?nsan Yay?nlar?, ?Stanbul, 2010, 327 sayfa


sayfa3/4
d.ogren-sen.com > Edebiyat > Evraklar
1   2   3   4

ЬЗЬNCЬ BЦLЬM

Bu bцlьm tarikat?n sonraki dцnemlerdeki durumunu, nerelerde yay?ld???n? ve ne gibi de?i?ikliklere u?rad???ndan bahsedip akabinde ?eyh Necmeddin Kьbra ve halifelerinin di?er tasavvuf зevreleriyle ili?kilerini ele almaktad?r.

Necmeddin Kьbra’n?n halifelerinden, Aynьzzaman Cemaleddin Gili ve Necmeddin Daye kendilerinden sonra silsileyi devam ettirecek bir temsilci b?rakmam??lard?r. Sa’deddin Hammuye’nin takipзilerinin durumu da bilinmemektedir. Baharziyye ad?yla Buhara ve Kirmanda 14. Yьzy?la kadar devam etmi? olan Seyfeddin Baharzi ve зocuklar?n?n kurdu?u silsile, 19. Yьzy?la kadar da Buhara’da varl???n? sьrdьrmь?tьr. ?eyh Kьbra’n?n halifelerindeN Baba Kemal Cendi’nin silsilesi kendinden sonra iki ьз as?r devam etmi?tir. Baba Kemal Cendi’nin halifesi Mevlana Ahmed’den devam eden kolun ikinci k?sm?nda Ebu Halit, ?emseddin Mahmut silsilesiyle 4-5 nesil sonra ?mam Rabbaniye kadar gider. Kьbreviyye tarikat?n?n gьnьmьze ula?an silsilesi Radiyeddin Ali Lala’dan gelmektedir. Onun yerine geзen ‘‘Sultanь’z-zakirin’’ lakapl? akrabas? Cemaleddin Ahmed Cьrfani’dir. Cьrfani’nin halifesi Nureddin Abdurrahman ?sferayini, baz? mьritleriyle birlikte hac niyetiyle Horasan? terk etmi?, Ba?dat’a gelerek burada ьз dergah aзm??t?r. ?lhanl? yцnetimiyle s?cakkanl? ili?kiler kurmu?tur. Vefat?ndan sonra kendisine nispet edilen Nuriyye kolu Emineddin Abdьsselam Hunci, Fahreddin Kazeruni ve ?ihabeddin ed-Dime?ki taraf?ndan sьrdьrьlmь? ve 16. Yьzy?la kadar devam etmi?tir. Yine ?sferayi’nin цnemli halifelerinden ‘‘Rьkniyye’’ kolunun da kurucusu olan Rьkneddin Alaьddevle es-Simnani’dir. Bu zat Vahdeti Vьcud anlay???n? yermi?, Vahdeti ?ьhud anlay???na цn ayak olmu?tur. Ayr?ca ?eyh Kьbra’n?n renkler sembolizmini geli?tirip letaif anlay???yla birle?tirerek sistemli bir hale sokmu?tur. Tarikat, Hemedaniyye kolunun kurucusu Seyyid Ali Hemedani (ц. 734/1334) ile devam eder. Bu zat da bir tak?m yeniliklerle tarikata ayr? bir soluk katar. Mesela Ehl-i Beyt sevgisine a??rl?k vermesi, ?bn Arabi’nin Fusus’una Hallu’l-Fusus ad?yla Arapзa-Farsзa bir ?erh yazarak Kьbrevi esaslar?yla ?bn Arabi dь?ьncesini birle?tirmeye зal??mas? onu bu gelenek iзerisinde цnemli bir mevkiye ula?t?rm??t?r. Hemedaniden sonra halifesi ve ayn? zamanda damad? olan ?shakiyye denilen bir kolun kendisine nispet edildi?i Hace ?shak Hottalani’dir. Bu zattan sonra halifeleri Abdullah Berzi?abadi ve mehdili?ini ilan eden Muhammed Nurbah? aras?ndaki ihtilaflar Kьbreviyye tarikat?ndaki ilk ciddi ayr??mad?r. Seyyid Muhammed Nurbah? 795/1392’de Kuhistan’daki Kain’de do?du. Babas?, ?mam Musa el-Kaz?m’?n soyundan gelir. Hace ?shak Hottalaninin en gцzde ц?rencisi konumuna gelen Nurbah? mehdili?ini ilan ettikten sonra Hace ?shak ile birlikte tutukland?. ?shak Hottalani, iki o?lu ve yetmi?e yak?n arkada??yla idam edildi. Bunlardan sonra Nurbah?iyye silsilesi ?ah Kas?m Feyzbah? ile devam etti. Gьnьmьzde ?ran ve Pakistan merkezli olmak ьzere, baz? kьзьk Nurbah?i kollar?na rastlanmaktad?r. Kьbrevili?in Nurbah?iyye kolunun, Emir Sultan lakapl? ?emseddin Muhammed taraf?ndan Anadolu’ya getirildi?ine dair iddialar da mevcuttur. Hace ?shak’?n di?er halifesi Abdullah Berzi?abadi 789/1387’de Me?hed yak?nlar?nda dьnyaya gelmi?tir. Bu zattan sonra silsilesini devam ettiren ki?iler Sьnni’dir. Zehebiyye koluyla devam etmi? olup gьnьmьzde az bir taraftar kitlesine sahiptirler.

