Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun


d.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar

Pc Gümrük Külliyatı.....www.arslannet.com....

Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

Kanun No. 5252 Kabul Tarihi : 4.11.2004

13.11.2004 tarihli, 25642 sayılı R.G.

Yürürlük Tarihi: 1 Haziran 2005

Genelgeler 1

Tasarruflu Yazılar 1

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç


MADDE 1. - (1) Bu Kanunun amacı, 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun yürürlüğe konulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2. - (1) Bu Kanun, diğer kanunlarda, yürürlükten kaldırılan 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununa yapılan yollamaları, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun yürürlüğe girmesiyle yürürlükten kaldırılan hükümleri ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun uygulanması için diğer kanunlarda yapılan değişiklikleri, yürürlüğe girmesinden önce işlenmiş suçlar hakkında ne suretle hüküm kurulacağına ve kesinleşmiş cezaların nasıl infaz edileceğine ilişkin hükümleri kapsar.

İKİNCİ BÖLÜM

Uyum Hükümleri

Yollamalar

MADDE 3. - (1) Mevzuatta, yürürlükten kaldırılan Türk Ceza Kanununa yapılan yollamalar, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda bu hükümlerin karşılığını oluşturan maddelere yapılmış sayılır.

(2) Mevzuatta, yürürlükten kaldırılmış Türk Ceza Kanununun kitap, bab ve fasıllarına yapılmış olan yollamalar, o kitap, bab ve fasıl içinde yer almış hükümlerin karşılığını oluşturan 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun maddelerine yapılmış sayılır.

Diğer kanunlardaki para cezalarının artırılması ve usulü

MADDE 4. - (1) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun dışındaki kanunlarda yer alan para cezalarından nispî nitelikteki vergi ve resim cezaları, nispî para cezaları ve tazminat kabilinden değişen orana bağlı bulunan para cezaları hariç olmak üzere, kanun ve tüzüklerde (…) gösterilmiş bulunan para cezalarından (idarî ve disiplin para cezaları dahil); (19.12.2006 tarih ve 26381 sayılı R.G. – 5560 s.k. ile değişik)

a) Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk kurulduğu tarihten önce yürürlüğe girmiş bulunan bütün kanun ve tüzüklerde yazılı olup da, daha sonraki tarihlerde Türkiye Büyük Millet Meclisince miktarına dokunulmamış para cezaları yüzkırkikibinsekizyüzaltmış katına,

b) Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul olunup da;

1. 31.12.1939 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para cezaları seksenbeşbinyediyüzonbeş katına,

2. 1.1.1940 tarihinden 31.12.1945 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para cezaları elliyedibinyüzkırkbeş katına,

3. 1.1.1946 tarihinden 31.12.1959 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para cezaları yirmisekizbinbeşyüzyetmiş katına,

4. 1.1.1960 tarihinden 31.12.1970 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para cezaları ondörtbinikiyüzseksenbeş katına,

5. 1.1.1971 tarihinden 31.12.1977 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para cezaları sekizbinbeşyüzyetmiş katına,

6. 1.1.1978 tarihinden 31.12.1980 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para cezaları ikibinsekizyüzaltmış katına,

7. 1.1.1981 tarihinden 31.12.1987 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para cezaları bindörtyüzotuz katına,

8. 1.1.1988 tarihinden 31.12.1993 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para cezaları kırkdört katına,

9. 17.10.1996 tarihli ve 4199 sayılı, 21.5.1997 tarihli ve 4262 sayılı kanunlarla değişik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu istisna olmak üzere, 1.1.1994 tarihinden 31.12.1998 tarihine kadar yürürlüğe girmiş kanunlardaki para cezaları yirmidokuz katına,

10. 1.1.1999 tarihinden 31.12.1999 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para cezaları beş katına,

11. 1.1.2000 tarihinden 31.12.2000 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para cezaları dört katına,

12. 1.1.2001 tarihinden 31.12.2001 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para cezaları üç katına,

13. 1.1.2002 tarihinden 31.12.2002 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para cezaları iki katına,

Çıkarılmıştır.

