Yapılandırılmış grid tekniği ile ilgili ilk çalışma Egan (1972) tarafından yapılmıştır (Bahar, 2003; Durmuş ve Karakırık, 2005). Daha sonraki yıllarda diğer


d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
YAPILANDIRILMIŞ GRİD
Yapılandırılmış grid tekniği ile ilgili ilk çalışma Egan (1972) tarafından yapılmıştır (Bahar, 2003; Durmuş ve Karakırık, 2005). Daha sonraki yıllarda diğer araştırmacılar bu farklı konularda yapılandırılmış grid tekniğini kullanmışlardır (MacGuire and Johnstone, 1987; Johnstone, Bahar and Hansel, 2000; Bahar, 2003; Danili and Reid, 2005; Durmuş ve Karakırık, 2005; Kaçan, 2008).

Yapılandırılmış grid tekniği bir konuda hazırlanmış olan sorulara öğrencilerin verebilecek olduğu muhtemel cevapların belirli sayıdaki kutucukların içine yerleştirildiği yapılandırıcı öğretim stratejisine dayanan bir ölçme değerlendirme tekniğidir (Kaçan, 2008). Yapılandırılmış grid tekniği öğrencilere bir kutu için birden fazla sorunun cevabını verebildiği için çoktan seçmeli testlere bir alternatif olarak görülmektedir (Durmuş ve Karakırık, 2005). Bu teknik öğrencilerde yer alan kavram yanılgılarını ve bilgi eksiklikleri ortaya çıkarmak amacıyla kullanılmaktadır (Bahar vd., 2002; Bahar, vd., 2006). Öğrencilerin birden fazla doğru cevap için yordama yapmaları gerektiğinden zihinsel olarak daha fazla düşünmesini sağlamaktadır (Durmuş ve Karakırık, 2005).

Gridde kullanılacak olan kutucuk sayısı öğrenenlerin yaşlarına göre belirlenmektedir, yaşa göre 9,12 yada 16 kutu kullanılabilmektedir (Durmuş ve Karakırık, 2005; Bahar vd., 2006). İlköğretim öğrencileri için 12, ortaöğretim öğrencileri için 16 kutu önerilmektedir (Johnstone, vd., 1983).

Yapılandırılmış Grid Tekniğinin Hazırlanışı ve Uygulanışı

Bu tekniğin hazırlanmasında öncelikle öğretmen kendisine hazırlamış olduğu sorulardan birini sorar. Daha sonra öğrencilerin yaş düzeyine göre belirlenmiş ve numaralanmış olan kutucukların bir veya birkaçının içerisine cevap olabilecek sayılar, formüller, yazılar, resimler veya ifadelerden yerleştirir. Daha bu durum diğer sorular için de aynı şekilde devam ettirilerek kutucuklar doldurulur. Bir sorunun cevabı birden fazla kutucuk olabileceği gibi, bir kutucuk birden fazla sorunun da cevabı olabilir (Bahar vd., 2006; Özatlı, 2006; Karahan, 2007).

Uygulama esnasında öğrencilere hazırlanmış olan çalışma yaprakları verilir. Çalışma yapraklarında hazırlanmış olan kutucuklar ve sorular yer alırken, öğrencilerin cevapları yazmaları için boşluklarda bulunmaktadır. Hazırlanmış olan sorularda öğrencilerden; her bir sorunun cevabı için uygun kutu veya kutucukları bulmaları ve eğer gerekiyorsa bu kutucuk numaralarını mantıksal veya işlevsel sıraya göre dizmeleri istenir (Bahar vd., 2006; Karahan, 2007).

Çalışma Kağıdı (Örnek; Bahar vd., 2002)
Değerli öğrenciler,

Aşağıda sizlere 16 kutucuk içerisinde bir takım nesneler verilmiştir. Sizden istenen kutucuk numaralarını kullanarak aşağıdaki sorulara cevap vermenizdir. Örneğin hangi kutucuklar yiyebileceğimiz bir şeyleri içerir? Sorusunun cevabı kutucuk numaraları l, 6, 11, 13 ve 16 olacaktır. Şimdi aşağıdaki sorulara uygun kutucuk numaralarını yazın.Soru l- Yukarıdaki kutucuklardan hangisi şu anda yaşayan bir nesneyi içerir.

