1. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin koruyucu görevlerinden değildir?


sayfa1/2
d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
  1   2
53.ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORU VE CEVAPLARI

1. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin koruyucu görevlerinden değildir?

 1. Terkedilmiş veya bulunmuş eşyayı emanete almak

 2. Görev bölgesindeki kişi ve tesislerin güvenliğini sağlamak

 3. Suç işlenmesine engel olmak

 4. Sabotaj yapılabilecek yerleri kontrol etmek

 5. Suç teşkil edecek eşyaya el koymak

2. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin dikkat etmesi gereken hususlardandır?

 1. Tutum ve davranışlarına dikkat etmelidir

 2. Görev bölgesini çok iyi tanımalıdır

 3. Görev bölgesinin tamamını kontrol altında tutmalıdır

 4. Soğukkanlı ve sistemli olmalıdır.

 5. Hepsi

3. Kontrol noktası ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 1. Kontrol noktası tesisin çalışma saatleri göz önünde bulundurularak düzenlenmelidir

 2. Kontrol noktası içerisinde acil haberleşme sistemlerinin bulunması gerekli değildir

 3. Kapalı devre televizyon sistemi ile çevre, giriş ve koridorlar devamlı kontrol edilir

 4. Kontrol noktasında; kontrol noktası amiri, yönlendirici personel ve kontrol görevlileri bulunur

 5. Kontrol noktası amiri, kontrol noktasının usulüne uygun çalışıp çalışmadığını gözetler

4. Özel güvenlik görevlisi İrem, görev alanında önceden belirlenmiş bir güzergahta aynı noktalara caydırıcılık amaçlı rastgele günlük devriye görevi ifa etmektedir. Bu devriye yönetimine ne ad verilir?

 1. Dairesel devriye

 2. Planlı devriye

 3. Olağan devriye

 4. Olağanüstü devriye

 5. Hızlı devriye

5. Personelin, görevli olduğu yer ve zaman içerisinde, görevi ile ilgili öğrendiği bilgi, gözlemlediği davranış vb. durumları sorumlu olduğu ilgilileri bilgilendirmesi amacıyla hazırladığı yazıya …….. denir.

 1. Tutanak

 2. Rapor

 3. Görüş

 4. Sunum

 5. Delil

6. Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktası görevlisinin dikkat edeceği hususlar arasında yer almaz?

 1. Geç kalan ve acele eden şahıslara dikkat edilmelidir

 2. Hiçbir şahıs ve eşya kontrol edilmeden binaya ya da alana alınmamalıdır

 3. Kontrollerde tehlikeli olabilecek maddelere rastlanılması durumunda, bu maddeler tutanakla tespit edilerek şahısla birlikte genel kolluk kuvvetlerine teslim edilmelidir

 4. Ziyaretçi olarak gelen kişilerin izin verilmeyen alanlara girişi engellenmeli gerekirse yanına refakatçi verilmelidir

 5. Havaalanı kontrol noktalarında; özel statülü şahıslar kapsamında, silah taşıma yetkisine sahip personelden hiçbir suretle silahları alınmaz

7. Özel güvenlik görevlisi Yeliz, görev alanında meydana gelen bir olay ile ilgili eşkal tarifinde bulunacaktır. Aşağıdakilerden hangisi eşkal tarifinde diğerlerine göre önemli değildir?

 1. Konuşma bozuklukları

 2. Psikolojik durumu

 3. Cinsiyeti

 4. Boyu

 5. Saç rengi

8. Birbirini takip eden iki düdük sesi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

 1. Yoklama içindir

 2. Davete işarettir

 3. İmdat istenildiğini belirtir

 4. Vukuat yoktur

 5. Hepsi

9. I. Kolayca okunabilmeli, cümleler kısa ve öz olmalıdır.

II. Saat belirtilirken 24 saat esası kullanılmalıdır

III. İki kişi tarafından yazılmalıdır

IV. Kağıdın üst orta bölümüne RAPOR yazılarak başlanır

Rapor düzenlenirken yukarıda numaralandırılmış bilgilerden hangilerine dikkat edilmelidir?

