Bulgu 1: Üniversitenin Döner Sermaye İşletmesi Olmasına Rağmen Bunu 242 Döner Sermayeli Kuruluşlar Hesabında Takip Etmemesi


sayfa1/122
d.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   122ÜNİVERSİTELERİN SAYIŞTAY BULGU SONUÇLARI

2016


NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ


  1. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAKLARI

BULGU 1: Üniversitenin Döner Sermaye İşletmesi Olmasına Rağmen Bunu 242 Döner Sermayeli Kuruluşlar Hesabında Takip Etmemesi

Denetim ekibimizce yürütülen, Konya İli Necmettin Erbakan Üniversitesi 2015 yılı denetiminde, Üniversitenin mali tablolarında, bir Döner Sermaye İşletmesi olmasına rağmen, öz kaynaklarının izlenmesi için gerekli olan 242 Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabına herhangi bir kayıt yapılmadığı görülmüştür.

Kamu idarelerinin döner sermayeli kuruluşlara yatırdıkları sermayeler, 27.12.2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 162, 163 ve 164'üncü maddelerinde ele alınmaktadır. İlgili Yönetmeliğin 162. maddesinde kamu idarelerinin bütçelerine konulan ödeneklere dayanarak, döner sermayeli kuruluşlara verdikleri ayni ve nakdi sermayelerin 242 Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler hesabında izlenmesi gerektiği, ayrıca ilgili Yönetmeliğin (Md.162, 163,164) hükümleri gereğince; bu hesabın döner sermayeli kuruluşların öz kaynak hesaplarında karşılık olarak yer alan tutarlarla eşit olması ve döner sermayeli kuruluşlara verilen sermayenin işletilmesi sonucunda ortaya çıkan ve özel kanunlarında sermayeye eklenmesine yetki verilen kârların da bu hesaba kaydedilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte 2015 yılında yapılan denetimler sırasında, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesinin bir Döner Sermaye işletmesi olmasına rağmen, Üniversitenin 242 No’lu hesabı kullanmayarak Döner Sermaye Paylarını bütçesi içinde takip etmediği tespit edilmiştir.

Kamu idaresi cevabında; İlgili kamu idaresi bulgumuz üzerine gönderdiği cevabında;

"Konuya ilişkin olarak;

  • Üniversitemiz özel bütçesinden Döner Sermaye İşletmesine aktarılacak nakdi sermaye tutarının hangi harcama birimi tarafından, hangi fonksiyonel kod ve ekonomik kod kullanılarak aktarılması gerektiği,

  • 2016 yılı bütçemizde sermaye aktarımına ilişkin herhangi bir bütçe olmadığından Maliye Bakanlığınca ek ödenek sağlanıp sağlanamayacağı,

  • Ek ödenek sağlanamayacak ise Üniversitemizin net finansman fazlası nakit tutarından ödenek kaydı yapılıp yapılamayacağı, hususlarında 05.05.2016 tarih ve 49928088- 840-E.3140 sayılı yazımız (EK-6) ile Maliye Bakanlığından görüş sorulmuş olup, gelecek cevabi yazıya göre işlem yapılacaktır." Demiştir.

Sonuç olarak Bulgumuzda ilgili kamu idaresinin bir döner sermaye işletmesine sahip olmasına rağmen, bu sermayenin üniversite özel bütçe mali tablolarında gösterilmemesi eleştirilmişti.

İlgili Kamu İdaresi ise gönderdiği cevabında; Üniversite özel bütçesinden Döner Sermaye İşletmesine aktarılacak nakdi sermaye tutarının hangi harcama birimi tarafından, hangi fonksiyonel kod ve ekonomik kod kullanılarak aktarılması gerektiği, 2016 yılı bütçemizde sermaye aktarımına ilişkin herhangi bir bütçe olmadığından Maliye Bakanlığınca ek ödenek sağlanıp sağlanamayacağı ve Ek ödenek sağlanamayacak ise Üniversitemizin net finansman fazlası likit tutarından ödenek kaydı yapılıp yapılamayacağı, hususlarında 05.05.2016 tarih ve 49928088-840-E.3140 sayılı yazı Ek-6 ile Maliye Bakanlığından görüş sorulmuş olduğunu, gelecek cevabi yazıya göre işlem yapılacağını belirtmiştir.

