Rekabetçi olma


sayfa1/4
d.ogren-sen.com > Ekonomi > Rekabet
  1   2   3   4

GİRİŞİMCİLİK DERSİ SINAVLARI İÇİN SORU HAVUZU

Dr. Selçuk KılıçA)Aşağıdakilerden hangisi girişimcilikle bağdaşmaz?

B)Yeni işletme kurulması

C)Sermayenin tedarik edilmesi

D)Yenilikçilik ve yaratıcılık

E)Fırsat yaratma

F)Eskiye bağlılık *

G)Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin özelliklerinden biridir?

 1. Risk üstlenmeme

 2. Tutucu olma

 3. Problemleri görememe

 4. Duyarsız olma

 5. Fırsatları görme *

H)Aşağıdakilerden hangisi girişimci ile ilgili olarak yanlış bir yargıyı ifade eder?

 1. Girişimciler üretim girdilerini örgütleme yeteneğine sahip kişilerdir

 2. Girişimciler risk alma konusunda isteklidirler

 3. Girişimciler kaynakları kontrol etmeye çalışırlar

 4. Girişimciler para sahibi kişilerdir *

 5. Girişimciler değer yaratan kişilerdir

I)Girişimciyi, henüz belirginleşmemiş bir bedelle satmak üzere üretimin girdilerini ve hizmetlerini satın alan ve üreten kişi olarak tanımlayan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Joseph A. Schumpeter

 2. Jean Baptise Say

 3. Richard Cantillon *

 4. Adam Smith

 5. David Ricardo

J)Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik niteliklerinden biri değildir?

 1. Organizasyon becerisine sahip olma

 2. Risk alma

 3. Tetikte olma

 4. Oyunun kuralını baştan yazma

 5. İçe dönük olma*

K)Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik unsurları arasında yer almaz?

 1. Kabul görmeme *

 2. Çaba harcama

 3. Değer yaratma

 4. Getiri elde etme

 5. Topluma katkıda bulunma

L)Aşağıdakilerden hangisi girişimci düşüncenin bileşenlerinden biri değildir?

 1. Yenilikçi ve yaratıcı olma

 2. Var olanla yetinme *

 3. Risk alma

 4. Öncü olma

 5. Rekabetçi olma

M)Küreselleşme olgusuyla birlikte iş dünyasına hâkim olan temel düşünce yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Yenilikçi üretim *

 2. Rekabetçi Pazar

 3. Geleneksel üretim

 4. Maliyet etkinliği

 5. İş gücünde verimlilik

N)Girişimciyi yöneticiden ayıran temel unsur aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Planlama yeteneği

 2. Organizasyon yeteneği

 3. Problem çözme yeteneği

 4. Hayalci bakış açısı *

 5. Güven duyma isteği

O)Aşağıdakilerden hangisi girişimci düşünce yapısını tetikleyen faktörlerden biri değildir?

 1. Teknolojik gelişmeler

 2. Tüketim ekonomisi

 3. Yaşam standartlarındaki gelişmeler

 4. Eksik rekabet *

 5. Büyüme

P)Aşağıdakilerden hangisi iç girişimcilik tanımıyla bağdaşmaz?

 1. Sorumluluk üstlenilmesi

 2. Yenilik yaratılması

 3. Farklı yöntemlerin geliştirilmesi

 4. Var olan vizyonun değiştirilmesi

 5. Parasal anlamda kişisel kazanç elde edilmesi *

Q)Aşağıdakilerden hangisi işletmeler açısından iç girişimciliğin önemini arttıran faktörlerden biri değildir?

 1. Rakiplerin sayısının artması

 2. Geleneksel işletme yönetim tekniklerinin yetersiz kalması

 3. Verimliliğin ön plana çıkması

 4. Emek yoğun üretim yapılması *

 5. Yetenekli personelin işletmeden ayrılması

R)Aşağıdakilerden hangisi girişimci ile iç girişimcinin ortak özelliklerinden biri değildir?

 1. Öncü ve yenilikçi olmaları

 2. Fırsatların peşinden koşmaları

 3. Risk almaları

 4. Kaynaklan etkili ve verimli kullanmaları

 5. Fon yaratma kapasiteleri *

S)Aşağıdakilerden hangisi girişimci ile iç girişimci arasındaki farklardan biri değildir?

