Trabzon … İdare Mahkemesi’nin 2016 / … Esas, 00/ 00 / 2016 tarih ve 2016/ sayılı Davanın Reddi kararının incelenerek bozulmasina / kaldirilmasina ve 672 sayılı khk ile meslekten çıkartılmaya dair İŞlemiN İptaline karar verilmesi talebidir. TebliĞ tariHİ


sayfa1/3
d.ogren-sen.com > Doğru > Kararı
  1   2   3
ADLİ YARDIM TALEPLİDİR.

İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI TALEPLİDİR.

SAMSUN BÖLGE İDARE MAHKMESİ BAŞKANLIĞI’ NA

Sunulmak Üzere

TRABZON … İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’ NA
ESAS NO : 2016/ …

KARAR NO : 20167 …

KARAR T. : 00 /../ 2016İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN

DAVACI : …….. (T.C: …….)

ADRESİ : ?
DAVALI/LAR : .............
KONU : Trabzon … İdare Mahkemesi’nin 2016 / … Esas, 00/ 00 / 2016 tarih ve 2016/ …. Sayılı Davanın Reddi kararının incelenerek BOZULMASINA / KALDIRILMASINA ve 672 sayılı KHK ile meslekten çıkartılmaya dair İŞLEMİN İPTALİNE karar verilmesi talebidir.
TEBLİĞ TARİHİ : 00/ 00 /2016 ( İdare Mah. Kararının Tebliğ Tarihi )
I-) OLAYLAR :

1-) Ben .......... Üniversitesi .......... Fakültesi .......... Bölümünden .......... yılında mezun oldum. .......... yılından bu yana Devlet Memuru olarak .......... kadrosunda çalışmaktaydım. En son .......... İli ..........İlçesi’nde veya .......... (kurumunda) görev yapıyordum. (BURAYA KISACA ÖZGEÇMİŞ YAZILABİLİR)
2-) 15 Temmuz 2016 günü haince bir darbe girişiminde bulunulmuş, milletimizin ve hükümetimizin gayretleriyle bertaraf edilmiştir. Darbe girişimi neticesinde kamu düzeni ve güvenliğinin hızlı ve etkili bir şekilde tesis edilmesi için Anayasa’nın 120. Maddesi ile 25.10.1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunun 3. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, 20.07.2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde 21.07.2016 Perşembe günü saat 01:00’dan itibaren doksan (90) gün süreyle olağanüstü hal ilan edilmiştir.
3-) 1116 sayılı Ülke Genelinde Olağanüstü Hal İlanına Dair Karar, TBMM Genel Kurulu’nun 21.07.2016 tarihli 117. Birleşiminde onaylanmıştır. OHAL ilanıyla birlikte Bakanlar Kurulu KHK’lar yayımlamaya başlamıştır.
4-) Bu kapsamda; 01.09.2016 tarihli Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 15.08.2016 tarihli 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin “Kamu personeline ilişkin tedbirler” başlıklı 2. Maddesinde bir çok kamu personeli gibi bende kamu hizmetinden çıkarıldım. Söz konusu KHK’nin ekinde yer alan “..... nolu Liste”nin .... sayfasında ..... satırında, şahsımın da ismi yer almaktadır. Bu şekilde hakkımda memuriyetten çıkarma işlemi yapılmıştır.
5-) Memuriyetten çıkarılmama yönelik KHK ve Ekindeki listede ismimin yer alması işlemine karşı Trabzon .. İdare Mahkemesinin 2016/ … Esasına kayden İptal Davası açtım. Ancak Trabzon … İdare Mahkemesi 00/00/ 2016 tarih ve 2016/ …. Sayılı kararı ile İptal Davasını red etmiştir. Trabzon İdare Mahkemesi ilgili kararında 2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanunun 14/ 3-d ve 15/ 1- b maddeleri gereğince “ davacı hakkında idarece tesis edilmiş idari davaya konu olabilecek bir işlemin varlığından söz edilmesine olanak bulunmaması, ve davacı hakkında KHK dışında başka bir idari işlem de olmadığından ve mahkememizin KHK’nın hukuki denetini yapma yetkisi bulunmadığından açılan bu davanın incelenmesi olanağı bulunmadığı “ gerekçesi ile davanın incelenmeksizin reddine karar verilmiştir.
6-) İdare Mahkemesi tarafından verilen iş bu karar usul ve yasaya aykırı olup, İstinaf Kanun Yoluna başvurulması gerekmiştir. Mahkemece, aşağıda zikredilen ve resen gözetilecek nendeler ile, İdare Mahkemesi’nin “Davanın Reddine” dair kararının BOZULMASINA / KALDIRILMASINA ve 672 sayılı KHK ‘ nın 2. Maddesi ve Ekindeki İhraç listesinde ismimin yer alması İŞLEMİNİN İPTALİNE karar verilmesini talep ediyorum. Şöyle ki;

