İş : Ücret karşılığı bir işveren için ya da adına, bir çalışan tarafından harcanan ve sürekli, geçici, günlük ya da mevsimlik olmasına bakılmayan her türlü fiziksel ya da zihinsel çabadır. Günlük İş


sayfa7/7
d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
1   2   3   4   5   6   7

Madde – 125


İş Mahkemesi ve Uyuşmazlık Konseyi, bir iş uyuşmazlığının yeniden incelenmesi üzerine,

a. Herhangi bir kişinin ifadesini ya da uyuşmazlıkla ilgili görüşünü yemin altında dinlemek,

b. Uyuşmazlığın herhangi bir taraftan, Mahkeme ya da Konseyin uyuşmazlığı sonuçlandırmak ya da yeniden incelemek için gerekli saydığı ifade ya da dokümanlarını takdim etmesini istemek,

yetkisine sahiptir.

Madde - 126

İş Mahkemesi, kendisi tarafından verilen herhangi bir kararı, karar içindeki herhangi bir belirsizliği gidermek için uyuşmazlık taraflarından herhangi birisi ya da Bakanın isteği üzerine yorumlayabilir. Yorumlama aynı zamanda hüküm ve karar içinde yanlışlıkla atlanan hesaplama yanlışı ya da yazım yanlışı dolayısıyla kendi kendini doğrulamak veya Bakanın ya da davacılardan birinin isteği üzerine de yapılabilir.

Madde - 127


İş Mahkemeleri ve Uyuşmazlık Konseyi oturumları Bakanlıkta düzenlenebilir. Bakanlık, oturumları gerçekleştirmeye imkan verecek idari gereksinim, tesis ve donanımı sağlamakla yükümlüdür.

Madde - 128


a. Uyuşmazlık Konseyi raporları ve dava konusuna göre değişen Mahkeme kararları, Mahkeme ya da Konseyin tüm üyeleri tarafından imzalanmış ve yazılı şekilde olmalıdır. Mahkeme kararlarını oybirliği ya da oyçokluğu ile vermelidir. Mahkeme ya da Konseyin her muhalif üyesi, karar ya da rapora ilişkin karşı oy gerekçesini yazmalıdır.

b. Konsey raporu ya da İş Mahkemesi kararı, rapor ya da kararın Bakanlık makbuzu tarihinden itibaren otuz gün içinde, davacının masrafına göre bir ya da daha fazla yerel gazetede yayınlanmalıdır.

Madde – 129


İş Mahkemesi Üyeleri ve Başkanına, Uyuşmazlık Konsey Başkanına ve Zabıt Katiplerine, Bakanın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek bir ücret ödenecektir.

Madde - 130


İş Mahkemesi kararı ya da bu Kanun hükümlerine göre uyuşmazlık süreci sonucunda varılan anlaşma,

a. İş uyuşmazlığının tarafları,

b. Temlik edilebilecek, uyuşmazlıkla ilgili müessesenin mirasçıları da dahil İşverenin vârisleri,

c. Uyuşmazlığın meydana geldiği tarihte uyuşmazlıkla ilgili Müessesede ya da dava konusuna göre değişebilen bir parçasında çalışan ve Müessesede çalışacak olan ya da İş Mahkemesinin kararı ya da anlaşma raporunda aynı olarak değerlendirileceğinin şart koşulduğu herhangi bir durumda olan tüm kişiler ve bu Kanunda ya da bu Kanuna göre yayınlanacak Tüzüklerde aynı konuyu içeren önleyici hiçbir düzenlemenin olmaması durumu,

için bağlayıcı olacaktır.

Madde – 131


a. İş kararı, hazırlandığı tarih itibariyle yerine getirilecektir.

b. Uyuşmazlık süreci sonucunda varılan anlaşma, iş uyuşmazlığının tarafları arasındaki anlaşma tarihi itibariyle uygulamaya konulacaktır. Olay üzerinde hiçbir mutabakata ulaşılmazsa anlaşma, anlaşma raporunun imzalandığı tarih itibariyle, yapılan düzenlemedeki şartlar altında ve tüm tarafları bağlayacak şekilde uygulamaya konulacaktır.

Madde – 132


Uyuşmazlık Kurulu, Uyuşmazlık Konseyi ya da İş Mahkemesi önünde süren bir iş uyuşmazlığının olduğu dönemler boyunca hiçbir İşveren, aşağıdaki eylemlerden herhangi birini tatbik edemez:

a. Uygulanan istihdam şartlarını değiştirmek,

b. Uyuşmazlık Kurulu, Uyuşmazlık Konseyi ya da İş Mahkemesinden, her ne olursa olsun, yazılı izin almaksızın herhangi bir çalışanı işten çıkartmak.