Kьbreviyye tarikat?n?n Anadolu’ya gelmesi Abdьllatif Cami vas?tas?yla olmu? ve ?stanbul’a kadar gelmi?tir. Cami, Kanuni Sultan Sьleyman taraf?ndan kabul edilmi?, onun huzurunda Kьbrevi zikrini icra etmi?tir. Tarikat?n Gьneydo?u Asya ve Зin’e kadar ula?t??? gцrьlmektedir. Kьbrevi tarikat? mensuplar?n?n Зin’de 1983 tarihli bir tespite gцre 10 ila 20 bin aras?nda olduklar? tahmin edilmektedir. Kadiriyye ve Nak?i kollar? gibi Kьbrevi hareketi de dьnyan?n dцrt bir yan?na yay?lmay? hedeflemi?tir. Bunlar da gцstermektedir ki bu tarikatlar dьnyan?n dцrt bir yan?na ?slam’? yayma gayesiyle hareket etmi?lerdir. Bu sebeple Tasavvuf erbab?n?n ve tarikat dervi?lerinin ?slam’a yapt??? hizmetleri gцz ard? etmemek gerekmektedir.

Gьnьmьzde Kьbreviyye tarikat? do?du?u yer ola Orta Asya’da halen bilindi?i say?lar? az da olsa bir k?s?m mьntesipleri taraf?ndan devam ettirildi?i gцrьlmektedir. ?eyh Necmeddin Kьbra’n?n tьrbesinin bulundu?u Tьrkmenistan’da ?eyhe ve tьrbeye bьyьk bir sayg? duyulmakta ve зe?itle kerametler anlat?lmaktad?r. Ayr?ca Tьrkmenler, tьrbeyi цmrьnde ьз kez ziyaret edenin hac yapm?? say?laca??na inan?rlar. Son zamanlarda Bakь’de ya?ayan Necmeddin Kьbra’dan tarikat ald???n? iddia edip yeryьzьnde kalan tek Kьbrevi ?eyhi oldu?unu iddia eden Azer Mirza Beg b. Mirza b. ?sfendiyar ad?nda bir ?ah?s da dikkat зekmeyi ba?arm??t?r. Esas? itibariyle Sьnni-?er’i зizgiyi temsil eden Kьbreviyye tarikat?, iki as?r kadar sonra Zehebiyye ve Nurbah?iyye diye iki kola ayr?lm??, Safevi devletiyle birlikte ?i’ile?me sьrecine girmi?tir. Ayr?ca Horasan ve Maveraьnnehirde Sьnni akideye a??rl?k veren Nak?ibendiyyenin yьkseli?i, siyasi yцneticilerle iyi mьnasebet kurmas? ve ?цhret bulmas? neticesinde halvet ve uzleti benimseyen Kьbreviyye tarikat?n?n unutulmas?na sebep olmu?tur.