II-) 672 SAYILI KHK’NIN MEMURİYETTEN ÇIKARTMAYA DAİR HÜKÜMLERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ
7-) Mahkemece Davanın Reddi olarak “ davalı idarece tesis edilmiş idari davaya konu olabilecek bir işlemin olmaması ve KHK dışında bir işlem olmaması ve KHK’nın hukuki denetim yetkilerinin bulunmadığından bahisle “ reddine karar verilmiştir. Temel sorun OHAL / KHK’ sının memuriyetten çıkartmaya dair hükümlerinin bir işlem olup olmadığı ve iptal davası konusu olup olmayacağıdır. Bu sorunun çözümlenebilmesi içinde Bakanlar Kurulu tarafından çıkartılan 672 sayılı OHAL KHK’sına değinmekte ve hukuki olarak nitelendirmekte fayda vardır.
8-) Bilindiği üzere, Dava konusu işlem Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamesi adı altında düzenlenmiş ve Olağanüstü hükümlerine göre tesis edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın, şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması sebepleriyle olağanüstü hal ilânının düzenlendiği 120. maddesinde, Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddî belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması hallerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu’nun da görüşünü aldıktan sonra yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde, süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilân edebileceği, 121. maddesinde ise Anayasanın 119 ve 120. maddeleri uyarınca olağanüstü hal ilânına karar verilmesi durumunda, bu kararın Resmî Gazetede yayımlanacağı ve hemen Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin onayına sunulacağı, Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağırılacağı, Meclis’in, olağanüstü hal süresini değiştirebileceği, Bakanlar Kurulu’nun istemi üzerine, her defasında dört ayı geçmemek üzere, süreyi uzatabileceği veya olağanüstü hali kaldırabileceği, 119. madde uyarınca ilân edilen olağanüstü hallerde vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile olağanüstü hallerin her türü için ayrı ayrı geçerli olmak üzere, Anayasa’nın 15. maddesindeki ilkeler doğrultusunda temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya nasıl durdurulacağı, halin gerektirdiği tedbirlerin nasıl ve ne suretle alınacağı, kamu hizmeti görevlilerine ne gibi yetkiler verileceği, görevlilerin durumlarında ne gibi değişiklikler yapılacağı ve olağanüstü yönetim usulleri, Olağanüstü Hal Kanunu’nda düzenleneceği, olağanüstü hal süresince, Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nun, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, kanun hükmünde kararnameler çıkarabileceği, Bu kararnamelerin, Resmî Gazetede yayımlanacağı ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin onayına sunulacağı hükme bağlanmıştır.
9-) Dava konusu 672 sayılı KHK’da, 15.08.2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırılmıştır. Bu karar, 01 Eylül 2016 tarih ve Resmi Gazete’nin 29818 sayılı mükerrer sayısında yayımlanmıştır. Resmi Gazetede yayınlanan 672 sayılı KHK, Anayasanın 121 maddesi gereğince aynı gün TBMM onayına sunulması gerekir. TBMM tarafından ise 30 gün içerisinde Onaylanması, Red Edilmesi veya Düzeltilerek Onaylanması gerekir. 672 sayılı KHK 01 Eylül 2016 tarihinde TBMM’ne sunulmuştur. Ancak bu KHK Anayasa belirlenen 30 günlük süre geçtiği halde henüz TBMM’nin onaylanmamış, red edilmemiş veya düzeltilerek onaylanmamıştır. Halen TBMM Komisyonunda görüşülmeyi beklemektedir.

