DIŞ Tİcaret müsteşarliği serbest bölgeler genel müDÜRLÜĞÜ 3 aylik raporu – Eylül-2005


d.ogren-sen.com > Ekonomi > Raporu

TÜRKİYE

TURKISH

SERBEST
FREE

BÖLGELERİ
ZONESDIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI SERBEST BÖLGELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3 AYLIK RAPORU – Eylül-2005

THE UNDERSECRETARIAT FOR FOREIGN TRADE GENERAL DIRECTORATE OF FREE ZONES QUARTERLY REPORT –September- 2005
SERBEST BÖLGELER BİLGİSAYAR UYGULAMA PROGRAMI

ÇALIŞMALARI BAŞLADI
STUDIES ON THE FREE ZONES COMPUTER IMPLEMENTATION PROGRAM HAVE BEGUN
Serbest bölgelerde gerçekleştirilen ticarete ilişkin sağlıklı verilerin oluşturulmasını, serbest bölgelerden yurt dışına satış yapan serbest bölge kullanıcılarının bu rakamları ihracatlarına yansıtabilmelerini sağlayacak ve DİE’ye veri aktarımını kolaylaştıracak WEB tabanlı Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı’nın (SBBUP) yazılımı Cybersoft C/S Enformasyon Teknolojileri Ltd. Şti. tarafından üstlenilmiştir. Söz konusu programın tamamıyla 2006 yılının ilk yarısında uygulamaya sunulması planlanmaktadır.
Yazılımda ihtiyaç duyulacak unsurları belirlemek ve serbest bölge işleyişi hakkında anılan firmayı bilgilendirmek amacıyla Genel Müdürlüğümüz, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü ve serbest bölge müdürlükleri personelinin de dahil olduğu bir analiz grubu oluşturulmuştur. Bu program ile serbest bölge işlemlerinin hızlandırılmasına ve denetimin güçlendirilmesine de olanak sağlanacaktır. Genel Müdürlüğümüz ile Serbest Bölge Kurucu ve İşleticileri/İşleticileri arasında 7 Eylül 2005 tarihinde İstanbul’da yapılan koordinasyon toplantısında Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı da (SBBUP) ele alınmıştır. Serbest Bölge Kurucu ve İşletici/İşletici Şirketler düzenledikleri ayrı bir oturumda programın yazılım maliyetinin Bölge Kurucu ve İşletici/İşletici Şirketlerce karşılanmasına ilişkin esasları belirlemişlerdir.
Koordinasyon toplantısının ortak oturumlarında ayrıca Serbest Bölgeler Kanunu’nda yapılan değişikliklerin uygulanmasına ilişkin hususlar ve Serbest Bölge Kurucu ve İşletici/İşletici Şirketler arasında işbirliğinin geliştirilmesi konuları da tartışılmıştır.


Cybersoft C/S Information Technologies Inc. undertook the designing of the WEB based Free Zones Computer Software Implementation Program. The program will provide the collection of healthier data regarding the trade in the free zones, the reflection of the sales from free zones to abroad in the export figures of the zone users and the facilitation of the data transfer to the State Statistics Institute. The new program is planned to be put in use entirely by the first half of 2006.

To determine the issues that will be needed in the designing of the program and to inform the firm on the operation of the free zones, an analysis group including officials from the Directorate General of Free Zones, Directorate General of Economic Research and Assessment and free zone directorates has been formed. Through this program enhancing the control and acceleration of the free zones transactions will be possible. Authorities from the Directorate General of Free Zones and Free Zone Founder and Operator/Operator Companies met in Istanbul on September 7, 2005 for the coordination meeting. The Free Zones Computer Software Implementation Program was among the subjects that was disscussed in the meeting. Free Zone Founder and Operator/Operator Companies convened in a seperate session to determine the principles of financing the new software program by the Founder and Operator/Operator Companies.
In the joint sessions of the coordination meeting, issues regarding the implementation of the changes in the Free Zones Law and ways of developing cooperation among the Free Zone Founder and Operator/Operator Companies were also disscussed.


