İş : Ücret karşılığı bir işveren için ya da adına, bir çalışan tarafından harcanan ve sürekli, geçici, günlük ya da mevsimlik olmasına bakılmayan her türlü fiziksel ya da zihinsel çabadır. Günlük İş


sayfa1/7
d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7
1996 YIL ve 8 SAYILI İŞ KANUNU*

BİRİNCİ BÖLÜM

Madde-1

Bu kanunun adı 1996 yıl ve 8 sayılı İş Kanunu olarak anılacaktır ve resmi gazetede basıldığı günden altmış gün sonra yürürlüğe girecektir.

Madde**-2

Aşağıdaki terim ve anlatımlar, aksi belirtilmediği sürece, bu kanunda yanlarında belirtilen anlamlara gelmektedir.

Bakanlık : Çalışma Bakanlığı

Bakan : Çalışma Bakanı

Genel Sekreter : Bakanlık Genel Sekreteri

İşveren : Bir ya da daha fazla sayıda kişiyi ücretli olarak çalıştıran gerçek ya da tüzel kişiler.

Dernek : İşverenleri temsil eden organ.

Çalışan : Ücret karşılığı iş gören ve bir işverene ya da işveren için çalışan kadın ya da erkek her gerçek kişi. Bu tanım, 17 yaşından büyük, 18 yaşından küçüklerle deneme süresinde ve tedavi altında olanları da kapsar.

İş : Ücret karşılığı bir işveren için ya da adına, bir çalışan tarafından harcanan ve sürekli, geçici, günlük ya da mevsimlik olmasına bakılmayan her türlü fiziksel ya da zihinsel çabadır.

Günlük İş : Belli şartlara bağlı olarak gördürülen ve tamamlanması üç aydan çok sürmeyen işler.

Geçici İş : Doğası gereği belli bir süre sonra sona erecek işler.

Mevsimlik İş : Altı ayı geçmeyen ve her sene aynı mevsim ve dönemde yapılan işler.

Toplu İş Sözleşmesi: İşveren veya işveren sendikası ile çalışanlar ya da onların sendikası arasında, iş şart ve dönemlerine göre yapılan yazılı antlaşma.

İş Akdi : Açıkça ya da zımnen, sözlü ya da yazılı olarak, çalışanın, işverenin altında ve denetiminde ve işveren için veya adına iş görmeyi kabul ettiği antlaşmadır. Akit, geçici ya da sürekli, belirli veya belirsiz bir iş için olabilir.

Ücret : Çalışanın yaptığı iş nedeniyle, kanun, iş akdi ya da yönetmelikle belirlenmiş hak edilen nakdi ya da ayni karşılıktır ve de bu durum fazla mesai ücretleri içinde geçerlidir.

Genç : 17 yaşından büyük ve 18 yaşından küçük her erkek ya da kadın.

Müessese : Mal ya da hizmet üretim veya dağıtımını sağlayan organ.

Tıbbi Otorite : Bakanlık tarafından onaylanmış fizikçiler ya da sağlık kurulu.

Meslek Hastalığı : Bu yasaya ekli Tablo 1’de gösterilen sanayi kaynaklı sürekli hastalıklar ya da Tablo 2’de gösterilen sürekli meslek hastalıkları.

İş Kazası : Bir işin görülmesi sırasında meydana gelen kazadan ya da işin kendinden ötürü çalışanın yaralanmasıdır. Çalışan işe giderken ya da işten dönerken yaşanan kazalar da iş kazası sayılır.

Kazanılmış Hak : Yürürlükteki Sosyal Güvenlik Kanunu’nda belirtilmiş olan, çalışanın ailesine yönelik kazanım veya kazanımlar.

İşçi Sendikası : Bu Kanun hükümlerine göre kurulmuş İş Meslek Örgütleri’dir.

İdare Organı : İşçi Sendikaları İdare Organı

Toplu İş Uyuşmazlığı : Bir grup çalışan ya da çalışan sendikası ile işveren ya da işveren örgütü arasında, toplu iş sözleşmesinin yorumlanması ya da uygulanması konusunda veya iş koşul ve olanaklarıyla ilgili ortaya çıkan uyuşmazlık.