Biz bulgumuzda kamu idaresine, varolan döner sermaye işletmesinin neden Üniversite özel bütçesinin muhasebe kayıtları ve mali tablolarında görünmediğini sormuştuk, ilgili idare ise bundan sonra dönersermaye işletmesine kaynak aktarılması durumunda karşılaşılabilecek muhtemel aksaklıkların giderilebilmesi için Maliye Bakanlığına gönderdiği görüş yazısını tarafımıza cevap olarak göndermiş ve kayıt işlemini ilgili bakanlıktan gelecek cevaba göre yapacağını bildirmiştir.

242 Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabının işlemesi için bu husus da önemli olmakla birlikte, idarenin cevabı bulgumuzdaki eleştirimizi karşılamamıştır. Sonuç olarak döner sermaye işletmesinin bir an evvel 242 sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabında takip edilmesi uygun olacaktır.

BULGU 2: Yılı Aşan Teminatlar Olmasına Rağmen 430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabının Kullanılmaması

Denetim ekibimizce yürütülen, Konya İli Necmettin Erbakan Üniversitesi 2015 yılı denetiminde, Muhasebe kayıtlarında yılı aşan teminatlar olmasına rağmen 430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabının kullanılmadığı tespit edilmiştir.

27.12.2014 tarih ve 29218 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 330 ve devamındaki maddelerinde, yılı aşan depozito ve teminatların 430 numaralı hesaba alacak, ilgili hesaba borç kaydedilmesi gerektiği, vadesi bir yılın altına düşenlerin ise ters kayıt ile 330 numaralı Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabına aktarılması gerektiği belirtilmiştir.

Bununla birlikte hesaplara ilişkin olarak yapılan incelemede, mevzuatları gereği nakden veya mahsuben tahsil edilen ve faaliyet dönemini takip eden dönemlerde iade edilecek olan depozito ve teminatların muhasebeleştirilmesi işlemlerinin anılan mevzuata ve dönemsellik ilkesine aykırı olarak 430 nolu hesaba kayıt edilmediği ve 2015 Aralık ayı itibarı ile 2012, 2013 ve 2014 yıllarından beri 330 nolu hesapta bekletilip iade edilmeyen toplam teminat tutarının 87.923,14 TL olduğu tespit edilmiştir.

Kamu idaresi cevabında; İlgili kamu idaresi bulgumuz üzerine gönderdiği cevabında; "2015 yılı sonunda yılı aşan depozito ve teminatların tamamı 330 hesabından 430 hesabına aktarılmıştır. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Sayıştay Başkanlığı’na gönderilen 20.02.2016 tarih ve 49928088-840-E.1174 sayılı yazımız ekinde de yer alan 2015 Yılı Kesin Mizanının ilgili sayfalarında (EK-7) görüleceği üzere 330 Hesabının alacak bakiyesi 0,00 TL., 430 Hesabının alacak bakiyesi 120.983,89 TL.’dir." Demiştir.

Sonuç olarak Bulgumuzda, ilgili kamu idaresinin yılı aşan depozito ve teminatları olmasına rağmen 430 numaralı Depozito ve Teminatlar Hesabını kullanmaması eleştirilmişti.

İlgili idare ise cevabında, 2015 yılı sonu itibarı ile 330 nolu hesaptaki tüm depozito ve teminatları 430 nolu hesaba aktardığını bildirmiştir.

Bulgumuzda eleştirdiğimiz husus, ilgili idarenin dönemsellik esasını dikkate almaksızın yılı aşanlar da dahil olmak üzere tüm depozito ve teminatları 330 nolu hesapta tutması idi. İlgili idare ise tarafımıza gönderdiği cevabında, bu sefer tüm depozito ve teminatları 430 nolu hesaba aktardığını ifade etmiştir. Tıpkı depozito ve teminatların tamamının 330 nolu hesapta tutulması gibi tamamının 430 nolu hesapta tutulması da dönemsellik ilkesine aykırıdır. Yapılması gereken ise alındığı andan itibaren 12 ay içinde iade edilmesi gereken depozito ve teminatların 330 nolu hesapta , iade süresi 12 ayı aşanların ise 430 nolu hesapta tutulması olacaktır.

