Sİgortaliliğin tespiTİ davasi ( İşe Giriş Bildirgesinin Kuruma Verilmiş Olmasının İşe Başlama Tarihinin Tespiti Açısından Yeterli Olmadığı İşe Giriş Bildirgesini Kuruma Veren İş Yerinin Kurum Dosyasından Bildirilen Adresinin Sağlıklı Biçimde Araştırılması Gereği )


sayfa1/3
d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
  1   2   3
T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2011/21-575

K. 2011/697

T. 23.11.2011

SİGORTALILIĞIN TESPİTİ DAVASI ( İşe Giriş Bildirgesinin Kuruma Verilmiş Olmasının İşe Başlama Tarihinin Tespiti Açısından Yeterli Olmadığı - İşe Giriş Bildirgesini Kuruma Veren İş Yerinin Kurum Dosyasından Bildirilen Adresinin Sağlıklı Biçimde Araştırılması Gereği )
FİİLİ ÇALIŞMAYI ORTAYA KOYACAK BELGELER ( Belgelerin İşe Giriş Bildirgesiyle Birlikte Sigortalının Çalışma Gün Sayısını Kazanç Durumunu Belirten Dört Aylık Dönem Bordroları Gibi Belgeler Olduğu )
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİN KURUMA VERİLMESİ ( Kuruma Verilmiş Olmasının İşe Başlama Tarihinin Tespiti Açısından Yeterli Olmadığı - Sigortalılığın Tespiti Davası/İşe Giriş Bildirgesini Kuruma Veren İş Yerinin Kurum Dosyasından Bildirilen Adresinin Sağlıklı Biçimde Araştırılması Gereği )

506/m.79

5510/m.Geç.7

ÖZET : Dava, sigortalılığın başlangıç tarihinin tespiti istemine ilişkindir. Uyuşmazlık; salt işe giriş bildirgesinin verilmiş olmasının sigortalılık başlangıcı yönünden yeterli olup olmadığı, ayrıca fiili çalışma olgusunun da aranmasının ve ispatının gerekip gerekmediği noktasındadır. Fiili veya gerçek çalışmayı ortaya koyacak belgeler, işe giriş bildirgesiyle birlikte, sigortalının çalışma gün sayısını, kazanç durumunu, çalışma tarihleriyle birlikte ortaya koyan aylık sigorta gün bildirgeleri ile belirtilen dört aylık dönem bordroları gibi kuruma verilmesi zorunlu belgelerdir. Yöntemince düzenlenip süresi içerisinde kuruma verilen işe giriş bildirgesi, kişinin işe girdiğini göstermekte ise de, bunun fiili çalışmanın varlığının ortaya konulması açısından tek başına yeterli kabul edilmesi olanaklı değildir. Mahkemece yapılacak iş; davacının çalıştığını ileri sürdüğü, işe giriş bildirgesini kuruma veren iş yerinin kurum dosyasından bildirilen adresinin sağlıklı biçimde araştırılması; iş yerinde tutulması gerekli dosyalardan, belge ve kanıtlardan yararlanılmasıdır.

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2012/14-70

K. 2012/272

T. 30.03.2012

 • Yargılama Giderlerinden Sorumluluk

 • Davayı Kabul

ÖZET :  Davalının yargılama giderlerinden sorumlu olmaması için, hal ve vaziyeti ile aleyhine dava açılmasına neden olmamalı, aynı zamanda ilk muhakeme celsesinde davacının iddiasını kabul etmelidir.

(1086 s. HUMK m. 92, 93, 94/2)

T.C.

YARGITAY

BİRİNCİ HUKUK DAİRESİ

E. 2011/12911

K. 2011/11645

T. 21.11.2011


 • Tapu İptali ve Tescil

 • İdari İşlemin İptali

 • Yolsuz Tescil


ÖZET : Belediye taşınmazlarının satışı Belediye Meclisi’ne ait olup, Meclis bu yetkisini parsel ve parseller bazında Belediye Encümeni’ne devredebilir. Meclis kararına dayanmayan Belediye Encümen kararı hukuki dayanaktan yoksundur.

İmar parsellerinin dayanağını teşkil eden idari işlemin iptali ile sicil kaydı illetten mücerret hale gelir ve tescil, yolsuz tescil durumuna düşer. Bu şekilde oluşan sicil kayıtlarının iptal edilerek kadastral parselin, mülkiyet ve geometrik durumun da ihya edilmesi gerekir.

(5393 s. Belediye K. m. 18)

(4721 s. MK m. 1023)

T.C.

