Raporu 2008


sayfa1/17
d.ogren-sen.com > Ekonomi > Raporu
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17YEŞİLAY

Sigara alkol ve uyuşturucu maddeler

RAPORU
2008


-

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİNİN HEDEFLERİ:


 1. KISIM

CEMİYETİN ADI, MERKEZİ VE GAYESİ:
Madde 1- Cemiyetin Adı ve Merkezi: “Türkiye Yeşilay Cemiyeti” dir. Merkezi İstanbul’dur.

Cemiyet Merkezi İstanbul’da olmak üzere 1 Mart 1920 tarihinden Hilâl-i Ahdar adı ile kurulmuş, daha sonra sırası ile Yeşil Hilâl ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti adını almıştır.

Türkiye kelimesinin dernek isminin başında kullanılmasına 20.09.1973 gün ve 7/7146 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile izin verilmiştir.

Dernek, 13.10.1934 gün ve 2827 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun 19.09 1934 tarih ve 2/1288 numaralı kararnamesi ile kamu yararına çalışan dernek statüsüne geçirilmiştir.
Madde 2 - Cemiyetin alâmeti, beyaz zemin üzerine, karşıdan bakarken uçları sağa doğru olan yeşil bir aydır. Ancak TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ gençlik şubesi ve buna bağlı olan kollar, “şişeden çıkan yılanı sıkan el” sembolünü -bayrak ve rozet hâriç- lüzum gördükleri yerde kullanabilirler.
Cemiyetin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için cemiyetçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri ile faaliyet alanı:
Madde 3 - Derneğin amacı, yurdumuzda ahlâkî ve kültürel bir kalkınma atmosferi içinde içki, uyuşturucu ve sigara bağımlılığı gibi toplumun ve gençliğin beden ve ruh sağlığını tahrip eden bağımlılıklar yanında, kumar, fuhuş ve ekran bağımlılığı gibi gençliğe ve topluma zarar veren bütün zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek, millî kültürüne bağlı nesiller yetiştirmek amacı ile kurulmuştur.

İçki, uyuşturucu madde, sigara tüketimini ve diğer kötü alışkanlıkları, devlet organları ve sivil toplum kuruluşları ile de iş ve gönül birliği yaparak asgariye indirmektir.
Bu gayeye erişmek için cemiyetçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri:

 1. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

 2. Kurs, seminer, televizyon, radyo konuşmaları, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

 3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, döküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

 4. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

 5. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

 6. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla

iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

 1. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

 2. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

 3. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

 4. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görüldüğü durumda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak, derneklerin izinle kurabileceği lokal, yurt ve dispanser gibi tesisleri kurmak,

 5. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

 6. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslek kuruluşlarından maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak,

 7. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

 8. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

 9. Alkol ve uyuşturucu müptelâlarını hastanelerde tedavisine ve çalışabilir hâle gelmelerini temine çalışmak, ailelerine yardımcı olmak, çocuklarının eğitim ve korunmaları sağlanmak.

 10. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

 11. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.

 12. San’at ve kültür çalışmaları yapmak ve emsali teşebbüslerde bulunmak

 13. Alkollü içki, uyuşturucu, sigara ve her türlü kötü alışkanlıkların zararlarına karşı mücadele yolunda gerekli her türlü tedbir ve kararların alınmasını temin için hükümet ve teşekküller nezdinde teşebbüslerde bulunmak,

 14. Yurtlar ve dershaneler açmak,

 15. Radyo ve televizyon programları hazırlamak,

 16. VCD ve DVD hazırlamak,

 17. İnternet portalları oluşturmak,

 18. Yeşilay kulübü kurmak,

 19. Yeşilay ile ilgili kütüphane (gezici ve sabit) tesis etmek,

 20. Mücadele alanları ile ilgili kitaplar, afişler, broşürler, etiketler, çıkartmalar, rozetler, dergiler, viriller basmak,