Cevap:

Soru 2- Yukarıdaki kutucuklardan hangisi şu anda yasamayan ama yaşayan bir canlıdan elde edilen nesneleri içerir?

Cevap:
Yapılandırılmış Grid Tekniğinin Değerlendirilmesi

Değerlendirme yapılırken öncelikle öğrencilere sorulmuş olan soru biçimine bakılır. Her iki soru biçimi için farklı bir puanlama sistemi kullanılır. İlk soru biçiminde “her sorunun cevabı için uygun kutucukların bulunması” aşağıdaki formül uygulanır (Bahar vd., 2006; Karahan, 2007; URL-Talim Terbiye, 2008; Balcı ve Sarı, 2008) ;C1 = Öğrenci tarafından doğru seçilen kutucuk sayısı

C2 = Toplam doğru kutucuk sayısı

C3 = Öğrenci tarafından yanlış seçilen kutucuk sayısı

C4 = Toplam yanlış kutucuk sayısı

Bu formüle göre öğrencilerin puanları +1, 0, -1 arasında değişir. Bu puanı 10 üzerinden değerlendirmek için önce negatifliği ortadan kaldırmak amacıyla +1 ile toplanır, elde edilen sonuç 5 ile çarpılır. Fakat hazırlanmış olan yapılandırılmış gride sorulan sorularda doğru karelerin sayısı yanlış karelerden çok fazla ise bu değerlendirme pek tercih edilmez.

Örnek: (Şenel, 2008).


Selam arkadaşlar! Aşağıda bazı omurgalı ve omurgasız canlılara örnekler verilmiştir. Kutucuklardan faydalanarak soruları cevaplayınız
tweety-pictures

1
hayvanlar_cekirge
Çekirge

2

maymun

Maymun

3
walzenspinne-520Örümcek

4

viewhaberpict

Yılan

5

derin_gizemDeniz Yıldızı

6

mojarra4

Balık

7

kartal

Kartal

8
ari4-k

Bal arısı

9
y_miyav_meow_02
Kurbağa

1.Yukarıda verilen kutucuklardan hangileri omurgalılar gurubuna dahil olan canlıları içerir?

…………………………………………………………………………………………………

2. Yukarıda verilen omurgalı canlıları evrimsel gelişmişliklerine az gelişmişten çok gelişmişe doğru sıralarsanız nasıl bir sıralamada bulunursunuz?

…………………………………………………………………………………………………..

3. Yukarıda verilen kutucuklardan hangileri omurgasız hayvanlar gurubuna dahil olan canlıları içerir?

…………………………………………………………………………………………………...

Verilen Yapılandırılış Gridde 1. sorunun cevabı: 2,4,6,7 ve 9’dur. Bu soruya 4 doğru 1 yanlış cevap veren öğrencinin puanını hesaplarsak;

(4/5)-(1/4))=0,8–0,25=0,55 (1 ekleyip sonucu 5 ile çarparsak)

0,55+1=1,55 1,55x5=7,75 yaklaşık olarak 8 puan elde edilir.

İkinci soru biçimin de ise “soru ile ilgili kutucukları mantıksal veya işlevsel sıraya koymaları” aşağıdaki puanlandırma sistemi uygulanır (Bahar vd., 2006; Karahan, 2007).

Doğru olarak sıralanmış kutucuk numaraları için kendi içlerindeki düzene göre sorular oluşturarak öğrencilerin cevaplarındaki kutucuk sıralarına göre “evet” veya “hayır” olarak sınıflandırılır. “evet” cevabı “1”, “hayır” cevabı ise ”o” olarak puanlandırılarak toplanır.

Verilen örnekte 2.sorunun doğru cevabı: 6,4,9,7,2 dir. Bu sorunun cevap sıralamasıyla ilgili olarak aşağıdaki sorular sorulur:

Soru 1: 6 numarası 4’den önce mi geliyor? Cevap evet ise art arda mı geliyor?

