5510 sayili kanunun 4 ÜNCÜ maddesiNİn biRİNCİ fikrasinin (b) bendi kapsamindaki Sİgortalilarin, kurumumuza olan borçlarinin ve durdurulan süreleriNİN 7143 sayili kanun kapsaminda yapilandirilmasina iLİŞKİn başvuru formu


d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar


Ek:1/b
5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (b) BENDİ KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARIN, KURUMUMUZA OLAN BORÇLARININ VE DURDURULAN SÜRELERİNİN 7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

……………….. SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

.……………….. SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE

1- Sigortalı Bilgileri

Adı-Soyadı
T.C. Kimlik Numarası
Bağ-Kur Numarası
Adres

İlçe…………… İl…………………

Telefon No

0 (……) …………………

Faks No

0 (……) …………………

Cep Telefonu No

0 (..….) …………………

e-Posta Adresi
2- Sigorta Prim Borcunun Ödenme Şekli

*Bu bölümü doldurmadan önce lütfen “Açıklamalar” bölümünü okuyunuz.

Sigorta Primi

Peşin

Taksit Sayısı


6

9

12

18


3- 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamındaki Prim Borçlarının Yapılandırılmasına İlişkin Talep

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki prim borçlarımın 7143 sayılı Kanuna istinaden yukarıdaki tercihim doğrultusunda yeniden yapılandırılmasını talep ediyorum.

4- 5510 Sayılı Kanunun Geçici 17 nci ve Geçici 63 üncü Maddesi Kapsamındaki Sigortalılık Süreleri Durdurulanların Hizmetlerinin İhyasına İlişkin Talep

5510 sayılı Kanunun geçici 17 nci ve geçici 63 üncü maddesi kapsamında durdurulan sigortalılık sürelerinin 7143 sayılı Kanuna istinaden ihya edilmesini talep ediyorum.

5- 6183 Sayılı Kanunun 48 inci Maddesine Göre Tecil Taksitlendirmesi Devam Edenlerin Prim Borçlarının Yapılandırılmasına İlişkin Talep

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında devam eden tecil taksitlendirme talebime ilişkin hali hazırda devam eden anlaşmamın bozularak yapmış olduğum ödemelerin ilgili Kanun hükümleri doğrultusunda mahsup edildikten sonra kalan borçlarımın 7143 sayılı Kanuna istinaden yapılandırılmasını talep ediyorum.

(6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil taksitlendirme işlemleri devam edenlerin, devam eden tecil ve taksitlendirme anlaşmaları bozularak 7143 sayılı Kanun uyarınca kalan borçları yapılandırılacaktır. Herhangi bir nedenle 7143 sayılı Kanuna göre yapılan yapılandırma anlaşmalarının bozulması durumunda, daha önce borçlunun talebi üzerine bozulan 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil taksitlendirmeleri işleme konulmayacaktır.)

Borçlarımı bu formdaki tercihlerime uygun olarak ödemeyi talep ediyorum.… / … / 2018
İMZA

1/2


6- Açıklamalar
1-Başvuru formu, en geç 31/7/2018 tarihine kadar Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine elden verilecek veya posta kanalıyla gönderilecektir.

2-Başvuruların; taahhütlü, iadeli taahhütlü, APS veya PTT Kargo yolu ile yapılması halinde başvuru formunun postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. Buna karşın, adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.

3-Yapılandırılan prim borçları için peşin veya taksitle ödeme seçeneklerinden biri tercih edilecektir.

4-Peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, kapsama giren borçların tamamının en geç 31/8/2018 tarihine kadar ödenmesi şarttır. Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, yeniden yapılandırmaya esas toplam borç tutarına, altı eşit taksit için % 4,5, dokuz eşit taksit için % 8,3, oniki eşit taksit için %10,5, onsekiz eşit taksit için %15 taksitlendirme farkı ilave edilecek olup, ilk taksit ödeme süresi 31/8/2018 tarihinde sona erecektir.