YARGITAY

BİRİNCİ HUKUK DAİRESİ

E. 2012/452

K. 2012/1796

T. 23.02.2012


 • Vekâlet Görevinin Kötüye Kullanılması Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil

 • Dava Açma Süresi

 • Vekilin Sorumluluğu

 • Vekil İle Sözleşme Yapan Üçüncü Kişinin Durumu

ÖZET : Mülkiyetten kaynaklanan hak istekleri ile vekalet görevinin kötüye kullanılması iddiasına dayalı ayın istekli davalar bir süreye bağlı olmaksızın her zaman ileri sürülebilir.

Vekil, vekil edenin yararına ve iradesine uygun hareket etme, onu zararlandırıcı davranışlardan kaçınma yükümlülüğü altındadır. Vekil edenin yararı ile bağdaşmayacak bir eylem veya işlem yapan vekil sorumludur.

Vekil ile sözleşme yapan üçüncü kişi iyiniyetli ise vekille yaptığı sözleşme geçerlidir. Vekil ile çıkar ve işbirliği içerisinde ise vekil eden, sözleşme ile bağlı değildir.

(818 s. BK m. 390/2)

(4721 s. MK m.2)
T.C.

YARGITAY

İKİNCİ HUKUK DAİRESİ

E. 2011/13318

K. 2012/10996

T. 26.04.2012


 • Boşanma

 • Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması

 • Fiili Ayrılık Nedeniyle Boşanma

 • Kusur


ÖZET : Türk Medeni Kanunu’nun 166/son maddesi uyarınca, fiili ayrılık nedeniyle boşanma kararı verilebilmesi için, daha önce eşlerden biri tarafından açılmış ve retle sonuçlanıp kesinleşmiş bir boşanma davasının mevcudiyeti ile, bu davanın kesinleşme tarihinden itibaren en az üç yıl süreyle evlilik birliğinin yeniden kurulamamış olması gerekli ve yeterlidir. Fiili ayrılık nedenine dayalı boşanma davasında boşanma kararı için kusur araştırılması gerekmemektedir. Kusur, boşanmanın eki olan nafaka ve tazminat taleplerinin değerlendirilmesinde bir unsur olarak araştırılması gerekir.

(4721s. MK m. 164, 166/1-2, son)
T.C.

YARGITAY

ÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ

E. 2011/19952

K. 2012/3379

T. 14.02.2012


 • Manevi Tazminat

 • Basın Özgürlüğünün Sınırı


ÖZET : Basının özgürlüğü ile kişilerin kişilik değerlerinin karşı karşıya geldiği durumlarda somut olaydaki olgular itibariyle koruma altına alınmış bulunan bu iki değerden birinin diğerine üstün tutulması gerekli olup, bunun için temel ölçüt kamu yararıdır.

Davaya konu olan olayda, davacıların kızı ve kardeşinin balkondan düşme ölüm haberini verirken, aynı şahsın ölümü tarihinden yaklaşık 2 yıl önceki denize çıplak girme görüntülerinin de birlikte habere konu edilmesi davacıların onuruna, kişilik haklarına saldırı niteliğinde görülerek, hakkaniyete uygun bir manevi tazminata hükmedilmesi gerekir.

(5187 s. Basın K. m. 1,3)

(4721 s. MK m. 24, 25)
T.C.

YARGITAY

DÖRDÜNCÜ HUKUK DAİRESİ

E. 2012/906

K. 2012/1028

T. 30.01.2012


 • Evlilik Dışı Birliktelik

 • Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat


ÖZET : Dava, haksız eylem nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir.

Davacı ile davalı arasındaki gayri resmi birliktelik, Türk Medeni Kanunu anlamında gerçekleşen ve hukuk alanında geçerlilik taşıyan bir evlilik olmayıp; taraflar arasında bir evlilik ilişkisi de doğurmamaktadır. Bu nedenle, aralarındaki ilişkinin aile hukuku kurallarına göre değil; Borçlar Hukuku’na ve özellikle de haksız eylem hükümlerine göre değerlendirilmesi gerekir.

(818 s. BK m. 41)
T.C.

YARGITAY

DÖRDÜNCÜ HUKUK DAİRESİ

E. 2011/11327

K. 2012/2564

T. 21.02.2012


 • Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat

 • Zamanaşımı İtirazı

 • Islah


ÖZET : Tazminat isteğinin ıslah yolu ile artırılması yeni bir dava niteliğinde olmayıp, dava dilekçesinde yapılan bir değişikliktir. Bu nedenle sadece dava dilekçesine karşı ileri sürülebilecek olan zamanaşımı itirazı ıslaha karşı ileri sürülemez.

