T. C. ÇEvre ve orman bakanliğI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü


d.ogren-sen.com > Ekonomi > EvraklarİSG Sağlık Güvenlik Çevre Endüstriyel İlişkiler

Yönetim Danışmanlığı

isg@isg-yonetim.com

(Tel) 312 – 223 6987 (Fks) 312 – 223 2835T.C.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

Çevre Yönetimi Genel MüdürlüğüSayı: B.18.0.ÇYG.0.02.00.03–019/06/02

Konu: Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi

ve Yönetimi Yönetmeliği

GENELGE

(2005/.......)

1982 tarihli Anayasamızın 56. maddesinde; “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir, çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirliliğini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir.” denilmektedir.
1983 yılında yürürlüğe giren ve amacı; “Bütün vatandaşların ortak varlığı olan çevrenin korunması, iyileştirilmesi, kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve korunması, su, toprak ve hava kirliliğinin önlenmesi, ülkenin bitki ve hayvan varlığı ile doğal ve tarihsel zenginliklerinin korunarak bugünkü ve gelecek kuşakların sağlık, uygarlık ve yaşam düzeyinin geliştirilmesi ve güvence altına alınması için yapılacak düzenlemeleri ve alınacak önlemleri, ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleri ile uyumlu olarak belirli hukuki ve teknik esaslara göre düzenlemektir” olan 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 14. maddesinde; “Kişilerin huzur ve sükununu beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde yönetmelikle belirlenen standartlar üzerinde gürültü çıkarılması yasaktır. Fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları, konutlar ve ulaşım araçlarında gürültünün asgariye indirilmesi için gerekli önlemler alınır” hükmü yer almaktadır.
Bu hükme istinaden hazırlanan ve 11 Aralık 1986 tarih ve 19308 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gürültü Kontrol Yönetmeliği’nin uygulanmasında birçok sıkıntı ve darboğazlarla karşılaşılmıştır. Karşılaşılan zorluklar ve yönetmelikte yer alan eksiklikleri gidermek ve bir taraftan da Avrupa Birliğine giriş sürecinde, Avrupa Birliği Müktesebatının Türk Çevre Mevzuatına yansıtılması amacıyla Ulusal Programda Çevre ve Orman Bakanlığı’nın sorumluluğunda yer alan 2002/49/EC sayılı Çevresel Gürültünün Yönetimi ve Değerlendirilmesi direktifinin temel gereksinimlerini de karşılayan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (2002/49/EC) 1 Temmuz 2005 tarih ve 25862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yasal dayanağını 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu’nun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 14 üncü maddesinden alan söz konusu Yönetmelikle getirilen sınırlamalar ve yasaklamalara uyulup uyulmadığının denetimi ve gerekli müsaadelerin verilmesi, uygulamanın izlenmesi; 5393 sayılı (3.7.2005 tarihli) Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (10.8.2005) ve Çevre Kanunu hükümlerine göre yapılır.
1 Temmuz 2005 tarih ve 25862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi (ÇGDY) Yönetmeliği’nin izlenmesi ve uygulanmasının sağlanmasından sorumlu kurum kuruluşlar ile Yönetmeliğin ihlalinin tespiti halinde takip edilecek yol hakkında Yönetmelikte ikileme düşüldüğü bazı valilikler ve belediyeler tarafından Bakanlığımıza intikal ettirilmiştir.
Bu çerçevede;

I) ÇGDY Yönetmeliği’nde Yetki ve Sorumluluk Verilen Kurum Kuruluşlar Arası İşbirliğin Sağlanması, Denetim ve İzleme: ÇGDY Yönetmeliği’nin 6, 7 ve 8 inci maddelerinde tanımlanan görev, yetki ve sorumluluklar, ilgili kanunlar gereği aşağıda tanımlandığı gibidir.


 1. 4856 Sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu’nun 2 nci maddesi ve 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 14 üncü maddesi gereği ÇGDY Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesinde tanımlanan görevler Bakanlığımızın,
 1. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 inci maddesinin;
 1. (d), (i) ve (j) bentlerine istinaden ÇGDY Yönetmeliği’nin 8 inci maddesinin (b) bendinde tanımlanan görevler Büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alan içinde Büyükşehir belediyesinin,

 2. İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri bölümünün (a), (c) ve (d) bentlerine istinaden ÇGDY Yönetmeliği’nin 8 inci maddesinin (b) bendinde tanımlanan görevler Büyükşehir sınırları içindeki ilçe veya ilk kademe belediyesinin,
 1. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14 üncü maddesinin (a) bendi, 15 inci maddenin (b), (c), (l) ve (o) betlerine istinaden ÇGDY Yönetmeliği’nin 8 inci maddesinin (b) bendinde tanımlanan görevler belediyenin,
 1. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 7 nci maddesinin (a) bendine istinaden ÇGDY Yönetmeliği’nin 8 inci maddesinin (a) bendinde tanımlanan görev Belediye ve mücavir alan sınırları dışında İl Özel İdaresinin,
 1. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9 uncu maddesinin (A), (C), (Ç), (F) bentleri gereği ÇGDY Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinde tanımlanan görevler Belediye ve mücavir alan sınırları dışında, Valiliğin,

sorumluluğundadır.

