Sorulari aşağıdaki kavramları kısaca açıklayınız


sayfa1/4
d.ogren-sen.com > Doğru > Sorulari
  1   2   3   4
2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI – GÜZ DÖNEMİ / İKTİSADA GİRİŞ

ARA SINAV SORULARI


 1. Aşağıdaki kavramları kısaca açıklayınız:
          a. İhtiyaç        b. İktisat c. Tercih d. Üretim        e. Tüketim


2. Aşağıdaki cümlelerin doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz. Eğer yanlışsa doğrusunu yazınız:
        a. Bir malın fiyatının artması, diğer koşullar sabitken, mala olan talebi azaltır.

        b. Arz edilen mal miktarı, ilgili malın fiyatındaki değişimle ters orantılı, rakip malın malın fiyatındaki değişimle doğru orantılıdır.

        c. Talep teorisine göre malın fiyatı ve talep edilen miktar arasındaki ilişki, diğer malların dayanıklı veya dayanıksız tüketim malı olmasına göre farklılık gösterir.

        d. İktisadi analizde bütün değişkenlerin sabit tutulup, sadece bir değişkendeki farklılığın analiz edilmesi, tümdengelim hatası olarak adlandırılır.

        e. Üretim olanakları eğrisi, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, atıl tüketimin olmayacağı seviyeleri gösteren eğridir.


3. Üretim faktörlerini ve bu faktörlerin faaliyetleri sonucu elde ettikleri gelirleri karşılıklı olarak yazınız.


4. Talep kavramını açıklayınız, talep doğrusu (eğrisi) üzerinde hareket ile talep doğrusunun (eğrisinin) yer değiştirmesi arasında fark var mıdır, açıklayınız.

5. Üretim olanakları eğrisi, grafik ile gösterildiğinde eksenleri keser mi? Nedenleriyle açıklayınız.

6. İktisadi analizlerdeki başlıca
karar vericiler kimlerdir?

7. İktisadi analizlerdeki başlıca
hata türleri nelerdir, açıklayarak yazınız.

8. "
Ekonomik bağımsızlığı olmayan bir ülkenin siyasi bağımsızlığı da olamaz" sözünden ne anlaşılmalıdır?


2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI – GÜZ DÖNEMİ / İKTİSADA GİRİŞ

FİNAL SINAV SORULARI


 1. Aşağıdaki durumlarda ilgili malın fiyatında ve miktarında meydana gelen değişmeleri grafik çizerek açıklayınız:

  1. Malın arz doğrusu sabitken, tüketicilerin gelir seviyesinin artması

  2. Malın hem arz, hem de talep doğrusunun sağa kayması (arzdaki değişim daha fazla)

  3. Malın talep doğrusu sabitken, piyasaya yeni üretici firmaların girmesi
 1. Elma fiyatları 2 TL/kg iken, bir ailenin aylık elma talebi 100 kg.’dır. Bu ailenin aylık bütçesi ise 1500 TL’dir. Elma fiyatları 2,5 TL/kg olduğunda, elma talebi 50 kg.’a gerilemektedir. Bu durumda, ailenin elma talebinin fiyat esnekliği kaçtır. Çıkan sonucu yorumlayınız.
 1. Devletin fiyat kontrolü (devletin piyasaya müdahalesi) yöntemlerinden tavan fiyat uygulamasını ve bu uygulamanın sonuçlarını grafik çizerek açıklayınız.
 1. Bir firmanın maliyetleri (sabit ve değişken) kısa ve uzun dönem için nelerdir, açıklayarak ve örneklerle yazınız.
 1. Monopol piyasaları hakkında bilgi veriniz.
 1. Bir tüketicinin yanında 51 TL vardır ve tüketici, marketten A ve B mallarını satın alacaktır. A malının fiyatı 5TL, B malının fiyatı ise 2TL’dir. Bu bilgiler ışığında aşağıdaki tabloyu uygun şekilde doldurunuz ve tüketici dengesini sağlayan mal tüketimlerini belirtiniz. (Q=Miktar, TU=Toplam Fayda, MU=Marjinal Fayda)
Qa

TUa

MUa

………

Qb

TUb

MUb

……


1


501
60
2


802
50
3


1053
40
4


1254
30
5


1405
20
6


1506
10
7


1557
4
8


1558
2
9


1459
0


2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI – GÜZ DÖNEMİ / İKTİSADA GİRİŞ

ARA SINAV SORULARI


 1. Üretim olanakları eğrisi grafik ile gösterildiğinde eksenleri keser mi, nedenleriyle açıklayınız. 1. Talep kavramını açıklayınız, talep doğrusu (eğrisi) üzerinde hareket ile talep doğrusunun (eğrisinin) yer değiştirmesi arasında fark var mıdır, gerekçeleriyle açıklayınız.
 1. İktisat politikalarının temel hedeflerini açıklayarak yazınız.
 1. Ekonomideki temel karar vericileri ve başlıca piyasaları açıklayarak, birbirlerini ilişkilendiriniz.
 1. Tüketicilerin gelir seviyesindeki artışa ek olarak, firmaların üretim teknolojisindeki gelişme sayesinde üretim hacminin çok daha yüksek oranda artması sonucunda piyasadaki denge düzeyleri nasıl etkilenir, grafik çizerek açıklayınız.
 1. Ekonomideki temel üretim faktörleri (üretim kaynakları) nelerdir, elde ettikleri gelirler ile birlikte açıklayınız.
 1. İktisadi analizlerdeki başlıca hata türleri nelerdir, açıklayarak yazınız.