(818 s. BK m. 41, 42, 60)

(6100 s. HMK m. 176 vd.)
T.C.

YARGITAY

BEŞİNCİ HUKUK DAİRESİ

E. 2012/2120

K. 2012/8074

T. 18.04.2012


 • Kamulaştırmasız Elatılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili

 • Feragat


ÖZET : Dava açılırken talep konusunun kalan kısmından açıkça feragat edilmiş olması hali dışında kısmi dava açılması talep konusunun geri kalan kısmından feragat edildiği anlamına gelmez. Bu nedenle ıslah dilekçesinde fazlaya dair hak saklı tutulmasa dahi, davacı ek davada talep ettiği miktar yönünden açıkça feragat etmediğinden, ek davada talep edilen miktarın da kabulüne karar verilmesi gerekir.

(6100 s. HMK m. 109/3)
T.C.

YARGITAY

ALTINCI HUKUK DAİRESİ

E. 2012/3005

K. 2012/6787

T. 07.05.2012


 • Kiralananın Tahliyesi

 • Duruşma Zorunluluğu

 • Hukuki Dinlenilme Hakkı


ÖZET : İİK’nın 17,18.maddelerinde öngörülen şikayet davalarında olduğu gibi kanunun duruşma açılmadan dosya üzerinden karar verilmesini hakime takdir hakkı tanıdığı hallerde dosya üzerinden karar verilebilir. Kanunun açıkça duruşma açılmasını emrettiği durumlarda dosya üzerinden karar verilemez. Yasa koyucunun takip ettiği amaç gözetildiğinde daha özel kanun olan İİK’ daki hükümlerin daha genel kanun olan HMK’yı değiştirdiği söylenemez.

(2709 s. Anayasa m. 36)

(AİHS m. 6)

(2004 s. İİK m. 17, 18, 70, 269)

(6100 s. HMK m. 27, 320)

T.C.

YARGITAY

ALTINCI HUKUK DAİRESİ

E. 2012/4165

K. 2012/6910

T. 08.05.2012


 • Paydaşlığın Giderilmesi

 • Tarım Arazisi

 • Tapuya Tescil

 • Mülkiyet ve Tasarruf Hakkı


ÖZET : Ortaklığın giderilmesi istenen taşınmaz cebri ihale sonucu davacı tarafından kazanılmışsa da, tescil talebine rağmen taşınmazın 5578 sayılı Kanun’un 2. Maddesi ile değiştirilen 5403 sayılı Kanun’un 8. Maddesi nedeniyle davacı adına tapu kaydı oluşturulamamıştır. Borçlar kanunu’nun 231/3. Maddesi ile İİK’nın 134.maddesine göre; İcra dairesi tarafından gayrimenkul kendisine ihale edilen alıcı, o gayrimenkulün mülkiyetini iktisap etmiş olur. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 705/2. Maddesine göre de; cebri icra ile mülkiyet tescilden önce kazanılır. Ancak, bu halde malikin tasarruf işlemleri yapabilmesi, mülkiyetin tapu kütüğüne tescil edilmiş olmasına bağlıdır. Dava açma da, bir tasarruf işlemidir. Bu durumda tapuya kayıt işlemleri yapılamayan dava konusu taşınmazın ortaklığının giderilmesi davasının reddine karar verilmesi gerektiği gözetilmelidir.

(4721 s. MK m. 705)

(5578 s. TKAKKDK m. 2)

(818 s. BK m. 231/3)

(2004 s İİK m. 134)
T.C.

YARGITAY

YEDİNCİ HUKUK DAİRESİ

E. 2010/7701

K. 2011/5171

T. 16.09.2011


 • Kadastro Tespitine İtiraz

 • Mirasçılar Arası Paylaşma

 • Eksik Araştırma


ÖZET : Kural olarak miras bırakanın ölüm gününden sonra mirasçıları arasında yöntemine uygun bir paylaşmanın varlığından söz edilebilmesi için, ortak miras bırakanın ölüm gününden sonra tüm mirasçılarının bir araya gelerek terekeyi kendi aralarında pay etmeleri, her bir mirasçının kendi payına düşeni aldıktan sonra terekedeki diğer miras haklarından vazgeçmesi gerekir. Ancak; her bir mirasçıya eşit yüz ölçümde ve eşit verimlilikte taşınmaz ya da ekonomik yönden aynı parasal değerde menkul mal isabet etmesinin paylaşmanın koşulu olmadığı gözetilmelidir.

(3402 s. Kadastro K. m. 11,15,25,26)

(1086 s. HUMK m.45) (mülga)
T.C.

