?nsan Yay?nlar?, ?Stanbul, 2010, 327 sayfa


sayfa2/4
d.ogren-sen.com > Edebiyat > Evraklar
1   2   3   4

KEND? CESED?N?N YER?N? B?LD?RMES? VE HAREZM HALKINA MЬJDES?

1847 tarihli anonim bir menak?pnameye gцre, cesedinin yerini bir mьridi vas?tas?yla bildiren ?eyh Necmeddin’dir. Olay k?saca ?цyledir: Necmeddin Kьbra’n?n kom?usu olan bir mьridi kendisi цldьkten sonra Зin’e esir dь?er. Harezm’in tekrar islam yurdu haline gelmesinden sonra ?eyh Kьbra’n?n kabrine ula?mak ister. Harezme tekrar dцnmekte olan kom?usu Kuh-i Suhan ad? verilen bir da?da s?ra d??? olaylar ya?ar. Bu olaylar neticesinde3 ?eyh Necmeddin ona karpuz зekirde?inden yola з?karak onun bir i?de a?ac?na dikilmesini, arkadakinin yenmesini, цndekine dokunulmamas?n? tembihler. Зьnkь orada kendi cesedi oldu?unu bildirir ve Harezmin mahzun olmamas?n?, tevbelerinin kabul edildi?ini, bir daha belaya u?ramayacaklar?n? sцyler ve onu gцnderir. Mьrid kendini yurdunda bulur ve olanlar? зevresine anlat?r. Sultan da bunlar? duyunca memnun olur.

  1. FAHRETT?N RAZ? ?LE ?L??K?LER?

Yazar bu k?s?mda ?eyh’in Razi ile ili?kisine girmeden цnce Razi’nin her ne kadar ak?lc? ve kelami yцnь цn planda olsa da tasavvufa kar?? olmad???n?, sufi yцnьnьn de oldu?unu, ilhama yer verdi?ini belirtmi?tir. Razi’nin ?eyh ile kar??la?malar? ola?and?r. Fakat tasavvufi kaynaklarda anlat?lanlar daha зok ?eyh Kьbra’y? yьcelten, Fahreddin Razi’yi kьзьk dь?ьren menk?belerdir. Bu ikilinin kar??la?malar?na, mьnazaralar?na yer veren yazar, Razi’nin Allah’?n varl???na dair deliller цne sьrdь?ьnь, ?eyhin o meclise olumlu bakt???n?, yine ayn? ?ekilde Razi’nin ilimlerle me?guliyetinin Kьbrevi dergah?nda kalamamas?na, bu ilmi ve felsefi birikimi terkedemedi?inden marifete ula?amamas?na sebep oldu?unu, Razi’nin tasavvufi e?itim temelinden geзerek me?hur eseri Mefatihu’l ?ayb’? yazd??? gibi hususiyetlere yer vermi?tir.

TAR?H? HAYATI

?eyh Necmeddin Kьbra’n?n tarihi hayat?na bakt???m?zda menk?bevi hayat? kadar geni? anlat?lmad???n? gцrьrьz. Pir’in as?l kьnyesi Ebu Abdullah’t?r. Ancak Hz. Peygamber taraf?ndan kendisine verilen Ebu’l-Cennab kьnyesi цn planda oldu?u iзin di?erini neredeyse unutturmu?. Necmeddin Kьbra’ya bir kьnye be? lakap ile me?hur olmu?tur. Kьnyeyi ve lakaplar? aз?klayan yazar Ebu’l Cennab ile Tammetu’l Kьbra’n?n en зok kullan?ld???n? belirtmi?tir.