2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI – GÜZ DÖNEMİ / İKTİSADA GİRİŞ

FİNAL SINAV SORULARI


 1. Talep kavramını açıklayınız, talep doğrusu (eğrisi) üzerinde hareket ile talep doğrusunun (eğrisinin) yer değiştirmesi arasında fark var mıdır, gerekçeleriyle açıklayınız. 1. Tüketicilerin gelir seviyesindeki artışa ek olarak, firmaların üretim teknolojisindeki gelişme sayesinde üretim hacminin görece daha az oranda artması sonucunda piyasadaki denge düzeyleri nasıl etkilenir, grafik çizerek açıklayınız. 1. Herhangi bir ürünün moda olması sonucu tüketicilerin beklentilerindeki değişime karşılık; aynı ürünün maliyetlerindeki daha büyük çaplı bir artış yaşanması sonucunda piyasadaki denge düzeyi nasıl etkilenir, grafik çizerek açıklayınız. 1. Talebin fiyat esnekliğini belirleyen unsurlar nelerdir, açıklayarak yazınız. 1. İktisat Politikasının temel hedefleri nelerdir, açıklayarak yazınız. 1. 2011 yılında Ayşe Hanım’ın aylık geliri 800 TL düzeyinde iken, tanesi 5 TL’den her ay ortalama 10 adet DVD film almaktadır. Ayşe Hanım’ın geliri 1000 TL’ye çıkmış, DVD fiyatları 4 TL olmuştur. Aldığı DVD film sayısı ise 12’ye yükselmiştir. Buna göre DVD filmlerin fiyat esnekliğini hesaplayınız.
 1. Farksızlık eğrilerinin ve bütçe doğrusunun özellikleri nelerdir, şekil çizerek açıklayınız. Ordinal yaklaşıma göre tüketici dengesi nasıl oluşur, şekillerle gösteriniz. (Kayıtsızlık eğrisi, bütçe doğrusu ve tüketici dengesi için, ayrı ayrı, toplam 3 şekil çizilmesi gerekmektedir.)


2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI – GÜZ DÖNEMİ / İKTİSADA GİRİŞ

ARA SINAV SORULARI


 1. Tatmin edildiğinde mutluluk, tatmin edilmediğinde ise ızdırap veren duyguya ne isim verilir?

  1. Fayda b. İhtiyaç c.Tüketim d.Kıtlık
 1. Mal ve hizmetlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  1. Bir nesnenin mal olarak kabul edilmesi için, ona ihtiyaç duyulmasına gerek yoktur

  2. Herhangi bir unsurun mal/hizmet olarak değerlendirilmesi için fayda sağlamasına gerek yoktur

  3. İnsan ihtiyaçlarını doğrudan ya da dolaylı karşılayan her türlü şey mal/hizmet olarak nitelendirilir

  4. Malların bireyler tarafından kullanılabilir olmasına gerek yoktur.
 1. İnsan ihtiyaçlarını doğrudan ya da dolaylı bir şekilde karşılayabilen kıt mal ve hizmetlerin miktarını ve faydasını artırma işlemine ne isim verilir?

  1. Üretim b.Kıtlık c.Tüketim d.Fayda
 1. Tüketiciler açısından en düşük harcama ile en yüksek doyuma, üreticiler açısından ise en az maliyetle maksimum kara ulaşma kavramına ne isim verilir?

  1. Üretim b. Fayda c.Verimlilik d.Rasyonellik
 1. İktisattaki temel ekonomik problemlerin çözümünün merkezi otorite tarafından verildiği, üretim faktörlerinin mülkiyetinin ağırlıklı olarak devlette olduğu ekonomik sisteme ne isim verilir?

  1. Sosyalist Sistem b.Kapitalist Sistem c.Karma Ekonomik Sistem d.Piyasa Ekonomisi Sistemi
 1. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik bir düzendeki başlıca piyasalardan birisi değildir?

  1. Mal Piyasası b.Faktör Piyasası c.Sermaye Piyasası d.Dış Ticaret Piyasası
 1. Aşağıdaki unsurlardan hangisi talep doğrusunun yer değiştirmesine neden olmaz?