TÜRKİYE SERBEST BÖLGELERİNDEN BÖLGE ÜLKELERİNE TEKNİK DESTEK
TECHNICAL ASSISTANCE TO THE REGION COUNTRIES FROM

THE TURKISH FREE ZONES
Serbest bölgeler, doğrudan yabancı yatırım çekmek ve dışa açılma politikaları uygulamak isteyen gelişme yolundaki ülkeler için takip edilen önemli stratejilerden biri olmuştur. Çeşitli formlar almakla birlikte, yatırımcılar ve dış ticaretle iştigal eden firmalar için ülke genelinden daha geniş teşviklerin sağlandığı yerler olarak tanımlanabilecek olan serbest bölgeler, pek çok gelişmekte olan ülkede olumlu sonuçlar vermiştir.
Sovyetler Birliği’nin 1991 yılında dağılmasıyla bağımsızlıklarını kazanmaya başlayan Orta Asya ve Kafkasya ülkeleri için de serbest bölgeler, ekonomik açılımın ve doğrudan yabancı yatırım çekmenin yollarından biri olarak ön plana çıkmıştır. Türkiye’de ilk defa 18 yıl önce faaliyete geçen serbest bölgeler yakaladıkları başarılarla, bölge ülkelerinin ilgisini çekmeye devam etmektedir.


Free zones have been one of the important strategies that is pursued by the developing countries to attract foreign direct investment and to open-up their economies. Despite taking various forms, free zones which can be defined as places where the investors and firms engage in foreign trade are provided with broader incentives than the rest of the country, have yielded positive results in many of the developing countries.
For the Central Asian and Caucasian Countries that became independent following the disintegration of the Soviet Union in 1991, free zones have come forward as one of the methods to open-up the economy and attract FDI. The free zones in Turkey, which became operative first 18 years ago, through the achievements they have reached, continue to draw the attention of the region countries.

Bu kapsamda, 26 Mayıs-1 Haziran 2005 tarihleri arasında 9 kişiden oluşan Tacikistan heyeti Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Genel Müdürlüğümüz organizasyonu ile Ege, İstanbul Deri ve Endüstri ve İstanbul Trakya Serbest Bölgelerini ziyaret etmiş ve kendilerine serbest bölgeler mevzuatı ile serbest bölge uygulamaları konusunda brifing verilmiş ve ülkemizin bu konudaki tecrübeleri aktarılmıştır. Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı organizasyonu ile ülkemize gelen Azerbaycan Yatırımların Teşviki ve Danışmanlık Kurumu Başkan Vekili ve beraberindeki heyete 1 Nisan 2005 tarihinde Genel Müdürlüğümüzde bir eğitim semineri düzenlenmiştir.
Azerbaycan Ekonomik Kalkınma Bakanlığı Yatırımların Teşviki ve Danışmanlık Kurumunun serbest bölgelere çalışma ziyaretinde bulunma talebi üzerine, 23-28 Ağustos 2005 tarihleri arasında Ege, İzmir Menemen Deri ve Antalya Serbest Bölgelerini kapsayan bir program düzenlenmiş ve serbest bölgelerimizin yerinde incelenmesi imkanı sağlanmıştır.


A delegation of nine officers from Tajikistan paid visits to Aegean, Istanbul Leather and Industry and Istanbul Thrace Free Zones between May 26-June 1 2005 by the organization of Turkish Cooperation and Development Administration and Directorate General of Free Zones. During the visit the delegation was informed on the free zones legislation of Turkey and Turkish experience on free zones. For the delegation headed by Acting Chairman of Azerbaijan Investment Promotion and Consultency Agency that was invited to Turkey by Turkish Cooperation and Development Administration, a seminar was held on April 1, 2005 at the Directorate General of Free Zones.

Upon the request of Azerbaijan Investment Promotion and Consultency Agency, a program that includes study visits to Aegean, Izmir Menemen Leather and Antalya Free Zones was held on August 23-28, 2005 and the delegation from the abovementioned Agency found the opportunity to view the free zones in operation.

Ayrıca, Moğolistan ile IV. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu protokolü hükümleri çerçevesinde, serbest bölgeler alanında işbirliğini artırmak üzere bir mutabakat zaptı imzalanması gündemdedir. Böylelikle Altanbulag serbest bölgesi ile serbest bölgelerimiz arasında işbirliği olanaklarının artırılması kolaylaşacaktır.
Stratejik önemlerinin yanı sıra ticari ve ekonomik ağırlıkları da gittikçe artan bu ülkelerle işbirliği olanaklarının artırılmasında serbest bölgelerin de rolünün bulunması memnuniyet vericidir.