Madde – 3*


Bu Yasanın 12. Maddesinin (c) fıkrası hariç olmak üzere, bu Yasa aşağıda belirtilenler dışında bütün işveren ve çalışanlar için geçerlidir.

  1. Devlet Memurları ve belediye çalışanları,

  2. İşverenin, işyerinde ücretsiz çalışan aile bireyleri,

  3. Ev hizmetçileri, bahçıvanlar, aşçılar ve benzeri işlerde çalışanlar,

  4. Bakanlar Kurulu’nun önerisiyle, Bakan tarafından bu Yasa hükmüne tabi sayılanlar dışında kalan tarım işçileri.

Madde – 4


  1. Bu Yasa hükümleri, çalışanlara diğer bir yasayla, iş akdiyle ya da uzlaşmayla verilmiş daha iyi bir hak varsa, bu hakkı etkilemez.

  2. Bu Yasa yapılmadan önce ya da yapıldıktan sonra yapılmış olan ve bu Yasa hükümleri aksine, çalışanların aleyhine olan bütün akit ve uzlaşmalar geçersizdir.
  1   2   3   4   5   6   7

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

İş : Ücret karşılığı bir işveren için ya da adına, bir çalışan tarafından harcanan ve sürekli, geçici, günlük ya da mevsimlik olmasına bakılmayan her türlü fiziksel ya da zihinsel çabadır. Günlük İş iconÜç günlük ömür için dokuz gün çalış

İş : Ücret karşılığı bir işveren için ya da adına, bir çalışan tarafından harcanan ve sürekli, geçici, günlük ya da mevsimlik olmasına bakılmayan her türlü fiziksel ya da zihinsel çabadır. Günlük İş icon1 Kapsam (1) İkamet yeri Türkiye olan kişilerden; a) Hizmet akdi...

İş : Ücret karşılığı bir işveren için ya da adına, bir çalışan tarafından harcanan ve sürekli, geçici, günlük ya da mevsimlik olmasına bakılmayan her türlü fiziksel ya da zihinsel çabadır. Günlük İş iconBuna göre Musa'nın kanunu iki parçaya ayırabiliriz : A. Günlük yaşam...

İş : Ücret karşılığı bir işveren için ya da adına, bir çalışan tarafından harcanan ve sürekli, geçici, günlük ya da mevsimlik olmasına bakılmayan her türlü fiziksel ya da zihinsel çabadır. Günlük İş icon2017 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için günlük 3,33 tl (aylık...

İş : Ücret karşılığı bir işveren için ya da adına, bir çalışan tarafından harcanan ve sürekli, geçici, günlük ya da mevsimlik olmasına bakılmayan her türlü fiziksel ya da zihinsel çabadır. Günlük İş iconNormal bir cümlede “Özne”den sonra fiil gelir. Fiiller; bir iş, bir...

İş : Ücret karşılığı bir işveren için ya da adına, bir çalışan tarafından harcanan ve sürekli, geçici, günlük ya da mevsimlik olmasına bakılmayan her türlü fiziksel ya da zihinsel çabadır. Günlük İş iconUlaşması adına olabilecek en sıkı kalite kontrolü ile üretilmiş ve...

İş : Ücret karşılığı bir işveren için ya da adına, bir çalışan tarafından harcanan ve sürekli, geçici, günlük ya da mevsimlik olmasına bakılmayan her türlü fiziksel ya da zihinsel çabadır. Günlük İş iconİŞyerlerinde iŞveren veya iŞveren vekiLİ tarafindan

İş : Ücret karşılığı bir işveren için ya da adına, bir çalışan tarafından harcanan ve sürekli, geçici, günlük ya da mevsimlik olmasına bakılmayan her türlü fiziksel ya da zihinsel çabadır. Günlük İş icon5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi...

İş : Ücret karşılığı bir işveren için ya da adına, bir çalışan tarafından harcanan ve sürekli, geçici, günlük ya da mevsimlik olmasına bakılmayan her türlü fiziksel ya da zihinsel çabadır. Günlük İş iconYarim güNLÜk eğİTİm akişI

İş : Ücret karşılığı bir işveren için ya da adına, bir çalışan tarafından harcanan ve sürekli, geçici, günlük ya da mevsimlik olmasına bakılmayan her türlü fiziksel ya da zihinsel çabadır. Günlük İş iconGünlük hayatla bağlantısını kurabilme


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com