2.DENETİM GÖRÜŞÜ

Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin 2015 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve ekte yer alan mali rapor ve tablolarının, “Denetim Görüşünün Dayanakları” bölümünde açıklanan nedenlerden dolayı; 430 Alınan depozito ve teminatlar hesabı ve 242 Döner Sermayeli Kuruluşlar Hesabı hariç tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAKLARI
BULGU 1: Üniversiteye BağıŞlanan Para, Menkul ve Gayrimenkullerin Kayıtlara İntikal Ettirilmemesi ve Amacına Uygun Olarak Kullanılmaması

Margherita Monkhtar Pazzaglia’nın Roma’da vefatı ardından, 01.04.1977 tarihinde açılan vasiyetnamesi ile bağıŞçının İstanbul Üniversitesi’ne bağıŞladığı gayrimenkullerinin yaptığı Şartlı bağıŞa aykırı olarak kullanıldığı tespit edilmiŞtir:

A) BağıŞçının, İstanbul Üniversitesine Şartlı olarak bağıŞladığı Roma’da bulunan 3 adet apartman dairesinin; 05.06.2008 ve 29.07.2013 tarihlerinde 5 yıl süreli olarak yapılan protokoller ile Roma Büyükelçiliği personeline bedel almadan lojman olarak kullandırılmak amacıyla tahsis edildiği görülmüŞtür.

Söz konusu protokollerin 2 nci maddelerinde aynen;

İtalya’nın Roma kentinde bulunan Üniversiteye ait 3 adet gayrimenkulün Bakanlık, Roma Büyükelçiliği personeline lojman olarak kullanılması şartıyla, bedelsiz olarak tahsis edilmesi.” denilmektedir.

BağıŞçıya ait vasiyetnamenin II nci zarfında aynen;

“…

- Roma-Viale Mazzini N.96 , Int. 6 adresindeki, merhumun sağlığında ikamet etmiş olduğu apartman dairesi ile,

- Roma-Via Porta Fabbrica N.33 Int.13 adresindeki apartman dairesini ve

- Roma-Via Durazzo No.32, Int.14 adresindeki apartman dairesini,
Lise mezunu olup Roma veya Perugia Üniversitelerinde hukuk, yüksek mimar veya güzel sanatlar akademisinde öğrenim yapmak isteyen bir veya iki Türk öğrencisine burs sağlamak amacı ile İstanbul Üniversitesi’ne bırakıyor…” denilmektedir.

5018 sayılı kanunun ―BağıŞ ve Yardımlar‖ baŞlıklı 40 ıncı maddesinde de aynen;

“…Kamu idarelerine yapılan her türlü bağış ve yardımlar gelir kaydedilir. Nakdi olmayan bağış ve yardımlar, ilgili mevzuatına göre değerlemeye tâbi tutularak kayıtlara alınır…

Bağış ve yardımlar, kullanılmadığı veya amaç dışı kullanıldığı için geri istenildiği takdirde, bütçeye gider kaydıyla ilgilisine geri verilir. Şartlı bağış ve yardımın zamanında kullanılmaması nedeniyle doğacak zararlar ile amaç dışı kullanım nedeniyle yapılan harcamalar sorumluluğu tespit edilenlere ödettirilir.‖ denilmektedir.

Yukarıdaki açıklamalardan görüleceği üzere söz konusu apartman daireleri Şartlı bağıŞ yoluyla üniversiteye bırakılmıŞ olup mevcut kullanım durumu yapılan bağıŞla örtüŞmemektedir.

Ayrıca, anılan 05.06.2008 tarihli protokolün 2 inci maddesinde aynen;

İtalya’nın Roma kentinde bulunan Üniversiteye ait 3 adet gayrimenkulün Bakanlık, Roma Büyükelçiliği personeline lojman olarak kullanılması şartıyla, bedelsiz olarak tahsis edilmesi.” denilmektedir.

6 ncı maddesinde;

İşbu protokol Bakanlık ve Üniversitenin ilgili birimlerince karar alındıktan sonra yürürlüğe girecektir.” denilmektedir.

Söz konusu protokolün Üniversite Yönetim Kurulunca 15.05.2008 tarihinde alınan karar ile onaylandığı görülmüŞtür. Bu haliyle Kurulun 05.06.2008 tarihli protokolü 20 gün öncesinden 15.05.2008 tarihinde onaylamasının hukuki durumunun izahı gerekmektedir.

B) İstanbul Üniversitesine Şartlı olarak bağıŞlanan para, bono, her cins kıymet, tablo, mobilya, mücevher vs.lerin değer olarak tutarlarına, bunların kullanılıp kullanılmadığına, kullanılmıŞ ise hangi amaçla kullanıldığına iliŞkin kayıtlara ulaŞılamamıŞtır.

01.04.1977 tarihinde açılmıŞ olan bağıŞçıya ait vasiyetnamenin II nci zarfında aynen;

“…Merhum tarafından burs fonu maksadı ile İstanbul Üniversitesi’ne bırakmış olduğu diğer nakdi tereke listesi aşağıya çıkarılmıştır:

- Lugano’daki Di Roma Bankasında, Margherita Pazzaglia ve 23318 Grandig ismi altında mahfuz tutulan para ve bonolar (Titoli).