Ancak; 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 2 nci maddesi (i) bendine göre “Çevre konusunda görev verilmiş olan özel kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak..” Bakanlığımız görevleri arasında olduğundan ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9 uncu maddesinin (F) bendine göre “ Vali, ilde teşkilatı veya görevli memuru bulunmayan işlerin yürütülmesini, bu işlerin görülmesiyle yakın ilgili bulunan herhangi bir idare şube veya daire başkanlığından isteyebilir. Bu suretle verilen işlerin yapılması mecburidir” hükmü çerçevesinde, çevreyi ve insan sağlığını korumanın devletin temel görevlerinden olduğu, idarenin bir bütün olduğu, il düzeyinde yapılmak istenilen işbirliği ve koordinasyonun Mahalli Çevre Kurulu Kararları ile de sağlanabileceği düşüncesinden hareketle, yukarıda sıralanan görevlerin yerine getirilmesinde teknik ve alt yapı eksikliği bulunan kurum kuruluşların teknik yönden yetkilerini kullanıp görevini yerine getirecek kapasiteye kavuşuncaya kadar, Yönetmeliğin daha etkin uygulanmasına katkı sağlaması açısından Mahalli Çevre Kurulu Kararı çerçevesinde Valiliklerle (İl Çevre ve Orman Müdürlükleri) koordinasyon ve işbirliği yapılması gerekmektedir.
Ayrıca; ÇGDY Yönetmeliği’nde yetki ve sorumluluk verilen kurum kuruluşlarca yapılan izleme, değerlendirme ve denetim safhasında;

  1. 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 7 nci (5259 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 2 nci maddesi) ve 14 üncü maddelerine istinaden ÇGDY’nin 5 inci maddesinde tanımlanan görevler ile 27 nci maddenin (a) bendinde verilen yerlerin denetlenmesinde polisin desteğini alınması,

  2. 2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu’nun 10 uncu maddesine istinaden ÇGDY’nin 5 inci maddesinde tanımlanan görevler ile 27 nci maddenin (a) bendinde verilen yerlerin denetlenmesinde jandarmanın desteğinin alınması,

  3. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9 uncu maddesinin (C ) ve (Ç) bentlerine istinaden ÇGDY Yönetmeliği’nin 8 inci maddesinin (b) bendinin 9 uncu alt bendi gereği denetim sonuçlarının Valiliğe gönderilmesi,

gerekmektedir.
II) ÇGDY Yönetmeliğin İhlalinin Tespiti: Söz konusu Yönetmelikle getirilen esas ve usullere uyulmadığının şikayet, izleme ve denetim safhasında tespit edilmesi halinde;


 1. 1.6.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 183 üncü maddesinde“ ilgili kanunlarda belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak, başka bir kimsenin sağlığının zarar görmesine elverişli bir şekilde gürültüye neden olan kişi, iki aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır”,
 1. 1.6.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun

a) 36 ncı maddesinde;

 1. “Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olan kişiye elli Türk Lirası ceza verilir”,

 2. “Bu fiilin bir ticari işletmenin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye bin Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir”,

 3. “Bu kabahat dolayısıyla idari para cezasına kolluk veya belediye zabıta görevlileri karar verir.”,
  1. 2 nci maddesinde “kabahat deyiminden; Kanunun karşılığında idari yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlık anlaşılır.“ ,

  2. 3 üncü maddesinde “Bu kanunun genel hükümleri diğer kanunlardaki kabahatler hakkında da uygulanır” ,

  3. 15 inci maddesinde;

   1. “Bir fiil ile birden fazla kabahatin işlenmesi halinde bu kabahatlere ilişkin tanımlarda sadece idari para cezası öngörülmüşse, en ağır idari para cezası verilir. Bu kabahatlerle ilgili olarak kanunda idari para cezasından başka idari yaptırımlar da öngörülmüş ise, bu yaptırımların her birinin uygulanmasına karar verilir. “

   2. “Aynı kabahatin birden fazla işlenmesi halinde her bir kabahatle ilgili olarak ayrı ayrı idari para cezası verilir. Kesintisiz fiile işlenilen kabahatlerde, bu nedenle idari yaptırım kararı verilinceye kadar fiil tek sayılır.”

   3. “Bir fiil hem kabahat hem de suç olarak tanımlanmış ise, sadece suçtan dolayı yaptırım uygulanabilir. Ancak suçtan dolayı yaptırım uygulanmayan hallerde kabahat dolayısıyla yaptırım uygulanır.”
  1. 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun

 1. 14 üncü maddesinde “ Kişilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde yönetmelikle belirlenen standartlar üzerinde gürültü çıkarılması yasaktır. Fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları, konutlar ve ulaşım araçlarında gürültünün asgariye indirilmesi için gerekli önlemler alınır.”,

 2. 20 inci maddesinin (d) bendi gereği “14 üncü maddesine aykırı davranışta bulunan ve önlem almayanlara para cezası verilir. “,

 3. 23 üncü maddesi gereği“fiillerin tekrarı halinde para cezası bir katı artırılarak verilir.”,