(Bknz: https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/khk_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=203972 )
10-) Olağanüstü hâl ve sıkıyönetim kanun hükmünde kararnamelerinin TBMM’ de onaylanmalarına ilişkin usul ve süre Anayasa’ da belirlenmemiştir. Anayasa’nın 121 maddesi Olağanüstü Hal Kanun Hükmündeki Kararnamelerin Meclisçe onaylanmasına ilişkin süre ve usulün içtüzükte belirleneceğini düzenlemesine yer vermiştir. Anayasanın bu atfı karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 128’inci maddesi; “Anayasanın 121 ve 122’nci maddeleri gereğince çıkarılan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan kanun hükmünde kararnameler, Anayasanın ve içtüzüğün kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi için koyduğu kurallara göre ancak, komisyonlarda ve Genel Kurulda diğer kanun hükmünde kararnamelerle, kanun tasarı ve tekliflerinden önce ivedilikle en geç otuz gün içinde görüşülür ve karara bağlanır. Komisyonlarda en geç yirmi gün içinde görüşmeleri tamamlanmayan kanun hükmünde kararnameler Meclis Başkanlığı’nca doğrudan doğruya Genel Kurul gündemine alınır”. Düzenlemesine yer vererek OHAL / KHK larının TBMM’de görüşülme süresini 30 gün ile sınırlamıştır.
11-) 672 sayılı KHK de Anayasanın 121 ve TBMM İç Tüzüğünün 128 maddelerine göre 30 gün içerisinde TBMM Genel Kurulunda görüşülmemiştir. Kabul, Ret ve Değiştirilerek Onay verilmemiştir. 30 gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından görüşülmeyen kanun hükmünde kararnamelerin ne olacağı ve hukuki durumuna ilişkin değişik görüşler mevcuttur.

Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu ; 30 gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından görüşülmeyen kanun hükmünde kararnamelerin kendiliğinden reddedilmiş sayılacaklarını savunmakta ve ileri sürmektedir. Yüzbaşıoğlu, 30 gün içinde kabul, ret ve değiştirilerek kabul edilmeyen KHK’ ların kendiliklerinden yürürlükten kalkacaklarını, yokluk ile malûl olacaklarını ve yokluklarının da her mahkeme tarafından saptanabileceğini iddia etmektedir. Necmi Yüzbaşıoğlu’na göre, “Sunulmalarından itibaren otuz gün içinde Meclis’ce görüşülmeyen KHK'ler otuz gün sonunda, tıpkı Meclise sunulmayan KHK'ler gibi ‘kendiliğinden yürürlükten kalkarlar’. 30 gün sonunda bu KHK'ler ‘yok’ sayılırlar ve yetkililerce uygulanmamaları gerekir. Uygulanmaları hâlinde, yoklukla malül bütün işlemlerde olduğu gibi, olağanüstü KHK'lerin ‘yokluğu’ ilgililerin başvurusu üzerine, herhangi bir mahkemede ‘tespit’ ettirilebilir “ görüşündedir.
12-) Süresi içerisinde TBMM de görüşülmeyen OHAL / KHK’ larının reddedilmiş sayılacakları görüşü de vardır. Erdoğan Teziç; bu kararnamelerin kendiliklerinden yürürlükten kalkacaklarını ileri sürmektedir. “Olağanüstü dönemde çıkarılan KHK'ler Meclise sunulmalarından başlayarak otuz gün içinde karara bağlanmamışlarsa kendiliklerinden yürürlükten kalkacakları sonucuna varmak gerekiyor. Aksi hâlde içtüzükteki görüşme ve karara varma ile ilgili sürelerin bir anlamı olmayacaktır. İçtüzükte öngörülen otuz