 1. Girişimci geliştirici iken iç girişimci güçlendiricidir.

 2. Girişimcinin savaşı pazara yönelik iken iç girişimcinin savaşı şirket kültürüne yöneliktir.

 3. Girişimci risk alırken, iç girişimci herhangi bir risk üstlenmez.*

 4. Girişimci pazardaki engellerin üstesinden gelmeye çalışırken, iç girişimci daha iyiye yönelik şirket içi engellerin üstesinden gelmeye çalışır.

 5. Girişimcinin çoğu zaman kaynakları sınırlıdır, kendisi fon yaratmak zorunda kalır. İç girişimci ise var olan fonları kullanır.

T)Aşağıdakilerden hangisi geleneksel yöneticinin özelliklerinden biri değildir?

 1. Bağımsızlık tutkusu *

 2. Olaylara kısa dönemli bakması

 3. Olaylara direkt katılmaması

 4. Statü sembollerine yoğunlaşmış olması

 5. Hiyerarşik ilişkiyi benimsemesi

U)Aşağıdakilerden hangisi iç girişimci liderin özelliklerinden biri değildir?

 1. Yönetim seçenekleri yaratabilmesi

 2. Geçmiş ve bugüne dönük olması *

 3. Ekip çalışmasına önem vermesi

 4. İnatçı ve ısrarcı olması

 5. Tartışma ortamlarını desteklemesi

V)Aşağıdakilerden hangisi iç girişimcilik için gerekli koşullardan biri değildir?

 1. Teknolojide öncü olma

 2. Başarısızlığı ve hatayı cezalandırmama

 3. Ekip çalışması yerine bireysel çalışma kültürünü oluşturma *

 4. Sponsor desteği sağlama

 5. Ödül sistemi oluşturma

W)Aşağıdakilerden hangisi iç girişimciliğin önündeki engellerden biri değildir?

 1. Standart süreçler uygulamak

 2. Rekabetçi çalışanları özendirmek *

 3. Sürekli olarak planlama faaliyetlerinde bulunmak

 4. Esnek olmamak

 5. Risk üstlenmemek

X)Yeniliklerin yaratılmasında aşağıdakilerden hangisinin önemi yoktur?

 1. Ortam ve Vizyon

 2. Piyasaya uyum

 3. Etkileşimli öğrenme

 4. Odak gruplar oluşturma

 5. Ön yargı *

Y)Aşağıdakilerden hangisi iç girişimcilik stratejilerinin oluşturulmasında izlenen aşamalardan biri değildir?

 1. Vizyonun geliştirilmesi

 2. Yeniliklerin özendirilmesi

 3. İç girişimciler için uygun ortamın yaratılması

 4. Takımların oluşturulması

Z)Bütçeleme *

AA)Aşağıdakilerden hangisi girişimcilikte iş fikrinin ve yaratıcılığın önemini arttıran faktörlerden biri değildir?

 1. Toplumsal Değişim

AB)Tüketicilerin yeni deneyim arayışı

AC)Rekabet avantajı sağlamak

AD)Yasal yükümlülüklerini yerine getirmek *

AE)Tüketicilere fayda sağlayarak kar elde etmek

AF)İşyaratıcılığı ile ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğrudur?

 1. Sorun bulma ve sorunu giderme ile ilgilidir.

AG)Var olan şeylerden bir şeyler elde etmektir.

AH)Farklılıkların bir araya getirilmesi ile oluşur.

AI)Bağlantısız görünen şeyleri birbirine bağlayabilmektir

AJ)Yoktan var etmektir. *

AK)Aşağıdakilerden hangisinde yaratıcılıkla ilgili olan iki kavram doğru bir şekilde verilmiştir?

 1. Azlık-Benzerlik

 2. Çeşitlilik-Ayrıklık

 3. Farklılık-İlişkilendirmek *

 4. Seçicilik-Eşsizlik

 5. Aynılık-Süreklilik

AL)Müşteriye değer, girişimciye kâr, topluma fayda sağlayacak, ürün ve hizmete dönüşebilecek fikirlere ne ad verilir?

 1. Yaratıcılık

 2. İş fikri *

 3. İnovasyon

 4. Yenilik

 5. Girişimcilik

AM)Yaratıcılıkta sorunun bulunması, tanımlanması ve sorunun çözümüne yönelik malzemelerin hazırlanması hangi aşamada gerçekleşir?

