Normal bir cümlede “Özne”den sonra fiil gelir. Fiiller; bir iş, bir oluşu bildirirlerken, bazı cümlelerde ise sadece durum bildirildiği için, cümlenin yapısını tamamlamak için (to be olmak) fiilinin “am”, “is”, “are” şekilleri kullanılır


sayfa1/9
d.ogren-sen.com > Edebiyat > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
İNGİLİZCE ÖĞRENMEK İSTEYENLERE (Sıfırdan Anlatım)

 Bedava Ders 1

Dilbilgisine ve cümle yapısına başlarken, bunu hiç İngilizce bilmiyenleri göz önüne alarak, ilk adımdan itibaren anlatmaya karar verdik.

İngilizce’de temel cümle yapısı “ÖZNE” ile başladığı için önce şahıs zamirleriyle başlamak istiyoruz. Bunlar aşağıda sıralanmışlardır:

I

(ay)

(ben)

You 

(yu) 

(sen)

He  

(hi)

(o - erkekler için)

She 

(şi)

(o - kadinlar için)

It

(it)

(o - hayvanlar ve cansizlar için)

We   

(wi)   

(biz)

You

(yu)

(siz)

They 

(dey) 

(onlar)

         

Normal bir cümlede “Özne”den sonra fiil gelir. Fiiller; bir iş, bir oluşu bildirirlerken, bazı cümlelerde ise sadece durum bildirildiği için, cümlenin yapısını tamamlamak için (TO BE - olmak) fiilinin “am”, “is”, “are” şekilleri kullanılır.

Şimdi bunları örneklerle görelim.

I come.

(ay kam)

Ben gelirim.

You come.

(yu kam)

Sen gelirsin.

He comes.

(hi kams)

O gelir.

She comes.

(şi kams)

O gelir.

It comes.

(it kams)

O gelir.

We come.  

(wi kam)

Biz geliriz.

You come.

(yu kam)

 Siz gelirsiniz.

They come. 

(they kam)

Onlar gelirler.

Özne’ler yukarıda görüldüğü gibi zamir olabildikleri gibi, Ayşe, Ahmet,

Mehmet, Veya Benim kalemim, Onun evi, Sizin kayığınız şeklinde de olabilirler.

Bunları, yeri geldikçe göreceğiz.
ingilizce.com

 Bedava Ders 2

Şimdi TO BE fiiliyle yapılan birkaç basit cümle kuralım.

I am here. 

ay em hiyr

Ben buradayım.

You are here.

yu ar hiyr

Sen buradasin.

He is here.

hi iz hiyr

O burada. (Erkekler için)

She is here.  

şi iz hiyr

O burada. (Kadinlar için)

It is here. 

it iz hiyr

O burada. (Hayvanlar ve cansızlar için)

We are here.

wi ar hiyr

Biz buradayız.

You are here.

yu ar hiyr

Siz buradasınız.

They are here. 

dey ar hiyr

Onlar buradalar.

Yukarıda dikkatinizi çektiği gibi “I” her zaman “am”, üçüncü tekil şahıslar “is”, çoğullar ise “are” şeklindeki “to be” fiilini kullanmaktadirlar.

Bu cümleleri “here” yerine bir takim isimlerle tamamlıyalım.

I am a student.

ay em e stüdınt

  Ben bir talebeyim.

You are a sailor.

yu ar e seylır

Sen bir denizcisin.

He is a doctor.

hı is a daktır

O bir doktordur.

She is a teacher. 

şi iz a tiiçır

O bir öğretmendir.

It is an apple.

it iz en epıl

O bir elmadır.

We are students.

wi ar stüdınts

Biz talebeleriz.

You are doctors. 

yu ar daktırz

Siz doktorlarsınız.

They are apples. 

dey ar eppıls

Onlar elmalardir.

Gördüğünüz gibi, cümleleri isimlerle tamamladık.

Buradaki isimler, çoğul veya tekil şeklindedir.
A student - students
 Bedava Ders 3

a)Tekil isim, önünde kime ait olduğu veya sayisi gibi belirtici bir kelime yoksa ve bu isim sessiz harf ile başlıyorsa “a”, sesli harf ile başliyorsa “an” alır.