 21. Bilboardlar hazırlamak,

 22. İlmi makaleler yayınlamak,

 23. Belgeseller, televizyon programları, tanıtım filmleri hazırlamak ve satın almak,

 24. Açık oturumlar ve basın toplantıları düzenlemek,

 25. Devlet yetkililerini, medyayı ve kamuoyunu aydınlatmak için Yeşilay Raporları hazırlamak,

 26. Kötü alışkanlıklardan kurtarma için tedavi merkezleri kurmak

 27. Yeşilay radyo ve televizyonu kurmak,

 28. Ajans faaliyetleri yapmak,

 29. Yeşilay cemiyetinin basılmış kitaplarının yeniden basılması ve bu basılı eserlerin CD haline getirilmesi,

 30. Yeşilay cemiyeti tarafından bugüne kadar yayınlanan raporların kitap haline getirilmesi,

 31. Yeşilay konuları ile ilgili yeni kitaplar hazırlanması ve neşredilmesi,

 32. Alkol, uyuşturucu, kumar, sokak çocukları, kapkaç ve diğer kötü alışkanlıklarla ilgili kliplerin hazırlanması,

 33. Sokak çocukları ile ilgili toplama merkezi, yurt, okul, tedavi ve rehabilitasyon merkezlerine maddi yardım, kitap ve doküman yardımı ve konferans isteklerinin karşılanması,

 34. Emniyet teşkilâtı tarafından bildirilen (sokak çocukları) ailelerine maddi destek,

 35. Yeşilay Dergisinin sayfa adedinin ve baskı kalitesinin artırılarak, teknik ve ilmi seviyede en üstün bir seviyeye getirilmesi ve abone mevcudunun artırılması,

 36. Yeşilay cemiyetinin bugüne kadar hazırladığı ve hazırlayacağı afişleri Türkiye’nin bütün il, ilçe ve köylerine kadar ücretsiz dağıtmak,

 37. Aynı afişleri kışla ve diğer kuruluşlara ücretsiz olarak dağıtmak,

 38. Okullarda ve diğer kurumlarda verilecek konferansların zaruri masraflarının kurumumuzca karşılanması,

 39. Gazete ve televizyonlara reklâm verilmesi,

 40. Yeşilay tarihçesinin yeniden bastırılması ve eksik olan tarihçenin hazırlanması,

 41. Yeşilay ile ilgili eserlerin kütüphaneye alınması,

 42. Yeşilay’ın halkla ilişkilerinin geliştirilmesi,

 43. Başta belediyeler olmak üzere resmi ve sivil toplum kuruluşlarından Yeşilay Dergisine abone ve reklâm, yazı ve doküman temini,

 44. Gerektiğinde genel merkez ve şubelerde sokak çocukları, alkol ve uyuşturucu bağımlılıklarının tedavi ve rehabilitasyon merkezleri ve bu konuda kurulmuş vakıf ve derneklerle işbirliği ve yardımlaşma konularında kullanılmak üzere devamlı ya da geçici personel istihdamı,

 45. 1974 den bu yana Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezinin hem yerleşim yeri hem de tek gelir kaynağı olan Yeşilay işhanı ile Yeşilay’ın mülkü olan bazı şube binalarının tamiri,

 46. İstasyon, iskele, bekleme salonları, terminaller ve halkın toplu olarak bulunduğu diğer yerlere Yeşilay panolarının camlanarak asılması,

 47. Ayrıca şehir panolarından istifade edilmesi,

 48. Tramvay, banliyö treni, otobüs ve vagonlara Yeşilay ile ilgili panoların asılması,

 49. Kirada olan şubelere çalışma bürosu satın alınmasında maddi destek sağlanması,

 50. Şubelerin Yeşilay faaliyetleri ile ilgili çalışmalarına maddi destek,

 51. Bilim adamı, sanatkâr ve gençler tarafından sevilen kişilerin Yeşilay konularında faaliyete katılmalarının temini ve gereken masrafların ödenmesi,