Soru 2: 4 numarası 9dan önce mi geliyor? Cevap evet ise art arda mı geliyor?

Soru 3: 9 numarası 7den önce mi geliyor? Cevap evet ise art arda mı geliyor?

Soru 4: 7 numarası 2den önce mi geliyor? Cevap evet ise art arda mı geliyor?
Öğrencinin bu soru için yapmış olduğu sıralama; 6,9,4,7,2’dir. (Soruların ilk kısmına “hayır” cevabı verilmişse ikinci kısmı dikkate alınmaz)

Soru1-Evet/Hayır

Soru2-Hayır

Soru3-Evet/Hayır

Soru 4-Evet/Hayır

Bu öğrenci 8 puan üzerinden 3 puan almıştır.

Soruların değerlendirmeleri bittikten sonra genel notun belirlenmesi için tüm sorularda alınan puanlar toplanır. Bu puanda 100’lük veya 5’lik sisteme dönüştürülebilir. 1. ve 2. sorular için öğrenci 18 puan üzerinden 11 puan almışsa 100’lük sistemde aldığı puan; 11x100/18=61; 5’lik sistemde aldığı puan ise; 11x5/18=3 olarak hesaplanabilir.
Yapılandırılmış Grid Tekniğinin Avantajları

Bu teknikte kutucuklar içerisine farklı ifadelerin (sayılar, formüller, yazılar, resimler) yerleştirilebilmesi öğrencilerin hem görsel hem de sözel düşünebilme yeteneklerini geliştirebilmektedir (Bahar vd., 2006). Yapılandırılmış grid tekniğinde öğrencilerin konuyu bilmeden şansa bağlı olarak soruları cevaplamaları hemen hemen imkânsızdır. Öğrencilerin konu ile ilgili bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin seçmiş oldukları kutuculuklar konuyla ilgili yanlış veya eksik bilgileri de ortaya çıkarmaktadır (MEB, 2004). Çoktan seçmeli testlerde sadece doğru sonuçlar puanlandırılırken, yapılandırılmış gridde öğrencilerin yanlışlarıyla birlikte olan doğru cevapları da değerlendirmeye dahil edilmektedir. Yapılandırılmış grid tekniği öğrenciler tarafından kısa bir süre içinde uygulanabilmektedir (Bahar vd., 2006).
Yapılandırılmış grid tekniğinin dezavantajları

Tekniğin hazırlanması ve değerlendirilmesi aşamalarında öğretmenler için ekstra uğraş gerektirmektedir. Zamanla pratiklik kazanılmasıyla bu sorun ortadan kalkacaktır (Bahar, vd.,2006).
KAYNAKLAR

Bahar, M., Cihangir, S. ve Gözün, Ö. (2002). Okul Öncesi ve İlköğretim Çağındaki Öğrencilerin Canlı Ve Cansız Nesnelerle İlgili Alternatif Düşünce Kalıpları. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildirileri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 16-18 Eylül, Ankara.

Bahar, M. (2003). A Study of Pupils Ideas About the Concept of Life. Kastamonu Eğitim Dergisi. 11(1), 93-104.

Bahar, M., Nartgün, Z., Durmuş, S. ve Bıçak, B. (2006). Geleneksel-Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri Öğretmen El Kitabı. 1.Baskı, Pegema Yayıncılık: Ankara.

Balcı, S. ve Sarı, S. (2008). Çoklu Ortamda Yapılandırılmış Grid Metoduyla Ölçme Ve Değerlendirme, www.rtb.com.tr/Pamukkale/Olcme_Degerlendirme_Sunum.ppt; 17.06.2008

Danili, E. and Reid, N. (2005). Assessment formats: do they make a difference?. Chemistry Education Research and Practice. 6 (4), 204-212.

Durmuş, S. and Karakırık, E. (2005). A Computer Assessment Tool For Structural Communıcatıon Grıd. TOJET, 4 (4). Article 1.

Johnstone, A.H., MacGuire, P.R.P., Friel, S. and Morrison, E.W. (1983). Criterion referenced testing in science – thoughts, worries and suggestions. School Science Review, 64, 626-634.