Necmeddin Kьbra’n?n as?l ad? Ahmed b. Цmer b. Muhammed b. Abdullah el-Hiveki’dir. 540/1145 y?l?nda Harezm/Hive’de dьnyaya geldi?i hususunda ittifak vard?. ?eyhin ailesi ile ilgili bilgiler зok k?s?tl?d?r. Babas? ticaretle u?ra?an alim ve sufi bir zat imi?. Kaynaklarda Necmeddin Kьbra’n?n Tьrk olup olmad??? hakk?nda net bir bilgi yoktur. Tьrklerin Harezm’e yerle?melerinin Selзuklu sultanlar?na ba?l? devre denk gelmesi mьnasebetiyle Tьrk olma ihtimali de mevcuttur. Genзlik зa?lar?nda hadis ilmine merakl? oldu?u, ilim diyarlar?na seyahatler yapt???, bьyьk вlimlerle gцrь?tь?ь, ve Hemedan’da iken Yusuf el-Hemedani’den Ku?eyri risalesi icazeti ald??? zikredilmektedir. Bu icazetin izleri daha sonraki tarikat faaliyetlerinde kendisini gцstermi?tir.

Necmeddin Kьbra’n?n tarihi ki?ili?i, Зihil Meclis ve Nefehat yazar? Cami’nin baz? eklemeleriyle kabul gцren bir menk?bevi anlat?m tablosunda kendisine yer bulmu?tur. Pir’in Baba Ferecle gцrь?tь?ь, ?smail Kasri’nin dergah?na konuk oldu?u daha sonra ?eyh Вmmar’a gitti?i ve sonra da ir?at faaliyetleri iзin Harezm’e geзti?i; bu yolculuklar? esnas?nda ola?anьstь hadiseler ya?and??? zikredilmektedir. Hz. Peygamber’in kendisine verdi?i Ebu’l- Cennab lakab? ve bunun neticesinde zahidane bir hayat ve mьr?it aray??lar? vuku bulmu?tur. Necmeddin Kьbra’n?n kendisinin de belirtti?i ьzere yanlar?nda bulundu?u mьr?itleri Baba Ferec et-Tebrizi, ?eyh Ruzhiban-? Kebir el-M?sri, ?eyh ?smail el-Kasri, ?eyh Ammar-? Yasir el-Bidlisi’dir. Bu say?lan ?eyhlerden зe?itli tasavvufi e?itimler alm??t?r.

Necmeddin Kьbra’n?n vefat?na tarihi aз?dan bakarak farkl? bir pencereden yakla?an mьellif, Kьbra’n?n sufiler nezdinde Mo?ol istilas? s?ras?nda ?ehit dь?tь?ь; fakat tarihi kaynaklar nezdinde de?erlendirmeye al?nd???nda olaya temkinli yakla?mak gerekti?ini belirtmektedir. 1145-1221 miladi y?llar? aras?ndaki 78 y?ll?k hayat?n?n bьyьk k?sm?n? kendi vatan?nda geзiren ?eyh Kьbra’n?n bu sava?ta kahramanca sava?arak ?ehit dь?mesi olay?n? sonradan kendisine atfedilebilecek bir durum oldu?unu, tarihi veriler de?erlendirildi?inde sava?ta ?ehit olup olmad???n?n net bir bilgi iзermedi?ini belirtmektedir. 1221 y?l?nda Harezm sald?r?s? s?ras?nda ?ehit dь?ьp dь?medi?i hususunu toplum psikolojisi aз?s?ndan de?erlendiren mьellif, insanlar?n Mo?ol istilas?n?n getirdi?i bunal?mdan kaзarak f?tratlar? gere?i bir kurtar?c? aray??lar? neticesinde ?eyhlerini manevi bir kurtar?c? gibi gцrmelerinin gayet normal oldu?unu belirtmesi, olaya tarihi aз?dan bakt??? izlenimini vermektedir. Tabi bu kanaatin tart??mal? oldu?u aз?k olup, bir topluma mal olmu? bцyle bir zat?n ?ehit olup kahramanl?klar gцstermesinin de muhtemel olmas?n?n yьksek oldu?u dь?ьnьlmelidir. ?eyhin meftun bulundu?u yer gьnьmьz Tьrkistan s?n?rlar? iзerisinde yer alan ve Sovyet dцneminde ‘‘?eyh Kebir Ata Tьrbesi’’ diye bilinen bu yap?, зok fazla ziyaretзi almaktad?r. ?eyhin kerametleri halk aras?nda da halen anlat?lmaktad?r.