A book  (e buk)

A man  (e men)

A comb (e komm)

An apple (en epıl)

An umbrella (en ambrela)

An iron (en ayrın)

b)Tekil veya çoğul isimler, şayet belirli ise, o zaman her ikisi de "the"alir.

The book      The books  (dı buk)

The man          The men  (dı men)

The comb         The combs (dı komms)

The apple          The apples (dı epıls)

The umbrella          The umbrellas  (dı ambırelas)

The iron                    The irons  (dı ayrıns)

c)Pek çok isim çoğul hale getirilirken yanina “s” alir.

Pencil             Pencils   (pensılz)

Girl                Girls    (görls)

Tree               Trees    (triis)

Chair              Chairs    (çeyrs)

Table              Tables    (teybıls)

d)Sonu, bir sessiz harften sonra “y” harfi ile biten tekillerin çoğul hali ise, sondaki “y” harfi kaldırılarak “i” olurken ayrıca “es” ekini de alir.

Lady  (leydi )          Ladies  (leydiys)

Country  (kauntıri)       Countries   (kauntriis)

e)Ismin sonu bir sesli harften sonra “y”  ile biterse, bu isim sonuna sadece “s”  getirilerek çoğul yapılır.

Key  (kiy) Keys  (kiys)

Toy (toy)  Toys  (toyz)

f)Bunlarin dışında daha farkli olarak çoğul yapilan isimler de vardir. Ancak bunları ileriki derslerde gorecegiz.

Şimdi aşağıda verdiğimiz cümleleri lütfen tamamlayınız :

It is a book.

It is - table.

It is - fork.

It is - apple.

He is - teacher.

She is - architect.

I am - engineer.

Birkac tane de çoğul cümle yapalım:

We are students_.

You are engineer_.

We are girl_.

They are lady__.

They are teacher_.

You are monkey_.

They are book_.

 Bedava Ders 4

Şimdi yukarıda öğrendiğimiz,

“It is a book.” Cümlesini ele alalim. Biliyorsunuz bu cümlenin anlami, «O bir kitaptır ». Bu cümleyi, « O » yerine, « Bu » veya « Şu » ile nasıl yapabiliriz:

Bu kelimeler ,

It         (O)

This (Bu)

That (Şu)’dur.

 

It is a book.             O bir kitaptır.

This is a book.         Bu bir kitaptır,

That is a book.         Şu bir kitaptır.

 

Bunların çoğulları ise şöyledir 

They are books.         Onlar kitaplardır.

These are books.         Bunlar kitaplardır.

Those are books.         Şunlar kitaplardır.

 

Şimdi aşağıdaki alıştırmaları , örnekteki gibi, yapalım.

It is a dog.

That is a table.

This is a chair.

That is a window.

It is a pencil.

It is a flower.

That is a door.

This is a carpet.
Bedava Ders 5

Ana cümle yapısını öğrendikten sonra şimdi biraz da öznelerimizi ve nesnelerimizi zenginleştirelim.

Genel olarak yakınımızdaki bır nesneden bahsederken, "bu" yani “this”, uzağımızdaki bir nesneden bahsederken, “that” kelimelerini kullanıyoruz. Bunları çoğul hale getirirken, “this” “these”, “that” ise “those” haline geliyor. “O” anlamına gelen “it”, bildiğiniz gibi “they” olur.

Tekil Çoğul

This is a book. 

These are books.

That is a book.

Those are books.

It is a book.

They are books.

        

“Bu bir kitaptır.” yerine “Bu kitap kırmızıdır”, dersek bu cümlede öznemiz “bu” yerine “bu kitap” yani “this book” olur. Veya çoğul bir cümle yapmak ıstersek,

“bu kitaplar” , “these books” şeklinde anlatılır . Gördüğünüz gibi, her iki kelime de çoğul şekline girmiştir.

Tekil Çoğul

This book is red.         These books are red.