 52. İlgili makamlarla temasa geçilerek Yeşilay Cemiyetine diğer kuruluşlar gibi devamlı bir fon temini,

 53. Yeşilay’ın amacı ile ilgili hastanelerle işbirliği,

 54. Yeşilay ve sokak çocukları ile ilgili konularda toplumu bilinçlendirecek her türlü faaliyetlerin yapılması,

 55. Yeşilay’ın gayesi ile ilgili her türlü faaliyetler,

 56. Gerektiğinde kamplar açmak,

 57. Burslar vermek,

 58. Sokak çocuklarından kimsesiz olanlarına koruyucu aile temin etmek (ilgili yasalara göre),

 59. İhtiyaç sahibi koruyucu ailelere maddi yardım yapmak,

 60. Bütün faaliyetlerin Yeşilay Tüzüğü, Dernekler Kanunu ve yürürlükte olan yasalara göre icra etmek,

 61. Yeşilay’ın gayelerine hizmet edenlere plaket ve Onur Belgesi vermek Yeşilay Cemiyetinin teşekkür ve minnet duygularını arz etmek.

Cemiyetin Faaliyet Alanı:

Yeşilay Cemiyeti SOSYAL, KÜLTÜREL, SAĞLIK alanlarında ve MADDE BAĞIMLILIĞI ile mücadele alanlarında faaliyet gösterir.


UYUŞTURUCU

En yüksek risk ergenlik döneminde
Çocuğunuzun uyuşturucu kullandığını anladığınız takdirde;
* Paniğe kapılmadan bir doktora başvurun. Kesinlikle kötü davranmayın.
* Suçlamadan, sıkmadan, sevgi ve şefkatli bir yaklaşın. Çocuğunuza daha fazla zaman ayırın. Aile bağlarınızı gözden geçirin.


 • Uyuşturucuya başlamada ergenlik döneminde risk yüksektir. Bu dönemde gence ilgi ve kontrol en üst safhada olmalı.


Tedavinin başarısı iki etkene bağlı
1. Tedavinin sonuç vermesi için birinci koşul, kişinin tedavi olmayı istemesidir. Eğer kişi tedavi olmayı kendisi istemiyor ise, kimse ona zorla bıraktırmayı başaramaz.
2. Kişi maddeyi bırakmaya kendini hazır hissetmelidir. Çünkü, kişi maddeyi bıraktığı zaman alışkanlıklarını, yaşadığı ortamı değiştirmek zorunda kalabilecektir.
Çocuğunuzun bağımlı olduğunu nereden anlarsınız?
Ebeveynlerin, uyuşturucu tehlikesine karşı çocuklarının arkadaş çevresine dikkat etmesi gerekiyor. Uyuşturucu kullananlarda öncelikle şu belirtiler ortaya çıkıyor:
* Bitkinlik, dalgınlık, uyuklama, konuşma güçlüğü, burun akıntısı, terleme, titreme, gözde kanlanma, göz bebeğinde daralma, yüzde kızarma ve soğukluk, kabızlık, ishal, mide ve bağırsak yakınmaları, yürüme bozukluğu, solunum güçlüğü ve vücudun değişik yerlerinde ağrılar.
* Duygu durumu değişikliği, ilgi istek kaybı, donukluk, başarıda azalma, bakımsız dış görünüş,

gerçek dışı konuşma, içe kapanma, sık sık çevre değişikliği, konuşma içeriğinde değişme, aşırı para harcama isteği, suç işleme eğilimi, evden uzaklaşma, madde kokusuna ilgi.
* Gençlerde arkadaş çevresi değişir. Aile ilişkileri azalır, odasında yalnız kalmayı tercih eder. Okul başarısı ve okula devamı azalır. Daha fazla para harcamaya başlar. Bazen neşeli, sakin, bazen öfkeli, saldırgan davranışlar gibi ruhsal değişimler gün içinde gözlenir.

