51. Sınav cevapları


sayfa1/3
d.ogren-sen.com > Edebiyat > Sınav
  1   2   3
51.Sınav cevapları EGM tarafından açıklandığından üzerinde işaretleme yapılmamış olup kaynağından alınan cevaplar altta verilmiştir.

51. SINAV (A GRUBU)

1) Roman Jacobson’un iletişim şeması aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mesaj – Gönderici – Alıcı – Kanal – Geri bildirim
b) Alıcı – Kanal – Mesaj – Gönderici – Geri bildirim
c) Mesaj – Alıcı – Gönderici – Kanal – Geri bildirim
d) Gönderici – Kanal – Mesaj – Alıcı – Geri bildirim
e) Geribildirim – Alıcı – Kanal – Mesaj – Gönderici

2) İletişim sırasında oluşturulan mesajın anlaşılır olmasını aşağıdaki unsurlardan hangisi bozar?
a) Mesajın açık ve net olarak anlatılması
b) Mesajı oluşturan cümle yapılarının düzgünlüğü
c) Kelimelerin anlamlarının açık ve anlaşılır olması
d) Mesajın bütünsel yapısındaki özensizlik
e) Vurgu ve tonlamaların yeterliliği

3) Özel güvenlik personelinin iletişim becerisinin temel unsurlarından olan mesajları oluşturan kişi ya da kuruma, iletişim unsuru olarak ne denir?
a) Gürültü
b) Kodlama
c) Kaynak
d) Kanal
e) Kod açma

4) Özel güvenlik görevlisine şikayetini ileten bir kimsenin hangi davranış biçimi şikayetinin anlaşılmasını engeller?
a) Şikayetini kavgacı bir üslupla anlatması
b) Şikayetini öfkeli bir biçimde anlatması
c) Sağlıklı ve doğru iletişim kuramaması
d) Şikayetini sakin bir biçimde anlatması
e) Şikayetini kalabalık bir ortamda anlatması

5) Bir mesajın özel güvenlik personeli tarafından tam olarak anlaşıldığının kontrolü durumuna aşağıdaki kavramlardan hangisine uygundur?
a) Kaynak
b) Kodlama
c) Mesaj vereni tanıma
d) Geri bildirim
e) Mesaj verene sempati duyma

6) Bir kurumda kurum içi iletişimin başarısı aşağıdaki durumlardan hangisine bağlıdır?
a) Kurumun hiyerarşik yapısına
b) Kurumun fiziksel yapısının yeterliliğine
c) Kurumun elektronik donanımının gücüne
d) Kurum personelinin düzenli ve uzun süreli ilişkisine
e) Kurumda çalışan personelin konumuna

7) Bir özel güvenlik personelinin kendisine anlatılan şikayeti dinlerken yapmaması gereken hareketler aşağıdakilerden hangisidir?
a) Şikayetçinin konuşması sırasında zaman zaman göz teması kurmak
b) Dinlediğini ifade etmek için konuşmayı başla tasdik etmek
c) İşleri aksatmamak için dinlerken çalışmaya devam etmek
d) Omuz hizasından yüz yüze olmaya dikkat etmek
e) Şikayetleri not almak

8) Özel güvenlik personelinin amirini dinlerken aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaları başarılı bir iletişim biçimidir?
a) Görüşme süresince saygılı ve hareketsiz bir biçimde beklemek
b) Uygun bulduğu bir yere oturmak
c) Amirinin yüzüne bakmak
d) Dinledikten sonra kendisine verilen mesaj veya emri tekrarlayıp onay almak
e) Kendisine verilen mesaj veya emri yerine getirmek için hızla görev yerine dönmek

9) Aşağıdaki tanımlardan hangisi empatik dinlemenin tanımlarından değildir?
a) Empatik dinleme karşımızdakini tanımaya çalışmaktır.
b) Empatik dinleme karşımızdakini dinlerken kendimizi onun yerine koyarak dinlemektir.
c) Empatik dinleme konuşmacının mesajını anlamaya çalışmaktır.
d) Empatik dinleme konuşmacıyı dinlerken dinlemenin sonuçlarını düşünmektir.
e) Empatik dinleme karşımızdaki ile duygusal ilişki kurmaktır.

