3-Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde paragrafın bölümleri doğru olarak verilmiştir?


sayfa1/3
d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
  1   2   3

TEÇ-SEN

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI MEMUR DENEME SINAVI-1-

KASIM-2015

AÇIKLAMALAR:

-sorular 5 seçenekten oluşmuştur.

-sorular konuların sırasına göre hazırlanmıştır.

-sorulardaki seçenekleri iyi okuyunuz bu sizlerin bilgilerinin artması için iyi bir yol olacaktır.

-kolay görünen soruları iyi düşünerek işaretleyiniz

-değildir deniler sorularda 4 doğru 1 yanlış olduğunu unutmayınız.şıklar arasındaki 4 doğruyu öğrenmeniz konuyu da öğrenmeniz anlamına gelir.erken pes etmeyiniz. Bu benim işim değil demeyiniz.

-bilmediğiniz /yabancısı olduğunuz sorular üzerinde kesinlikle fazla düşünmeyin.size en yakın cevap neyse onu işaretleyin.takılıp kalmayın.

-kafanızda yer edinmiş bilgilerin çoğu değişmiş olabilir bunlara kalmayınız.güncel olayları iyi takip ediniz.

-100 sorunun en az 70’ini doğru yanıtlamış olmanız gerekir.

SORULAR

S-1)aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmıştır?

a-Minareyi çalan kılıfını hazırlar

b-çirkef e taş atma,üstüne sıçrar.

c-sonunda kabak başına patladı

d-komşunun tavuğu komşuya kaz görünür

e-bugünkü işini yarına bırakma

2-Aşağıdakilerden hangisi soru cümlesidir?

a-Kendi bakışını yansıtankişi sanatçıdır

b-Mutfakta yiyecek bir şeyler var

c-O,çok düzenli ve çalışkan bir insandı

d-böyle de olmaz ki

e-iki üç milyonun lafı mı olur

3-Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde paragrafın bölümleri doğru olarak verilmiştir?

a-Giriş-ana düşünce-yardımcı düşünceler

b-Giriş-gelişme-sonuç

c-Giriş-gelişme

d-Yardımcı düşünceler-konu

e-Konu-giriş-sonuç

4-Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde sert sessizlerin yumuşaması(ünsüz değişimi) vardır?

a-kitaba baktı

b-sıyrıldı

c-atladı

d-burda

e-okudu

5-Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir?

a-Orman

b-Bilgisayar

c-Türkiye

d-Kapı kilidi

e-Taksi

6-Aşağıdakilerden hangisinde bileşik cümle kullanılmıştır?

a-Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.

b-Adnan nereye gitti?

c-En güzel yıllarım köyde geçti.

d-Beni en çok onlar ilgilendirmişti.

e-Yazın başı pişenin,kışın aşı pişer.

7-Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

a-Devlet malzemeofisi

b-Kendi Gök Kubbemiz

c-Kızı da geldi gelini de.

d-Demek ki

e-sen de mi geldin?

8-Ziraatçı sayar ( )yulaf( )( pancar( )

zerzevat ( )tütün( )

Yukarıdaki cümlede kullanılması gereken noktalama işaretleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

a-Ziraatçı sayar.Yulaf,pancar,zerzevat,tütün.

b-Ziraatçı sayar:yulaf,pancar,zerzevat,tütün…

c-Ziraatçı sayar yulaf,pancar,zerzevat,tütün.

Ziraatçı sayar yulaf,pancar,zerzevat,tütün.

d-Ziraatçı sayar yulaf pancar,zerzevat,tütün.

e-Ziraatçı sayar yulaf- pancar,zerzevat,tütün.

9-Aşağıdakilerden hangisi siyasi haklardan biridir?

a-Yaşam hakkı

b-Konut dokunulmazlığı

c-Dilekçe

d-Sendika kurma

e-Kamu hizmetlerine girme

10-insan Hakları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a-İnsan hakları düşüncesini “doğal haklar” altında ilk dile getiren John Locke’dur.

b-Magna Charta Libertatum ile İngiltere’de 1215 yılında kişisel haklar konusunda önemli bir adım atılmıştır.

c-1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi ilk siyasal örnektir.

d-Birleşmiş Milletler Teşkilatı 1946 yılında kurulmuştur.

e-Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 1953 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

11-Aşağıdaki hangi seçenekte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine(AHİM’e)başvurunun kabul edilebilirlik koşullarından/şartlarından biri değildir?

a-Başvuru yapmadan önce,hakkında başvuru yapılacak ülkedeki iç hukuk yolları tüketilmiş olmalıdır.

b-İç hukuk yolları tüketildiktensonra gerek yargısal gerekse idari kararın ilgililere bildirilmesinden itibaren 1 yıl içinde AHİM’e başvurulmalıdır.

c-Başvuruda b ulunanın kimliği belli ve dilekçe bizzat ilgili veya vekili tarafından imzalanmış olmalıdır.

d-Başvuru,daha önce AHİM’ce incelenmiş bir başvurunun aynısı olmamalıdır.

e-Aynı konuda daha önce başka bir uluslar arası kuruluşa başvurunun aynısı olmamalıdır.