 1. Hepsi

 2. Hiçbiri

 3. Sadece I, II

 4. I,II ve III

 5. I,II ve IV

10. Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerinden değildir?

 1. Başlık

 2. Giriş

 3. Gelişme

 4. Sonuç

 5. Yorum

11. Cop vuruş bölgeleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 1. Kalça ve baldırlar öncelikli bölgelerdendir

 2. Baş ve boyun kısmı ikinci derece bölgelerdendir

 3. Dirsek ve omuz ikinci derece bölgelerdendir

 4. Omurga ve böbrekler son olarak vuruş yapılabilecek bölgelerdendir

 5. Baş ve boyun son olarak vuruş yapılabilecek bölgelerdendir

12. Özel güvenlik görevlisi Filiz görev hitamı nöbetini devredecektir. Aşağıdaki tutanaklardan hangisini tutması gerekir?

 1. Tespit tutanağı

 2. Yer gösterme tutanağı

 3. Nöbet devir teslim tutanağı

 4. Müracaat tutanağı

 5. İhbar tutanağı

13. Arama konusunda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 1. Şüphelilerin yakalanması ve suç delillerini elde etmek için kişilerin üstleri, konutları, işyerleri ve benzeri yerlerde usulüne uygun olarak yapılan araştırmaya arama denir

 2. Şüphe altında bulunan şahısların yakalanması amacı ile arama yapılabilir

 3. Somut delillerin ortaya çıkarılması umulan durumlarda da arama yapılabilir

 4. Diplomatik dokunulmazlığı bulunanların araçları, eşyaları ve misyon binaları aranamaz

 5. Özel güvenlik görevlisi sadece kolluk kuvvetleriyle birlikte olduğunda arama yapabilir

14. Aşağıda belirtilenlerden hangisi arama hususunda özel hükümlere sahip değildir?

 1. Hakim ve savcılar

 2. Avukatlar

 3. Hamileler

 4. Milletvekilleri

 5. Noterler

15. Özel güvenlik görevlisi Önder, devriye görevini ifa etmek üzere görevi teslim almıştır. Aşağıdakilerden hangisi ögg’nin önleyici görevleri arasında yer almaz?

 1. Gördüğü aksaklıkları vatandaşlara veya işyeri sahiplerine bildirerek önlem alınmasını isteyebilir

 2. Devriye bölgesinin tamamını kontrol etmelidir

 3. Suç işlenmesi öncelikli olabilecek yerleri kontrol etmelidir

 4. Potansiyel suça meyilli kişilere karşı caydırıcı etki oluşturmalıdır

 5. Terkedilmiş veya bulunmuş eşyaları emanete almalıdır

16. Özel güvenlik görevlisi Sultan, çalıştığı kurumda meydana gelen bir silahla yaralama olayında aşağıdakilerden hangisini yapması doğru olmaz?

 1. Gerekli sağlık ve güvenlik birimlerini çağırmalıdır

 2. Delillerin kaybolmasını ve değiştirilmesini önlemelidir

 3. Olay yerinde bulunan diğer kişiler için muhtemel tehlikelere karşı koruyucu tedbirler almalıdır

 4. Olay yerine intikal eden güvenlik görevlerine tüm olay sözlü olarak aktarılmalı daha sonra tutanak tutulmalıdır

 5. Olay ile ilgili tutanak sadece kolluk birimlerine teslim edilmelidir

17. Olay yerinde sorumluluğu bulunan görevliler arasında değildir?

 1. Cumhuriyet Savcısı

 2. Hakim

 3. Kolluk görevlisi

 4. İlk Ekip

 5. Sağlık ekipleri

18. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde delillerin muhafazasını olumsuz etkileyen faktörler arasında yer almaz?