10) Aşağıdakilerden hangisi ben diliyle konuşmanın tanımına uygundur?
a) Mesajı oluşturan cümlenin birinci tekil şahıs eki taşıması
b) Mesajı oluşturan cümlede mutlaka kendi düşüncemizin yer alması
c) Mesajı oluşturan cümlede durum, duygu ve isteğin ardı ardına sıralı olarak gelmesi
d) Mesajı oluşturan cümlenin açık ve anlaşılır olması
e) Mesajı oluşturan cümlenin kişiliğimizi tanımlayıcı olması

11) Etkili iletişim becerisi özel güvenlik görevlisi için aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Kurum içi veya kurum dışı görevlerde iletişim becerisini etkili ve verimli bir biçimde kullanarak başarılı bir sonuç elde etmektir.
b) Kurum içi veya kurum dışı görevlerin icrasında başarıyı herkese kabul ettirmektir.
c) Kurum içi veya kurum dışı görevlerde hiç kimseyle iletişim kopukluğu yaşamaksızın görevini sürdürebilmektir.
d) Kurum içi veya kurum dışı görevlerde iletişim becerisini kullanarak herkesi memnun etmektir.
e) Kurum içi ve kurum dışı görevlerde etkili iletişim becerisini kullanarak şikayetleri en aza indirmektir.

12) Not alarak dinleme tekniği aşağıdaki durumlardan hangisinde kullanılmaz?
a) Kurum içi önemli değerlendirme toplantıları
b) Ast-üst ilişkilerinde ilkelerin belirlendiği toplantılar
c) Özel güvenlik hizmetlerinin verildiği ortamlar
d) Birebir büro içi ikna toplantıları
e) Emir ve görev yenileme toplantıları

13) İş Kanunu’na göre; “Gece, en geç saat 20.00’da başlayarak en erken saat 06.00’a kadar geçen ve her halde en fazla on bir saat süren dönemdir.” İş Kanunu’na göre çalışan bir özel güvenlik görevlisinin gece mesaisi ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygulanmaz?
a) İki haftalık (gece-gündüz) nöbetleşme esası uygulanabilir.
b) Yurdun değişik bölgelerinde bu saatler yönetmelikle değiştirilebilir.
c) Bir çalışma haftası gece çalıştırılan işçi, bunu takip eden hafta gündüz çalışır.
d) Çalışma saatlerini işveren kendi takdirine göre belirler.
e) Bir işçi geceleri yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz.

14) Türk Ceza Kanunu’na göre; “Gece, güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele kadar devam eden zaman süresidir.” Bu konuda aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
a) Gece önleme araması yapılamaz.
b) Konut ve işyerinde gece arama yapılamaz.
c) Gece üst araması yapılamaz.
d) Gece araç araması yapılamaz.
e) Gece terk edilmiş eşyalara el konulamaz.

15) PVSK’ya göre, aşağıdakilerden hangisi polisin önleme araması yapabileceği yerlerden değildir?
a) Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapıldığı yerler
b) Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapıldığı yerlerin yakın çevresi
c) Sendikaların genel kurul toplantılarının yapıldığı yerin yakın çevresi
d) Halkın topluca bulunduğu veya toplanabileceği yerler
e) Umuma açık ve umuma kapalı yerler

16) Aşağıdakilerden hangisi önleyici amaçla kimlik sorma yetkisi kullanamaz?
a) Umuma açık parkın özel güvenlik görevlisi
b) Konut sitesinin özel güvenlik görevlisi
c) Fabrikanın özel güvenlik görevlisi
d) Otelin özel güvenlik görevlisi
e) Kamu kurumunun özel güvenlik görevlisi

17) Aşağıdakilerden hangisi fabrikada çalışan bir özel güvenlik görevlisine disiplin cezası verebilir?
a) İşvereni
b) Vali
c) Kaymakam
d) İçişleri Bakanı
e) Emniyet müdürü

18) Aşağıdakilerden hangisi gözaltına alma yetkisine sahiptir?
a) Cumhuriyet savcısı
b) Genel kolluk
c) Özel güvenlik görevlisi
d) Hâkim
e) Kolluk amiri

19) “Özel hayatın gizlilik alanına; aranılan suç delilinin hacim ve ağırlığı kadar bakılmalı, ayrıntıya girilmemelidir” ifadesi hangi kavramın tanımıdır?
a) Özel hayatın korunması
b) Anayasal güvence
c) Orantılı arama
d) Önleme araması
e) Arama yasağı

20) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden biri değildir?
a) Önleyici üst araması
b) Adli üst araması
c) Konutta adli arama
d) Konutta önleyici arama
e) Önleyici eşya araması

21) Aşağıdaki yetki guruplarından hangisi tümüyle özel güvenlik görevlisine aittir?
a) Kimlik sorma – Arama – Tutuklama
b) Arama – El koyma – Mahkûm etme
c) Zapt etme – Emanete alma – Müsadere
d) Yakalama – Gözaltına alma -Tutuklama
e) El koyma – Zapt etme – Emanete alma

22) İl özel güvenlik komisyonu tarafından, beşi silahlı olmak üzere 20 özel güvenlik görevlisi çalıştırılabileceğine karar verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) İşveren biri silahlı 10 özel güvenlik görevlisi çalıştırabilir.
b) İşveren beşi silahlı 20 özel güvenlik görevlisi çalıştırmak zorundadır.
c) İşveren tümü silahlı olmayan beş özel güvenlik görevlisi çalıştırabilir.
d) İşveren tümü silahlı beş özel güvenlik görevlisi çalıştırabilir.
e) İşveren 19 silahsız özel güvenlik görevlisi çalıştırabilir.