Bu çerçevede, Gürcistan’dan önümüzdeki dönemde ülkemizi ziyaret etmesi beklenen heyet ile bu yöndeki çalışmaların hız kazanacağı düşünülmektedir.

Moreover, within the provisions of the Fourth Joint Economic Session Protocol, the signing of a memorandum of understanding between Turkey and Mongolia is on the agenda. Thereby, to increase the cooperation between Altanbulag Free Zone and the Turkish Free Zones will be easier.

It is very pleasing that Turkish free zones have a role in deepening the cooperation with the countries that have an increasing commercial and economic weight besides their strategic importance.
It is expected that the studies to this end will continue with the visit of a delegation from Georgia.SERBEST BÖLGELER TİCARET HACMİNİN

DEĞERLENDİRİLMESİTHE EVALUATION OF THE FREE ZONES’ TRADE VOLUME
2005 yılının dokuz aylık döneminde ticaret hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 6,3 oranında bir artış kaydederek 16 milyar dolardan 17 milyar dolara ulaşmıştır. 2005 yılı dokuz aylık döneminde serbest bölgeler ticaret hacminde İstanbul Deri ve Endüstri, Ege, İstanbul Atatürk Havalimanı ve İstanbul Trakya Serbest Bölgeleri ilk dört sırada yer almaktadır.
2005 yılı Eylül ayı sonu itibariyle serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmaların sayısı 3.944 olmuştur. Kullanıcılarımız arasında olan yabancı sermayeli firmaların sayısı 635’tir. Diğer taraftan, kullanıcılarımızın yüzde 19,5’ini oluşturan üretici firmaların sayısı ise 758’den 770’e yükselmiştir.
2005 yılı dokuz aylık döneminde gerçekleşen ticaretin ülke grupları itibariyle dağılımı incelendiğinde, AB ülkelerinin yüzde 30,7, diğer OECD ülkelerinin yüzde 6,4, Türk Cumhuriyetlerinin yüzde 1,6 ve Türkiye’nin yüzde 47 oranında bir paya sahip olduğu görülmektedir.
2005 yılının ilk dokuz aylık döneminde sanayi ürünleri sektöründeki ticaret toplam ticaret hacminin yüzde 97,3’ünü oluşturmuş ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artışla 15,4 milyar dolardan 16,6 milyar dolara yükselmiştir. Sanayi ürünleri ticaretinde ilk sırada toplam ticaret hacminde yaklaşık yüzde 21,8’lik pay ile makina sanayi ürünleri yer almaktadır. Yüzde 19 ile tekstil-konfeksiyon sektörü ve yüzde 13,3 ile otomotiv sanayi ürünleri makina sanayi ürünlerini izlemektedir.


The trade volume of free zones in the nine months period of 2005 reached US $ 17 billion from US $ 16 billion with an increase rate of 6,3 percent as compared to the same period of the previous year. Istanbul Leather and Industry, Aegean, Istanbul Ataturk Airport and Istanbul Thrace Free Zones are at the first four ranks in the free zones trade volume realized in the past nine months of 2005.
By the end of September of 2005, the number of users that operate in the Turkish free zones are 3.944. The number of foreign companies among the users is 635. On the other hand, the number of manufacturer firms, which constitutes 19,5 percent of the total users, increased to 770 from 758.
When the trade volume of free zones in the first nine months of 2005 is examined with respect to the country groups, it is observed that the share of EU countries is 30,7 percent, other OECD countries is 6,4 percent, Turkic Republics is 1,6 percent and Turkey is 47 percent.
By the end of September 2005 trade in industrial products constituted 97,3 percent of the total trade volume rose to US $ 16,6 billion from US $ 15,4 billion with an increase rate of 7,3 percent as compared to the same period of the previous year. In industrial products trade, the machinery industry with a share of 21,8 percent takes the first place. The textiles and clothing industry with 19 percent and automotive products with 13,3 percent follow the machinery industry.İSTANBUL KIYI BANKACILIĞI MERKEZİ KURULUŞ KARARI YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI


THE DECREE THAT ESTABLISHED ISTANBUL OFF-SHORE BANKING CENTER WAS REPEALED


Ülkemizde 1980 yılından itibaren izlenmeye başlanan liberal ekonomi politikaları çerçevesinde, Bakanlar Kurulu’nun 30.11.1990 tarih ve 90/1210 sayılı kuruluş kararı ile özellikle kıyı bankacılığı faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulan bankalar ve Türkiye'de fiilen bankacılık faaliyetinde bulunmayan yabancı banka şubelerinin faaliyetlerine açık bir kıyı bankacılığı merkezi kurulmuştur.
Türk mali sistemin etkinliğinin artırılması ve yeni finansal araçların kullanıma sokulmasına katkıda bulunması amacıyla kurulan bu merkez, söz konusu dönemde finansal piyasaların kıyı bankacılığına elverişli olmaması nedeniyle faaliyete geçememiştir.
27.06.2001 tarih ve 24445 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ile Serbest Bölgelerde Banka Kurulması ve Yabancı Bankaların Şube Açma Esaslarına Dair 18.09.1990 tarih ve 90/999 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın yürürlükten kaldırılmasıyla da kıyı bankacılığı olanağı ortadan kalkmıştır. Merkezin kuruluş kararı, Bakanlar Kurulu’nun 2005/9219 sayı ve 25/7/2005 tarihli Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Within the liberal economic policies that was launched in 1980’s, an off-shore banking center, open to the banks that are particularly established for off-shore banking and to the branches of the foreign banks that do not have banking operations in Turkey was established by the Decree of Council of Ministers, dated November 30, 1990 and no. 90/1210.

The center which was established to enhance the efficiency of the Turkish financial system and to contribute to the introduction of the new financial tools, could not commence its operations due to the inconvenience of the financial markets for the off-shore banking at the time.

The Regulation on the Establishment and Activities of the Banks which is published on the Official Gazette dated June 27 2001, numbered 24445 and repealed the Decree of Council of Ministers, dated September 18, 1990 and no. 90/999 on the establishment of the foreign banks’ branches, ruled out the possibility of off-shore banking. The establishment decision of the off-shore banking center was repealed by the Decree of Council of Ministers, dated 25/7/2005, no. 2005/9219.

SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ VE İŞLETİCİ/KURUCU İŞLETİCİ ŞİRKETLERİNİN

ADRES, TELEFON VE FAKS NUMARALARI

ADDRESSES, TELEPHONE AND TELEFAX NUMBERS OF THE TURKISH FREE ZONE DIRECTORATES AND THE FREE ZONE OPERATOR-FOUNDER/OPERATOR FIRMS

SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

FREE ZONE DIRECTORATES


SERBEST BÖLGE İŞLETİCİ/KURUCU İŞLETİCİ ŞİRKETLERİ FREE ZONE OPERATOR COMPANIES

ADANA-YUMURTALIK SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA-YUMURTALIK FREE ZONE DIRECTORATE

P.K.10 01920 Ceyhan/ADANA

Tel: (0322) 634 20 80 (0322) 634 20 70 (Direct)

Faks: (0322) 634 20 71 E-mail: aysbm@ttnet.kaynet.net

TAYSEB-ADANA YUMURTALIK SER.BÖL.KUR.İŞL.A.Ş.

TAYSEB-ADANA YUMURTALIK FREE ZONE FOUNDER & OPERATOR CO.

P.K. 10 01920 Ceyhan/ADANA

Tel: (0322) 634 20 80     

Faks: (0322) 634 20 90 www.tayseb.com E-mail: tayseb@tayseb.com

ANTALYA SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ANTALYA FREE ZONE DIRECTORATE

P.K.1 07070 Yeniliman ANTALYA

Tel : (0242) 259 01 88 (0242) 259 14 42 (Direct)

Faks: (0242) 259 09 34 E-mail: info@ant-free-zone.org..tr

ASBAŞ ANTALYA SER.BÖL.İŞL.A.Ş.

ASBAS-ANTALYA FREE ZONE OPERATOR CO.