Kaçan, B. (2008). Işık Hakkındaki Kavram Yanılgılarının Tespiti Ve Giderilmesine Yönelik Uygulamalar. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Karahan, U. (2007). Alternatif Ölçme Ve Değerlendirme Metodlarından Grid, Tanılayıcı Dallanmış Ağaç Ve Kavram Haritaları’nın Biyoloji Öğretiminde Uygulanması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

MacGuire, P.R.P. and Johnstone, A.H. (1987). Technique for Investigating the Understanding of Concept in Science. International Journal of Science Education, 9, 565-577.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2004). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (6.7.8. Sınıflar) Öğretim Programı. M.E. B. Ankara

Şenel, T. (2008). Fen ve Teknoloji Öğretmenleri İçin Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerine Yönelik Bir Hizmet İçi Eğitim Programının Etkililiğinin Araştırılması. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trabzon.

URL, http://talimterbiye.mebnet.net/program-gel-birimi/olcme%20degerlendirme.ppt

17.06.2008

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Yapılandırılmış grid tekniği ile ilgili ilk çalışma Egan (1972) tarafından yapılmıştır (Bahar, 2003; Durmuş ve Karakırık, 2005). Daha sonraki yıllarda diğer icon6736 sayılı “ Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin...

Yapılandırılmış grid tekniği ile ilgili ilk çalışma Egan (1972) tarafından yapılmıştır (Bahar, 2003; Durmuş ve Karakırık, 2005). Daha sonraki yıllarda diğer iconBu süreci daha rahat yürütebilmek ve tasfiyeleri önce kamunun diğer...

Yapılandırılmış grid tekniği ile ilgili ilk çalışma Egan (1972) tarafından yapılmıştır (Bahar, 2003; Durmuş ve Karakırık, 2005). Daha sonraki yıllarda diğer iconKonu: 60 Seri Nolu Damga Vergisi Genel Tebliğ İle Nispi Vergilendirme,...

Yapılandırılmış grid tekniği ile ilgili ilk çalışma Egan (1972) tarafından yapılmıştır (Bahar, 2003; Durmuş ve Karakırık, 2005). Daha sonraki yıllarda diğer iconİstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen Filmekimi, 8–15...

Yapılandırılmış grid tekniği ile ilgili ilk çalışma Egan (1972) tarafından yapılmıştır (Bahar, 2003; Durmuş ve Karakırık, 2005). Daha sonraki yıllarda diğer iconDaha once Amed, Mardin ve ulkemizin diger bir cok bolgesi ve calismalar...

Yapılandırılmış grid tekniği ile ilgili ilk çalışma Egan (1972) tarafından yapılmıştır (Bahar, 2003; Durmuş ve Karakırık, 2005). Daha sonraki yıllarda diğer iconYaşasın bahar geldi. Okuldan döner dönmez, ayağıma patenlerimi geçirip...

Yapılandırılmış grid tekniği ile ilgili ilk çalışma Egan (1972) tarafından yapılmıştır (Bahar, 2003; Durmuş ve Karakırık, 2005). Daha sonraki yıllarda diğer icon05/12//2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7061 sayılı Bazı Vergi...

Yapılandırılmış grid tekniği ile ilgili ilk çalışma Egan (1972) tarafından yapılmıştır (Bahar, 2003; Durmuş ve Karakırık, 2005). Daha sonraki yıllarda diğer icon21. yüzyıla adım atmış olduğumuz bu ilk yıllarda, ciddi düzeyde mali...

Yapılandırılmış grid tekniği ile ilgili ilk çalışma Egan (1972) tarafından yapılmıştır (Bahar, 2003; Durmuş ve Karakırık, 2005). Daha sonraki yıllarda diğer icon1. Hayat kurtarmak amaci ile hava yolu açikligi saglandiktan sonra,...

Yapılandırılmış grid tekniği ile ilgili ilk çalışma Egan (1972) tarafından yapılmıştır (Bahar, 2003; Durmuş ve Karakırık, 2005). Daha sonraki yıllarda diğer iconMemurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com