2. araştirma, geliŞTİrme ve tasarim faaliyetleriNİN 5


sayfa1/16
d.ogren-sen.com > Doğru > Rekabet
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
AR-GE, YENİLİK VE TASARIM HARCAMALARI İNDİRİMİ VE DESTEKLENMESİ İLE TEKNOPARKLAR UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

RG

AKDENETİM |

[Belge alt konu başlığı]


1.ARGE, YENİLİK VE TASARIM HARCAMALARININ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILMASI HAKKINDA KARAR 3

1/8/2016 TARİHLİ VE 2016/9092 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR 4

2.ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN 5

DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA VE 5

DENETİM YÖNETMELİĞİ 5

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 5

Amaç 5

Kapsam 5

Dayanak 6

Tanımlar 6

Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetleri ile Tasarım Faaliyetlerine İlişkin Hususlar 8

Ar-Ge ve yenilik sayılmayan faaliyetler 8

Tasarım sayılmayan faaliyetler 8

Ar-Ge, yenilik ve tasarım harcamalarının kapsamı 9

İndirim, İstisna, Destek ve Teşvik Unsurları 10

Ar-Ge ve tasarım indirimi uygulama esasları 10

Ar-Ge ve tasarım indiriminin uygulamasında izlenecek yöntem 11

Gelir vergisi stopajı teşviki uygulaması 12

Sigorta primi desteği uygulaması 14

Damga vergisi istisnası uygulaması 16

Gümrük vergisi istisnası 17

Siparişe Dayalı Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetleri, Temel Bilimler Desteği, 17

Tasarım Tescil Desteği, Destek ve Teşvikin Kapsamı ve 17

Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmeleri 17

Siparişe dayalı Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri 17

Temel bilimler desteği 18

Tasarım tescil desteği 18

Destek ve teşvikin kapsamı 18

Öğretim elemanlarının görevlendirilmeleri 18

Değerlendirme ve Denetim Komisyonu, Ar-Ge Merkezleri ve Tasarım 19

Merkezlerine İlişkin Hususlar 19

Değerlendirme ve Denetim Komisyonu 19

Ar-Ge merkezleri ve tasarım merkezleri 20

Ar-Ge merkezi ve tasarım merkezlerinin başvuru, izleme ve denetimi 21

Ar-Ge merkezi ve tasarım merkezlerindeki değişiklikler ve mücbir sebepler 22

Tam zaman eşdeğer Ar-Ge veya tasarım personel sayısı hesabına ilişkin hususlar 22

Rekabet Öncesi İşbirliği Projelerine İlişkin Hususlar 23

Rekabet öncesi işbirliği projelerinin kapsamı 23

Rekabet öncesi işbirliği projelerinin başvuru şekli ve destek süresi 23

Rekabet öncesi işbirliği projelerinin izlenmesi ve destek ödemesi 24

Rekabet öncesi işbirliği projelerinin uygulama süreci 24

Teknogirişim Sermayesi Desteği, Teknoloji Merkezleri ve Ar-Ge, Yenilik ve 24

Tasarım Projelerine İlişkin Hususlar 24

Teknogirişim sermayesi desteği 24

Teknogirişim sermayesi desteği uygulaması 26

Teknoloji merkezleri (teknoloji merkezi işletmeleri) 26

Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri 27

Denetim 28

Çeşitli ve Son Hükümler 28

Nakit desteklerin izlenmesi 28

Şartların ihlali ve destek ve teşviklerin amacı dışında kullanılması 28

Komisyon üyeleri ve izleyici ödemeleri 29

Gizlilik 29

Düzenleme ve denetim yetkisi 29

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 29

Yürürlük 29

Yürütme 29

3.TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 30

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 30

Amaç ve kapsam 30

Dayanak 30

Tanımlar ve kısaltmalar 30

Bölge Başvurusuna ve Değerlendirmesine, Bölgenin İşletilmesine ve Bölgede Yapılacak 33