12-Türkiye İnsan Hakları Kurumu kaç yılında kurulmuştur?

a-2010

b-2011

c-2012

d-2013

d-2014

13-Hangi seçenekte” yerel yönetimler “doğru olarak verilmiştir?

a-İl özel idareleri-köyler-kazalar

b-Köyler-kazalar-üniversiteler

c-Köyler-iller-ilçeler-

d-Belediyeler-köyler-kazalar

e-İl özel idareler-belediyeler-köyler

14-Aşağıdaki mahkemelerden hangisi yüksel mahkeme değildir?

a-Askeri Yargıtay

b-Sayıştay

c-Anayasa mahkemesi

d-Uyuşmazlık mahkemesi

e-Yargıtay

15-Merkez Teşkilatı ve Bakanlık Bağlı Kuruluşlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a-Şeflik ve memurluklar ilgili hizmet birimi veya kuruluşun teklifi üzerine bakanlık onayı ile kurulur.

b-Bakanlık merkez teşkilatının esas hizmet birimi şube müdürlüğüdür.

c-Görev ve hizmetin nitelik ve niceliğine göre en az dört şube müdürlüğü bulunmadıkça daire başkanlığı kurulmaz.

d-En üç daire başkanlığı bulunmadıkça genel müdürlük kurulamaz.

e-Genel müdürlük kurulması,kaldırılması,görev ,yetki ve sorumlulukları kanunla düzenlenir.

16-Encümen gündemi kim tarafından hazırlanır?

a-vali

b-Belediye başkanı

c-Vali Yardımcısı

d-İl özel idare genel sekreteri

e-İl milli Eğitim Müdürü

17-Aşağıdakilerden hangisi protokolün temel ilkelerinden biri değildir?

a-Saygı ve nezaket

b-Öncegelme

c-Temsil

d-Düzey eşitliği ve denklik

e-Örf ve adetler

18-Aşağıdakilerden hangisi protokol türlerinden biri değildir?

a-Saray protokolü

b-Diplomatik protokol

c-VİP Protokolü

d-Dayanışma protokolü

e-Spor protokolü

19-Aşağıdakilerden hangisi konuğa verilen önemlerden biri değildir?

a-Karşılama

b-Oturulan yer

c-Sunulan ikram

d-Uğurlama

e-Konaklama

20-Ziyaret ve görüşmelerle ilgili hangi bilgi yanlıştır?

a-Ziyaret zamanı bir iki gün önceden randevu alınmalıdır.

b-Öğleden önce 10.00-11.00,öğleden sonra 15.00-17.00 saatleri en uygun zamandır

c-Resmi ziyaretler en çok 2 saat olmalıdır

d-Erkek,bir bayanla tanıştırıldığında bayan elini uzatmadan erkek elini uzatamaz

e-Protokolde üst sağdadır.

21-Aşağıdaki Devletlerden hangisi 1.Dünya savaşında yer alan üçlü ittifak grubuna dahil değildir?

a-Fransa

b-Almanya

c-Bulgaristan

d-Avusturya-Macaristan

e-Osmanlı İmparatorluğu

22-Kurtuluş Savaşının gerekçesi,yöntemi ve amacı hangi genelge veya kongre ile açıklanmıştır?

a-Erzurum Kongresi

b-Amasya Genelgesi

c-Sivas Kongresi

d-Amasya Görüşmeleri

e-Misak-i Milli

23-İlk Türkiye Büyük Milet Meclisi Kaç yılında açılmıştır?

a-1918

b-1919

c-1920

d-1921

e-1923

24-Atatürk ilkelerinden hangisi “Halk egemenliğine dayalı,ekonomik açıdan gelişmiş ve tam bağımsız bir Türkiye’yi kurmak için zamanın gerektirdiği yenileşme ve değişmeleri sürekli olarak yapabilmek “ilkesinin temeledir?

a-Halkçılık

b-Milliyetçilik

c-Cumhuriyetçilik

d-Laiklik

e-Devrimcilik

25-Genel Kültür ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

a-Alp Er Tunga,Şu,Oğuz Kağan,bozkurt,Ergenekon,Türeyiş ve göç destanları Türk destanlarıdır.