Necmeddin Kьbra ve Halifelerinin di?er tasavvufi me?replerle de do?rudan ya da dolayl? olarak ili?kileri olmu?tur. Orta Asya Tьrk bцlgelerinde te?ekkьl eden ve yay?lan tarikatlar olmalar? hasebiyle Yeseviler ve Kьbreviler aras?nda iliki olmas? kaз?n?lmazd?r. Mesela bunun en bariz цrne?i; Radiyeddin Ali Lala’n?n Ahmet Yesevi’nin dergah?nda iken, Necmeddin Kьbra’n?n ad?n? duyar duymaz Harezm’e yola koyulmas? ve Kьbra’ya intisap etmesidir. Ancak bu olay tarihi veriler ?????nda de?erlendirildi?inde mьmkьn gцrьnmemektedir. Zira Ahmet Yesevi, Kьbra tarikat faaliyetlerine ba?lamadan 1166 miladi senesinde vefat etmi?tir. Belki de ba?ka bir yesevi dergah?ndan Harezm’e gitmi? olabilir. Yesevili?in en цnemli kaynaklar?ndan olan Cevarihu’l-Ebrar min Emvaci’l-Bihar adl? eserden al?nt?lar veren mьeelif Yesevi-Kьbrevi ili?kisini anlatarak devam eder. Yesevili?in Kьbrevilik ьzerinde etkisinin oldu?unu ise Aз?kba? Mahmut Efendi’nin kaleme ald??? Risale-i Nurbah?iyye isimli bir eserde gцrmekteyiz. Zira Kьbreviyye tarikat?n?n zikrinin, Yesevili?in bilinen zikri, Zikr-i Erre oldu?u kaydedilmektedir. Yesevilerle ili?kilerinin yan?nda Sьhreverdiyye tarikat? ve liderleri ile de ili?ki iзinde olmu?lard?r. ?randa ortaya з?k?p daha зok Afganistan, Hindistan ve Pakistan topraklar?nda yayg?nl?k kazanan tarikat, ?er’i esaslara ba?l?, adap ve erkana цnem veren, halvet halinde Lailahe illallah zikrine devam etme esas? ьzere kurulu olan Sьhreverdiyye tarikat?, Kьbreviyye tarikat? ile yak?n bir alakaya sahip olmu?tur. Necmeddin Kьbra’n?n ilim ald??? ?eyhlerini sayarken Baba Ferec d???nda kalan, Ruzbihan, Ammar, ?smail el-Kasri gibi ?eyhler Sьhreverdiyye tarikat?n?n kurucusu kabul edilen Ebu’n-Necip es-Sьhreverdi’den sohbet dinlemi? ve ir?at halkas?ndan bulunmu?lard?r. Bundan dolay? Kьbreviyye tarikat?n?, Sьhreverdiyye’nin bir kolu gibi gцrmek mьmkьndьr. Ancak co?rafya farkl?l??? ve цzgьn seзimleri sebebiyle Kьbreviyye, mьstakil bir tarikat niteli?i ta??maktad?r. Olaylara tarihi aз?dan ve silsile zincirlerinden yola з?karak yakla?an mьellif, ard?ndan bu iki tarikat hakk?ndaki menk?belere yer verir. Sadettin Hammuye ve Necmeddin Daye’nin de Sьhreverdi ile yak?n mьnasebetleri oldu?u gцrьlmektedir. Hammuye’nin bir risalesinde цnceki ku?a??n en bьyьk sufilerini sayarken ‘‘?bn Arabi, Kьbra ve Sьhreverdi ?eklinde s?ralama yapar. Necmeddin Daye’de Sьhreverdi ile yak?n alaka iзinde olmu?, Ba?datta sohbetlerine kat?lm??t?r. Nak?ibendiyye ile ili?kilerine bakt???m?zda birkaз rivayet d???nda kaynaklarda bilgi bulunmamaktad?r. Fakat sonraki yьzy?llarda Nak?i-Kьbrevi ?eyhleri aras?nda bir ileti?im olmu?tur. Nak?ibendi tarikat?n?n kьbrevi tarikat? aз?s?ndan iyi ili?kileri oldu?u, ancak Nak?ibendi’nin gцlgesinde kald???n? anlatm??t?k. Kaynaklar sa?lam tetkik edilip en eski Mevlevi kaynaklar? da incelendi?inde Mevlevi silsilesi iзinde Bahaeddin Velet iзin zikredilen k?s?mda Kьbrevi ?eyhlerine rastlanmamaktad?r. Geni? bir tarihi ara?t?rma neticesinde yazar Bahaeddin Veled ile Necmeddin Kьbra’n?n ayn? dцnemde ve ayn? devlet s?n?rlar? iзinde ya?am?? olmalar? sebebiyle birbirleriyle gцrь?mь? olmalar?n?n muhtemel oldu?unu belirtmektedir. Ayn? mesle?in iki зocu?u olan bu zatlar?n bulu?up gцrь?mь? olmas? ihtimal dвhilindedir. Evhadiyye ile ili?kilerine gцz att???m?zda ise Evhaeddin Kirmani’nin ?eyh Kьbra, Hammuye ve Daye ile gцrь?tь?ьnь Daye d???ndakilerle olumlu bir gцrь?me yapt??? kaydedilmektedir. Menk?beden yola з?karak ?eyh Necmeddin Kьbra ile Kirmani aras?nda ya?anan olaylar? de?erlendiren mьellif4, Evhadiye mensuplar?n?n Kьbrevilere tepeden bakt???n?, siyasi olarak ьstьn gцrьnme зabas? ve bunun neticesinde fikir ayr?l?klar?n?n oldu?unu belirtmi?tir.