 1. Hazırlık *

 2. Kuluçka

 3. Yaratıcılıkların çıkması

 4. Fikirlerin değerlendirilmesi ve seçimi

 5. Hiçbiri

AN)Firmada çalışanlarına günlük çalışma saatlerinin belirli bir dilimini serbest yaratıcılık çalışması sayılabilecek projelerde çalışmasına imkân verilmesi yaratıcılığı arttıran faktörlerden hangisidir?

 1. Bellek

 2. Ortak alanlar

 3. Yaratıcılık molaları *

 4. Eğitimler

 5. Teknolojik ve akademik değişimler

AO)Akışkan, yaratıcı, doğrusal olmayan özelliklere sahip sağ beyin yaratıcılığın hangi aşamasında devrededir?

 1. Hazırlık

 2. Kuluçka

 3. Yaratıcılıkların çıkması *

 4. Fikirlerin değerlendirilmesi ve seçimi

 5. Hiçbiri

AP)Aşağıdakilerden hangisi fikirlerin değerlendirilmesi ve seçilmesi aşamasında kullanılan tekniklerden biri değildir?

 1. Matris şeklinde puan tablosu

 2. Değer haritacılığı

 3. Jüri yargılaması

 4. SWOT analizi *

 5. Yaratıcılık puan tablosu

AQ)Yaratıcılıkta motivasyon kaç farklı şekilde gerçekleştirilebilir?

 1. 1

 2. 2 *

 3. 3

 4. 4

 5. 5

AR)Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılığı arttıran faktörlerden biri değildir?

 1. Bireysel faktörler *

 2. Ağlar

 3. Bellek

 4. Yaratıcılık Molaları

 5. Çevre ve Çeşitli Ortamlar

AS)İnovasyon kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. Kalıcı başarı sağlanabilmesi için inovasyon sürdürülebilir olmalıdır.

 2. İnovasyon tüketicilerin ihtiyaçlarını gideren, sorunlarını çözen bir kavramdır.

 3. İnovasyon için yaratıcılık gerekmez. *

 4. İnovasyon merak ve sezgi ile başlar.

 5. İnovasyon keşif, icat ve Ar-Ge’yi barındırır.

AT)İnovasyonun gerçekleştirilebilmesi için aşağıdakilerden hangi özelliğe gereksinim yoktur?

 1. Özgün olmalı

AU)Tanımlanabilen bir değeri olmalı

AV)Ticari hale getirilebilmeli

AW)Farklı olmalı (benzeri olmamalı)

AX)Taklit ederek ortaya çıkmış olmalı *

AY)Aşağıdakilerden hangisi inovasyonun zorluklarından biri değildir?

 1. İyi bir fikir bulmak

 2. Hata yapmak *

 3. Maliyet hesaplamak

 4. Doğru zamanlama yapmak

 5. Müşteriyi yakalamak

AZ)İnovasyon hakkında doğru bilinen yanlışlardan biri değildir?

 1. İnovasyon ile Ar-Ge aynı şeydir.

 2. İnovasyon sadece toplumsal ve ekonomik fayda üretir.

 3. İnovasyon uzun zaman gerektirir. *

 4. İnovasyonun tek hedefi kardır.

 5. İnovasyonu sadece büyük işletmeler yapabilir.

BA)Aşağıdakilerden hangisi inovasyon ve ARGE arasındaki farkı doğru olarak açıklayan ifadedir?

 1. AR-GE inovasyonun bir parçası olarak değerlendirilmez.

BB)AR-GE’nin bulduğu her yenilik inovasyona çevrilir.

BC)Her inovasyonda mutlaka AR-GE yoktur.

BD)İnovasyon işletmedeki herkesi kapsar herkesi dâhil eder AR-GE sadece departmandakileri ilgilendirir.*

BE)AR-GE inovasyonu da kapsayan bir süreçtir.

BF)İnovasyon süreçlerinin doğru sıralandığı seçenek hangisidir?

 1. Fikirleri yönetmek- fikir toplamak- başarı potansiyeli olan fikirleri seçmek-uygulamak

 2. Fikir toplamak- fikirleri yönetmek- başarı potansiyeli olan fikirleri seçmek-uygulamak *

 3. Başarı potansiyeli olan fikirleri seçmek- uygulamak- fikirleri yönetmek- fikir toplamak

 4. Fikir toplamak- uygulamak- başarı potansiyeli olan fikirleri seçmek- fikirleri yönetmek

 5. e. Fikir toplamak- başarı potansiyeli olan fikirleri seçmek- fikirleri yönetmek- uygulamak

BG)Fikir yaratıcılığında aşağıdaki kaynaklardan hangisi kullanılabilir?

