A- aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına y harfi yazınız. 2’şer puan


d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar


Adı Soyadı :


Numarası :


Sosyaldeyince.com

özetler , oyunlar , videolar , testler , sunumlar , haritalar …
A- Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D , yanlış olanların başına Y harfi yazınız. 2’şer puan

( ) 1 Kasım 1922’de saltanat ile halifelik ayrılmış ve halifelik kaldırılmıştır.

( ) Medeni kanunla Türk kadını seçme ve seçilme hakkına kavuşmuştur.

( ) Atatürk’ün yazdığı en önemli eser “Nutuk” kitabıdır.

( ) Yeni alfabeyi halka öğretmek amacıyla Millet Mektepleri açılmıştır

( ) Türkiye, Lozan’da çözülemeyen Musul sorunu görüşmelerini daha sonra İtalya ile yapmıştır.

( ) Aşar vergisinin kaldırılması ile Avrupa ile ticari hayatta uyum sağlandı.

( ) Soyadı kanunu halkçılık ilkesi doğrultusunda yapılmıştır

( ) İlk siyasal partimiz Cumhuriyet Halk Fırkası’dır.

( ) Milli ekonomiyi kurmak amacıyla Alaşehir İktisat Kongresi düzenlendi

( ) İstanbul Üniversitesinin kurulması eğitim-kültür alanında yapılan bir inkılâptır
B- Verilen inkılapların hangi alanda olduğunu tablo üzerine X koyarak işaretleyiniz 1’er puan
Ekonomik

Siyasal

Sosyal

Soyadı kanunu


Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi


Aşar vergisinin kaldırılması


İş Bankasının kurulması


Saltanatın kaldırılması1-Atatürkçülük Nedir? Kısa bir tanım yapınız 5 p


2-Atatürk İlkeleri nelerdir? Adlarını yazınız. 6 p

TEST SORULARINI CEVAPLAYINIZ 4’er puan
1) Türk Dil Kurumu yabancı kelimelerin yerine halk arasında kullanılan Türkçe kelimelerin yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmıştır.
Bu durum Atatürk’ün aşağıdaki ilkelerinden öncelikle hangisi ile ilgilidir?
a) Laiklik b) Halkçılık
c) Milliyetçilik d) Devletçilik
2) 1930 kadına belediye seçimlerinde seçme seçilme

1933 muhtar seçme seçilme hakkı

1934 milletvekili seçme ve seçilme

Yukarıda kadınlara verilen bazı haklar sıralanmıştır ,bu hakların amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

a- Kadın erkek eşitliğini sağlamak b- Milli egemenliği sağlamak

c-Kadınları erkeklerden üstün hale getirmek d-Toplumsal bütünlüğü sağlamak
3) Mustafa Kemal’e karşı İzmir’de düzenlenmesi planlanan suikastın ortaya çıkması üzerine Mustafa Kemal; “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar payidar kalacaktır.” demiştir.

Buna göre;

1. Bazı çevreler, cumhuriyetin varlığını Atatürk’ün hayatı ile sınırlı görmüştür.

2. Atatürk’ün cumhuriyet ve inkılâpların yerleştiğine inancı tamdır.

3. İzmir’deki suikast girişiminde İngilizlerin rolü vardır.

yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız 1 B) 1 ve 2

C) 1 ve 3 D) 2ve 3

4) Atatürk, Nutuk adlı eserinde 1919’da Samsun’a çıkışından 1927 yılına kadar geçen dönemdeki olayları anlatmıştır.

Buna göre Nutuk ‘ta,

I-Milli Mücadele Dönemi’nde Türk halkının örgütlenmesi

II-Saltanatının kaldırılmasının gerekçeleri

III-Cumhuriyetin ilan edilmesi

Gelişmelerinden hangisi veya hangileriyle ilgili bilgilerin yer alması beklenir?

a) Yalnız I b) I ve II

c) I ve III d) I,II ve III
5) I. Halifeliğin kaldırılması

II. Yeni Türk harflerinin kabulü

III. Cumhuriyetin ilanı

IV. Soyadı Kanunu

Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) I , II, III, IV B) I, III, IV, II

C) III, I, II, IV D) III, I, IV, II

6) Atatürk inkılaplarını gerçekleştirirken Batılı ülkelerin sahip olduğu kurumları Türkiye’de de oluşturmaya çalışmıştır. Ancak bunu yaparken Batıyı ve Batılı kurumları taklit etmemiş,sadece örnek almıştır.Örnek aldığı kurumların Türk milletine uygun olmasına özen göstermiştir.