Netice itibariyle, зe?itli tarikatlar?n birbirinden etkilenmesi gayet do?al olup, bir sufi’nin Ali Lala цrne?inde gцrьldь?ь gibi birden fazla tarikata ba?lanmas? mьmkьndьr. Tasavvufi yollar?n ve tarikatlar?n birbirini etkilemesi, hele hele ayn? bцlgede ne?et etmeleri durumunda benzerlik ta??malar? mьmkьn olup; birbirlerini tenkit etmeleri de mьmkьndьr. Ьzerinde durulan Necmeddin Kьbra ve gelene?i di?er зevrelerle genel itibariyle mьspet bir yakla??m sergilemi?lerdir.

DЦRDЬNCЬ BЦLЬM

Bu son bцlьmde Necmeddin Kьbra’n?n Tasavvufi gцrь?lerine yer verilmektedir. Зok yцnlь bir mutasavv?f olan Necmeddin Kьbra, kaynaklarda imam, zahid, sufi, mьfessir ve fakih gibi s?fatlarla an?l?r. Bu bцlьmde mьellif Necmeddin Kьbra’n?n eserlerinden yola з?karak onun gцrь?lerine ula?maya зal??m??t?r. Tasavvufi tecrьbelerini dile getirdi?i nazari dь?ьnceleri iзeren Fevaihu’l-Cemal ve Risale fi’l-Halve orijinal eserleridir. Tarikat?n vazgeзilmez esaslar?n? anlatt???, mьridler iзin bir el kitab? mahiyeti ta??yan ba?ta usulь’l a?ere ve Risale ile’l-Haim olmak ьzere bir зok risale bu hususiyetleri iзermektedir. Necmeddin Kьbra’n?n dayanak olarak kendisine Kuran-? Kerim ve Hadisler, Цnceki ?eyhlerin sцzleri ve eserleri ile tecrьbe etti?i halleri tercih eder. Kuran ve Hadisi benimser, zira bir meseleyi aз?klamaya ba?lamadan цnce konuyla ilgili ayet ve hadisleri zikreder. ?eyh tasavvufi зizgisini Kuran ve Sьnnete dayand?rmay? istemektedir. ?eyh Kьbra ikinci kaynak olarak kendinden цnce ya?ayan, ba?ta Cьneyd-i Ba?dadi olmak ьzere Hasan el-Basri, ?brahim b. Edhem, Zьnnun el-M?sri, Beyaz?d-i Bistami, Hallac-? Mansur ve daha birзok ьnlь mutasavv?ftan al?nt?lar yapmaktad?r. Bazende isim vermeden birisi ?цyle dedi tarz?nda ifadeler kullan?r. En зok Cьneydi Ba?dadiye eserlerinde yer verir. Bu da onun Cьneydi bir зizgide tasavvuf anlay???na sahip oldu?unu gцsterir. Yine eserlerinde Haris Muhasibi, Hakim Tirmizi, Ku?eyri, et-Tusi, ?mam Gazzali, Sьhreverdi vb. yazarlar?n klasik tasavvuf eserlerinden de istifade etti?i gцrьlmektedir. ?eyh’in ьзьncь ve orijinal kayna?? kendi manevi tecrьbeleri olup en зok da Fevaihu’l-Cemal adl? eserinde gцrьldь?ь ьzere seyr ь sьluk sьrecinde ya?ad??? birtak?m gaybi hadiseleri anlatmakta ve farkl? tarzlarda yorumlamaktad?r. Mesela Murad?n Allah, Mьridin ise O’ndan gelen bir nur oldu?unu belirtmesi dikkat зekicidir. ?afi mezhebine mensup olan ?eyh Necmeddin Kьbra ?eri esaslara s?k? s?k?ya ba?l?d?r. Tasavvuf tarihinde me?hur olan ?eriat, Tarikat, Hakikat ьзlьsь hakk?nda Risale-i Sefinede ?eriat? gemiye, tarikat? denize, hakikati ise inciye benzeten ?eyh Kьbra mutlak hedefin hakikat oldu?unu, bu hedefe ula?mak iзin iki ad?m atmak gerekti?ini ifade eder. ?lk ad?m?n gemiye binmek yani ?eriat?n gereklerini yerine getirmek, ikincisi ise tьm tehlikeleri gцze al?p denize aз?lmak oldu?unu belirtir. Denize aз?lman?n takvaya ula?mak ad?na zor bir sьreзten geзti?ini bunun neticesinde ise kendi yorumuyla belirtti?i Allah’?n tecelli nurlar?n? mь?ahede demek olan inciye ula?maktan sцz eder. Ona gцre tasavvufi tecrьbe, ?eriat?n ba?lay?c? emirlerini ve tarikat?n цzel metodlar?n? yerine getirmekle mьmkьndьr. Bunlar?n yan? s?ra Kьbrevi-?ii mьnasebetine ayr? bir parantez aзan mьellif, Kьbrevili?in temelinde asla ?ii temayьlь olmad???n?, ancak itidalli bir Ehl-i Beyt sevgisi oldu?unu, sonraki halifeleri iзerisinde ?iilerle ili?kiler oldu?unu, ancak Pir’in цlьmьnden iki as?r sonra ?iile?me sьrecinin ba?lad???n?, baz? yabanc? kaynaklarda Kьbreviyye tarikat?n?n kurulu?uyla beraber ?ii bir gцrь?e sahip oldu?u dь?ьncesinin asla gerзe?i yans?tmad???n?, tarikat?n temellerini Sьnni bir anlay??tan ald???n? belirtmektedir.