Madde – 133


a. Eğer herhangi bir İşçi, bu Kanuna göre yetkili kılınan İş Mahkemesinin kararını ya da düzenleme şartlarının herhangi birini ihlal ederse, ilk sefer için iki yüz Dinarı geçmeyecek ve elli Dinardan az olmayacak bir para cezası ile cezalandırılacaktır. Olayın tekrarı halinde para cezası iki kat arttırılacaktır. Para cezası, hafifletici sebepler için en düşük tutarın atına indirilemez.

b. Eğer herhangi bir İşveren, bu Kanuna göre yetkili kılınan İş Mahkemesinin kararını ya da düzenleme şartlarının herhangi birini ihlal ederse, ilk sefer için dört yüz Dinarı geçmeyecek ve iki yüz Dinardan az olmayacak bir para cezası ile cezalandırılacaktır. Olayın tekrarı halinde para cezası iki kat arttırılacaktır. Para cezası, hafifletici sebepler için en düşük tutarın atına indirilemez.

Madde – 134


Aşağıdaki durumların herhangi birinin içinde hiçbir çalışan grev yapamaz ve hiçbir işveren müessesesini kalıcı olarak kapatamaz.

  1. Uyuşmazlık, Arabulucu, Kurul ve İş Mahkemelerinin herhangi biri tarafından tespit edilmişse,

  2. Geçerli herhangi bir düzenleme ya da uygulanan herhangi bir kararın olmadığı ve grev veya kalıcı olarak faaliyeti durdurmanın bu gibi durumlardan kaynaklandığı dönemler boyunca.

Madde – 135


  1. İşçiler grev için belirlenen tarihten önce, on dört günden az olmayacak bir sürede, işverene bilgi vermeksizin grev yapamaz. Bu süre, eğer iş kamuyu ilgilendiren hizmetlerden biriyle ilgili ise iki kat arttırılacaktır.

  2. İşveren, kalıcı faaliyet durdurma için belirlenen tarihten en azından on dört gün önce çalışanlara bilgi vermeksizin müessesesini kalıcı olarak kapatamaz. Bu süre, eğer iş kamuyu ilgilendiren hizmetlerden biriyle ilgili ise iki kat arttırılacaktır.

  3. Grev ve kalıcı faaliyet durdurma için gerekli prosedür ve şartlar, bu amaçla yayınlanacak Tüzükte belirlenecektir.

Madde – 136


  1. Eğer İşçi bu kanuna göre yasal olmayan bir şekilde grev yaparsa, ilk gün için elli dinar ve ondan sonraki grevle geçen her gün için beş dinarla cezalandırılır ve greve gittiği günler için ücretinden mahrum edilir.

  2. Eğer İşveren bu kanuna göre yasal olmayan bir şekilde kalıcı olarak faaliyetini durdurursa, ilk gün için beş yüz dinar ve ondan sonraki her kapalı gün için elli dinarla cezalandırılır ve kapalı günler boyunca çalışan ücretlerini ödemekle yükümlü tutulur.

Madde – 137


a. Sulh Mahkemesi, bu Kanuna dayanılarak uygun bir ücret belirlemekle yetkili kılınan Ücret Tespit Komisyonunun dava dolayısıyla belirlediği ücretle ilgili, makbuz tarihinden itibaren üç ay içinde Mahkemeler tarafından sonuçlandırılacak davalar dışında kalan bireysel iş uyuşmazlığından kaynaklanan davalara bakmakla yetkilidir.

b. Bu maddenin (a) fıkrası hükmüne göre verilen Mahkeme kararları, huzurunda okunan ilam tarihinden veya gıyabında verilen ilam tarihinden itibaren on gün içinde temyiz edilebilir. Temyiz yeri, daire tarafından verilen makbuz tarihinden itibaren otuz gün içinde, temyiz başvurusunu sonuçlandırmalıdır.

c. Sulh Mahkemesine gönderilen davalar, Mahkeme tarafından verilen kararın uygulanması ücreti dahil tüm ücretlerden muaftır.

d. 1. Asliye Mahkemesi, bu Kanunun uygulanmasından önce kendisi tarafından bakılmakta olan davalara bakmaya devam edecektir.

Madde – 138

a. Bu Kanun, bu Kanuna dayanılarak yayınlanan herhangi bir Tüzük ya da Yönetmelik hükümlerinin ihlali kısmında işlenen herhangi bir ihlalle ilgili hiçbir dava, ihlalin işlendiği tarihin birinci ayı içinde dava açılmadıkça, dikkate alınmayacaktır.

b. Fazla çalışma ücreti dahil kaynak ve kökenine bakmaksızın bu Kanunla düzenlenen herhangi bir hakkı talep eden hiçbir dava, bu gibi hak ve ücretlerin talep edilmesi için gerekli iki yıllık süre geçmedikçe, dikkate alınmayacaktır.

Madde - 139


Bu Kanun hükümlerini veya buna dayanılarak yayınlanan herhangi bir düzenlemeyi ihlal eden kimse, ihlal için ceza düzenlenmeyen durumlarda, ihlal için saptanan cezanın bu Kanunda düzenlenenden daha ağır olması durumunda yürürlükteki Ceza Kanununda öngörülen cezanın ihlal edene uygulanması koşuluyla, yüz Dinarı geçmeyecek ve en az elli Dinar olacak şekilde para cezası ile cezalandırılacaktır

Madde – 140


Bakanlar Kurulu, bu Kanun hükümlerini uygulamak için Bakan tarafından önerilen gerekli düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.