Buna göre Atatürk, inkılaplarını yaparken daha çok aşağıdakilerden hangisine önem vermiştir?

a) Akla ve mantığa uygun olmasına b) Halkın desteğini almış olmasına

c) Milli karaktere uygun olmasına d) Din ve vicdan özgürlüğü sağlamasına
7) Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı yazdıktan sonra marşın yeniden yazılması için gelen teklifler üzerine “Allah bu millete bir daha İstiklal marşı yazdırmasın” demiştir

Mehmet Akif bu sözü ile aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?

A)Bağımsızlık mücadelesinde büyük acılar çekildiğini

B) İstiklal marşını yazmanın kolay olmadığını

C) Milli marşın değiştirilmemesi gerektiğini

D) Bağımsız devletlerin İstiklal marşının olduğunu8- Buna göre Atatürk ilkelerinin;

I- Çağdaşlaşma

II- Milli kültürü geliştirme

III- Ülke sınırlarını genişletme

Hedeflerinden hangisi ya da hangilerini ön plana çıkardığı söylenemez?

a) Yalnız I b) I ve II

c) Yalnız III d) II ve III

9) I. Laikliğin kabul edilmesi

II. Halifeliğin kaldırılması

III.TBMM’nin açılması

IV. Medeni Kanunun kabul edilmesi

V. Saltanatın kaldırılması

Bu gelişmelerden hangileri ‘’Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur.’’ ilkesiyle doğrudan ilişkilidir?

A) I ve II B) II ve V

C) III ve IV D) III ve V

10) Aşağıdaki cümlelerden hangisi Atatürkçülük ile bağdaşmaz?

A) Kalkınmada aklın ve bilimin rehberliğine dayanma

B) Yönetimde milleti egemen kılma

C) Ekonomik kalkınmayı yabancı sermayeye bırakma

D) Ülkeyi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarma

11) - Çok partili hayat çalışmalarının başlatılması

- Demokratik çabalara herkesin katkıda bulunması

- Halk egemenliğinin önde tutulması

Yukarıda verilen gelişmelerin sağlanması aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin uygulanmasını zorunlu kılar?

a) Laiklik b) Devletçilik

c) Cumhuriyetçilik d) İnkılâpçılık

12) Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilk

yıllarında sağlık alanında yaşanan gelişmelerden

değildir? 2011 SBS

A) Hıfzıssıhha Enstitüsü’nün kurulması

B) Sanatoryum ve dispanserler açılması

C) Devlet Konservatuvarı’nın kurulması

D) Veremle Mücadele Cemiyeti’nin açılmasıAŞAĞIDA VERİLEN BİLGİLERİ EŞLEŞTİRİNİZ – 2’şer puan


1-Şeyh Sait isyanının çıkması
….

Türk milletinin çağdaş bir görünüme kavuşması

2-Türk Medeni Kanunun kabulü
….

Evlilik, boşanma, vb konuların düzenlenmesi

3-Cumhuriyetin ilanı
….

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılması

4-Kıyafet İnkılâbı
….

Çok partili rejim denemelerinin başarısız olması.

5-Menemen olayı
….

Halk egemenliğinin başlaması, halkın yönetimde söz sahibi olması

6-İlk anayasamızın adıdır.
….

Tevhid-i Tedrisat kanunu

7-Kabotaj Kanunu
….

Teşkilat-ı Esasiye

8-Eğitim öğretim kurumlarının birleştirilmesi için çıkarılmıştır.
….

Kendi liman ve kara sularımızı kullanma hakkısosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

A- aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına y harfi yazınız. 2’şer puan icon1. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “ d ” yanlış olanların...

A- aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına y harfi yazınız. 2’şer puan iconSinavi adı Soyadı: No: a- aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına...

A- aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına y harfi yazınız. 2’şer puan iconA. Doğru tümcelerin başına “D”, yanlış tümcelerin başına “Y” yazınız. (10x1= 10 puan )

A- aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına y harfi yazınız. 2’şer puan icon1. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın başına (D) yanlış olanın başına (Y)yazınız

A- aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına y harfi yazınız. 2’şer puan iconAşağıdaki doğru-yanlış sorularında parantez içine sizce doğru olanlara...

A- aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına y harfi yazınız. 2’şer puan iconA) Aşağıdaki ifadelerin başına doğru olanlar için ‘D’ yanlış olanlar...

A- aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına y harfi yazınız. 2’şer puan icon1 Bilimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış bir ifadedir? a

A- aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına y harfi yazınız. 2’şer puan iconD harfi altına rastlayan aralığı karalayınız. Sorunun cevabı sizin...

A- aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına y harfi yazınız. 2’şer puan iconHükümlerine uyacak şekilde arıcılık faaliyetinde bulunduğumu beyan...

A- aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına y harfi yazınız. 2’şer puan iconİnsanlığın en önemli ve vazgeçilmez gereksinimlerinden birisi enerjidir....


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com