 1. Görevli olmayan personel

 2. Mağdur yakınları

 3. Uzman personel

 4. Hava şartları

 5. Hata yapan ilk ekip görevlileri

19. Posta ve kargoyla gelen bir paket ile ilgili aşağıdaki durumlardan hangisi bomba olabileceği emareleri içerisinde bulunur?

 1. Fazladan ip ve bant kullanılmış olması

 2. Zarfın yapışma yerlerinde bozulma

 3. Zarf dışında görünür tel veya ip

 4. Adres satırında sadece makam veya departman ismi olması

 5. Hepsi

20. Özel güvenlik görevlisinin bir şahsın şüpheli olduğuna karar vermesindeki en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Giyim tarzı

 2. Davranışları

 3. Saç şekli

 4. Saç rengi

 5. Aksesuarları

21. “Toplumun etkisinde kalan ve bazen de onu etkileyerek değiştiren birey davranışlarını inceleyen bilim” dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Toplum Psikoloji

 2. Tarih

 3. Yönetim Bilimi

 4. Antropoloji

 5. Sosyoloji


22. “İnsanların gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen hareketlerine” ne denir?

  1. Birey

  2. Uyarılma

  3. Davranış

  4. Tepki

  5. Organizma

23. “Bir kimseyi başkalarından ayıran ve onu kendisi yapan, duygu, düşünce, inanç gibi özelliklerinin bir bütünlük içerisinde süreklilik göstermesine” ne denir?

A) Algılama

B) Kişilik

C) Algıda seçicilik

D) Alışkanlık

E) Sosyal güdü

24. Aşağıdakilerden hangisi kalabalık türleri içerisinde yer alır?

A) Tesadüfî kalabalık

B) İlgiye dayanan kalabalık

C) Seyirci kalabalık

D) Saldırgan kalabalık

E) Hepsi

25. “Grupların özelliklerini, oluşmasını, gelişmesini ve gruplarla insanlar ve diğer gruplar arasındaki karşılıklı ilişkileri belirleyen bilgi dalı ve uzmanlık alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Psikoloji

B) Sosyoloji

C) Antropoloji

D) Grup dinamiği

E) Biyoloji

26. “Etkileşim halinde olan, ortak amaçları, ortak kuralları bulunan ve kendilerini mensubu olarak hissettikleri insanların oluşturduğu topluluklara” ne denir?

A) Kalabalık

B) Kamuoyu

C) Grup

D) Kitle

E) Seyirciler

27. “İnsanların içinde bulundukları toplumun dilini, gelenek ve göreneklerini, değerlerini, tutum ve davranışlarını benimseyerek o toplumun bir üyesi olmasına” ne denir?

A) İtaat

B) Sosyalleşme

C) Eğitim

D) Yönetim

E) Sosyal Psikoloji

28. Psikolojik açıdan, “Bir biri ile uyuşmayan iki veya daha fazla güdünün aynı anda bireyi etkilediği duruma” ne denir?

A) Çatışma

B) Refleks

C) Dürtü

D) Davranış

E) Motivasyon

29. “Birbirinden habersiz olarak düzensiz bir şekilde çok sayıda insanın amaçsız olarak tesadüfen geçici bir süre için bir araya gelmeleri ile ortaya çıkan insan yığınlarına” ne denir?