- 3814113 sayılı emekli maaşından (Kara Kuvvetleri), 14807 sayılı posta havale hesabı C.C. na yatırılmış olan miktar.

- Roma-Corso Umberto adresindeki Banca Monte Dei Paschi Di Siena isimli nezdinde 2581 numaralı kontratla kiralanmış olan 291 numaralı, 10… boyundaki emniyet kasasında muhafaza edilen her cins kıymet.

- Roma-Piazza Mazzini N.5 adresindeki Banco San Sprito isimli banka acentasında, Margherita Pazzaglia ismine 3227263 sayı ile açmış olduğu cari hesapta mevcut olan para.

- Satışına imkan bulunduğu taktirde sahibi olduğu tablo-mobilya ile mücevher v.s. leri (bunların satışına imkan bulunmadığı taktirde bunların hediye edilmesi yoluna gidilecek)…” denilmektedir.

5018 sayılı kanunun ―BağıŞ ve Yardımlar‖ baŞlıklı 40 ıncı maddesinde aynen;

―…Kamu idarelerine yapılan her türlü bağış ve yardımlar gelir kaydedilir. Nakdi olmayan bağış ve yardımlar, ilgili mevzuatına göre değerlemeye tâbi tutularak kayıtlara alınır.

Kamu yararına kullanılmak üzere kamu idarelerine yapılan şartlı bağış ve yardımlar, dış finansman kaynağından sağlananlarda 28.3.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, hizmeti yapacak idarenin üst yöneticisi tarafından uygun görülmesi halinde, bütçede açılacak bir tertibe gelir ve şart kılındığı amaca harcanmak üzere açılacak bir tertibe ödenek kaydedilir. Bu ödenekten amaç dışında başka bir tertibe aktarma yapılamaz.

Bu ödeneklerden malî yıl sonuna kadar harcanmamış olan tutarlar, bağış ve yardımın amacı gerçekleşinceye kadar ertesi yıl bütçesine devir olunarak ödenek kaydedilir. Ancak, bu ödeneklerden tahsis amacı gerçekleştirilmiş olanlardan kalan tutarlar, tahsis amacının gerçekleştirilmesi bakımından yetersiz olanlar ile yılı bütçesinde belirlenen tutarı aşmayan ve iki yıl devrettiği halde harcanmayan ödenekleri iptal etmeye genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde Maliye Bakanı, diğer kamu idarelerinde üst yönetici yetkilidir.

Bağış ve yardımlar, kullanılmadığı veya amaç dışı kullanıldığı için geri istenildiği takdirde, bütçeye gider kaydıyla ilgilisine geri verilir. Şartlı bağış ve yardımın zamanında kullanılmaması nedeniyle doğacak zararlar ile amaç dışı kullanım nedeniyle yapılan harcamalar sorumluluğu tespit edilenlere ödettirilir.‖ denilmektedir.

Yukarıdaki açıklamalardan görüleceği üzere söz konusu para, bono, her cins kıymet, tablo, mobilya, mücevher vs.lerin burs fonu maksadı ile üniversiteye bırakıldığı anlaŞılan söz konusu değerlerin kaydı ve takibine iliŞkin belgelere rastlanılamamıŞtır.

Kamu idaresi cevabında; bulgunun A Şıkkı ile ilgili olarak; İtalya'nın Roma kentindeki gayrimenkullerin DıŞiŞleri Bakanlığı'nca kullanılmasına iliŞkin protokolün taslak protokol olarak değerlendirilmesi gerektiği bu nedenle 15.05.2008 tarihinde alınan kararın bir onaylama iŞlemi olarak değil, DıŞiŞleri Bakanlığına tahsis kararı olarak düŞünülmesi gerektiği beyan edilmiŞtir.

Bulgunun B Şıkkı ile ilgili olarak ise herhangi bir belge bulunamadığı bildirilmiŞtir.