Ferit ZENGİN / MERKEZ

SABAH 14 temmuz 2006
GENÇLERİN MADDE BAĞIMLISI OLUYOR

Meslektaşlar, her şeye "uyuşturu­cu" diyorlar. Oysa bunların bazıları "uyuşturucu" (eroin), bazıları "uyarı­cı" (kokain) gibi değişik nesnelerdir. Türkçeye Farsçadan giren bir takı var. "- keş (çeken)" anlamında. Afyonkeş (afyon çeken), esrarkeş (esrar çeken) gibi. Eroin batı kökenli olduğu için "eroinkeş" değil de "eroinman" de­nilmiş. Eroin çekilmez, iğneyle da­mara "şırınga (Yunanca)" edilir. Mu­habir eroinmana "Eroin mi içtin" di­ye soruyor, sanki "Rakı mı içtin?" der gibilerden. Bu kavramlar doğru dü­rüst kullanılmazsa, mücadelenin fark­lı gerekleri de tam yapılamaz.

Eski bir Iran öyküsü vardır. Bir es­rarkeş, bir alkolik, bir de afyonkeş, ak­şam üzeri bir kente vardıklarında ka­le kapısının kapandığını gö­rürler. Ne yapacaklarını tar­tışırlar. Alkolik "Kapıyı kır­mayı" önerir. Esrarkeş "Ka­pının deliğinden süzülüp girelim" der. Afyonkeş ise "Şuraya sızalım, sabah olunca gireriz" önerisinde bulunur. Gelin 21. yüzyıl Türkiyesi'nde "uyuşturucu" kurbanlarından bazılarına göz atalım:

2001Mart: Evli Orhan Yılmaz (37), sevgilisi te­nisçi Zeynep Yıldırım'la(21) kaçamak yaptıkları otelde "uyuşturucunun" çif­te kurbanı oldular. Nisan: Bir çocuk anne­si Seda Erkılıç (25) ceza­evindeki eşine para götü­rürken aşırı eroinden so­kakta öldü. Ağustos:

Osman Çı­nar'ın (32) cesedi Dolapdere'de sokağa atılmıştı. 2002 Temmuz: Kudbeddin Gülsen (34) Zeytinburnu'nda terk edilmiş bir binada kolundaki eroin iğnesiyle göçmüştü. Ağustos: Hemşire Sey­han Dikilci'nin (24) Bursa'da kötü kokuların geldi­ği evine girildiğinde kolun­daki iğne "ölüm"ü simgeliyordu. Kasım: Terk edilmiş bi­nadan kötü kokular gelin­ce polis, Tayfun Mazlum (28) adlı erin dört gün ön­ce eroinden öldüğünü saptadı. 2003 Kasım: Bir ara tedavi de gö­ren üniversite öğrencisi Selen Atıl­gan (21), Irmak Kahya aracılığı ile eroin alarak arkadaşı İlkay Güven'in (27) evine gitti. Güven'e göre birlik­te iğne yapmışlar, banyodan dön­düğünde Selen'in gözbebekleri çok­tan kaymıştı. Aralık: Atilla Karakul (28) "uyuşturucu " kurbanı bir Antalyalı. Aralık: Atılgan'a eroini sağlayan, 22 kilo eroinle yakalanan, aynı suçtan 11 yıl hapis yatan bir babanın çocuğu olan Irmak Kahya (25) adlı kız, Çınarcık ta bir tuvalette eroin komasında bu­lundu. Basına şöyle konuştu: "Selen’in ölümü bana ders olmuştu. Tedavi olmak istedim. Ancak hastaneden çıkar çıkmaz aldığım eroin az daha beni öldürüyordu. Üç yıldır babam her şeye göz yumuyordu. Uyuş­turucu için evimize gelen erkeklerle yatmama bile ses çıkarmıyordu."