P.K. 002 07070 Yeniliman- ANTALYA

Tel : (0242) 259 09 30     259 09 31

Faks: (0242) 259 09 32 www.asbas.com.tr E-mail:info@asbas.com.tr

AVRUPA SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

EUROPE FREE ZONE DIRECTORATE

P.K. 350 59860 Çorlu / TEKİRDAĞ

Tel : (0282) 691 10 54 (4 Hat/Lines) (0282) 691 10 53 (Direct)

Faks: (0282) 691 10 59 E-mail: avrupasbm@asb.com.tr

AVRUPA SER.BÖL.KUR.İŞL.A.Ş.

EUROPE FREE ZONE FOUNDER & OPERATOR CO.

P.K. 363 59860 Çorlu / TEKİRDAĞ

Tel: (0282) 691 10 10 (15 Hat) E-mail:info@asb.com.tr

Faks: (0282) 691 10 26 www.asb.com.tr

BURSA SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BURSA FREE ZONE DIRECTORATE

P.K. 35 Gemlik / BURSA

Tel : (0224) 524 87 87 (0224) 524 87 89 (Direct)

Faks: (0224) 524 87 88 E-mail: brsbm@ttnet.net.tr

BUSEB-BURSA SER.BÖL.KUR.İŞL.A.Ş.

BUSEB-BURSA FREE ZONE FOUNDER & OPERATOR CO.

P.K. 16159 BURSA

Tel: (0 224) 524 86 89

Faks: (0 224) 524 86 88 www.buseb.com.tr

E-mail:buseb@buseb.com.tr

DENİZLİ SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DENIZLI FREE ZONE DIRECTORATE

P.K. 30 20350 Çardak /DENİZLİ

Tel: (0258) 851 11 19 (0258) 851 10 16(Direct)

Faks: (0258) 851 10 38 E-mail :denizlisbm@ttnet.net.tr

DENSER-DENİZLİ SER.BÖL.KUR.İŞL.A.Ş.

DENSER-DENIZLI FREE ZONE FOUNDER & OPERATOR CO.

20350 Çardak /DENİZLİ

Tel: (0258) 851 12 46-851 11 85 E-mail:akiny@denser.com.tr

Faks: (0258) 851 13 35 www.denser.com.tr

DOĞU ANADOLU SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ERZURUM-EASTERN ANATOLIA FREE ZONE DIRECTORATE

25 Temmuz Fuar Alanı 25050 ERZURUM

Tel : (0442) 235 25 30/ (442) 235 28 31

Faks: (0442) 235 28 52

E-mail: freezone@erzurumsbm.net

DASBAŞ-DOĞU ANADOLU SER.BÖL.KUR.İŞL.A.Ş.

DASBAS-EASTERN ANATOLIA FREE ZONE FOUNDER & OPERATOR CO.

23 Temmuz Fuar Alanı 25050 ERZURUM

Tel: (0442) 235 22 44   235 22 46

Faks: (0442) 235 22 45 www.erzurumsbm.net

EGE SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

EGE FREE ZONE DIRECTORATE

Akçay Cad. No:144/1 35410 Gaziemir/İZMİR

Tel : (0232) 251 02 44, 251 35 94 / (232) 251 54 54 (Direct)

Faks: (0232) 251 16 62 E-mail: egesbm@superonline.com

ESBAŞ-EGE SER.BÖL.KUR.İŞL.A.Ş.

ESBAS-AEGEAN FREE ZONE FOUNDER & OPERATOR CO.

Akçay Cad.No:144/1 35410 Gaziemir/İZMİR

Tel: (0232) 251 38 51   251 39 51

Faks: (0232) 251 08 42 www.esbas.com.tr E-mail:info@esbas.com.tr

GAZİANTEP SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

GAZIANTEP FREE ZONE DIRECTORATE

P.K. 1160 GAZİANTEP

Tel : (0342) 359 10 31 (4 Hat/Lines) (342) 359 10 30 (Direct)

Faks: (0342) 359 10 35 E-mail: info@freezone-antep.gov.tr

GASBAŞ-GAZİANTEP SER.BÖL.KUR.İŞL.A.Ş.

GASBAS-GAZIANTEP FREE ZONE FOUNDER & OPERATOR CO.