günlük sürenin tamamlanması ve bir karara ulaşılamaması hâlinde, olağanüstü hâl KHK'leri artık hukukî sonuçlar doğuramayacakları için ortadan kaldırılmaları konusunda ayrıca bir işlem yapılmasına da gerek yoktur” görüşündedir. ( Erdoğan Teziç Anayasa Hukuku )
13-) Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamesi otuz gün içinde TBMM’ce onaylanmazsa ne olacağı ilişkin mantıklı yaklaşım Prof. Dr. Burhan Kuzu ile Prof. Dr. Kemal Gözler’ e ait olduğu kabul etmek gerekir. Zira OHAL / KHK larının TBMM’de ne şekilde, ve hangi sürede onaylanacağı İçtüzükte ve Anayasada açıkça belirtilmemiştir. TBMM Onaylanmayan Ohal KHK’lerin “ İdari işlem “ olarak kaldıkları daha mantıklı ve kabul edilebilir bir görüştür. Nitekim Anayasa Komisyonu Eski Başkanı ve Anayasa Hukukçusu Burhan Kuzu; “Parlamentonun ret, kabul ve değiştirerek kabul kararlarını mutlaka açıkça bildirmesi gerekir. Belli bir zamanın geçmesiyle Meclisin tasdikine sunulmuş olan KHK’lerin otomatikman kabul veya reddedilmiş olacaklarını ileri sürmek isabetli olmaz. Parlamento susmak suretiyle veya zimnen bu konuda bir karar vermiş sayılmaz. Tasdik işlemi bilfiil gerçekleşmedikçe, KHK’ler idari işlem olarak kalırlar.” ( Burhan KUZU: Olağanüstü Hal Kavramı ve Türk Anayasa Hukukunda Olağanüstü Hal Rejimi 1993 – sayfa 262 )
13-) Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamesi otuz gün içinde TBMM’ce onaylanmazsa ne olacağı ilişkin Prof. Dr. Kemal Gözler ise; “ Türkiye Büyük Millet Meclisinin susmasına hiçbir anlam atfedilemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi belli bir konudaki iradesini açıkça belirtmelidir. Açıkça belirtmedikçe, iradesini zımnen belli bir yönde belirttiği varsayılamaz. Çünkü, hukukta kural olarak, susan veya hareketsiz kalan bir süjeye bir irade atfetmek, onun susma veya hareketsiz kalma ile de bir hukukî işlem yaptığını kabul etmek, kanunun öngördüğü istisnalar dışında, mümkün değildir. Biz de Burhan Kuzu gibi düşünüyoruz. Tasdik işlemi bilfiil gerçekleşmedikçe, KHK’ler idari işlem olarak kalırlar.” Görüşünü desteklemiştir. (Kemal Gözler, Kanun Hükmünde Kararnamelerin Hukuki Rejimi, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2000 sayfa 60 )
14-) Dava konusu işlem olan 672 sayılı KHK henüz TBMM Başkanlığı tarafından kabul, ret ve ya değiştirilerek kabul edilmemiştir. Gerek bazı görüşler gibi yürürlükten kalkacakları, gerek yokluk ile malul oldukları ve gerekse de idari işlem olarak kabul edilsin, Bakanlar Kurulu tarafından tesis edilmiş, Yasama Makamının onayından geçmemiş ve İdare tarafından yürütülen kesin bir işlem söz konusu olduğundan İdare Mahkemesi tarafından bu davanın görülmesi ve karara bağlanması gerekirken, idari işlem olmadığından bahisle reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
III- ) OHAL / KHK ADI ALTINDA YAPILAN GENEL DÜZENLEYİCİ İŞLEMİ NİTELENDİRMENİN MAHKEMENİN GÖREVİ OLDUĞU
15-) Dava konusu 672 sayılı KHK’nın bir Olağanüstü Hal Kanunun Hükmünde Karar olduğu ve bu ad altında yayınlandığı açıktır. Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamenin şartları tanımı ve sınırları ve neye ilişkin olacakları mevzuatta yer almaktadır. Buna göre; Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu’nun da görüşünü aldıktan sonra yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde, süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilân edebileceği, 121. maddesinde ise Anayasanın 119 ve 120. maddeleri uyarınca olağanüstü hal ilânına karar verilmesi durumunda, bu kararın Resmî Gazetede yayımlanacağı ve hemen Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin onayına sunulacağı düzenlenmiştir. Ayrıca Olağanüstü Hal Süresince de, Anayasanın 121’inci maddesinde “olağanüstü hâl süresince, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü hâlin gerekli kıldığı konularda kanun hükmünde kararnameler çıkarabileceği düzenlenmiştir.

16-) Ayrıca Olağanüstü Halin gerekli kıldığı konularda KHK çıkaracak olan Bakanlar Kurulunun, Olağanüstü Hal Kanunu’nun 4. maddesinde, olağanüstü hal süresince, Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nun, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda Anayasa’nın 91. maddesindeki kısıtlamalara ve usule bağlı olmaksızın, kanun hükmünde kararnameler çıkarabileceği belirtmiştir. 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunun 9 maddesince Olağanüstü Hal Konusunda alınacak tedbirler sayılmıştır. 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunun 9. Maddesine göre; ALINACAK TEDBİRLER” MADDE 9 - Tabii afet ve tehlikeli salgın hastalıklar sebebiyle olağanüstü hal ilanında, olağanüstü hal ilanını gerektiren hususlar gözönünde bulundurularak aşağıda yazılı tedbirler alınabilir:

a) Bölgenin belirli yerlerinde yerleşimi yasaklamak, belirli yerleşim yerlerine girişi ve buralardan çıkışı sınırlamak, belli yerleşim yerlerini boşaltmak veya başka yerlere nakletmek,

b) Resmi ve özel her derecedeki öğretim ve eğitim kurumlarında öğrenime ara vermek ve öğrenci yurtlarını süreli veya süresiz olarak kapatmak,

c) Gazino, lokanta, birahane, meyhane, lokal, taverna, diskotek, bar, dansing, sinema, tiyatro ve benzeri eğlence yerleri ile kulüp vesair oyun salonlarını, otel, motel, kamping, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerini denetlemek ve bunların açılma ve kapanma zamanını tayin etmek, sınırlamak, gerektiğinde kapatmak ve bu yerleri olağanüstü halin icaplarına göre kullanmak,