Sonuç olarak; bulgumuzun A Şıkkı ile ilgili olarak; bulguda da belirtildiği üzere söz konusu gayrimenkullerin 5018 sayılı kanunun 40 ıncı maddesine aykırı olarak tahsisi yapılmıŞtır. Kamu İdaresi cevabında; tesis edilen kanuna aykırı bu iŞlem için herhangi bir açıklama getirilmemiŞtir. Ayrıca; her ne kadar DıŞiŞleri Bakanlığı ile yapılan protokolün ―Taslak Protokol‖ ve Üniversite Yönetim Kurulu Kararı'nın bir onaylama iŞlemi olarak değil bir tahsis kararı olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiŞse de bulguya konu edilen protokol üzerinde söz konusu protokolün taslak protokol olduğuna dair bir ibare bulunmamaktadır. Buna ek olarak söz konusu protokolün 6 ncı maddesinde; ―İŞbu protokol Bakanlık ve Üniversitenin ilgili birimlerince karar alındıktan sonra yürürlüğe girecektir.‖ denilmektedir. Üniversite Yönetim Kurulu'nun 05.06.2008 tarihli protokolü 20 gün öncesinden 15.05.2008 tarihinde onaylamasının yani daha imzalanmamıŞ bir protokolü onaylamasının hukuki açıklamasının da Kamu İdaresi tarafından yapılamadığı görülmektedir.

Bulgumuzun B Şıkkı ilgili olarak ise; herhangi bir belge bulunamadığı belirtilmiŞtir. Bulguda sayılan bono, mücevherat, tablo, mobilya, nakit ve her cins kıymetin akıbetinin ne olduğu belli değildir.

Buna göre; yukarıda belirtilen 5018 sayılı kanunun 40 ıncı maddesine aykırı tahsisisin, Üniversite Yönetim Kurulu'nca 20 gün sonra imzalanacak olan protokolün onaylanması iŞleminin ve bağıŞlanan her cins değerli kıymete ait her hangi bir kayıt ya da belge bulunmaması hususlarının gerekli inceleme ve soruŞturmanın yapılarak sonuçlarının BaŞkanlığımıza gönderilmesini teminen Yükseköğretim Kurumu'na bildirilmesinin uygun olacağı düŞünülmektedir.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   122

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Bulgu 1: Üniversitenin Döner Sermaye İşletmesi Olmasına Rağmen Bunu 242 Döner Sermayeli Kuruluşlar Hesabında Takip Etmemesi iconEkonomi Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü Hesap Numaraları

Bulgu 1: Üniversitenin Döner Sermaye İşletmesi Olmasına Rağmen Bunu 242 Döner Sermayeli Kuruluşlar Hesabında Takip Etmemesi iconMİLLİ EĞİTİm bakanliğina bağli mesleki ve tekniK ÖĞretim okullari döner sermayesi hakkinda kanun

Bulgu 1: Üniversitenin Döner Sermaye İşletmesi Olmasına Rağmen Bunu 242 Döner Sermayeli Kuruluşlar Hesabında Takip Etmemesi iconYaşasın bahar geldi. Okuldan döner dönmez, ayağıma patenlerimi geçirip...

Bulgu 1: Üniversitenin Döner Sermaye İşletmesi Olmasına Rağmen Bunu 242 Döner Sermayeli Kuruluşlar Hesabında Takip Etmemesi iconEstetik liderlik önemli olmasına rağmen hakkında az bilgi bulunan...

Bulgu 1: Üniversitenin Döner Sermaye İşletmesi Olmasına Rağmen Bunu 242 Döner Sermayeli Kuruluşlar Hesabında Takip Etmemesi iconTürkiye’deki 100 Üniversitenin 14. Mayıs. 2010 Fizik Bölümü Başkanlarına

Bulgu 1: Üniversitenin Döner Sermaye İşletmesi Olmasına Rağmen Bunu 242 Döner Sermayeli Kuruluşlar Hesabında Takip Etmemesi icon1 Yabancı Sermaye Çeşitleri ve Yabancı Sermayenin Fonksiyonları a Yabancı Sermaye Çeşitleri

Bulgu 1: Üniversitenin Döner Sermaye İşletmesi Olmasına Rağmen Bunu 242 Döner Sermayeli Kuruluşlar Hesabında Takip Etmemesi icon“Her şeye rağmen, yaşamak”

Bulgu 1: Üniversitenin Döner Sermaye İşletmesi Olmasına Rağmen Bunu 242 Döner Sermayeli Kuruluşlar Hesabında Takip Etmemesi iconA okul’un tatil olmasına az kaldı. B

Bulgu 1: Üniversitenin Döner Sermaye İşletmesi Olmasına Rağmen Bunu 242 Döner Sermayeli Kuruluşlar Hesabında Takip Etmemesi iconUmumi Muvazeneye dahil dairelerle mülhak ve hususi bütçeli idareler...

Bulgu 1: Üniversitenin Döner Sermaye İşletmesi Olmasına Rağmen Bunu 242 Döner Sermayeli Kuruluşlar Hesabında Takip Etmemesi iconTakiP 3: son karşilaşMA


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com