Necmeddin Kьbra’n?n eserlerine bakt???m?zda uzun ve felsefi iзerikli de?il; k?sa, pratik ve sorun зцzьcь risaleler telif etti?i gцrьlmektedir. Kendisinin en hacimli eseri Fevaihu’l-Cemal’dir. Fakat kendisine atfedilen asl?nda halifesi Necmeddin Daye’ye ait olan ve Daye’nin 9 cildine kadar tefsirini yazabildi?i, geri kalan?n?n eklemelerle kay?tlara geзti?i et-Te’vilatь’n-Necmiyye ve Bahru’l-Hakaik gibi de?i?ik isimlerle adland?r?lan 12 ciltlik eseri Fevaihu’l-Cemal’den daha kapsaml?d?r. Risaleleri зo?unlukla sorulan sorulara cevap niteli?i ta??yan, nasihat iзerikli; adap-erkвn, seyr ь sьluk tecrьbelerini anlatan yaz?lard?r. Kaynaklar?n verdi?i bilgiler ?eyh’in on iki ciltlik bir tefsir kaleme ald???d?r. Yine ?eyh Kьbra’ya atfedilip ona ait olmayan eserlerde mevcuttur. ?eyh Kьbra eserlerinde Saliki makamlar, Haller, Manevi olaylar, Tevbe, zьhd tevekkьl, kanaat, uzlet, devaml? zikir, teveccьh, sab?r, murakabe, r?za gibi tasavvuf erbab?n?n цzellikleri, yine sufilerin ya?ant?s?n?n nas?l olmas? gerekti?i, Mьritlerin sormu? olduklar? suallere verilen cevaplar, nasihat iзerikli hususiyetler gцrьlmektedir.

?eyh Kьbra’n?n Arapзa eserleri ?unlard?r: Fevaihu’l-Cemal ve Fevatihu’l-Celal, Usulь’l-A?ere, Risale ?le’l-Haim, Tasavvuf hakk?nda bir Risale nьshas? ile mevcut bir eser, Risale-i Sefine, Minhacь’s-Salikin ve Mi’racь’t-Talibin, Adabь’l-Mьridin, Risale fi’l-Halve, Adabь’s-Sьluk ila Hazreti Maliki’l-Mьlk ve Meliki’l-Mьluk, ?r?adь’t-Talibin.

Farsзa eserleri ?unlard?r: Risaletь’s-Sairi’l-Hairi’l-Vacid ?le’s-Satiri’l-Vahidi’l-Macid, Adabь’s-Sufiyye, Adabь’s-Salikin, Nasihatь’l-Havas, Cevab-? Nuh Sual, Kitabь’t-Turuk fi Marifeti’l-H?rka, Adabь’l-Mutasavvife, Rubailer.

Yanl??l?kla kendisine atfedilen eserler ?unlard?r: Kitabь’l-Himme, Sekinetь’s-Salihin, el-Makamat ve Esraru’l-Arifin, Fevaid-i Ayat-i Kur’ani, Risale fi’s-Sьluk, Risale fi ?lmi’t-Tasavvuf ve ?lmi’l-Huruf, Risale fi Fazileti’s-Salat, Risaletь’l-Hьkmi’l-Akli, Fьtьvvetname, Menazilь’s-Sairin, Risale-i Зehar Erkan, Risale-i ?slamiyye, Risale-i Ma’rifet, ?erh-i Hadis-i Kьntь Kenzen Mahfiyyen, Bahru’l Hakaik ve’l-Ma’ani fi Tefsiri’s-Seb’i’l-Mesani.