d) Bölgede olağanüstü hal hizmetlerin yürütülmesi ile görevli personelin yıllık izinlerini sınırlamak veya kaldırmak,

e) Bölge sınırları içerisindeki tüm haberleşme araç ve gereçlerinden yararlanmak ve gerektiğinde bu amaçla geçici olarak bunlara elkoymak,

f) Tehlike arz eden binaları yıkmak; sağlığı tehdit ettiği tespit olunan taşınır ve taşınmaz mallar ile sağlığa zararlı gıda maddelerini ve mahsullerini imha etmek,

g) Belli gıda maddeleri ile hayvan ve hayvan yemi ve hayvan ürünlerinin bölge dışına çıkarılmasını veya bölgeye sokulmalarını kontrol etmek, sınırlamak veya gerektiğinde yasaklamak,

h) Gerekli görülen zaruri ihtiyaç maddelerinin dağıtımını düzenlemek,

i) Halkın beslenmesi, ısınması, temizliği ve aydınlanması için gerekli gıda madde ve eşyalarla her türlü yakıtın, sağlığın korunmasında, tedavide ve tıpta kullanılan ilaç, kimyevi madde, alet ve diğer şeylerin, inşaat, sanayi, ulaşım ve tarımda kullanılan eşya ve maddelerin, kamu için gerekli diğer mal, eşya, araç, gereç ve her türlü maddelerin imali, satımı, dağıtımı, depolanması ve ticareti konularında gerekli tedbirleri almak, bu yerlere gerektiğinde elkoymak, kontrol etmek ve bu malları satıştan kaçınan, saklayan, kaçıran, fazla fiyatla satan, imalatını durduran veya yavaşlatanlar hakkında fiilin işleniş şekli veya niteliği de nazara alınarak işyeri bulunduğu mahal için hayati önem taşımadığı takdirde işyerini kapatmak,

j) Kara, deniz ve hava trafik düzenine ilişkin tedbirleri almak, ulaştırma araçlarının bölgeye giriş ve çıkışlarını kayıtlamak veya yasaklamak.

Olarak belirlenmiştir. Buna ek olarak yine 2935 sayılı yasanın 11 maddesi;

"Madde 11 – Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince olağanüstü hal ilanında; genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak, şiddet olaylarının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla 9 uncu maddede öngörülen tedbirlere ek olarak aşağıdaki tedbirler de alınabilir:

a) Sokağa çıkmayı sınırlamak veya yasaklamak,

b) Belli yerlerde veya belli saatlerde kişilerin dolaşmalarını ve toplanmalarını, araçların seyirlerini yasaklamak,

c) Kişilerin; üstünü, araçlarını, eşyalarını aratmak ve bulunacak suç eşyası ve delil niteliğinde olanlarına el koymak,

d) Olağanüstü hal ilan edilen bölge sakinleri ile bu bölgeye hariçten girecek kişiler için kimlik belirleyici belge taşıma mecburiyeti koymak,

e) Gazete, dergi, broşür, kitap, el ve duvar ilanı ve benzerlerinin basılmasını, çoğaltılmasını, yayımlanmasını ve dağıtılmasını, bunlardan olağanüstü hal bölgesi dışında basılmış veya çoğaltılmış olanların bölgeye sokulmasını ve dağıtılmasını yasaklamak veya izne bağlamak; basılması ve neşri yasaklanan kitap, dergi, gazete, broşür, afiş ve benzeri matbuayı toplatmak,
(Ek alt bent: 9/4/1990 - KHK - 413/1 md.; Mülga: 9/5/1990 - KHK - 424/12 md.)

f) Söz, yazı, resmi, film, plak, ses ve görüntü bantlarını ve sesle yapılan her türlü yayımı denetlemek, gerektiğinde kayıtlamak veya yasaklamak,

g) Hassasiyet taşıyan kamuya veya kişilere ait kuruluşlara ve bankalara, kendi iç güvenliklerini sağlamak için özel koruma tedbirleri aldırmak veya bunların artırılmasını istemek,
h) Her nevi sahne oyunlarını ve gösterilen filmleri denetlemek, gerektiğinde durdurmak veya yasaklamak,

i) Ruhsatlı da olsa her nevi silah ve mermilerin taşınmasını veya naklini yasaklamak,