That book ı-is red.         Those books are red.
Bedava Ders 6

Bunları Geçmiş Zaman haline getirirken yapacağımız tek şey, yardımcı fiil olan “is” ve “are”ı, geçmiş zaman haline getirmek, yani “was” ve “were” olarak kullanmaktır.

Geniş Zaman Geçmiş Zaman ( Past Tense)

This book is red.

This book was red.

That book is red.

That book was red.

These books are red. 

These books were red.

Those books are red. 

Those books were red.

 

Özne olarak kullandığımız isımler, ileride göreceğimiz gibi birden fazla kelime ile çok tanımlayıcı oldukları gibi, tek bir kelime yardımı ile de isim tamlaması haline gelirler.

 

Bedava Ders 7

"The" ismin önüne gelerek, o ismin, hem cümleyi söyleyen hem de dinliyen tarafından bilindiğini belirtir.

Books are useful. Kitapların genellikle faydalı olduğunu belirten bir cümle.

Oysa;

The books are useful. Bu şekilde bir cümle kurarsak, bizim bahsettigimiz kitapların hangi kitaplar olduğunu bu sözü söylediğimiz insan da biliyor demektir.
Bedava Ders 8

Pek çok zamirin mülki hali iki çeşittir. Biri sadece tamlayıcı iken, diğeri özne, nesne veya durum belirtebilir.

Tamamlayıcı 

Tek başına kullanılan

My benim

 mine benimki

Your senin veya sizin

yours sizinki

His Onun

erkekler için his onunki erkekler için

Her Onun

kadınlar için hers onunki kadınlar için

İts Onun

hayvanlar ve its onunki hayvanlar cansızlar için cansızlar için

our Bizim

ours bizimki

their Onların

theirs onlarınki

Şimdi bunların örneklerle kullanılış şekillerini görelim;

This is my book.

Bu benim kitabımdır.

This is mine.

Bu benimkidir.

This is your book.

Bu senin kitabındır.

This is yours. 

Bu seninkidir.

This is his book.

Bu onun kitabıdır.

This is his.

Bu onunkidir.

This is her book.

Bu onun kitabıdır. 

This is hers.

Bu onunkidir.

This is its book.

Bu onun kitabıdır. 

This is its.

Bu onunkidir.

This is our book.

Bu bizim kitabımızdır.

This is ours.

Bu bizimkidir.

This is your book.

Bu sizin kitabınızdır. 

This is yours.

Bu sizinkidir.

This is their book.

Bu onların kitabıdır. 

This is theirs. 

Bu onlarınkidir.

  

İşaret edilen kitaplar birden fazla ise, özneyi çoğul hale getiririz.

These are my books.

Bunlar benim kitaplarımdır.

These are mine.

Bunlar benimkilerdir.

These are your books.

Bunlar senin kitaplarındır.

These are yours. 

Bunlar seninkilerdir.

These are his books.

Bunlar onun kitaplarıdır. Erkekler için

These are his.

Bunlar onunkilerdir.

These are her books. 

Bunlar onun kitaplarıdır. Kadınlar için

These are hers.

Bunlar onunkilerdir.

These are its books. 

Bunlar onun kitaplarıdır. Hayvanlar ve cansızlar için

These are its. 

Bunlar onunkilerdir.

These are our books.

Bunlar bizim kitaplarımızdır.

These are ours.

Bunlar bizimkilerdir.

These are your books.

Bunlar sizin kitaplarınızdır.

These are yours.

Bunlar sizinkilerdir.

These are their books.

Bunlar onların kitaplarıdır.

These are theirs.

Bunlar onlarınkidir.

 

 Bedava Ders 9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Normal bir cümlede “Özne”den sonra fiil gelir. Fiiller; bir iş, bir oluşu bildirirlerken, bazı cümlelerde ise sadece durum bildirildiği için, cümlenin yapısını tamamlamak için (to be olmak) fiilinin “am”, “is”, “are” şekilleri kullanılır iconDöküntü, bir hastalığın neden olduğu, görülebilir bir lezyondur....