P.K. 1160 GAZİANTEP

Tel : (0342) 359 10 20 E-mail:gasbas@gasbas.com.tr

Faks : (0342) 359 10 25 www.gasbas.com

İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ISTANBUL ATATURK AIRPORT FREE ZONE DIRECTORATE

Havalimanı 34149 Yeşilköy/İSTANBUL

Tel : (0212) 465 00 65 (3 Hat/Lines) / (212) 465 01 24

Faks: (0212) 465 00 68 E-mail: ahlsbm@superonline.com

İSBİ-İST.AHL. SER.BÖL.KUR.İŞL.A.Ş.

ISBI-ISTANBUL ATATURK AIRPORT FREE ZONE FOUNDER & OPERATOR CO.

Havalimanı 34830 Yeşilköy/İSTANBUL

Tel : (0212) 468 22 00 /  (0212) 468 22 01 Email:info@isbi.com.tr

Faks : (0212) 465 00 09 www.isbi.com.tr

İSTANBUL DERİ VE ENDÜSTRİ SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ISTANBUL LEATHER AND INDUSTRY FREE ZONE DIRECTORATE

Aydınlı-Orhanlı Mevkii

81464 Tuzla/ İSTANBUL

Tel : (0216) 394 21 28 / (216) 394 12 61 (Direct)

Faks: (0216) 394 12 53 E-mail: derisb@ttnet.net.tr

DESBAŞ-İST.DER. VE END. SER.BÖL.KUR.İŞL.A.Ş.

DESBAS-ISTANBUL LEATHER & INDUSTRY FREE ZONE FOUNDER & OPERATOR CO.

Aydınlı-Orhanlı Mevkii 81464 Tuzla/İSTANBUL

Tel: (0216) 394 18 87 (3 Hat/Lines) E-mail:desbas@desbas.com.tr

Faks (0216) 394 12 68 www.desbas.com.tr

İSTANBUL ULUSLARARASI MENKUL KIYMETLER SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ISBTANBUL INTERNATIONAL STOCK EXCHANGE FREE ZONE DIRECTOATE

Reşitpaşa Mh. Tuncay Artun Cd. 34467 Emirgan/İSTANBUL

Tel: (0212) 298 21 00 / (212) 298 23 46 (Direct)

Faks:(0212) 298 25 37

İSTANBUL ULUSLARARASI MENKUL KIYMETLER BORSASI

ISTANBUL INTERNATIONAL STOCK EXCHANGE

Reşitpaşa Mh. Tuncay Artun Cd. 34467 Emirgan/İSTANBUL

Tel: (0212) 298 23 76 298 23 46

Faks:(0212) 298 25 00

www.imkb.gov.tr

İSTANBUL TRAKYA SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ISTANBUL THRACE FREE ZONE DIRECTORATE

Karatoprak Mevkii Nato Karşısı Ferhatpaşa Mahallesi

34540 Çatalca/İSTANBUL

Tel : (0212) 786 60 02 (20 Hat/Lines) / (0212) 786 60 20 (Direct)

Faks: (0212) 786 60 22

E-mail: isttrakyasb@ttnet..net.tr

İSBAŞ-İST.TRAKYA SER.BÖL.KUR.İŞL.A.Ş.

ISBAS-ISTANBUL THRACE FREE ZONE FOUNDER & OPERATOR CO.

Karatoprak Mevkii Ferhatpaţa Mah.Nato Karşısı Çatalca/İSTANBUL

Santral: (0212) 786 60 02 (20 Hat/Lines)

Faks : (0212) 786 60 33

www.isbas.com.tr E-mail: verda.yahni@isbas.com.tr

İZMİR MENEMEN DERİ SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

IZMIR MENEMEN LEATHER FREE ZONE DIRECTORATE

Maltepe Köyü, Panaz Mevkii, Menemen, İZMİR

Tel : (0232) 842 66 27 / (0232) 842 66 24 (Direct)

Faks : (0232) 842 63 47

E-mail: serbestbolge@dsl.ttnet.net.tr

İDESBAŞ-İZMİR MENEMEN DERİ SER.BÖL.KUR.İŞL.A.Ş.