A) Kalabalık

B) Toplum

C) Grup

D) Taraftar

E) Toplumsal sınıf

30. Başlangıç ve bitiş yeri ve zamanı belli olan olaylara ne denir?

A) Psikolojik olay

B) Polisiye olay

C) Asayiş olayı

D) Toplumsal olay

E) Toplu olay

31. Koruma personeli için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

A) Görevinin gerektirdiği bedeni ve fikri yeteneğe sahip olmalı

B) Ani gelişen olaylar karşısında hızlı karar verebilmeli

C) Her türlü ortamda takım elbiseli ve kravatlı olmalı

D) İletişim becerisi yüksek olmalı

E) Silahlar konusunda uzman ve her türlü silahı kullanma becerisine sahip olmalı

32. Koruma amiri korunan kişinin neresinde bulunmalıdır?

A) Her türlü durumda sağında

B) Her türlü durumda solunda

C) Korunan kişinin önünde

D) Korunan kişinin arkasında

E) Silahı kullandığı eline göre bir adım arkada sağ veya solunda

33. Hangisi Yakın Koruma Ekibinde bulunması gereken unsurlardan değildir ?

A) Koruma Amiri

B) Bomba imha uzmanı

C) Ekip Amiri

D) Koruma Görevlileri

E) Sürücüler

34. Koruma faaliyetleri sırasında kalabalık yerlerde koruma çemberi ……………..,, açık alanlarda ise koruma çemberi ………….. .İfadesindeki boşluk olan bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Genişletilir – Daraltılır

B) Uygulanır – Uygulanmaz

C) Daraltılır – Genişletilir

D) Vardır – Yoktur

E) Hiçbiri

35. Aşağıdakilerden hangisi korunan kişinin araca binmesi esnasında alınacak pozisyon için yanlıştır?

A) Sürücü korunan kişinin kapısını açmalıdır

B) Araçla mümkün olduğu kadar binaya yaklaşılmalıdır

C) Koruma görevlileri araç etrafında koruma çemberi oluşturmalıdır

D) Aracın motoru çalışır vaziyette bulunmalıdır

E) Araç korunan kişiden önce binilecek yere getirilmelidir

36. Koruma görevlilerinin saldırı anında öncelikli görevi nedir?

A) Saldırganları yakalamak

B) Saldırıya hızla karşılık verip korunan kişiyi biran önce olay yerinden kaçırmak

C) Biran önce yardım çağırmak

D) Hızla bir araya gelerek çatışma pozisyonu almak

E) Hiçbiri

37. Aşağıdakilerden hangisi koruma görevlilerinin görevleri ile ilgili olarak bilmesi gereklidir?
A) Korunan kişinin günlük programı

B) Korunan kişinin varsa rahatsızlıkları ve kan grubu

C) Gidilecek yerin yol güzergahı

D) Gidilecek yerin iklim şartları

E) Hepsi

38. Öncü İstihbarat Çalışmasının amacı korunan kişinin in ………………. ve …………… üzerinde güvenli bir alan oluşturarak korunan kişiye yönelik ……………… ortadan kaldırmak veya …………….indirmektir.İfadesindeki boşluk olan bölümlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Ofisi / İkameti / Riski / Maksimuma

  1   2

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

1. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin koruyucu görevlerinden değildir? icon1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin koruyucu görevlerinden değildir?

1. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin koruyucu görevlerinden değildir? icon2 Aşağıdakilerden hangisi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görevlerinden biri değildir

1. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin koruyucu görevlerinden değildir? icon1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel özellikleri arasında yer almaz?

1. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin koruyucu görevlerinden değildir? icon1. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal çalışma ilişkilerinin tarafı değildir?

1. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin koruyucu görevlerinden değildir? iconAşağıdakilerden hangisi feed–back (yansıma)in özelliklerinden değildir?

1. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin koruyucu görevlerinden değildir? iconAşağıdakilerden hangisi ayak bakımındaki ilkelerden biri değildir?

1. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin koruyucu görevlerinden değildir? iconAşağıdakilerden hangisi ülkemizde yaygın olarak kullanılan devriyelerden değildir?

1. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin koruyucu görevlerinden değildir? icon1- aşağıdakilerden hangisi iletişimin beş temel öğesinden birisi değildir?

1. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin koruyucu görevlerinden değildir? icon3 Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan yazılı basılı araçlardan değildir

1. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin koruyucu görevlerinden değildir? icon1 Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasına göre Cumhuriyetin niteliklerinden biri değildir?


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com