23) Bir kuruluşun özel güvenlik kapsamına alınmasında veya çıkarılmasında kimin iradesi esas alınır?
a) Vali
b) İşveren
c) Özel güvenlik komisyon başkanı
d) Bakanlar Kurulu
e) Kolluk amiri

24) Özel güvenlik görevlilerine hangi halde mülki idare amiri emir veremez?
a) Futbol müsabakasında
b) Havaalanında
c) Genel kollukla birlikte görev yaparken
d) Alışveriş merkezinde
e) Deniz limanında

25) Bir özel güvenlik görevlisi somut bir suç şüphesi yokken, arama yaptığı kişinin çantasının tamamen kokain dolu olduğunu görmüştür. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Bu kişinin aranması hukuka uygundur.
b) Kokain şüphelinin aleyhine delil olarak kullanılamaz.
c) Özel güvenlik görevlisi görevini yapmıştır.
d) Bu kişi suç işlemiştir.
e) Yakalanan kişi serbest bırakılmalıdır.

26) Türk Ceza Kanunu anlamında “kast” nedir?
a) Suçun kanunî tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörülmesine rağmen, fiilin işlemesi hâlidir.
b) Suçun kanunî tanımındaki unsurlarının bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir.
c) Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanunî tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.
d) Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi hâlidir.
e) Bir fiilin, kastedilenden daha ağır veya başka bir neticenin oluşumuna sebebiyet vermesi hâlidir.

27) Aşağıdakilerden hangisi gerekçesi var olduğu halde, 5188 Sayılı Kanunda açıkça yazılmayan yetkidir?
a) Parmak izi alma yetkisi
b) Gözaltına alma yetkisi
c) Ateşli silahı kullanma yetkisi
d) Fotoğraf alma yetkisi
e) Basınçlı su kullanma yetkisi

28) Aynı işyerinde veya aynı işverene bağlı işyerlerinde, kesintisiz 12 ay pirimi ödenen özel güvenlik görevlisinin hangi hakkı ortaya çıkar?
a) Kendisini geliştirme hakkı
b) Toplu iş sözleşmesi hakkı
c) Ücretli izin ve kıdem tazminatı
d) Sendika hakkı
e) Mehilsiz fesih hakkı

29) Aşağıdaki olaylardan hangisini polise bildirmek gerekmez?
a) Kapkaççıyı yakaladıktan sonra
b) Görev alanında bir silah bulununca
c) Engelli bir kadına sarkıntılık yapılınca
d) Görev alanında bulunan çocuğu annesine teslim ederken
e) Görev alanına giren şahsın üzerinde uyuşturucu yakalaması halinde

30) Ağır ve muhakkak bir tehlike hangisinde söz konusudur?
a) Zorunluluk hali
b) Meşru savunma
c) Kanun hükmünü icra
d) Amirin emrini yerine getirme
e) Mahkeme kararı

31) Rüşvet alma suçunu sadece kamu görevlileri (memurlar) işleyebilir. Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) İşçi olan bir özel güvenlik görevlisi bu suçtan sorumlu tutulamaz.
b) Mülki idare amiri izin verirse özel güvenlik görevlisi bu suçtan yargılanabilir.
c) Sorunu il özel güvenlik komisyonu karara bağlar.
d) Özel güvenlik görevlileri TCK uygulamasında kamu görevlisi sayıldığı için bu suçtan sorumlu tutulabilir.
e) Polis, özel güvenlik görevlisini yakalayamaz.

32) Özel güvenlik görevlisi hangisinden yararlanamaz?
a) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
b) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
d) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
e) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

33) Kontrol noktasında eşyasını aratmak istemeyen şahısla ilgili aşağıdakilerden hangisi yapılır?
a) Zorla aranır.
b) İçeri alınır.
c) Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez.
d) Sadece eşyaları aranır.
e) Hepsi

34) Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?
a) İşkence
b) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
c) Amirin emrine muhalefet
d) Görevi ihmal
e) Görevini yaptığından suç oluşmamıştır

35) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin dikkat etmesi gereken hususlardan biri değildir ?
a) Yüksek seviyede görünür olmalıdır.
b) Görev bölgesini iyi tanımalıdır.
c) Sistemli ve devamlı olmalıdır.
d) Suç sonrası müdahaleye hazır olmalıdır.
e) Vatandaşların desteğini ve katılımını sağlamalıdır.

36) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin tanımında yer alır?
a) Suç işlenmesini önlemek
b) Şüphelileri yakalamak
c) İhtiyacı olanlara yardım etmek
d) Genel emniyete sağlamak
e) Hepsi

37) Aşağıdakilerden hangisi nokta görevlisinin yapmaması gereken davranışlardandır?
a) Noktaya yaklaşan tanımadığı kişilerin davranışlarını izlemelidir.
b) Nokta civarında meydana gelen olaylara müdahale etmelidir.
c) Tanımadığı kişiler tarafından bırakılan paket veya poşetleri muhafaza altına almalıdır.
d) Belli aralıklarla noktadan çıkarak etrafı kontrol etmelidir.
e) Görevi ile ilgili olarak ulaşması gereken önemli kurum ve şahısların telefon numaralarını bilmelidir.

38) Önleme aramalarında elde edilen suç unsurları hakkında nasıl bir işlem yapılır?
a) El konulan şey ve yakalanan kişi tutanakla görevli kolluğa teslim edilir.
b) Sadece el konulan şey kolluk kuvvetlerine teslim edilir.
c) Elde edilen şey adli makamlara teslim edilir.
d) Hiçbir şey yapılmaz.
e) Şahıs bölgeden uzaklaştırılır.

39) Zor kullanmaya ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Silah kullanma da bir zor kullanmadır.
b) Direnişi kırmak amacıyla zor kullanılmalıdır.
c) Direnmenin mahiyet ve derecesine göre zor kullanılmalıdır.
d) Sadece meşru savunma kapsamında zor kullanılabilir.
e) Direnenleri etkisiz hale getirecek şekilde, kademeli olarak artan nispette zor kullanılmalıdır.

40) Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden biri değildir?
a) Yüz yapısı
b) Kilo ve boy
c) Görülebilir yara izleri
d) Cinsiyet
e) Soyut ve yuvarlak ifadeler

41) Aşağıdakilerden hangisi üst aramasında dikkat edilmesi gereken tedbirlerdendir?
a) Çevreden gelebilecek tehlikelere karşı tedbir alınmalı
b) Arama ekip olarak gerçekleştirilmeli
c) Aramada öncelik, kişilere daha sonra eşyaya verilmeli
d) Arama en az iki personel tarafından gerçekleştirilmeli
e) Hepsi

42) Özel güvenlik görevlisi emanete aldığı eşyaları sahibine veya kolluk görevlisine teslim ederken tanzim ettiği tutanak aşağıdakilerden hangisidir?
a) Salıverme tutanağı
b) El koyma tutanağı
c) Teslim tesellüm tutanağı
d) İhbar tutanağı
e) Görgü tutanağı

43) Zor kullanma yetkisine ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Zor kullanma, bedeni kuvvet ve maddi güç kullanmayı kapsar.
b) Zor kullanma için öncelikle bir saldırı olmalıdır.
c) Kullanılacak araç ve gereç ile kullanacağı zorun derecesini, görevlinin kendisi takdir ve tayin eder.
d) Silah kullanma, zor kullanmanın en son aşamasıdır.
e) Görevli, kendisine veya başkasına yönelik bir saldırı karşısında, zor kullanmaya ilişkin koşullara bağlı kalmaksızın savunmada bulunabilir.

44) Olay yerini ve delilleri korumak isteyen özel güvenlik görevlisine karşı cebir kullanılması halinde özel güvenlik görevlisi hangi yetkisini kullanır?
a) Yakalama
b) Menetme
c) Göz altına alma
d) Tutuklama
e) İfade alma
  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

51. Sınav cevapları iconBÖLÜm sinav sorulari ve cevaplari

51. Sınav cevapları iconArama Kurtarma Giriş Ara sınav Soru ve Cevapları

51. Sınav cevapları iconSınav cevapları egm tarafından açıklandığından üzerinde işaretleme...

51. Sınav cevapları iconSınav süresi 60 dakikadır. Sınav bitiminde cevap kağıdı ile birlikte iade edilecektir

51. Sınav cevapları iconSosyal güvenliK Çikmiş sorularin cevaplari

51. Sınav cevapları iconAstronomi dersi yazili soru ve cevaplari

51. Sınav cevapları iconSinav takviMİ : 12

51. Sınav cevapları icon43 sinav (a grubu)

51. Sınav cevapları iconSinav sorulari

51. Sınav cevapları iconSinav sorularidir


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com