Ağır para cezasının dönüştürülmesi

MADDE 5. - (1) (…) Kanunlarda öngörülen "ağır para" cezaları, "adli para" cezasına dönüştürülmüştür. (18.05.2005 tarihli, 25819 sayılı R.G.- 5349 s.k. ile değişik)

(2) Bu kanunlarda Türk Ceza Kanununda belirlenen cezalar sistemine uygun değişiklik yapılıncaya kadar, (…) alt veya üst sınırlar arasında uygulama yapılmasını gerektirir nitelikteki adli para cezalarında cezanın alt sınırı dörtyüzellimilyon, üst sınırı yüzmilyar Türk Lirası olarak uygulanır. Bu fıkra hükümleri, nispî nitelikteki adli para cezaları hakkında uygulanmaz. (19.12.2006 tarih ve 26381 sayılı R.G. – 5560 s.k. ile değişik)

(3) Ağır para cezasından dönüştürülen adlî para cezasının ödenmemesi halinde, 13.12.2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi hükümlerine göre hapis süresinin belirlenmesinde bir gün karşılığı olarak yüzmilyon Türk Lirası esas alınır. (18.05.2005 tarihli, 25819 sayılı R.G.- 5349 s.k. ile EKLENMİŞTİR)

Ağır hapis cezasının dönüştürülmesi

Madde 6. — (18.05.2005 tarihli, 25819 sayılı R.G.- 5349 s.k. ile değişik)

(1) Kanunlarda öngörülen "ağır hapis" cezaları, "hapis" cezasına dönüştürülmüştür.

(2) 1 Haziran 2005 tarihinden önce yürürlüğe girmiş kanunlarda;

a) Ağır hapis iken, birinci fıkra uyarınca hapse dönüştürülen cezalar, kanunlarında aksine bir hüküm yoksa alt sınır bir yıl, üst sınır yirmidört yıl olarak,

b) Hapis cezalarında kanunlarında aksine bir hüküm yoksa alt sınır bir ay, üst sınır beş yıl olarak,

uygulanır. (19.12.2006 tarih ve 26381 sayılı R.G. – 5560 s.k. ile değişik)

Hafif hapis ve hafif para cezalarının idari para cezasına dönüştürülmesi (18.05.2005 tarihli, 25819 sayılı R.G.- 5349 s.k. ile değişik)

Madde 7. — (1) Kanunlarda, "hafif hapis" veya "hafif para" cezası olarak öngörülen yaptırımlar, idari para cezasına dönüştürülmüştür. İdari para cezasının hesaplanmasında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 52 nci maddesi hükümleri uygulanır. İlgili kanunda "hafif hapis" cezasının üst sınırının belirtilmediği hallerde, idari para cezasının hesaplanmasında esas alınacak gün sayısının üst sınırı, yediyüzotuzdur.

(2) Kanunlarda, "hafif hapis cezası" ile "hafif para cezası"nın seçimlik olarak veya birlikte öngörüldüğü hallerde, idari para cezası yaptırımının belirlenmesinde "hafif hapis cezası" esas alınır.

(3) Kanunlarda, sadece "hafif para cezası"nın öngörüldüğü ve cezanın alt veya üst sınırının belirtilmediği hallerde, idari para cezası, yüzyirmimilyon Türk Lirasından az, onsekizmilyar Türk Lirasından fazla olamaz.

(4) Bu madde hükmüne göre idari para cezasına karar vermeye mülki amir(05.07.2012 tarihli, 28344 sayılı R.G. 6352 s.k. ile değişik) yetkilidir.

Yeni Türk Lirasının kullanılması

MADDE 8. - (1) Türk Ceza Kanununda geçen "Türk Lirası" ibaresi karşılığında, uygulamada, 28.1.2004 tarihli ve 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun hükümlerine göre ülkede tedavülde bulunan para "Yeni Türk Lirası" olarak adlandırıldığı sürece, bu ibare kullanılır.

