Borsa istanbul a.Ş.’De iŞlem görme biLGİ formu


sayfa1/3
d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
  1   2   3
SERMAYE PİYASASI KURULU KAYDINDA BULUNAN
………………… A.Ş.
HİSSE SENETLERİNİN
BORSA İSTANBUL A.Ş.’DE İŞLEM GÖRME BİLGİ FORMU


.............................................. Anonim Şirketi’nden
Şirketimizin …….TL sermayesini temsil eden payları Sermaye Piyasası Kurulu kaydında bulunmaktadır. Ancak kayda alınma, ortaklığımızın ve paylarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez.
Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu’nun …… tarihli toplantısında, ortaklığımız paylarının halka arz edilmeksizin İkinci Ulusal Pazar’da işlem görmesine karar verilmiş olup paylarımız Borsa kotunda yer almamaktadır. Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu’nun işbu kararı ortaklığımızın ve payların Borsa veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22.08.2008 tarih ve 23/924 sayılı kararı uyarınca işbu “Borsa İstanbul A.Ş.’de İşlem Görme Bilgi Formu”nda yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmasından ihraççılar sorumludur. Ancak, kendilerinden beklenen özeni göstermeyen aracı kuruluşlara da zararın ihraççılara tazmin ettirilemeyen kısmı için müracaat edilebilir. Bağımsız denetim kuruluşları ise, denetledikleri finansal tablo ve raporlara ilişkin olarak hazırladıkları raporlardaki yanlış ve yanıltıcı bilgi ve kanaatler nedeniyle doğabilecek zararlardan hukuken sorumludur.
Borsa İstanbul A.Ş. işlem görme bilgi formu ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmasından aşağıda unvanları belirtilen kuruluşlar ile bu kuruluşları temsile yetkili kişiler sorumludur:

....................................
I. SERMAYE PİYASASI KURULU GÖRÜŞÜ:


II. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR:III. KAYDİLEŞTİRİLMEK ÜZERE MERKEZİ KAYIT KURULUŞUNA TESLİM EDİLMEYEN HİSSE SENETLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR
Resmi Gazete’nin 30.07.1981 tarih ve 17416 sayılı nüshasında yayımlanan 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6. Maddesinde;
GEÇİCİ MADDE 6 –  ( Ek: 15/12/1999 tarih ve 4487 sayılı Kanun md. 28 ile) Bu Kanunun 10/A maddesinin yürürlüğe girmesinden sonra, Kurulca aynı maddeye göre kaydı tutulması kararlaştırılan sermaye piyasası araçlarını temsilen senet çıkarılmaz. Ancak 10/A maddesinin yürürlüğe girmesini izleyen üçüncü yılın sonuna kadar yapılan ihraçlarda, hak sahipleri, ihraçcı kuruluşlardan senet bastırılmasını talep edebilirler. Bu taleplerin yerine getirilme süresi, yöntemi ve uygulama esasları Kurulca belirlenir.

Kurulca Kanunun 10/A maddesine göre kaydı tutulması kararlaştırılan ve Kanunun yürürlüğe girmesinden önce ya da bu maddenin birinci fıkrası uyarınca bastırılan sermaye piyasası araçlarının 10/A maddesinin yürürlüğe girmesini izleyen altıncı yılın sonuna kadar ihraçcı kuruluşlara, bunların yetkili kıldığı aracı kuruluşlara

veya sermaye piyasası araçlarının kaydını tutacak Merkezi Kayıt Kuruluşuna teslim edilmesi zorunludur. Bu suretle teslim alınan senetler, Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşunda toplanarak, iptal ve imha edilir, araçların temsil ettiği haklar Kanun hükümlerine göre Merkezi Kayıt Kuruluşunda kaydedilir.

(Değişik üçüncü fıkra: 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanun ile) İkinci fıkrada belirlenen sürenin sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları, bu tarihten sonra borsada işlem göremez, aracı kurumlarca alım satımına aracılık edilemez ve katılma belgelerinin geri alımı yapılamaz. Teslim edilerek kayden izlenmesine başlanmış olan sermaye piyasası araçlarını temsil eden senetler merasime gerek kalmaksızın hükümsüz hale gelir ve imha edilir.

(Ek: 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanun ile) Her bir sermaye piyasası aracı için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlemenin başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları pay ise, ihraççıya kanunen intikal eder. Bu durumda paydan doğmuş olan haklar, payların ihraççıya intikal tarihinde kendiliğinden sona ermiş sayılır. Söz konusu payların satışı, ihraççılarca üç ay içerisinde yapılır. Teslim edilmeyen diğer sermaye piyasası araçlarından doğan alacaklar, bu tarihte zamanaşımına uğrar.

Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında öngörülen süreler Bakanlar Kurulu Kararı ile bir katına kadar uzatılabilir.”
hükmü yer almaktadır.

IV. İLK İŞLEM SEANSINDA UYGULANACAK REFERANS FİYAT VE SERBEST FİYAT MARJI UYGULAMASI
Şirket paylarının Borsa’da işlem görmesi amacıyla, Kurul’un 17.07.2003 tarih ve 37/875 sayılı toplantısında belirlenen şartlara sahip …. A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporuyla tespit edilen … TL referans fiyatı ile ….A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporuyla tespit edilen … TL referans fiyat bilgi mahiyetinde ilan edilecek ve II. Ulusal Pazar’da işlemlerin başlayacağı ilk gün, ilk seans şirket payları serbest marj ile işlem görmeye başlayacak, işlem gerçekleşinceye kadar serbest marj uygulanacaktır. İlk işlemin oluştuğu seansı izleyen seans, gerçekleşen işlemlerin ağırlıklı ortalama fiyatı üzerinden baz fiyat ve fiyat marjları hesaplanacak ve uygulanacaktır. Bundan sonraki süreçte II. Ulusal Pazar’da uygulanan fiyat marjı ve işlem yöntemi ile işlemlere devam edilecektir.

Değerleme raporları ekte yer almaktadır.

İÇİNDEKİLER

KISALTMA VE TANIMLAR


  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Borsa istanbul a.Ş.’De iŞlem görme biLGİ formu iconAktif Bilgi İşlem San. Tic. Ltd.Şti

Borsa istanbul a.Ş.’De iŞlem görme biLGİ formu iconBİM : Bölge Bilgi İşlem Servis Müdürlüğü veya 6461 sayılı yasa kapsamınca...

Borsa istanbul a.Ş.’De iŞlem görme biLGİ formu iconDers biLGİ formu

Borsa istanbul a.Ş.’De iŞlem görme biLGİ formu iconBİLGİ edinme başvuru formu

Borsa istanbul a.Ş.’De iŞlem görme biLGİ formu iconBİLGİ edinme başvuru formu

Borsa istanbul a.Ş.’De iŞlem görme biLGİ formu iconKİŞİsel verilerin korunmasi kanunu biLGİ talep formu

Borsa istanbul a.Ş.’De iŞlem görme biLGİ formu iconIstanbul bilgi universitesi

Borsa istanbul a.Ş.’De iŞlem görme biLGİ formu iconRehberlik ve araştirma merkezi tarafindan bireysel incelenmesi İstenen...

Borsa istanbul a.Ş.’De iŞlem görme biLGİ formu iconİstanbul biLGİ ÜNİversitesi – lebib yalkin akademi

Borsa istanbul a.Ş.’De iŞlem görme biLGİ formu iconBorsa başkanliği duyurusu


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com