5-Yapılandırılan prim borçları için 18 eşit taksite kadar, taksitlendirme talebinde bulunulabilecektir.

6-Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde, taksitler ikişer aylık dönemler itibariyle ödenecektir.

7-Başvuru formunda prim borcu yönüyle yapılandırma borcunun ne şekilde ödeneceğinin belirtilmemiş olması halinde, borcun seçilebilecek azami taksit süresi içinde ödenmek istenildiği kabul edilecektir.

8-Peşin ödeme yolu tercih edilmiş olmasına rağmen, 31/8/2018 tarihine kadar başvuruda bulunulması halinde peşin ödeme başvuruları, talep edilecek taksit sayısına göre taksitlendirilecektir.

9-Prim borcu yönüyle başvuru sırasında hesaplanan borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağmen kapsama giren borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi durumunda peşin ödeme hükümleri uygulanacak olup, tercih edilen taksit süresinden daha kısa taksit süresi içinde ödenecek olması halinde ise ödemesi yapılan taksite en yakın vade üzerinden yapılandırma borcu hesaplanacaktır.

10-İhlale girmemiş olması şartıyla, ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin en son taksitlendirme süresini izleyen ayın sonuna kadar 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen geç ödeme zammı ile birlikte ödenmemesi halinde kalan taksitlerin ödeme hakkı kaybedilir.

11-Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde taksitlendirilen borcun ilk iki taksitinin süresi içinde ve tam ödenmemesi halinde yapılandırma taahhüdü ihlal edilmiş sayılacaktır.

12-Taksit ödeme süresi içinde tahakkuk edecek primlerin çok zor durum hali olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla süresi içinde ödenmemesi ya da eksik ödenmesi durumunda yapılandırılan borçlara ilişkin kalan taksitlerin ödeme hakkı kaybedilir.

13-Borçlarını yapılandıranlar, ilk yapılandırma taksitini ödemeleri durumunda genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlarlar. Ancak yapılandırma borcu dışında 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borcu bulunanlar ile bu borcunu ilgili kanunlara göre taksitlendirmeyenler yapılandırılan borca ilişkin taksitleri düzenli ödeseler bile genel sağlık sigortasından faydalanamazlar.

14-5510 sayılı Kanunun geçici 17 nci ve geçici 63 üncü maddesine istinaden durdurulmuş sigortalılık sürelerinin ihya edilmesinin talep edilmesi halinde,

- Durdurulan sigortalılık süresinden kaynaklanan borçların tamamı en geç, 31/8/2018 tarihine kadar,

- Prim borçları için ise peşin ödeme talebinde bulunulmuş ise en geç, 31/8/2018 tarihine kadar, taksitle ödeme talebinde bulunulmuş ise talep edilen taksit süresi içinde,

ödenecektir.

15-6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanuna göre yapılandırması devam eden sigortalıların ilgili yapılandırma kapsamına giren dönem borçları için bu yapılandırmadan yararlanmaları mümkün değildir. İlgili yapılandırmalar sonrası oluşan prim borçları için 7143 sayılı Kanundan yararlanacaklardır.

16) Kapsama giren borçlarla ilgili dava açılmış ise davalardan feragat edildiğine dair taahhütnamenin (Ek:7/a) ya da ilgili mahkemeye hitaben yazılı olarak verilen havaleli dilekçenin onaylı bir örneğinin başvuruda bulunulan sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine verilmesi gerekmektedir.


2/2


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

5510 sayili kanunun 4 ÜNCÜ maddesiNİn biRİNCİ fikrasinin (b) bendi kapsamindaki Sİgortalilarin, kurumumuza olan borçlarinin ve durdurulan süreleriNİN 7143 sayili kanun kapsaminda yapilandirilmasina iLİŞKİn başvuru formu icon5510 sayili kanunun 4 ÜNCÜ maddesiNİn biRİNCİ fikrasinin (b) bendi...