YARGITAY

YEDİNCİ HUKUK DAİRESİ

E. 2011/2473

K. 2012/856

T. 16.02.2012


 • Olumsuz Dava Koşulu

 • Kesin Hüküm


ÖZET : Kural olarak kesin hüküm, kamu düzenine ilişkin, istek olmasa bile yargılamanın her aşamasında mahkemece re’sen gözetilmesi gerekli olumsuz dava koşullarındandır. Öte yandan aynı taşınmaz ya da taşınmazlarla ilgili olarak kesin hükmün varlığı halinde sonraki günlü uyuşmazlıkların önceki günlü kesin hükme göre çözümlenmesi zorunludur. Bu hukuksal olgu sağlıklı sonuca varmanın temel koşullarındandır.

(3402 s Kadastro K. m. 25,27)

(1086 s. HUMK m. 237) (mülga)

T.C.

YARGITAY

SEKİZİNCİ HUKUK DAİRESİ

E. 2010/6565

K. 2011/3187

T. 06.06.2011


 • Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği

 • Tapu İptali ve Tescil

 • Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesi

 • Temliki Tasarrufların Durdurulması


ÖZET : 3083 sayılı Kanun’un 13.maddesi, bu Yasa’nın uygulama alanında kalan yerlerle ilgili tapuya tescil işlemleri sonuçlanıncaya kadar özel kişilerle özel hukuk tüzel kişilerine ait arazinin mülkiyet ve zilyetliğinin devir ve temlik edilemeyeceğini düzenlemiş, kısıtlama süresini de beş yıl olarak belirlenmiştir. Beş yıllık süre içerisinde mahkemeler tarafından devir ve temliki gerektiren bir karar verilemez. Ancak bu hüküm; davacının TMK’nın 713/1 ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 14. Maddesine göre kadastrodan önceki sebeplere dayanarak taşınmaz üzerindeki zilyetlikten kaynaklanan ayni hakkının tanınmasını ve taşınmazın adına tapuya tescilini talep etmesini engelleyen bir hüküm değildir.

(4721 s. MK m. 713/2)

(3083 s. SAADK m. 13)

(3402 s. Kadastro K. m.14)
T.C.

YARGITAY

SEKİZİNCİ HUKUK DAİRESİ

E. 2010/6565

K. 2011/3187

T. 06.06.2011


 • Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği

 • Tapu İptali ve Tescil

 • Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesi

 • Temliki Tasarrufların Durdurulması


ÖZET : TMK’nın 35.maddesi “gaiplik kararı ile ölüme bağlı hakların gaibin ölümü ispatlanmış gibi kullanılacağı “ ve 713.maddesinin 2. Fıkrası “aynı koşullar altında, maliki tapu kütüğünden anlaşılamayan veya 20 yıl önce ölmüş ya da hakkında gaiplik kararı verilmiş kimse adına kayıtlı taşınmazın tamamını veya bölünmesinde sakınca olmayan parçasının zilyedi de, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir” amir hükmünü içermekte olup, Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamalarına göre gaiplik kararının kesinleşmesi tarihinden itibaren 20 yıldan fazla süre ile tasarruf edilmiş olması halinde taşınmaza ilişkin tapu kaydı hukuki değerini kaybedecektir. Gaiplik kararının kesinleştiği tarihten dava tarihine kadar 20 yıllık süre dolmadığından davacı lehine zilyetlikle kazanma koşullarının gerçekleşmediği dikkate alınarak davanın reddine karar verilmesi gerektiği gözetilmelidir.

(4721 s MK m. 35, 713)
T.C.

YARGITAY

DOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ

E. 2010/37435

K. 2012/12622

T. 12.04.2012


 • İhbar ve Kıdem Tazminatı

 • Devlet Memurlarının İkinci Görevde Çalışma Yasağı


ÖZET : Devlet memurları ikinci bir görevde çalışamayacaklarından, davacının B…. Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapmakta iken, aynı zamanda iş sözleşmesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde Vakıf Müdürü olarak çalışması yasal açıdan imkansızdır. Taraflar arasındaki sözleşme başlangıçtan itibaren kanuna aykırı olup, bu nedenle iş sözleşmesi sona erdirildiğinden, davacı, kıdem tazminatına ve ihbar tazminatına hak kazanamaz.
  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Sİgortaliliğin tespiTİ davasi ( İşe Giriş Bildirgesinin Kuruma Verilmiş Olmasının İşe Başlama Tarihinin Tespiti Açısından Yeterli Olmadığı İşe Giriş Bildirgesini Kuruma Veren İş Yerinin Kurum Dosyasından Bildirilen Adresinin Sağlıklı Biçimde Araştırılması Gereği ) iconSigortalı işe giriş bildirgesi ile genel sağlık sigortası giriş bildirgesinin

Sİgortaliliğin tespiTİ davasi ( İşe Giriş Bildirgesinin Kuruma Verilmiş Olmasının İşe Başlama Tarihinin Tespiti Açısından Yeterli Olmadığı İşe Giriş Bildirgesini Kuruma Veren İş Yerinin Kurum Dosyasından Bildirilen Adresinin Sağlıklı Biçimde Araştırılması Gereği ) icon2- gözlerin kapalıysa neylersin güzel tabloyu, duymuyorsa kulağın...