B;Hazarlar,Türgişler,Karluklar,Kırgızlar,Sebirler,Uygurlar,Göktürkler,veAsya Hunları Orta Asya’da kurulan İslamiyet öncesi Türk Devletleridir.

c-Dicle üzerinde,Kral Kızı Barajı kurulmuştur.

d-Türkiye’nin en büyük adası Gökçe Ada’dır.

e-Dünya’nın en küçük çölü Sahra Çölü’dür.

26-Genel Kültür ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

a-2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Rusya’da düzenlenecektir.

b-Birleşmiş Milletler 1945 yılında kurulmuştur.

c-Uluslar arası Adalet Divanı Hollanda’nın Lahey kendindedir.

d-UNİCEF’in açılımı;BM Çocuklara Yardım Fonudur.

e-BRISC Ülkeleri: Brezilya,Rusya,Hindistan,Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti’dir.

27-Genel Kültürle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a-İstanbul Tarihi Yarım Adası,Kapadokya e Göreme Milli Parkı ,Divriği ulu camii ,Hattuşaş,Nemrut dağı,Pamukkale,Safranbolu,Selimiye camii,Çatalhöyük kalıntıları, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girmiştir.

b-Birleşmiş Milletler Örgütünün Yönetimi Washington’dur.

c-200 TL’nin üzerinde Yunus Emre’nin resmi vardır.

d-Nobel Ödülleri,matematik,tarih ve coğrafya dallarında verilmez.

e-Avrupa Birliği’nin Merkezi Brüksel’dir.

28-Genel Kültürle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a-Nato’nun Merkezi Brüksel’dir.

b-ABD Japonya,Almanya,İngiltere,Fransa,İtalya,kanada ve Rusya G8 ülkeleridir.

c-Türkiye’de bir bankanın kurulmasına en az altı üyenin olumlu oyuyla aldığı karara istinaden yapacağı öneri üzerine Başbakanlıkça izin verilir.

d-Türkiye D8 ülkeler birliğine dahildir.

e-Merkez Bankası Ulusal Kuruluşlardan biridir.

29-Genel Kültürle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a-Kutadgu Bilig,Divan-ı Lügati’t Türk,Atabet’l Hakayık ,Divan-ı Hikmet,Katab-ı Dede Korkut İslam etkisindeki Türk Edebiyatı ilk dönem eserleridir.

b-Karagöz,Ortaoyunu,ve Meddah ;geleneksel Türk Tiyatrosu çeşitleridir.

c-Tercüman-ı Ahval Türklerin çıkardığı ilk özel gazetedir.

d-Noktalama işaretlerini kullanan ilk yazar Ziya Paşa’dır.

e-Ömer Seyfettin,Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Reşat Nuri Güntekin, Millî Edebiyat Dönemi Sanatçılarıdır.

30-Genel Kültürle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a-Göçebe hayatı terk edip yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti Uygur Devletidir.

b-Toplucaİslamiyet’ikabul eden kavim Oğuzlardır.

c-İlkMüslüman Türk devleti Karamanlılardır.

d-Anadolu’da ilk medreseyi Danişmentler kurdu.

e-Kardeş katli ilk defa Yavuz Sultan Selim döneminde kanunlaştı.

31-Türkiye Devleti,ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.dili Türkçedir. Bayrağı,ekli kanununda belirtilen,beyaz ay yıldızlı al bayraktır.Milli marşı “İstiklal Marşı”dır.Başkenti Ankara’dır.

Yukarıda yer alan bilgiler Anayasamızın kaçıncı maddesinde yer alır?

a-1

b-2

c-3

d-4

e-5

32-T.C.Anayasası’na göre yakalanan kişi,tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç kaç saat içerisinde hakim önüne çıkarılır?

a-12

b-24

c-36

d-48

e-60

33-T.C.Anayasası’na göre grev ve lokavtın yasaklanabileceği veya ertelenebileceği haller aşağıdakilerden hangisiyle düzenlenir?

a-Bakanlar Kurulu Kararı

b-Kanun

c-Yüksek Hakem Kurulu Kararı

d-Tüzük

e-Valilik Kararı

34-Anayasamıza göre kaç yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma haklarına sahiptir?

a-18

b-20

c-22

d-24

e-25

35-Aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçilemez?

a-kısıtlılar

b-kamu hizmetinden yasaklılar

c-kaçakçılık yapanlar

d-terör eylemlerine katılanlar

e-24 yaşını dolduranlar

36-T.C.Anayasasına göre Cumhurbaşkanıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a-En fazla bir defa seçilebilir

b-TBMM üyeliği varsa sona erer

c-Türk milletinin birliğini temsil eder.