Madde – 141


1960 tarihli, 21 sayılı İş Kanunu ve ona eklenen düzenlemeler, 21 sayılı Kanuna dayanılarak yayınlanan ve iş bu Kanun hükümleriyle çatışmayan Tüzük, Yönetmelik ve Kararların, iş bu Kanun hükümlerine göre yürürlükten kaldırılana ya da yenisi yapılana kadar en fazla iki yıllık süreyle yürürlükte kalması koşuluyla, yürürlükten kaldırılacaktır.

Madde –142


Başbakan ve Bakan, bu Kanun hükümlerini icraya memurdur.

* 4113 Sayılı ve 16/4/1996 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

** 11 no’lu yasa ile 1999 yılında değiştirilmiştir (İş Kanunu’nda Değişiklik Yasası) 4338 sayılı ve 1/4/1999 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

* 12 no’lu yasa ile 1997 yılında değiştirilmiştir (İş Kanunu’nda Değişiklik Yasası) 4192 sayılı ve 16 Ocak 1997 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 1997 yıl ve 12 sayılı Yasa ile değişik. 1 Ekim 1998 ve 4304 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

 1997 yıl ve 12 sayılı Yasa ile değişik. 16 Mart 1998 ve 4192 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır

** 1999 yıl ve 11 sayılı Yasa ile değişik. 1 Nisan 1999 ve 4338 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır1   2   3   4   5   6   7

Benzer:

İş : Ücret karşılığı bir işveren için ya da adına, bir çalışan tarafından harcanan ve sürekli, geçici, günlük ya da mevsimlik olmasına bakılmayan her türlü fiziksel ya da zihinsel çabadır. Günlük İş iconÜç günlük ömür için dokuz gün çalış

İş : Ücret karşılığı bir işveren için ya da adına, bir çalışan tarafından harcanan ve sürekli, geçici, günlük ya da mevsimlik olmasına bakılmayan her türlü fiziksel ya da zihinsel çabadır. Günlük İş icon1 Kapsam (1) İkamet yeri Türkiye olan kişilerden; a) Hizmet akdi...

İş : Ücret karşılığı bir işveren için ya da adına, bir çalışan tarafından harcanan ve sürekli, geçici, günlük ya da mevsimlik olmasına bakılmayan her türlü fiziksel ya da zihinsel çabadır. Günlük İş iconBuna göre Musa'nın kanunu iki parçaya ayırabiliriz : A. Günlük yaşam...

İş : Ücret karşılığı bir işveren için ya da adına, bir çalışan tarafından harcanan ve sürekli, geçici, günlük ya da mevsimlik olmasına bakılmayan her türlü fiziksel ya da zihinsel çabadır. Günlük İş icon2017 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için günlük 3,33 tl (aylık...

İş : Ücret karşılığı bir işveren için ya da adına, bir çalışan tarafından harcanan ve sürekli, geçici, günlük ya da mevsimlik olmasına bakılmayan her türlü fiziksel ya da zihinsel çabadır. Günlük İş iconNormal bir cümlede “Özne”den sonra fiil gelir. Fiiller; bir iş, bir...

İş : Ücret karşılığı bir işveren için ya da adına, bir çalışan tarafından harcanan ve sürekli, geçici, günlük ya da mevsimlik olmasına bakılmayan her türlü fiziksel ya da zihinsel çabadır. Günlük İş iconUlaşması adına olabilecek en sıkı kalite kontrolü ile üretilmiş ve...

İş : Ücret karşılığı bir işveren için ya da adına, bir çalışan tarafından harcanan ve sürekli, geçici, günlük ya da mevsimlik olmasına bakılmayan her türlü fiziksel ya da zihinsel çabadır. Günlük İş iconİŞyerlerinde iŞveren veya iŞveren vekiLİ tarafindan

İş : Ücret karşılığı bir işveren için ya da adına, bir çalışan tarafından harcanan ve sürekli, geçici, günlük ya da mevsimlik olmasına bakılmayan her türlü fiziksel ya da zihinsel çabadır. Günlük İş icon5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi...

İş : Ücret karşılığı bir işveren için ya da adına, bir çalışan tarafından harcanan ve sürekli, geçici, günlük ya da mevsimlik olmasına bakılmayan her türlü fiziksel ya da zihinsel çabadır. Günlük İş iconYarim güNLÜk eğİTİm akişI

İş : Ücret karşılığı bir işveren için ya da adına, bir çalışan tarafından harcanan ve sürekli, geçici, günlük ya da mevsimlik olmasına bakılmayan her türlü fiziksel ya da zihinsel çabadır. Günlük İş iconGünlük hayatla bağlantısını kurabilme


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com