j) Her türlü cephaneler, bombalar, tahrip maddeleri, patlayıcı maddeler, radyoaktif maddeler veya yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar veya diğer her türlü zehirler ve boğucu gazlar veya benzeri maddelerin bulundurulmasını, hazırlanmasını, yapılmasını veya naklini izne bağlamak veya yasaklamak ve bunlar ile bunların hazırlanmasına veya yapılmasına yarayan eşya, alet veya araçların teslimini istemek veya toplatmak,

k) Kamu düzeni veya kamu güvenini bozabileceği kanısını uyandıran kişi ve toplulukların bölgeye girişini yasaklamak, bölge dışına çıkarmak veya bölge içerisinde belirli yerlere girmesini veya yerleşmesini yasaklamak, (Ek alt bent: 9/4/1990 - KHK - 413/2 md.; Mülga: 9/5/1990 - KHK - 424/12 md.)

l) Bölge dahilinde güvenliklerinin sağlanması gerekli görülen tesis veya teşekküllerin bulunduğu alanlara giriş ve çıkışı düzenlemek, kayıtlamak veya yasaklamak,

m) Kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, ertelemek, izne bağlamak veya toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yer ve zamanı tayin, tespit ve tahsis etmek, izne bağladığı her türlü toplantıyı izletmek, gözetim altında tutmak veya gerekiyorsa dağıtmak,

n) (Ek: 14/11/1984 - 3076/1 md.) İşçinin isteği, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, sağlık sebepleri, normal emeklilik ve belirli süresinin bitişi nedeniyle hizmet aktinin sona ermesi veya feshi dışında kalan hallerde işçi çıkartmalarını işverenin de durumunu dikkate alarak üç aylık bir süreyi aşmamak kaydıyla izne bağlamak veya ertelemek,

o) (Ek: 14/11/1984 - 3076/1 md.) Dernek faaliyetlerini; her dernek hakkında ayrı karar almak ve üç ayı geçmemek kaydıyla durdurmak,

ö) (Ek: 14/11/1984 - 3076/1 md.; Değişik: 9/4/1990 - KHK -413/3 md.; Mülga: 9/5/1990 - 424/12 md.; Yeniden düzenleme: 9/5/1990 - KHK - 425/1 md.; İptal: Ana. Mah.nin 10/1/1991 tarih ve E.1990/25,K.1991/1 sayılı kararıyla.)