IDESBAS-IZMIR MENEMEN LEATHER FREE ZONE FOUNDER & OPERATOR CO.

Maltepe Köyü Panaz Tepe Mevkii Menemen/İZMİR

Tel: (0232) 842 67 51-52    842 63 11-12    

Faks:(0232) 842 63 49 www.idesbas.com E-mail:info@idesbas.com

KAYSERİ SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KAYSERI FREE ZONE DIRECTORATE

P.K.105 KAYSERİ

Tel : (0352) 311 39 81 / (0352) 311 39 80 (Direct)

Faks: (0352) 311 39 82

E-mail: ksbmud@mynet.com

KAYSER-KAYSERİ SER.BÖL.KUR.İŞL.A.Ş.

KAYSER-KAYSERI FREE ZONE FOUNDER & OPERATOR CO.

Ankara Yolu 15.Km. Ambarlı Mevkii 105 KAYSERİ

Tel : (0352) 311 39 88-89

Faks: (0352) 311 39 87

www.kayseras.ttnet.net.tr E-mail:kayseras@hotmail.com

KOCAELİ SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KOCAELI FREE ZONE DIRECTORATE

Yeni Köy Arpalı Mevkii P.K. 33 Gölcük/KOCAELİ

Tel: (0262) 341 38 41 / (0262) 341 38 50 (Direct)

Faks: (0262) 341 38 21

E-mail: kocaelisbm@mynet.com

KOSBAŞ-KOCAELİ SER.BÖL.KUR.İŞL.A.Ş.

KOSBAS-KOCAELI FREE ZONE FOUNDER & OPERATOR CO.

Kocaeli Serbest Bölgesi Yeniköy/Kocaeli

Tel: (0262) 341 38 42-58

Faks: (0262) 341 38 80

www.kosbas.com.tr E-mail:info@kosbas.com.tr

MARDİN SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

MARDIN FREE ZONE DIRECTORATE

Organize Sanayi Bölgesi 47060 İstasyon/MARDİN

Tel : (0482) 215 20 70-215 16 94 / (0482) 215 20 55 (Direct)

Faks: (0482) 215 15 17

E-mail: serbestbolge47@ttnet.net.tr

MASBAŞ-MARDİN SER.BÖL.KUR.İŞL.A.Ş.

MASBAS-MARDIN FREE ZONE FOUNDER & OPERATOR CO.

Organize San.Böl.47060 MARDİN

Tel: (0482) 215 19 82

Faks: (0482) 215 17 27

www.masbas.com E-mail:msb@ttnet..net.tr

MERSİN SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

MERSIN FREE ZONE DIRECTORATE

P.K.15 MERSİN

Tel : (0324) 238 75 90 (4 Hat/Lines) / (0324) 238 75 95

Faks: (0324) 238 75 98

E-mail: info@mersinsbm.com

MESBAŞ-MERSİN SER.BÖL.İŞL.AŞ.

MESBAS-MERSIN FREE ZONE OPERATOR CO.

P.K. 01 MERSİN

Tel : (0324) 238 74 00 (9 Hat/Lines)

Faks: (0324) 238 74 10

www.mesbas.com.tr

RİZE SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

RIZE FREE ZONE DIRECTORATE

Engindere Mah. Küçük Sanayi Sitesi Yanı, 53100 RİZE

Tel : (0464) 226 09 52-53 / (464) 226 09 54 (Direct)

Faks: (0464) 226 09 56

E-mail: rizeser@ttnet.net.tr

RİSBAŞ-RİZE SER.BÖL.KUR.İŞL.A.Ş.

RISBAS-RIZE FREE ZONE FOUNDER & OPERATOR CO.

Engindere Mah. Küçük San.Sitesi Yanı 53100 RİZE

Tel: (0464) 226 09 59

Faks :(0464) 226 09 57

E-mail:rizefreezone@mynet.com

SAMSUN SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

SAMSUN FREE ZONE DIRECTORATE

Limaniçi 55100 SAMSUN

Tel : (0362) 445 19 96 / (362) 445 30 14 (Direct)

Faks: (0362) 445 11 08

E-mail: samserbol@mynet.com

SASBAŞ-SAMSUN SER.BÖL.KUR.İŞL.A.Ş.