Lehe olan hükümlerin uygulanmasında usul

Genelgeler 1

MADDE 9. - (1) 1 Haziran 2005 tarihinden önce kesinleşmiş hükümlerle ilgili olarak, Türk Ceza Kanununun lehe olan hükümlerinin derhal uygulanabileceği hallerde, duruşma yapılmaksızın da karar verilebilir. (18.05.2005 tarihli, 25819 sayılı R.G.- 5349 s.k. ile değişik)

(2) Birinci fıkra hükmü, 1 Haziran 2005 tarihinden önce verilip de Yargıtay tarafından lehe olan hükümlerin uygulanması hususunda değerlendirme yapılması gerektiği gerekçesiyle bozularak mahkemesine gönderilen hükümler hakkında da uygulanır. (18.05.2005 tarihli, 25819 sayılı R.G.- 5349 s.k. ile değişik)

(3) Lehe olan hüküm, önceki ve sonraki kanunların ilgili bütün hükümleri olaya uygulanarak, ortaya çıkan sonuçların birbirleriyle karşılaştırılması suretiyle belirlenir. 

(4) Kesin hükümle sonuçlanmış olan davalarda, sonradan yürürlüğe giren bir kanunla ilgili olarak lehe hükmün belirlenmesi ve uygulanması amacıyla yapılan yargılama bakımından dava zamanaşımına ilişkin hükümler uygulanmaz. (18.05.2005 tarihli, 25819 sayılı R.G.- 5349 s.k. ile EKLENMİŞTİR)

İnfazın ertelenmesi veya durdurulması


MADDE 10. - (1) 1 Haziran 2005 tarihinden önce kesinleşmiş olan mahkûmiyet kararları hakkında bu Kanunun lehe olan hükümleri öncelikle dikkate alınarak, 4.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 402 nci maddesi uyarınca infazın ertelenmesine veya durdurulmasına karar verilir. (18.05.2005 tarihli, 25819 sayılı R.G.- 5349 s.k. ile değişik)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

MADDE 11. - (1) 7.11.1979 tarihli ve 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun çeşitli maddelerinde geçen "11 yaş" deyimi "12 yaş" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12. - (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla,

a) 26.4.1926 tarihli ve 825 sayılı Ceza Kanununun Mevkii Mer'iyete Vaz'ına Müteallik Kanun,

b) 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu bütün ek ve değişiklikleri ile birlikte,

Yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1. — (18.05.2005 tarihli, 25819 sayılı R.G.- 5349 s.k. ile EKLENMİŞTİR) (1) Diğer kanunların, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Birinci Kitabında yer alan düzenlemelere aykırı hükümleri, ilgili kanunlarda gerekli değişiklikler yapılıncaya ve en geç 31 Aralık 2008 tarihine kadar uygulanır.(19.12.2006 tarih ve 26381 sayılı R.G. – 5560 s.k. ile değişik)

Tasarruflu Yazılar 1

-----------------------------------------

Yürürlük

MADDE 13. - (1) Bu Kanunun,

a) "İnfazın ertelenmesi veya durdurulması" başlıklı 10 uncu maddesi hükmü yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri 1 Haziran 2005 tarihinde, (31.03.2005 tarihli, 25772 Mükerrer Sayılı R.G. - 5328 s.k. ile değişik)

Yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14. - (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

12/11/2004

—— • ——

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun iconCeza muhakemesi kanununun yüRÜRLÜk ve uygulama şekli hakkinda kanun

Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun icon6335 TÜrk ticaret kanunu ile türk ticaret kanununun yüRÜRLÜĞÜ ve...

Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun icon26. 09. 2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun zaman bakımından...

Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun iconTÜrk ceza kanununun kiŞİ bakimindan uygulanma alani

Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun iconCeza Muhakemesi Kanunu İle Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı...

Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun iconÖzet sayın okurlarımızın hatırlayacağı üzere bundan yaklaşık iki...

Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun iconCeza infaz kurumlari ve tutukevleri İzleme kurullari kanununda değİŞİKLİk...

Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun iconOrman kanununun 16 nci maddesiNİn uygulama yönetmeliĞİ

Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun iconMaden kanununun I (A) grubu madenleri İle iLGİLİ uygulama yönetmeliĞİ

Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun icon65 yaşini doldurmuş muhtaç, GÜÇSÜz ve kimsesiz türk vatandaşlarina...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com