Sİgortaliliğin tespiTİ davasi ( İşe Giriş Bildirgesinin Kuruma Verilmiş Olmasının İşe Başlama Tarihinin Tespiti Açısından Yeterli Olmadığı İşe Giriş Bildirgesini Kuruma Veren İş Yerinin Kurum Dosyasından Bildirilen Adresinin Sağlıklı Biçimde Araştırılması Gereği ) iconÖnce seçeneklere bakın ve eğer seçenekler kısa ise tümcede eksik...

Sİgortaliliğin tespiTİ davasi ( İşe Giriş Bildirgesinin Kuruma Verilmiş Olmasının İşe Başlama Tarihinin Tespiti Açısından Yeterli Olmadığı İşe Giriş Bildirgesini Kuruma Veren İş Yerinin Kurum Dosyasından Bildirilen Adresinin Sağlıklı Biçimde Araştırılması Gereği ) iconBatı dillerinde cumhuriyetin karşılığı, ulusun kendisini yönelmesidir....

Sİgortaliliğin tespiTİ davasi ( İşe Giriş Bildirgesinin Kuruma Verilmiş Olmasının İşe Başlama Tarihinin Tespiti Açısından Yeterli Olmadığı İşe Giriş Bildirgesini Kuruma Veren İş Yerinin Kurum Dosyasından Bildirilen Adresinin Sağlıklı Biçimde Araştırılması Gereği ) iconBatı dillerinde cumhuriyetin karşılığı, ulusun kendisini yönelmesidir....

Sİgortaliliğin tespiTİ davasi ( İşe Giriş Bildirgesinin Kuruma Verilmiş Olmasının İşe Başlama Tarihinin Tespiti Açısından Yeterli Olmadığı İşe Giriş Bildirgesini Kuruma Veren İş Yerinin Kurum Dosyasından Bildirilen Adresinin Sağlıklı Biçimde Araştırılması Gereği ) iconB2B yani Business to Business veya işten işe tanımı kurum ve kuruluşlar...

Sİgortaliliğin tespiTİ davasi ( İşe Giriş Bildirgesinin Kuruma Verilmiş Olmasının İşe Başlama Tarihinin Tespiti Açısından Yeterli Olmadığı İşe Giriş Bildirgesini Kuruma Veren İş Yerinin Kurum Dosyasından Bildirilen Adresinin Sağlıklı Biçimde Araştırılması Gereği ) iconYurtiÇİnde iŞe yerleşTİrme hizmetleri hakkinda yönetmeliK

Sİgortaliliğin tespiTİ davasi ( İşe Giriş Bildirgesinin Kuruma Verilmiş Olmasının İşe Başlama Tarihinin Tespiti Açısından Yeterli Olmadığı İşe Giriş Bildirgesini Kuruma Veren İş Yerinin Kurum Dosyasından Bildirilen Adresinin Sağlıklı Biçimde Araştırılması Gereği ) iconYurtiÇİnde iŞe yerleşTİrme hizmetleri hakkinda yönetmeliK

Sİgortaliliğin tespiTİ davasi ( İşe Giriş Bildirgesinin Kuruma Verilmiş Olmasının İşe Başlama Tarihinin Tespiti Açısından Yeterli Olmadığı İşe Giriş Bildirgesini Kuruma Veren İş Yerinin Kurum Dosyasından Bildirilen Adresinin Sağlıklı Biçimde Araştırılması Gereği ) icon2016 yılında ise aşağıdaki gibi gerçekleşecektir

Sİgortaliliğin tespiTİ davasi ( İşe Giriş Bildirgesinin Kuruma Verilmiş Olmasının İşe Başlama Tarihinin Tespiti Açısından Yeterli Olmadığı İşe Giriş Bildirgesini Kuruma Veren İş Yerinin Kurum Dosyasından Bildirilen Adresinin Sağlıklı Biçimde Araştırılması Gereği ) iconBağışlamaktan daha büyük bir hediye ise olamaz


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com