Faaliyetlere İlişkin Usul ve Esaslar 33

Kurucu heyetin oluşturulması 33

Yer seçimi 33

Araştırma-geliştirme, sanayi potansiyeli ve finansal yeterlilik 34

Bölge başvuruları 35

Değerlendirme Kurulunun oluşumu 36

Değerlendirme Kurulunun çalışma usul ve esasları 36

Bölge ilanı 37

Yönetici şirket kuruluşu ve esas sözleşme 37

Yönetici şirket genel müdürü 38

Yönetici şirket kurucuları 38

Yönetici şirketin görev ve sorumlulukları 38

Kuluçka firması, kuluçka merkezi ve kuluçka programı 42

Teknoloji transfer ofisi 43

Teknoloji iş birliği programları 43

Bölgede personel istihdamı 44

Bölgenin Planlanması ve Projelendirilmesi 44

Arazi temini 44

Bölge imar planları hazırlama esasları ve planların onaylanması 45

Bölge arazisinin kullanımı 46

Parselasyon planı, ifraz, tevhit ve onay 47

Yapı ruhsatı ve izinleri 47

Teknolojik ürünün yatırımı 47

Diğer hususlar 48

Destekler 48

Bölgelere kullandırılacak ödenek 48

Bakanlık bütçe ödeneğinin tespiti ve destek talebi 49

Destek talebinin değerlendirilmesi 50

Destek talebine esas hakediş raporlarının incelenmesi 50

Desteğin ödenmesi 51

Uygulama Projeleri ile İlgili Esaslar, Alt Yapı, Yönetici Şirketin Proje Sorumluluğu ve 52

Projelerin İncelenmesi 52

Uygulama projeleri ile ilgili esaslar 52

Alt yapı 52

Yönetici şirketin proje sorumluluğu 52

Projelerin incelenmesi 53

Muafiyet, İndirim ve İstisnalar, Bölgenin İzlenmesi ve Denetimi 53

Muafiyet, indirim ve istisnalar 53

Bakanlığın denetim yetkileri 56

Muafiyet, indirim ve istisnaların denetlenmesi 57

İhtisas teknoloji geliştirme bölgesi 57

Çeşitli ve Son Hükümler 57

Geçiş hükümleri 57

Uygulanmayacak hükümler 57

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 58

Yürürlük 58

Yürütme 58

4. AR-GE VEYA TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOPARKLARDA ÇALIŞANLARIN MERKEZ YADA BÖLGE DIŞINDAKİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÜCRETLERİNİN GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİ HAKKINDA KARAR 58

5. AR-GE MERKEZLERİNDE İSTİHDAM EDİLECEK AR-GE PERSONELİ SAYISININ TESPİTİ HAKKINDA KARAR 59

6. TASARIM FAALİYETİ ALANLARI HAKKINDA KARAR 60


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

2. araştirma, geliŞTİrme ve tasarim faaliyetleriNİN 5 iconAraştirma, geliŞTİrme ve tasarim faaliyetleriNİN

2. araştirma, geliŞTİrme ve tasarim faaliyetleriNİN 5 iconAraştirma, geliŞTİrme ve tasarim faaliyetleriNİn desteklenmesi hakkinda kanun

2. araştirma, geliŞTİrme ve tasarim faaliyetleriNİN 5 iconAraştirma, geliŞTİrme ve tasarim faaliyetleriNİn desteklenmesi hakkinda kanun

2. araştirma, geliŞTİrme ve tasarim faaliyetleriNİN 5 icon5 seri nolu 5746 sayili araştirma, geliŞTİrme ve tasarim faaliyetleriNİn...

2. araştirma, geliŞTİrme ve tasarim faaliyetleriNİN 5 icon4 seri nolu 5746 sayili araştirma, geliŞTİrme ve tasarim faaliyetleriNİn...

2. araştirma, geliŞTİrme ve tasarim faaliyetleriNİN 5 iconAraştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine...

2. araştirma, geliŞTİrme ve tasarim faaliyetleriNİN 5 icon5746 sayili araştirma ve geliŞTİrme faaliyetleriNİN

2. araştirma, geliŞTİrme ve tasarim faaliyetleriNİN 5 icon5746 sayili araştirma ve geliŞTİrme faaliyetleriNİN

2. araştirma, geliŞTİrme ve tasarim faaliyetleriNİN 5 iconAraştirma ve geliŞTİrme faaliyetleriNİn desteklenmesine iLİŞKİn uygulama ve denetim yönetmeliĞİ

2. araştirma, geliŞTİrme ve tasarim faaliyetleriNİN 5 icon5746 sayili araştirma ve geliŞTİrme faaliyetleriNİn desteklenmesi...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com