ya?am iconDöküntü, bir hastalığın neden olduğu, görülebilir bir lezyondur....

Kцyьmьzьn kurulu?u olan 1878 tarihi bir ba?lang?з olarak al?n?rsa, bu tarihte do?anlar 20 ya?lar?na gelince, kendilerine цzgь bir ya? grubu ile yeni bir ya?am iconTerry Gilliam’ın yeni filminin ilanı; coşku, merak ve azımsanmayacak...

Kцyьmьzьn kurulu?u olan 1878 tarihi bir ba?lang?з olarak al?n?rsa, bu tarihte do?anlar 20 ya?lar?na gelince, kendilerine цzgь bir ya? grubu ile yeni bir ya?am iconDoğan erbaş ve Doğu periNÇek ile Abdullah Öcalan"ın yakalanmasından...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com