?K?NC? BЦLЬM

Bu bцlьmde Necmeddin Kьbra’dan hilafet alm?? olan halifelerinden sцz edilecektir. Necmeddin Kьbra’n?n kaynaklar?n ьzerinde ittifak etti?i yedi halifesi varsa da ?ii e?ilimli yazarlar?n kendi anlay??lar? do?rultusunda 12 imama paralel bir s?n?rlama getirdikleri de gцrьlmektedir. Kaynaklar?n ittifak etti?i halifelerinin adlar? ?u ?ekildedir:

Mecdeddin Ba?dadi (ц. 606/1209 veya 606/1219), Radiyeddin Ali Lala (ц. 642/1244), Sa’deddin Hammuye (ц. 649/1251 veya 650/1252), Aynьzzaman Cemaleddin Gili (ц. 651/1253), Necmeddin Daye er-Razi (ц. 654/1256), Seyfeddin Baharzi (ц. 658/1259 veya 659/1260), Baba Kemal Cendi (ц. 672/1273).

1.MECDEDD?N BA?DAD?

Necmaddin Kьbra’n?n en цnemli halifelerinden olan Mecdeddin Ba?dadi’nin Harezm Sultan? taraf?ndan цldьrьldь?ьnь zikretmi?tik. Bununla birlikte bu zat зok zengin ve sarayla yak?ndan ili?kili bir ailenin зocu?u olmas?na ra?men zьht ve tasavvuf yolunu benimsemi?tir. Tam ad? ?eref b. el-Mьeyyed b. Muhammed b. Ebi’l-Feth olan ?eyhin kьnyesi ‘‘Ebu Said’’, lakab? da ‘‘Mecdeddin’’dir. 556/1161 senesinde Harezm’de dьnyaya gelmi?tir. Kerbelai, onun Tьrk oldu?unu belirtir. Kaynaklar kendisinin ve ebeveyninin doktor oldu?unu, devrin melik ve sultanlar?yla yak?n ili?kisi bulundu?unu ve saraya yak?n oldu?unu kaydeder. Mecdeddin Ba?dadi’nin ?eyhine on be? y?l hizmet ettikten sonra hilafet alm?? ve Horasan bцlgesine gidip Ni?abur’da ir?at faaliyetleri yapm??t?r. Ba?dadi’nin bir sьre sonra Harezm?ah Muhammed taraf?ndan tekrar Harezm’e davet edildi?i ve onun ad?na bir hankah yapt?rd??? sцylenir. Mecdeddin burada Harezm’in ?eyhu’?-?ьyuhluk makam?na kadar yьkselmi?tir. Sultan Muhammedin Ba?dadi’yi katletmesinde dцrt sebep ьzerinde duran kaynaklar gerзek nedenin ne oldu?unda gцrь? birli?ine varamam??lard?r. Bu sebepler k?saca Mecdeddin ile Terken Hatun’un nikah? ve bunun muhalifler taraf?ndan Sultan Muhammed’e yanl?? aktar?lmas?, Mecdeddin’in saraydan birisi ile gizlice nikahlanmas?, Fahrettin Razi’nin gьya Mecdeddin’e kar?? nefret dolu bir cephe almas? bunun sonucunda sultan? k??k?rtmas? ve ?цhret bulmu? olan son gцr??te de Mьr?idinin bedduas?na maruz kalmas?d?r. Mьellif bu sebeplerin ikna edici gцrьnmedi?ini, Mecdeddin’in katledilmesindeki sebepleri devrin siyasi ?artlar?nda ve Harezm?ah ile annesi aras?ndaki siyasi rekabette aramak gerekti?ini savunmaktad?r. Zira katletme hadisenin tarihi ile ilgili kesin bir kay?t bulunmamaktad?r. Yine mьellif ?eyh Mecdeddinin Terken Hatunla siyasi anlamda ayn? safta yer ald???n?, Harezm?ah?n bцyle gьзlь bir ?eyhi цldьrterek annesine gцzda?? vermeyi amaзlad???n? veya ?eyhin etraf?nda kalabal?kla?an bir tarikat mensubiyetinin Sultan? rahats?z etmesinin olas? olabilece?ini savunmaktad?r. Mьritleri hakk?nda fazla bilgiye sahip olunmayan Mecdeddin Ba?dadi, ?eyhinin gцrevlendirmesi neticesinde Radiyeddin Ali Lala ve Necmeddin daye er-Razi’nin yeti?mesinde bьyьk rol oynam??t?r. Kьbreviyye silsilesinin Ali Lala vas?tas?yla devam etmesi Ba?dadiyi bu tarikat iзinde цnemli bir konuma getirmektedir.