 1. İç kaynak *

 2. Açık kaynak

 3. Çoğul kaynak

 4. Öz kaynak

 5. Bireylerarası kaynak

BH)Aşağıdakilerden hangisi potansiyel iş fikirlerinin seçilmesinde değerlendirilmesi gereken ölçütlerden biri değildir?

 1. İş fikrinin özgün olması

 2. İş fikrinin uzun ve kısa dönemli getirileri

 3. İş fikrinin stratejik alanı ile uyumu

 4. İş fikri ihtiyaçları gidermesi

 5. İş fikrinin açık olması*

BI)Aşağıdakilerden hangisi bir inovasyon çeşididir?

 1. Basit inovasyon

 2. Kalıcı inovasyon

 3. Radikal inovasyon *

 4. Sabit inovasyon

 5. Düz inovasyon

BJ)İnovasyon yönetim süreci ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 1. Eğitimle inovasyon gerçekleştirilemez

 2. Her inovasyon için aynı süreçlerden yararlanılabilir.

 3. Örgüt içinde yaratılan fikirlerin paylaşılması hatalıdır.

 4. İnovasyon sıklıkla ölçülmelidir. *

 5. İnovasyonda süreklilik sağlanmasına gerek yoktur.

BK)İş planı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. İş planı, kurulması düşünülen ya da var olan bir işletmenin detaylarını içeren yazılı bir belgedir.

BL)İş planı işletmenin geleceğini değil, şu anki mevcut durumunu gösterir. *

BM)İş planında, işletmenin tüm unsurlarının tanımlanması gerekmektedir.

BN)İş planı kurulması düşünülen işletmenin sahip olacağı vizyonun kâğıda dökülmesidir.

 1. İş planı girişimcinin yatırım sürecine geçmesine yardımcı olan bir araçtır.

BO)Yeni kurulması düşünülen bir işletmeye ait iş planı aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanmalıdır?

 1. Risk sermayedarı

 2. Melek yatırımcılar

 3. Girişimciler *

 4. Mali danışmanlar

 5. Hukuki danışmanlar

BP)Aşağıdakilerden hangisi iş planının kullanım amaçlarından biri değildir?

 1. İletişim

 2. Planlama

 3. Yönetim

 4. Geleceği tahmin

 5. Geçmişi analiz *

BQ)Aşağıdakilerden hangisi iş planının girişimciye sağladığı faydalardan biri değildir?

 1. Girişimcinin işletmeyi eleştirel ve objektif bir bakış açısıyla görmesini sağlaması

 2. Fon sağlayıcılara ve yatırımcılara pazar potansiyeli hakkında bilgiler vermesiyle birlikte pazar payının nasıl korunacağını planlaması *

 3. Girişimcinin işletmenin başarısı için yapacağı varsayımları dikkatli bir şekilde oluşturmasında yardımcı olması

 4. Amaçların değerlendirilebilmesi için tahminlerin ve gerçek sonuçların karşılaştırılması konusunda da ölçütler oluşturması

 5. Tamamlanmış bir iş planının, girişimciye çalışma rehberi olma görevi yapması.

BR)Aşağıdakilerden hangisi iş planının fon sağlayıcılara sağladığı faydalardan biri değildir?

 1. Fon sağlayıcılara ve yatırımcılara pazar potansiyeli hakkında bilgiler vermesiyle birlikte pazar payının nasıl korunacağını planlaması

 2. Detaylı finansal tablolar aracılığıyla, işletmenin ihtiyacı olan borç çeşidi ve miktarı ile öz sermaye bileşimini göstermesi

 3. Girişimcinin işletmenin başarısı için yapacağı varsayımları dikkatli bir şekilde oluşturmasında yardımcı olması*

 4. İşletmenin bütünü hakkında detaylı bilgiler sağlayarak fon sağlayıcılara ve yatırımcılara finansal değerlendirme konusunda gerekli bilgileri vermesi

 5. İş planını okuyacak fon sağlayıcıların ve yatırımcıların, girişimcilik geçmişi olmayan bireylerin, planlama ve yönetim yeteneği konusunda fikir sahibi olması
  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Rekabetçi olma iconŞİMDİ fit olma zamani!

Rekabetçi olma iconRekabetçi Kıyaslama 6

Rekabetçi olma icon1 Bu Kanunun amacı; sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin,...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com