p) (Ek: 25/7/1986 - KHK - 259/2 md.; değiştirilerek kabul: 3/9/1986 - 3310/2 md.) Anayasanın 121 inci maddesine göre, olağanüstü halin ilanına veya devamına sebep olan hallerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları ve mücavir yurt bölgelerimiz üzerinde cereyan etmesi ve eylemcilerin eylemlerini müteakip komşu ülke topraklarına sığındıklarının tespit edilmesi durumunda, ilgili komşu ülke ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında varılacak mutabakat çerçevesinde, valinin talebi üzerine ilgili komutan, eylemcileri ele geçirmek veya tesirsiz hale getirmek maksadı ile, her defasında Genelkurmay Başkanlığı kanalı ile Hükümetin müsaadesi tahtında, ihtiyaca göre, Kara, Hava veya Deniz Kuvvetleri unsurları ile mahdut hedefli sınır ötesi harekat planlayıp icra etmek.” şeklinde sayılmıştır.
17-) Yani Anayasanın 121 maddesine göre Olağanüstü Hal ilan edilmesi halinde, yine 121 maddeye göre çıkartılacak olağanüstü hal kararnamelerinin olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunun 9 ve 11 maddelerinde sınırlı sayıda sayılan tedbirleri alabilecektir. Anayasanın 121. Maddesi ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunun 9 ve 11 maddelerinde sınırlı olarak sayılan tedbirlerin dışında Olağanüstü Hal Kararnamesi ile düzenleme yapılsa dahi bu düzenleme olağanüstü hal kanun hükmünde kararname sayılmayacaktır.
18-) Nitekim Anayasa Mahkemesi’nin 10.01.1991 tarih ve 1990/ 25 Esas ve 1991 / 1 sayılı kararına belirttiği üzere; Anayasa Mahkemesi Anayasa'ya uygunluk denetimi için önüne getirilen ve yasama veya yürütme organı tarafından yürürlüğe konulan düzenleyici işlemin hukuksal nitelemesini yapmak zorundadır. Çünkü, Anayasa Mahkemesi, denetlenmesi istenilen metine verilen adla kendisini bağlı sayamaz. Bu nedenle, Anayasa Mahkemesi "olağanüstü hal KHK'si" adı altında yapılan düzenlemelerin Anayasa'nın öngördüğü ve Anayasa'ya uygunluk denetimine bağlı tutmadığı gerçekten bir "olağanüstü hal KHK'si" niteliğinde olup olmadıklarını incelemek ve bu nitelikte görmediği düzenlemeler yönünden Anayasa'ya uygunluk denetimi yapmak zorundadır.” Aynen Anayasa Mahkemesi’nin kararında belirttiği gibi Mahkeme önüne gelen uyuşmazlıkta, uyuşmazlık konusu metne verilen adla bağlı değildir. Mahkeme önüne gelen uyuşmazlıkta hukuki metne ve uyuşmazlığa verilen adla bağlı olmayıp, uyuşmazlığın dayandığı metnin hukuksal nitelendirmesini yapması gerekir.
19-) Dava konusu işlem 01.09.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmış OHAL KHK adını almış olsa, yine Cumhurbaşkanlığı Başkanlığı’nda toplanan Bakanlar Kurulu bu Genel Düzenleyici işleme OHAL KHK adını verse de, mahkeme bu hukuksal nitelendirme ile bağlı kalmaksızın metni incelemeli hukuksal nitelendirmesini yapmalı davayı usulden red etmek yerine işlemin iptaline karar vermelidir. Hakim, önüne gelen uyuşmazlıkta tarafların nitelendirmeleri ile bağlı olmayıp, kendisi hukuki nitelendirmeyi yaparak hangi pozitif hukuk kuralının uygulanacağını saptamak zorundadır. Bu nedenler ile; Mahkemenin bu yönü değerlendirmeksizin doğrudan davayı red etmesi usul ve yasaya aykırı olup, Karar bu nedenle de Kaldırılmalıdır.
IV-) BAKANLAR KURULU ANAYASA VE YASALARIN KENDİSİNE VERMEDİĞİ BİR YETKİYİ KULLANMAK SURETİYLE İŞLEM TESİS ETMİTŞİR.
20-) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 2. Maddesi Türkiye Cumhuriyeti Devletinin niteliklerinden birinin de Hukuk Devleti olduğunu vurgulamaktadır. Anayasa Mahkemesi’ nin tanımına göre ( E.1999/42, K.2001/41 sayılı kararında da vurgulandığı üzere ) Hukuk Devleti; İnsan Haklarına Dayanan, İnsan Hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, Eylem ve işlemleri hukuka uygun olan, Her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasa'ya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, Hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan, Anayasa ve hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı sayan, Yargı denetimine açık, Yasaların üstünde, Yasa koyucunun da bozamayacağı, temel hukuk ilkeleri ve Anayasa'nın bulunduğunun bilincinde olan devlettir.
21-) Yine Anayasa’nın başlangıç hükümlerinde, “TÜRK MİLLETİ, EGEMENLİĞİNİ, ANAYASANIN KOYDUĞU ESASLARA GÖRE, YETKİLİ ORGANLARI ELİYLE KULLANIR. … HİÇBİR KİMSE VEYA ORGAN KAYNAĞINI ANAYASADAN ALMAYAN BİR DEVLET YETKİSİ KULLANAMAZ.( M. 6) Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez ( M. 7 ) Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, ANAYASAYA VE KANUNLARA UYGUN OLARAK KULLANILIR VE YERİNE GETİRİLİR. ( M. 8) Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. ( m. 9 ) düzenlemeleri ile kuvvetler ayrılığını açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur.
22-) Anayasa ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunun 4 maddesine göre; asıl olanın olağan hal olduğu, olağanüstü halin istisnai bir hal olduğu ve geçici olduğu, bu geçici durumdan olağan hale dönebilmek için halin gerektirdiği tedbirlerin Anayasa’nın 15. maddesi ile belirlenen ölçülere bağlı kalınarak alınabileceği, bu geçicilik ve sınırlılık içerisinde düzenlemelerin yapılacağı belirtilmiştir. Buna rağmen Dava konusu 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi çıkartan Cumhurbaşkanlığı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Öncelikle TBMM ait olan yasama yetkisini kullanmış ve mevcut bir çok yasa da değişiklik yapmıştır. Daha sonra KHK Kararnamenin ekine koyduğu memur listelerine Terör Örgütü iltisak ve irtibatı olduğu belirtilen kişileri eklemiş ve Mahkemelerin Yargı Yetkisini Kullanmıştır. Kısaca Cumhurbaşkanı Başkanlığı’nda toplanan Bakanlar Kurulu Demokrasinin olmazsa olması tüm kurumlar adına söz söylemiş ve hükümler tesis etmiştir. Bu surette Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerin sınırları ve düzenleme konularını aşarak Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararname vasfını kaybetmiştir.
  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Trabzon … İdare Mahkemesi’nin 2016 / … Esas, 00/ 00 / 2016 tarih ve 2016/ sayılı Davanın Reddi kararının incelenerek bozulmasina / kaldirilmasina ve 672 sayılı khk ile meslekten çıkartılmaya dair İŞlemiN İptaline karar verilmesi talebidir. TebliĞ tariHİ icon… Üniversitesi … Fakültesinin tarih ve sayılı Yönetim Kurulu kararına...