2.RAD?YEDD?N AL? LВLВ

Hem Necmeddin Kьbra’dan hem de Mecdeddin Ba?dadi taraf?ndan icazet almas?, Kьbrevi silsilesinin onun vas?tas?yla devam etmesi Kьbrevi gelene?inde Radiyeddin Ali Lala’y? цnemli bir konuma getirmi?tir. Tam ad? Ali b. Said b. Abdьlcelil el-Gaznevi’dir. Do?um tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 76 ya da 79 y?l ya?ad??? rivayet edilir. Lala lakab? ise babas?ndan kalm??t?r. Necmeddin Kьbra’ya intisap etmeden цnce babas?n?n yan?nda sьluk ile me?gul oldu?u, yьzlerce ?eyhin yan?nda bulundu?u kaynaklarda mevcuttur. Radiyeddin’in bir rьya sonucu ?eyhi Necmeddin Kьbra’y? aray??lar? hayli me?akkatli olmu?tur. Bir yesevi dergвh?nda halvette iken Harezm’de halk ile me?gul olan bir dervi?in oldu?unu duyar, ismini ц?renince yola з?kar ve ?eyh Necmeddin’in hizmetine girer. Necmeddin Kьbra onu Mecdeddin’e teslim eder. 1244 y?l?nda vefat eden Radiyeddin Mo?ol istilas?ndan цnce gitti?i ?sferayin’de ir?at faaliyetlerinde bulunmu? ve tarikat silsilesi onunla devam edegelmi?tir.

3.SA’DEDD?N HAMMЫYE

Horasan’da ilmi, siyasi ve askeri alanlarda цnemli mevkilerde yer alan bir ailenin ferdi olan Hammuye’nin tam ad? Muhammed b. el-Mьeyyed b. Ebi Bekr b. Ebi’l-Hasan b. Muhammed b. el-Hammuye’dir. Bahrabad’da 586/1191’de dьnyaya gelmi?tir. Uzun ve зe?itli seyahatler yapm?? ve зe?itli ilimler tahsil etmi?tir. Zahiri ilimleri b?rak?p Horasana dцndь?ьnde 614-616 y?llar?nda Necmeddin Kьbra’ya ba?lanm??t?r. ?cazetini alm??, Mo?ol istilas?ndan цnce bцlgeyi terk etmi?tir. Yine seyahatlerine devam eden Hammuye, Mekke, Medine, Musul, Ba?dat, M?s?r, ?am gibi bцlgeleri dola?m??t?r. Seyahatleri onun hayat?nda цyle yer bulmu?tur ki iki зocu?unun da do?um haberini o seyahatleri esnas?nda alm??t?r. Цlьm tarihi ile ilgili ihtilaflar yer almakla beraber 63 y?l ya?ad??? tahmin edilmektedir. Hammuye’nin Necmeddin Kьbra d???nda da ?eyhlerle gцrь?mь?tьr. ?bni Arabi ve talebesi Sadrettin Konevi ile зo?u kez gцrь?mь?tьr. ?bni Arabi ile birbirlerine yapt?klar? iltifat me?hurdur. Rivayet edildi?ine gцre, Sa’deddin Hammuye’ye, ?bn Arabi soruldu?unda ?цyle demi?tir: ‘‘O, sahilsiz bir ummand?r.’’ ?bn Arabi de onun hakk?nda, ‘‘Bitmez, tьkenmez bir hazinedir.’’ sцzьnь sцylemi?tir. Ayr?ca ?eyh Sa’deddin ve o?lu Sadrettin ?brahim’in Mo?ol yцneticileriyle kurduklar? yak?n ve samimi diyaloglar Orta Asya’daki Tьrklerin ve Mo?ollar?n Mьslьman olma sьrecinde ba?ta idareciler olmak ьzere meyvesini vermi?, зok say?da ki?i bцylece ?slamiyet’i benimsemi?tir. Bunlar?n d???nda Necmeddin Kьbra’n?n vefat?ndan sonra di?er Kьbrevi ?eyhleri ve mensuplar?n?n Hammuye ile yak?n bir mьnasebet kurmad?klar? gцrьlmektedir. Bunun ba?l?ca nedenleri Hammuye’nin hayat?n? ?bni Arabi зizgisinde sьrdьrmesi; bir ba?ka aз?dan da Kьbrevili?i ?bnu’l Arabi’nin Vahdet-i Vьcud dь?ьncesiyle bulu?turan ilk Kьbrevi ?eyhi olmas? ve Mo?ol yцnetimiyle ve siyasetiyle зok fazla iзli-d??l? olmas?d?r. Bu zikredilenler d???nda yazar?n ?eyh Sa’deddin’in eserlerinde baz? ?ii e?ilimlerin bulundu?u iddias?ndan цtьrь de Kьbrevi ?eyhlerinden uzak kalm?? olabilece?ini aз?klamaktad?r.