SASBAS-SAMSUN FREE ZONE FOUNDER & OPERATOR CO.

Limaniçi 55100 SAMSUN

Tel: (0362) 445 18 18

Faks: (0362) 445 08 45

www.sasbas.com E-mail:info@sasbas.com

TRABZON SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

TRABZON FREE ZONE DIRECTORATE

61100 Limaniçi TRABZON

Tel : (0462) 326 42 33 / (0462) 326 18 07 (Direct)

Faks: (0462) 326 42 35 E-mail: trb.serbol@ttnet.net.tr

TRANSBAŞ-TRABZON SER.BÖL.KUR.İŞL.A.Ş.

TRANSBAS-TRABZON FREE ZONE FOUNDER & OPERATOR CO.

Trabzon Limanı TRABZON

Tel: (0462) 326 38 00    326 38 06

Faks: (0462) 326 38 07 E-mail:transbas@transbas.com

TÜBİTAK MAM TEKNOLOJİ SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

TUBITAK MAM TECHNOLOGY FREE ZONE DIRECTORATE

P.K. 21 41470 Gebze/KOCAELİ

Tel : (0262) 646 30 45 (Pbx)

Faks: (0262) 644 53 71

E-mail: teknoloji.sbm@superonline.com

TUBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ

TUBITAK MARMARA RESEARCH CENTER

P.K. 21 41470 Gebze/KOCAELİ

Tel: (0262) 646 30 45 (Pbx)

Faks: (0262) 646 45 72

www.mam.gov.tr/teknopark E-mail:tekseb@mam.gov.tr


Hazırlayan: Dış Ticaret Müsteşarlığı,

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü,

Dışilişkiler ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı

06510 Emek/Ankara

Tel: (0.312) 212 82 59

Faks: (0.312) 212 89 06

E-Posta: sbgm@dtm.gov.tr


Prepared by the Undersecretariat for Foreign Trade,

General Directorate of Free Zones,

Department of External Relations and Promotion

06510 Emek/Ankara/Turkey

Tel:(90.312) 212 82 59

Fax: (90.312) 212 89 06

E-mail: sbgm@foreigntrade.gov.trsosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

DIŞ Tİcaret müsteşarliği serbest bölgeler genel müDÜRLÜĞÜ 3 aylik raporu – Eylül-2005 icon3218 sayili serbest bölgeler kanunu genel tebliĞİ

DIŞ Tİcaret müsteşarliği serbest bölgeler genel müDÜRLÜĞÜ 3 aylik raporu – Eylül-2005 iconGümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

DIŞ Tİcaret müsteşarliği serbest bölgeler genel müDÜRLÜĞÜ 3 aylik raporu – Eylül-2005 iconGümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

DIŞ Tİcaret müsteşarliği serbest bölgeler genel müDÜRLÜĞÜ 3 aylik raporu – Eylül-2005 iconKomutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı

DIŞ Tİcaret müsteşarliği serbest bölgeler genel müDÜRLÜĞÜ 3 aylik raporu – Eylül-2005 iconT. C. GÜMRÜk ve ticaret bakanliği risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

DIŞ Tİcaret müsteşarliği serbest bölgeler genel müDÜRLÜĞÜ 3 aylik raporu – Eylül-2005 iconDış Ticaret Müsteşarlığından

DIŞ Tİcaret müsteşarliği serbest bölgeler genel müDÜRLÜĞÜ 3 aylik raporu – Eylül-2005 icon6772 Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde...

DIŞ Tİcaret müsteşarliği serbest bölgeler genel müDÜRLÜĞÜ 3 aylik raporu – Eylül-2005 iconGÜMRÜk ve diş Tİcaret siRKÜleri tariH : 04. 10. 2016

DIŞ Tİcaret müsteşarliği serbest bölgeler genel müDÜRLÜĞÜ 3 aylik raporu – Eylül-2005 iconGÜMRÜk ve diş Tİcaret siRKÜleri tariH : 29. 09. 2016

DIŞ Tİcaret müsteşarliği serbest bölgeler genel müDÜRLÜĞÜ 3 aylik raporu – Eylül-2005 iconRaporu temiZLİK İŞleri MÜDÜRLÜĞÜ


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com