 4. 15 inci maddesinde “Bu kanunda yazılı yasaklara aykırı hareket eden veya kanunla belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen kurum, kuruluş ve işletmelere mahallin en büyük mülki amiri, bu yasaklara aykırı faaliyeti düzeltmek ve kanunda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek üzere esasları yönetmelikle belirlenen yeteri kadar bir süre verir. Bu süre içinde yasaklara aykırı hareket ve yükümlülüğü yerine getirmemekten dolayı ayrıca cezası verilmez. Bu süre sonunda bunları yapmayan kurum, kuruluş ve işletmelerin faaliyeti, yasağın veya yerine getirilmeyen yükümlülüğün çeşit ve niteliğine göre kısmen veya tamamen sürekli veya süresiz olarak durdurulur.”

hükümlerine istinaden uygulama yapılması gerekmektedir.
Uygulamaya esas olmak üzere bu hükümler çerçevesinde; gürültüye neden olma fiili hem Türk Ceza Kanunu’nun 183 üncü maddesi ile suç, hem de Kabahatler Kanunu’nun 36 ncı maddesi ve Çevre Kanununun 14 üncü maddesi ile kabahat olduğundan bu fiil hakkında Kabahatler Kanunu’nun 15 inci maddesinin (3) üncü bendi gereği sadece suçtan dolayı yaptırım uygulanması, suçtan dolayı yaptırım uygulanmaması durumunda kabahat dolayısıyla yaptırım uygulanması gerekmektedir.
Bu itibarla, denetim elemanlarınca Yönetmelikte verilen esas ve kriterlere uyulmadığının tespit edilmesi halinde; ilgili bilgi ve belgelerin, ölçüm sonuçlarının ve bunlara istinaden hazırlanan tutanağın öncelikle Türk Ceza Kanunu’nun 183 üncü maddesine göre kamu davası açılmak üzere Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilmesi, Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılacak soruşturma sonucunda, Türk Ceza Kanunu’nun 183 üncü maddesi kapsamında bir suçun oluştuğunun tespit edilerek kamu davası açılması ve bu davada sanığın mahkûmiyetine karar verilmesi durumunda, 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca bir yaptırım uygulanmasının mümkün olamayacağı,

Ancak, Türk Ceza Kanunu’na göre açılan kamu davasında “başka bir kimsenin sağlığının zarar görmesine elverişli bir şekilde gürültüye neden olunmadığı” gerekçesi ile sanığın beraatine karar verilmesi ya da Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda aynı gerekçe ile “takipsizlik kararı” verilmesi durumunda; Çevre Kanununda gürültüye neden olma fiili için öngörülen idari para cezası, Kabahatler Kanunu’nun 36 ncı maddesinde öngörülen idari para cezasından daha ağır ise, Çevre Kanununda öngörülen para cezasının uygulanması, Çevre kanununun 15 inci maddesinde belirtilen koşulların oluşması durumunda ise faaliyetin durdurulması gerekmektedir.
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nin ihlal edilmesi halinde Çevre Kanunu kapsamında verilecek idari para cezaları, Kanunun 24 üncü maddesindeki düzenlemeye göre Valilikçe verilir.
Bu doğrultuda; yukarıda belirtilen hususlara dikkat ve titizlikle uyulması ve Büyükşehir belediyesi, ilçe ve ilk kademe belediyesi, belediye ve kaymakamlıkların ilgili tüm birimleri ile kamuoyuna duyurulması, her birimin kendine düşen görevleri yerine getirmesinin sağlanması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

Osman PEPE

Bakan
DAĞITIM:

Gereği için: Bilgi İçin:

Valiliklere İçişleri Bakanlığına

Eskişehir Yolu 8. km 06530 Ankara

Tel: (0312) 287 99 63 Faks: (0312)285 34 63


Mebusevleri M. Anıt C. Şafak A. 8/11 06510 Tandoğan Ankara
sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

T. C. ÇEvre ve orman bakanliğI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü iconÇevre ve Orman Bakanlığından

T. C. ÇEvre ve orman bakanliğI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü iconT. C. GÜMRÜk ve ticaret bakanliği risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

T. C. ÇEvre ve orman bakanliğI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü iconT. C. Başbakanlik t. C. ÇEvre ve ŞEHİRCİLİk bakanliğI

T. C. ÇEvre ve orman bakanliğI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü iconÇevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan

T. C. ÇEvre ve orman bakanliğI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü iconT. C. İÇİŞleri bakanliğI İller İdaresi Genel Müdürlüğü

T. C. ÇEvre ve orman bakanliğI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü iconÇevre ve Şehircilik Bakanlığından

T. C. ÇEvre ve orman bakanliğI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü iconÇevre ve şEHİRCİLİk bakanliğindan

T. C. ÇEvre ve orman bakanliğI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü iconÇevre ve Şehircilik Bakanlığından

T. C. ÇEvre ve orman bakanliğI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü iconÇevre ve Şehircilik Bakanlığından

T. C. ÇEvre ve orman bakanliğI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü iconÇevre danişmanlik hizmeti


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com