4.NECMEDD?N DAYE ER-RВZО

Tam ad? Ebu Bekr Abdullah b. Muhammed b. ?ahaver el-Esedi er-Razi’dir. 573/1177 y?l?nda Rey’de dьnyaya gelmi?tir. Daye lakab?n?n anlam? ‘‘Sьtanne’’ demektir. Fakat bu lakab?n niзin verildi?i kaynaklarda geзmemektedir. Daye 27 ya??nda do?du?u topraklardan ayr?lm??, seyahatler yapm??t?r. Harezm ve Horasan bцlgelerinde senelerce dola?m??t?r. Mo?ol hьcumunun ba?lad??? sene Irak’ta yer alm??, bu fitnenin kendisine yakla?t???n? hissedince Erbil, Musul ve Diyar? Bekir yoluyla Rum’a gelmi?tir. Bu seyahatleri s?ras?nda pek зok alim ve ?eyhle kar??la?an Daye kendileriyle sohbet etti?i dцrt bьyьk ?eyhten bahseder. Bu zatlar 5 y?l Harezm’de ba?l? kald???, sьluk tarikini ve velayet h?rkas?n? ald??? Mecdeddin Ba?dadi, ?eyhim ve ?eyhimin ?eyhi diye tan?tt??? Necmeddin Kьbra hazretleri, Ebu Muhammed Mahmud el-Iraki ve ba?datta bir sьre yan?nda kald??? ?ihabeddin es-Sьhreverdi’dir. Mo?ol fitnesinden uzakla??p Anadolu diyar?na geзen Necmeddin Daye 1221 miladi senesinde kalabal?k bir mьrid grubuyla yer almas? Kьbrevili?in Anadolu’ya ilk kez onunla birlikte girdi?ini gцstermektedir. Mo?ollar ?iddetle yeren, Selзuklular? цven Daye Hazretleri, цverek girdi?i Anadolu’da ьз y?l iзerisinde dini ya?ant?n?n zay?f olmas?, sahtekarl?k ve doland?r?c?l?klara rastlamas? onun mutsuzlu?a itmi?tir. Erzincan’a geзen Daye, цmrьnьn sonuna kadar ya?ayaca?? Ba?dat’a gider. Bahru’l-Hakaik ve’l-Meani fi Tefsiri’s-Seb’i’l-Mesani ad?ndaki tefsirini bu y?lda telif eder ve 654/1256 senesinde vefat eder ve ?unuziyye kabristanl???na defnedilir.