Trabzon … İdare Mahkemesi’nin 2016 / … Esas, 00/ 00 / 2016 tarih ve 2016/ sayılı Davanın Reddi kararının incelenerek bozulmasina / kaldirilmasina ve 672 sayılı khk ile meslekten çıkartılmaya dair İŞlemiN İptaline karar verilmesi talebidir. TebliĞ tariHİ icon3794 sayılı “Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına, Bankalar...

Trabzon … İdare Mahkemesi’nin 2016 / … Esas, 00/ 00 / 2016 tarih ve 2016/ sayılı Davanın Reddi kararının incelenerek bozulmasina / kaldirilmasina ve 672 sayılı khk ile meslekten çıkartılmaya dair İŞlemiN İptaline karar verilmesi talebidir. TebliĞ tariHİ iconDavaciya ve rilen diSİPLİn cezasinin yasal dayanağinin anayasaya...

Trabzon … İdare Mahkemesi’nin 2016 / … Esas, 00/ 00 / 2016 tarih ve 2016/ sayılı Davanın Reddi kararının incelenerek bozulmasina / kaldirilmasina ve 672 sayılı khk ile meslekten çıkartılmaya dair İŞlemiN İptaline karar verilmesi talebidir. TebliĞ tariHİ iconÖzel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde...

Trabzon … İdare Mahkemesi’nin 2016 / … Esas, 00/ 00 / 2016 tarih ve 2016/ sayılı Davanın Reddi kararının incelenerek bozulmasina / kaldirilmasina ve 672 sayılı khk ile meslekten çıkartılmaya dair İŞlemiN İptaline karar verilmesi talebidir. TebliĞ tariHİ iconSınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar 2016/8478 (18. 03. 2016 T. 29657 R. G.)

Trabzon … İdare Mahkemesi’nin 2016 / … Esas, 00/ 00 / 2016 tarih ve 2016/ sayılı Davanın Reddi kararının incelenerek bozulmasina / kaldirilmasina ve 672 sayılı khk ile meslekten çıkartılmaya dair İŞlemiN İptaline karar verilmesi talebidir. TebliĞ tariHİ icon6736 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına...

Trabzon … İdare Mahkemesi’nin 2016 / … Esas, 00/ 00 / 2016 tarih ve 2016/ sayılı Davanın Reddi kararının incelenerek bozulmasina / kaldirilmasina ve 672 sayılı khk ile meslekten çıkartılmaya dair İŞlemiN İptaline karar verilmesi talebidir. TebliĞ tariHİ icon23. 07. 2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliklerden önceki hali

Trabzon … İdare Mahkemesi’nin 2016 / … Esas, 00/ 00 / 2016 tarih ve 2016/ sayılı Davanın Reddi kararının incelenerek bozulmasina / kaldirilmasina ve 672 sayılı khk ile meslekten çıkartılmaya dair İŞlemiN İptaline karar verilmesi talebidir. TebliĞ tariHİ icon6502 sayili tüketiCİNİn korunmasi hakkinda kanunun 77 nci maddesine...

Trabzon … İdare Mahkemesi’nin 2016 / … Esas, 00/ 00 / 2016 tarih ve 2016/ sayılı Davanın Reddi kararının incelenerek bozulmasina / kaldirilmasina ve 672 sayılı khk ile meslekten çıkartılmaya dair İŞlemiN İptaline karar verilmesi talebidir. TebliĞ tariHİ icon2016/9567 sayili bkk iLE, Ötv kanununa ekli III sayili listeniN (A)...

Trabzon … İdare Mahkemesi’nin 2016 / … Esas, 00/ 00 / 2016 tarih ve 2016/ sayılı Davanın Reddi kararının incelenerek bozulmasina / kaldirilmasina ve 672 sayılı khk ile meslekten çıkartılmaya dair İŞlemiN İptaline karar verilmesi talebidir. TebliĞ tariHİ icon399 sayılı khk'nin (II) sayılı cetvelinde yer alan sözleşmeli personel...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com