Ek: 3 serbest muhasebeci mali MÜŞAVİrler veya yemiNLİ mali MÜŞAVİrler tarafindan düzenlenen “Çok zor durum” haliNİn tespiTİne iLİŞKİn rapor


d.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
Ek: 3
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VEYA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENEN “ÇOK ZOR DURUM” HALİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN RAPOR………………………….Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne

……………………………….Sosyal Güvenlik Merkezine

……………..
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi gereği borçlarını tecil ve taksitlendirmek üzere başvuruda bulunan aşağıda adı geçen borçlunun tarafımdan tespit edilen …/…/…. tarihi itibariyle “çok zor durum” haline ilişkin bilgi ve belgelerden “Kasa+Banka+Kısa Vadeli Alacaklar/Kısa Vadeli Borçlar” formülü sonucunda bulunan (……………) oranının doğruluğunu kabul eder, rapor muhteviyatının, borçlunun işyeri defter ve belgelerine uygun olmadığının anlaşılması halinde, hakkımda Türk Ceza Kanunu ve 3568 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem yapılmasını kabul ve taahhüt ederim.

…./…./……..

Meslek Mensubu

Adı Soyadı- İmza-Kaşe

Ekler:1-Ruhsat Belgeleri

2-Faaliyet Belgesi

3-Hesaplamalara Esas Belgeler

Borçlunun

T.C.Kimlik Noİşyeri Sicil No
Adı Soyadı ve Ünvanı
Vergi Kimlik No
Ticaret Sicil No
İşyeri Adresi
Telefon No, Faks No, e-posta adresi


Raporun Tarihi …/…/… Sayısı………..

Ruhsatname / Faaliyet Belgesi……………………….

Mali Durumu Gösterir Değerler (Toplam)TL

Kasa

Banka

Kısa Vadeli Alacaklar

Kısa Vadeli Borçlar

RASYO


Raporu Düzenleyen Meslek Mensubunun

T.C.Kimlik No
Adı , Soyadı ve Unvan
Vergi Kimlik No
Kayıtlı olduğu Oda
İşyeri Adresi
Telefon, Faks, e-posta

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ek: 3 serbest muhasebeci mali MÜŞAVİrler veya yemiNLİ mali MÜŞAVİrler tarafindan düzenlenen “Çok zor durum” haliNİn tespiTİne iLİŞKİn rapor iconVe yemiNLİ mali MÜŞAVİrler odalari biRLİĞİ

Ek: 3 serbest muhasebeci mali MÜŞAVİrler veya yemiNLİ mali MÜŞAVİrler tarafindan düzenlenen “Çok zor durum” haliNİn tespiTİne iLİŞKİn rapor icon2011 yili serbest muhasebeciLİK, serbest muhasebeci mali MÜŞAVİRLİk...

Ek: 3 serbest muhasebeci mali MÜŞAVİrler veya yemiNLİ mali MÜŞAVİrler tarafindan düzenlenen “Çok zor durum” haliNİn tespiTİne iLİŞKİn rapor iconSerbest muhasebeciLİK, serbest muhasebeci mali MÜŞAVİRLİk ve yemiNLİ mali MÜŞAVİRLİk kanunu

Ek: 3 serbest muhasebeci mali MÜŞAVİrler veya yemiNLİ mali MÜŞAVİrler tarafindan düzenlenen “Çok zor durum” haliNİn tespiTİne iLİŞKİn rapor iconSerbest muhasebeciLİK, serbest muhasebeci malî MÜŞAVİRLİk ve yemiNLİ malî MÜŞAVİRLİk kanunu

Ek: 3 serbest muhasebeci mali MÜŞAVİrler veya yemiNLİ mali MÜŞAVİrler tarafindan düzenlenen “Çok zor durum” haliNİn tespiTİne iLİŞKİn rapor iconSerbest muhasebeci mali MÜŞAVİRLİk ve yemiNLİ mali MÜŞAVİRLİk kanunu (1)

Ek: 3 serbest muhasebeci mali MÜŞAVİrler veya yemiNLİ mali MÜŞAVİrler tarafindan düzenlenen “Çok zor durum” haliNİn tespiTİne iLİŞKİn rapor iconSerbest muhasebeci mali MÜŞAVİRLİk ve yemiNLİ mali MÜŞAVİRLİk kanunu (1)

Ek: 3 serbest muhasebeci mali MÜŞAVİrler veya yemiNLİ mali MÜŞAVİrler tarafindan düzenlenen “Çok zor durum” haliNİn tespiTİne iLİŞKİn rapor iconSerbest muhasebeci mali MÜŞAVİRLİk ve

Ek: 3 serbest muhasebeci mali MÜŞAVİrler veya yemiNLİ mali MÜŞAVİrler tarafindan düzenlenen “Çok zor durum” haliNİn tespiTİne iLİŞKİn rapor iconSerbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve

Ek: 3 serbest muhasebeci mali MÜŞAVİrler veya yemiNLİ mali MÜŞAVİrler tarafindan düzenlenen “Çok zor durum” haliNİn tespiTİne iLİŞKİn rapor iconEk: 2 mali durum biLDİRİm formu

Ek: 3 serbest muhasebeci mali MÜŞAVİrler veya yemiNLİ mali MÜŞAVİrler tarafindan düzenlenen “Çok zor durum” haliNİn tespiTİne iLİŞKİn rapor iconEk- 6 yemiNLİ mali MÜŞAVİr raporu


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com