2004 Ocak: Burçin Bircan (19) "2002 Süper Model" yarışmasının birincisi, tedavi görmüştü. Eroin alış­kanlığı için hırsızlık yaptı, porno film­lerde oynadı. Arkadaşları hastane ye­rine mezarlık kıyısında bırakıp kaçmış­lardı. Selen'e eroin satanlar Burçin'e de ölüm pazarlamışlardı. Geride anı defterinde şu satırlar kaldı: "Bugün ya­şamımı altüst eden uyuşturucu ille­tinden kurtulmak için ilk adımı attım. Yeni bir yaşama başlamak için başar­malıyım. Kolay olmayacak. Bunalım­dayım. Üşüyorum. Titriyorum. Çok yalnızım. Her yerim ağrıyor. Dünya üzerime geliyor. Bu boşluktan çıka­mayacağım. Ölmeyi düşü­nüyorum. Sonu ne olursa olsun bu illetten kurtulma­lıyım. Geçmişteki hatalara asla düşmeyeceğim." Şubat: Ahmet Serdar Şimşek (34) baygın döndü­ğü otelde "Olay duyulursa, işimden olurum" diyen Di­yarbakır'da okul müdürü, hastaneye gitmeyince oda­sında öldü.Şubat: Üç satıcı öldü. Biri Hayrı Adıgüzel (33) 19 yaşında başlamıştı. Vildan'ın ölü­münden sorumluydu. Ero­in alamayınca kuyumcu soydu, gasp yaptı. 20 ay yattı. "Çığlık" adıyla hazır­ladığı kitabından: "Eroin yaşamına bir kez girmeye görsün. Kanına karıştıktan sonra ölümle düello edi­yorsun. Dozajı arttırdıkça daha fazla, daha fazla di­yor. Zamanla bilinç diye bir şey kalmıyor ve eroinin genç yaşta getirdiği ölü­me yeniliyorsun."Mart: Uyuşturucu satı­cısı İhsan Ayyıldız, has­taneye kaldırılırken yolda öldü.

Mart: Üçüncüsü İlhan Avcı otel odasında ölü bu­lundu. Mart: Can Tanyeli'ye (26) eroin satan Yusuf Sezer D. hakkında dava açıldı. 2005 Eylül: "Gelinim Olur musun?"yarışmasıyla ün­lenen Semra Hanım'm oğlu Ata Türk, Adana'da eroin ile birlikte uyarıcı hap karıştırınca öldü.

Kasım: Yıldız Teknik Üniversitesi öğ­rencisi Bilin Seda Kölemenoğlu (22) Taksim'de bir barda aldığı eroinden öldü. Bilin'e eroini, iki yıl önce Çan'a satan Yusuf sağlamıştı. Kasım: Fatih'te Hızırdal Akınay (32) evinde uyuşturucuya yenildi. 2006 Temmuz: Annesi ile babası ayrı yaşayan Bakırköy Kız Meslek Li­sesi öğrencisi Melis Akpınar'ın (16), kaldırıldığı hastanede eroinden öldü­ğü anlaşıldı. Eroini bir barda Murat Hı­zır Akınay (32) sağlamış, bir arkadaşının evinde birlikte kullanmışlardı.

Temmuz: 15 yaşında eroine başlayan Aykut Bayrak (34) adlı mühendis otel odasında ölü bulundu.

25 Temmuz 2006 Cumhuriyet, Özgen Acar (KAVŞAK)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Raporu 2008 icon11 Şubat 2008 SİRKÜler no: 2008/038 – vuk

Raporu 2008 iconYÜRÜRLÜk tariHİ : 01 Nİsan 2008

Raporu 2008 iconRaporu I. GİRİŞ

Raporu 2008 iconDeğişik ikinci fıkra: 20/11/2008-5812/31 md

Raporu 2008 iconMadde 2 – (Değişik: 23/1/2008-5728/271 md.)

Raporu 2008 iconRaporu şubat 2006

Raporu 2008 iconRaporu işletmenin Lokasyonu

Raporu 2008 iconRaporu 06 mayis 2016

Raporu 2008 iconDenetçİ raporu özeti

Raporu 2008 iconKamu iKTİsadi teşebbüslerinde 2008 yilinda uygulanacak


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com