  1. Tüketicinin Gelir Düzeyi b.Mal ve Hizmetlerin Fiyatı c.Zevk ve İstekler

 1. Diğer Mal ve Hizmetlerin Fiyatları
 1. Türkiye’deki beyaz eşya sektörü üzerine inceleme yapan bir analist; çelik fiyatlarında yaşanan artışlar sonucu, beyaz eşya sektörüyle ilgili nasıl bir beklentiye girebilir?

  1. Beyaz eşya talebi yükselir b.Beyaz eşya talebi etkilenmez c.Beyaz eşya talebi düşer

 1. Aralarında ilişki yoktur
 1. Üretim faktörleri ve elde ettikleri gelirler hangi şıkta doğru eşleştirilmiştir?

  1. Emek – Faiz b. Doğal Kaynak – Rant c.Sermaye – Ücret d.Girişimci – Gelir
 1. Tüketicilerin gelir seviyesinin artması mal talebini nasıl etkiler?

  1. Normal mallar için talebi artırır b. Normal mallar için talebi azaltır

 1. Düşük mallar için talebi artırır d. Düşük veya normal mallarda talebi artırıcı etki yapar.
 1. Üretim olanakları (imkanları) eğrisini çizerek açıklayınız. (Tanımı, eğrinin üzerinde altında ya da dışında olma durumu, eğirinin sağa-sola yer değişmesi, vs..)
 1. Talep ve talep kanunu nedir, şekil çizerek açıklayınız; talep doğrusunun (eğrisinin) yer değişmesine yol açan unsurları açıklayınız.2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI – GÜZ DÖNEMİ / İKTİSADA GİRİŞ

FİNAL SINAV SORULARI
1.B 2.C 3.A 4.D 5.A

 1. Tatmin edildiğinde mutluluk, tatmin edilmediğinde ise ızdırap veren duyguya ne isim verilir?

  1. Fayda b.İhtiyaç c.Tüketim d.Kıtlık
 1. Mal ve hizmetlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  1. Bir nesnenin mal olarak kabul edilmesi için, ona ihtiyaç duyulmasına gerek yoktur

  2. Herhangi bir unsurun mal/hizmet olarak değerlendirilmesi için fayda sağlamasına gerek yoktur

  3. İnsan ihtiyaçlarını doğrudan ya da dolaylı karşılayan her türlü şey mal/hizmet olarak nitelendirilir

  4. Malların bireyler tarafından kullanılabilir olmasına gerek yoktur.
 1. Bir malın fiyatında ortaya çıkan değişiklik karşısında arz edilen miktardaki değişikliğin ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Talep Esnekliği b.Arz Esnekliği c.Gelir Esnekliği d.Çapraz Esneklik
 1. İktisattaki temel ekonomik problemlerin çözümünün piyasadaki oyuncular tarafından verildiği, üretim faktörlerinin mülkiyetinin ağırlıklı olarak özel sektörde olduğu ekonomik sisteme ne isim verilir?

  1. Sosyalist Sistem b.Kapitalist Sistem c.Karma Ekonomik Sistem d.Piyasa Ekonomisi Sistemi
 1. Aşağıdakilerden hangisi kayıtsızlık eğrilerinin özelliklerinden biri değildir?

  1. Negatif eğimlidir b. Birbirlerini kesebilirler c.Orjine göre dış bükeydirler

 1. Üstteki kayıtsızlık eğrisi, alttakine göre daha yüksek fayda sağlar  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Sorulari aşağıdaki kavramları kısaca açıklayınız iconVuk göre vergi kanunlarının uygulanması ve ispatı kısaca açıklayınız. ?

Sorulari aşağıdaki kavramları kısaca açıklayınız iconİşbu "Araç Kira Sözleşmesi" (Kısaca "Sözleşme") taraflar arasında...

Sorulari aşağıdaki kavramları kısaca açıklayınız iconSorulari cevaplamaya geçmeden önce kitapçIĞinizin doğru olduğunu...

Sorulari aşağıdaki kavramları kısaca açıklayınız iconSorulari cevaplamaya geçmeden önce kitapçIĞinizin doğru olduğunu...

Sorulari aşağıdaki kavramları kısaca açıklayınız iconSorulari cevaplamaya geçmeden önce kitapçIĞinizin doğru olduğunu...

Sorulari aşağıdaki kavramları kısaca açıklayınız iconSoruları hazırladıktan sonra soruları (bu dosya) e-posta ile adresine gönderiniz

Sorulari aşağıdaki kavramları kısaca açıklayınız iconYukarıdaki ifadelerin ölçme değerlendirme kavramları ile doğru eşleştirmesi...

Sorulari aşağıdaki kavramları kısaca açıklayınız iconKisaca resulullah (S. A. A)’İn hayati, faziletleri, Sİresi ve sözleri 4

Sorulari aşağıdaki kavramları kısaca açıklayınız iconEylül 2012 dus için online ortamda tartışılan ya da telefon, mail...

Sorulari aşağıdaki kavramları kısaca açıklayınız iconİhale mevzuatımızda iş artış sürecine ilişkin 3 temel düzenleme bulunmaktadır....


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com