d-40 yaşını doldurmuş olması gerekir

e-Yüksek öğrenim görmüş olması gerekir

37-Anayasa Mahkemesi ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a-Anayasa Mahkemesi 17 üyeden kuruludur

b-Anayasa Mahkemesi üyeleri 10 yıl için seçilirler

c-Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile dört yıl için bir başkan ve iki başkanvekili seçilir

d-Anayasa Mahkemesi yüce divan sıfatıyla yargılama yapabilir

e-Anayasa Mahkemesi Anayasa değişikliklerini sadece şekil bakımından inceler ve denetler

38-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Temel İlkeler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a-sınıflandırma-kariyer-liyakat

b-sınıflandırma-kariyer-liyakat-sadakat

c-sadakat-likayat-sınıflandırma-

d-sınıflandırma-sadakat-davranış ve işbirliği

e-sınıflandırma-sadakat-kariyer

39-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memuru amirinden aldığı emri,Anayasa,kanun,tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse,aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

a-Yerine getirir fakat,bu aykırılığı o emri verene bildirir

b-Yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir.

c-Yerine getirmez ve bir üst makama bildirir

d-Yerine getirir

e-Yerine getirir fakat,yargıya başvurur.

40-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi,Devlet memurları içintesis edilen sınıflardan değildir?

a-Milli istihbarat teşkilatı

b-Avukatlık hizmetleri

d-Din hizmetleri

d-Genel idari hizmetler sınıfı

e-Hakimlik ve savcılık hizmetleri

41-657 sayılı Devlet Memurluğu Kanunu’na göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a-İstihmal ve istihlak kaçakçılığı devlet memuru olmaya engel teşkil etmez.

b-%5 oranında engelli çalıştırmak zorundadır

c-Atanmış olan devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az,iki yıldan çok olamaz

d-Adaylık eğitim devreleri: temel eğitim,hazırlayıcı eğitim ve staj dan oluşur.

e-Adaylık devresi içinde veya sonunda,ilişkileri kesilenler 3 yıl süre ile Devlet memurluğuna atanamazlar

42-657 Sayılı Devlet Memurluğu ile ilgili hangi bilgi yanlıştır?

a-Vali istisnai memurluktur

b-Yer değiştirme suretiyle aynı yerdeki görevlerine atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliği gününü izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.

c-Derece yükselmesinin usul ve şartları ile ilgili olarak ilgilinin en az 8 yıl fiilen çalışmış olması gerekir ki bir kademe alsın

d-Bir memur,en fazla iki kez memurluktan ayrılıp tekrar geri dönebilir

e-Memurlar,mezuniyetsiz veya Karumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevini kesintisiz 20 gün terk etmeleri halinde ,yazılı müracaat şartı aranmaksızın,çekilme isteğinde bulunmuş sayılır.
  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

3-Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde paragrafın bölümleri doğru olarak verilmiştir? icon2. Bilgisayar ortamında hazırlanan belgeleri kâğıda aktaran cihaz...

3-Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde paragrafın bölümleri doğru olarak verilmiştir? iconKişilerarası iletişimde kullanılan unsurlar aşağıdaki seçeneklerden...

3-Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde paragrafın bölümleri doğru olarak verilmiştir? icon1. Özel güvenlik görevlisi aşağıdaki yerlerden hangisinde silahlı olarak görev yapabilir ?

3-Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde paragrafın bölümleri doğru olarak verilmiştir? icon1 Özel güvenlik görevlisi aşağıdaki yerlerden hangisinde silahlı olarak görev yapabilir?

3-Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde paragrafın bölümleri doğru olarak verilmiştir? iconAşağıdakilerden hangisinde elektromanyetik spektrum kesimleri dalga...

3-Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde paragrafın bölümleri doğru olarak verilmiştir? icon1- osmanlı imp devlet karşısında bireylere bazı dönemlerde bir takım...

3-Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde paragrafın bölümleri doğru olarak verilmiştir? iconSon yıllarda kpss'de bu konuyla ilgili sorular, ağırlıklı olarak...

3-Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde paragrafın bölümleri doğru olarak verilmiştir? iconAşağıda çoktan seçmeli sorular verilmiştir. Sorulara ait seçeneklerden doğru olanı işaretleyiniz

3-Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde paragrafın bölümleri doğru olarak verilmiştir? iconAşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır? (ÖSs 1981)

3-Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde paragrafın bölümleri doğru olarak verilmiştir? iconAcı “ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır?


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com