Necmeddin Kьbra’n?n tarikatlar tasnifi ve usulь a?eresini geni? bir biзimde anlatan Mьellif, ‘‘on’’ rakam? ьzerinde durur ve bununla ilgili olarak mutasavv?flar?n on bцlьm halinde kaleme ald?klar? bu say?y? sorgular. Esas?nda on rakam?n?n mьkemmellik ifade etti?i, Hz. Musa ile ilgili geзen ayetteki otuz gecelik sцzle?meye on gece daha ekledik ifadesi, baz? hadislerde on rakam?n?n vurgulanmas? gibi dini unsurlar ile kolay benimsenip ak?lda kalmas? gibi pratik gayeler de gьdьlmь? olabilece?ini belirtir. Necmeddin Kьbra ‘‘Allah’a giden yollar?n yarat?lm??lar?n nefesi say?s?nca’’ oldu?u kanaatindedir. Bu kanaati do?rultusunda Tar?k-? Ahyar, Tar?k-? Ebrar ve Tar?k-? ?uttar olmak ьzere ьз gruplama yapar. Tar?k-? Ahyar, ?badet ve Salih amel yapanlar?n yoludur. Bu yoldaki salikler namaz, oruз, hac, gibi zahiri ibadetleri зok yaparlar. Bu tarikte hakka ula?mak зok uzun sьrer ve bu yolda vuslata erenler azd?r. Tariki Ebrar Mьcahede ve Riyazet sahiplerinin yoludur. Bu yoldakiler k?saca nefsi ar?nd?rmay? iз dьnyay? ihya etmeyi amaзlar ve bu yol ilk yola gцre Hakka daha зok eri?tirmektedir. Tariki ?uttar ise a?k, cezbe ve muhabbet sahiplerinin yolu olup, amaз sadece Allah olan ve ona do?ru seyir ve seyahat edenlerin yoludur. Bu yoldakilerin ba?lang?зta ula?t?klar? mertebe di?erlerinin en sonda ula?t?klar?ndan daha yьksektir. Kьbra’ya gцre en mьkemmel olan bu yol ancak iradi цlьmь gцze alanlar?n girebilece?i bir yoldur. ?eyh Kьbra’n?n mьkemmel olarak niteledi?i, madenleri alt?na зevirme sanat?n?n yolu diye ifade etti?i sцz konusu bu yol ?u on esas ьzere bina edilmi?tir. Tevbe, Zьhd, Tevekkьl, Kanaat, Uzlet, Devaml? zikir, Teveccьh, Sab?r, Murakabe ve r?za.

Tцvbe: Kulun, kendisi ile Rabbi aras?nda perde olan bьtьn gьnahlara pi?man olup, kendi arzu ve iste?iyle Rabbine yцnelmesidir.