5510 sayili kanunun 4 ÜNCÜ maddesiNİn biRİNCİ fikrasinin (b) bendi kapsamindaki Sİgortalilarin, kurumumuza olan borçlarinin ve durdurulan süreleriNİN 7143 sayili kanun kapsaminda yapilandirilmasina iLİŞKİn başvuru formu icon5510 sayili kanunun 4 ÜNCÜ maddesiNİn biRİNCİ fikrasinin (a) bendi...

5510 sayili kanunun 4 ÜNCÜ maddesiNİn biRİNCİ fikrasinin (b) bendi kapsamindaki Sİgortalilarin, kurumumuza olan borçlarinin ve durdurulan süreleriNİN 7143 sayili kanun kapsaminda yapilandirilmasina iLİŞKİn başvuru formu icon5510 sayili kanunun 4 ÜNCÜ maddesiNİn biRİNCİ fikrasinin (b) bendi...

5510 sayili kanunun 4 ÜNCÜ maddesiNİn biRİNCİ fikrasinin (b) bendi kapsamindaki Sİgortalilarin, kurumumuza olan borçlarinin ve durdurulan süreleriNİN 7143 sayili kanun kapsaminda yapilandirilmasina iLİŞKİn başvuru formu icon5510 sayili kanunun 4 ÜNCÜ maddesiNİn biRİNCİ fikrasinin (b) bendi...

5510 sayili kanunun 4 ÜNCÜ maddesiNİn biRİNCİ fikrasinin (b) bendi kapsamindaki Sİgortalilarin, kurumumuza olan borçlarinin ve durdurulan süreleriNİN 7143 sayili kanun kapsaminda yapilandirilmasina iLİŞKİn başvuru formu icon9/A (5510 Sayılı Kanunun Maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi...

5510 sayili kanunun 4 ÜNCÜ maddesiNİn biRİNCİ fikrasinin (b) bendi kapsamindaki Sİgortalilarin, kurumumuza olan borçlarinin ve durdurulan süreleriNİN 7143 sayili kanun kapsaminda yapilandirilmasina iLİŞKİn başvuru formu iconEk-1 Kanunun 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamında...

5510 sayili kanunun 4 ÜNCÜ maddesiNİn biRİNCİ fikrasinin (b) bendi kapsamindaki Sİgortalilarin, kurumumuza olan borçlarinin ve durdurulan süreleriNİN 7143 sayili kanun kapsaminda yapilandirilmasina iLİŞKİn başvuru formu icon2- kanunun 4 ÜNCÜ maddesiNİn biRİNCİ fikrasinin (a) bendi kapsaminda...

5510 sayili kanunun 4 ÜNCÜ maddesiNİn biRİNCİ fikrasinin (b) bendi kapsamindaki Sİgortalilarin, kurumumuza olan borçlarinin ve durdurulan süreleriNİN 7143 sayili kanun kapsaminda yapilandirilmasina iLİŞKİn başvuru formu iconBu belge, kamu idarelerinde 5510 sayılı Kanunun (4/c) bendi kapsamında...

5510 sayili kanunun 4 ÜNCÜ maddesiNİn biRİNCİ fikrasinin (b) bendi kapsamindaki Sİgortalilarin, kurumumuza olan borçlarinin ve durdurulan süreleriNİN 7143 sayili kanun kapsaminda yapilandirilmasina iLİŞKİn başvuru formu icon5510 sayili kanunun 8 İNCİ maddesiNİn yediNCİ fikrasi ile 100 ÜNCÜ...

5510 sayili kanunun 4 ÜNCÜ maddesiNİn biRİNCİ fikrasinin (b) bendi kapsamindaki Sİgortalilarin, kurumumuza olan borçlarinin ve durdurulan süreleriNİN 7143 sayili kanun kapsaminda yapilandirilmasina iLİŞKİn başvuru formu icon5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin fıkrasının (ı) bendinde düzenlenen...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com