Normal bir cümlede “Özne”den sonra fiil gelir. Fiiller; bir iş, bir oluşu bildirirlerken, bazı cümlelerde ise sadece durum bildirildiği için, cümlenin yapısını tamamlamak için (to be olmak) fiilinin “am”, “is”, “are” şekilleri kullanılır iconKontrol listesi doğru bir şekilde uygulanıp, uygun olmadığını değerlendirdiğiniz...

Normal bir cümlede “Özne”den sonra fiil gelir. Fiiller; bir iş, bir oluşu bildirirlerken, bazı cümlelerde ise sadece durum bildirildiği için, cümlenin yapısını tamamlamak için (to be olmak) fiilinin “am”, “is”, “are” şekilleri kullanılır iconKontrol listesi doğru bir şekilde uygulanıp, uygun olmadığını değerlendirdiğiniz...

Normal bir cümlede “Özne”den sonra fiil gelir. Fiiller; bir iş, bir oluşu bildirirlerken, bazı cümlelerde ise sadece durum bildirildiği için, cümlenin yapısını tamamlamak için (to be olmak) fiilinin “am”, “is”, “are” şekilleri kullanılır iconKontrol listesi doğru bir şekilde uygulanıp, uygun olmadığını değerlendirdiğiniz...

Normal bir cümlede “Özne”den sonra fiil gelir. Fiiller; bir iş, bir oluşu bildirirlerken, bazı cümlelerde ise sadece durum bildirildiği için, cümlenin yapısını tamamlamak için (to be olmak) fiilinin “am”, “is”, “are” şekilleri kullanılır iconKontrol listesi doğru bir şekilde uygulanıp, uygun olmadığını değerlendirdiğiniz...

Normal bir cümlede “Özne”den sonra fiil gelir. Fiiller; bir iş, bir oluşu bildirirlerken, bazı cümlelerde ise sadece durum bildirildiği için, cümlenin yapısını tamamlamak için (to be olmak) fiilinin “am”, “is”, “are” şekilleri kullanılır iconKontrol listesi doğru bir şekilde uygulanıp, uygun olmadığını değerlendirdiğiniz...

Normal bir cümlede “Özne”den sonra fiil gelir. Fiiller; bir iş, bir oluşu bildirirlerken, bazı cümlelerde ise sadece durum bildirildiği için, cümlenin yapısını tamamlamak için (to be olmak) fiilinin “am”, “is”, “are” şekilleri kullanılır iconKontrol listesi doğru bir şekilde uygulanıp, uygun olmadığını değerlendirdiğiniz...

Normal bir cümlede “Özne”den sonra fiil gelir. Fiiller; bir iş, bir oluşu bildirirlerken, bazı cümlelerde ise sadece durum bildirildiği için, cümlenin yapısını tamamlamak için (to be olmak) fiilinin “am”, “is”, “are” şekilleri kullanılır iconKontrol listesi doğru bir şekilde uygulanıp, uygun olmadığını değerlendirdiğiniz...

Normal bir cümlede “Özne”den sonra fiil gelir. Fiiller; bir iş, bir oluşu bildirirlerken, bazı cümlelerde ise sadece durum bildirildiği için, cümlenin yapısını tamamlamak için (to be olmak) fiilinin “am”, “is”, “are” şekilleri kullanılır iconKontrol listesi doğru bir şekilde uygulanıp, uygun olmadığını değerlendirdiğiniz...

Normal bir cümlede “Özne”den sonra fiil gelir. Fiiller; bir iş, bir oluşu bildirirlerken, bazı cümlelerde ise sadece durum bildirildiği için, cümlenin yapısını tamamlamak için (to be olmak) fiilinin “am”, “is”, “are” şekilleri kullanılır iconH. O.: Tьm bu sьreзleri nas?l ke?fettin? Nas?l bir ara?t?rmaya girdin, kimlerden yard?m ald?n?
Цnce bilgi toplan?yor, yorumlan?yor, ba?ka bir bilgi alma aktivitesi yap?l?yor, sonuзlar з?k?yor. Profesyonellerle bir karar verme...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com