Sonuз olarak bakt???m?zda Necmeddin Kьbra’n?n Harezm’deki faaliyetleri s?ras?nda yukarda zikretti?imiz ki?iler d???nda birзok ki?i kendisine intisap etmi?, ondan tasavvufi e?itimlerini alm??t?r. Yukarda aз?klad???m?z halifelerinin d???nda Aynьzzaman Cemaleddin Gili; kendisi hakk?nda en az bilgi sahibi oldu?umuz halifelerinden olup menk?bevi mahiyette tan?nm??t?r. Maveraьnnehir bцlgesinde faaliyetlerde bulunmu? Seyfeddin Baharzi; Buhara’da hangah?n? kurarak pek faydal? ir?at faaliyetleri sergilemi?, tarihe ilk Mьslьman Alt?n Orda han? olarak geзen Berke’nin ?slamiyeti kabul edi?inde bьyьk rol oynam?? ve ?slam’?n yay?lmas?ndaki mьthi? gayret ve aksiyonlar? ile цn plana з?km??t?r. Necmeddin Kьbra’n?n Orta Asya’da faaliyet gцsteren bir di?er halifesi Baba Kemal Cendi, 15 yьzy?la kadar devam eden bir Kьbrevi kolunun da kurucusu olarak цn plana з?km??t?r. Kimli?i hakk?nda yeterli bilgi bulunmayan Baba Kemalin dikkat зeken bir tarihi vakas? da ?ems Tebrizi’yi dergah?nda misafir etmesidir. Bu da kanaatimizce gцstermektedir ki bu tarikat olu?umlar? esnas?nda ьmmetin birli?ini esas? цn planda tutularak tarikatlar aras?nda fikir al??veri?leri olmu?tur. Tabi olarak bu da tarikat faaliyetlerinin hem devlet eliyle desteklenmesine hem de yay?lmas?na olanak haz?rlam??t?r. Necmeddin Kьbra’n?n r?hle-i tedrisinden geзen onca ц?rencisindem baz?lar? ?eyhten icazet al?p onun halifesi s?fat?yla зe?itli bцlgelere da??lm??lar ve Kьbreviyye tarikat?n?n yay?lmas? hususunda gayret gцstermi?lerdir. ?eyh Necmeddin Kьbra’n?n halifelerinin yan?nda kendisinden icazet alamad??? halde e?itim gцrmь? birзok mьridi de vard? ve belki bu kimselerin de eliyle de birзok kimseye Kьbrevi tarikat? vas?tas?yla ?slamiyet ula?m??t?. Son olarak ilk ba?ta de?indi?imiz Kьbrevi halifeleri say?s? hususunda Halifelerin net say?s?n? ?i’i bir anlay??tan hareketle on ikiye indirgemek veya o say?yla s?n?rland?rmak tarihi bilgiler ?????nda pek do?ru gцrьnmemektedir.
1   2   3   4

Benzer:

?nsan Yay?nlar?, ?Stanbul, 2010, 327 sayfa iconBir yayı sıkıştıran veya geren cisme, yay eşit büyüklükte ve zıt yönde kuvvet uygular

?nsan Yay?nlar?, ?Stanbul, 2010, 327 sayfa iconSayfa. 2

?nsan Yay?nlar?, ?Stanbul, 2010, 327 sayfa iconDers notlari sayfa

?nsan Yay?nlar?, ?Stanbul, 2010, 327 sayfa iconAradığınız Sayfa Bulunamadı

?nsan Yay?nlar?, ?Stanbul, 2010, 327 sayfa iconTertip: 5 Cilt: 12 Sayfa: 2342

?nsan Yay?nlar?, ?Stanbul, 2010, 327 sayfa iconTertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2827

?nsan Yay?nlar?, ?Stanbul, 2010, 327 sayfa iconİŞ yeri AÇma belge defteri Sayfa No

?nsan Yay?nlar?, ?Stanbul, 2010, 327 sayfa iconKooperatif Denetim Kurulu Rehberi Sayfa No

?nsan Yay?nlar?, ?Stanbul, 2010, 327 sayfa iconYayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40, Sayfa

?nsan Yay?nlar?, ?Stanbul, 2010, 327 sayfa iconYayımlandığı Düstur : Tertib: 3 Cilt: 37 Sayfa: 2457


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com