Denetçİ raporu özeti


d.ogren-sen.com > Doğru > Raporu

DENETÇİ RAPORU ÖZETİ

.............................................. TİCARET A.Ş.
GENEL KURULU’NA
Ortaklığın

Unvanı


:Merkezi

:Sermayesi

:

Kayıtlı Sermaye : ........................... TL.

Çıkarılmış Sermaye : ........................... TL

Faaliyet Konusu

:

Vergi danışmanlığı ve vergi beyannamesinin hazırlanması faaliyetleri Bağımsız Denetim

Denetçi veya Denetçilerin adı ve görev süreleri, ortak veya şirketin personeli olup olmadıkları:

................................

........................... tarihinde ....... yıl için seçilmiştir

Ortak değildir, şirket personeli değildir.

Katılınan Yönetim Kurulu ve Yapılan Denetleme Kurulu Toplantıları Sayısı

:

3 kere Yönetim Kurulu toplantısına katılınmış, Yönetim Kurulu kararları incelenmiştir. 3 kere Denetleme toplantısı yapılmıştır.

Ortaklık hesapları, defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemenin kapsamı, hangi tarihlerde inceleme yapıldığı ve varılan sonuç

:

Kanuni defterler ve belgeler üzerinde üç ayda bir yapılan incelemelerde kayıtların belgelere ve muhasebe standartlarına uygun olduğu görülmüştür.

T.T.K. 353 ncü maddesinin 1. Fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince ortaklık veznesinde yapılan sayımların sayısı ve sonuçları

:

Bağlı işletmelerde yapılan kasa sayımları dışında merkez kasası beş kez sayılmış ve kasa mevcutlarının kayıtlara uygun olduğu görülmüştür.

T.T.K. 353 ncü maddesinin 1. Fıkrasının 4 numaralı bendi gereğince yapılan inceleme tarihleri ve sonuçları

:

Şirket kayıtları her ay incelenmiş ve bahis konusu kıymetlerin mevcudiyeti ve kayıtlara uygunluğu görülmüştür.

İntikal eden şikayet ve yolsuzluklar ve bunlar hakkında yapılan işlemler

:

Tarafıma intikal ettirilmiş şikayet ve yolsuzluk yoktur.


............................................................. A.Ş.’nin ..../...../...... – ..../..../....... dönemi hesap ve işlemlerini Türk Ticaret Kanunu, Ortaklığın Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemiş bulunmaktayım.

Görüşüme göre, içeriğini benimsediğim ekli ...../...../....... tarihi itibariyle düzenlenmiş Bilanço, ortaklığın anılan tarihteki mali durumunu; ..../..../....... – ...../..../...... dönemine ait Gelir Tablosu, anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmakta; kârın dağıtımı önerisi yasalara ve ortaklık esas sözleşmesine uygun bulunmaktadır.

Bilançonun ve gelir tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulu’nun aklanmasını oylarınıza arz ederim.

İstanbul, ...../...../........
Denetçi

...../...../......

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Denetçİ raporu özeti iconAli Çakmakci ymm-bağimsiz denetçİ

Denetçİ raporu özeti iconAçıklamalar ve Değişikliklerin Özeti 3

Denetçİ raporu özeti iconAçıklamalar ve Değişikliklerin Özeti 3

Denetçİ raporu özeti iconAçıklamalar ve Değişikliklerin Özeti 3

Denetçİ raporu özeti iconAym bireysel başvuru formu özeti

Denetçİ raporu özeti iconAnahatlarıyla islam ahlakı Mustafa Çağrıcı Kitap Özeti

Denetçİ raporu özeti iconYüksek Lisans Tezi /Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı

Denetçİ raporu özeti icon7. sinif yeni MÜfredata uygun konu özeti ÜNİte (TÜrk tariHİnde yolculuk böLÜM)

Denetçİ raporu özeti iconRaporu 2008

Denetçİ raporu özeti iconRaporu I. GİRİŞ


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com