 Zьhd: Dьnyan?n geзici ve aldat?c? zevklerinden, mal ve makamlar?ndan, insanlar?n ilgi ve iltifвt gцstermelerinden ho?lanmaktan yьz зevirmek, bunlara hiз meyletmemek, bunlardan uzak durmak ve bu hususlarda aynen bir цlь misвli olmakt?r. Gцrьnen bьtьn gьzellikleriyle, dьnyay? getirip bir цlьye sunsalar, цlmь? olan o kimse, bu gьzelliklere gцnьl vermek, meyletmek ?цyle dursun, nas?l ki, gцz ucuyla da olsa dцnьp bakmazsa, evliyal?k yolunda ilerlemek da’vвs?nda bulunan bir kimse de bцyle zьhd sahibi olmal?d?r. Ahiret hususunda da zahid olmal?d?r. Zahidin Hal?k varken mahlukla ilgilenmesi ho? de?ildir.

Tevekkьl: Her i?inde Allahь teвlвya i’timвd etmek. O’na gьvenmektir. Nitekim Allahь teвlв, Talвk suresinin 3. вyet-i kerоmesinde meвlen; “Bir kimse Allahь teвlвya tevekkьl ederse, Allahь teвlв ona yeter” buyurmaktad?r.

Kanвat: Hayвt?n? devam ettirebilmek iзin zarurо lвz?m olan ihtiyaзlardan ba?ka bьtьn arzu ve isteklerden uzakla?mak, yemek, iзmek ve bar?nmak hususunda elde bulunan ile yetinmek ve fazlas?nda gцnlь ve gцzь olmamakta bir цlь misвli olmakt?r.

Uzlet: T?pk? bir цlь gibi inziva ve halvet yoluyla, Allah yolunda ilerlemeye mвni olan insanlardan uzak olup, bцyle kimselerden yьz зevirmek ve kendi hвlinde ya?amakt?r.

Devaml? zikir: Allahь teвlвdan ba?ka her ?eyi unutarak, yaln?zca O’nu hat?rlamak, O’nu dь?ьnmek demektir.

Teveccьh: Allahь teвlвdan ba?ka bir ?eye зa??ran, davet eden her?eyden yьz зevirmek, O’ndan ba?ka bir iste?i, arzusu ve sevgilisi olmamak, tьm benli?iyle O’na yцnelmek. Biran O’ndan gвfil olmaktan зok korkmal?d?r. Teveccьh зok ciddi ve yьce bir makam olup yo?un bir dikkat gerektirir. Bir anl?k gaflet, ki?inin bьtьn kazan?mlar?n? kaybetmesine yol aзabilir. Cьneydi Ba?dadi’nin de dedi?i gibi: “Bir s?ddоk, binlerce sene Allahь teвlвya teveccьh hвlinde bulunsa, bundan sonra da bir вn O’ndan gвfil olsa, bu bir вnda kaybetti?i, binlerce seneki kazand???ndan daha bьyьktьr.”

Sab?r: Nefsin lezzet ald??? ?eylerden yьz зevirmek, istediklerini yapmamaya devam etmekte sebat gцstermek demektir. ?eyh sabr?, zьhd kavram?yla iз iзe de?erlendirir.
1   2   3   4

Benzer:

?nsan Yay?nlar?, ?Stanbul, 2010, 327 sayfa iconBir yayı sıkıştıran veya geren cisme, yay eşit büyüklükte ve zıt yönde kuvvet uygular

?nsan Yay?nlar?, ?Stanbul, 2010, 327 sayfa iconSayfa. 2

?nsan Yay?nlar?, ?Stanbul, 2010, 327 sayfa iconDers notlari sayfa

?nsan Yay?nlar?, ?Stanbul, 2010, 327 sayfa iconAradığınız Sayfa Bulunamadı

?nsan Yay?nlar?, ?Stanbul, 2010, 327 sayfa iconTertip: 5 Cilt: 12 Sayfa: 2342

?nsan Yay?nlar?, ?Stanbul, 2010, 327 sayfa iconTertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2827

?nsan Yay?nlar?, ?Stanbul, 2010, 327 sayfa iconİŞ yeri AÇma belge defteri Sayfa No

?nsan Yay?nlar?, ?Stanbul, 2010, 327 sayfa iconKooperatif Denetim Kurulu Rehberi Sayfa No

?nsan Yay?nlar?, ?Stanbul, 2010, 327 sayfa iconYayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40, Sayfa

?nsan Yay?nlar?, ?Stanbul, 2010, 327 sayfa iconYayımlandığı Düstur : Tertib: 3 Cilt: 37 Sayfa: 2457


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com