Temsilciler Meclisi tarafından geçirilen “ 1963, Deniz Ticaret (Vergi Yükleme Hükümleri) Kanunu”, Anayasanın 52’nci Maddesi gereğince Cumhur Başkanı ve Cumhur


d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar

Temsilciler Meclisi tarafından geçirilen “ 1963, Deniz Ticaret (Vergi Yükleme Hükümleri) Kanunu”, Anayasanın 52’nci Maddesi gereğince Cumhur Başkanı ve Cumhur Başkan Muavini tarafından Resmi Gazete’de yayınlanmak sureti ile ilan olunur.


Sayı 47/1963
CUMHURİYET DAHİLİNDE KAYDEDİLMİŞ BELLİ GEMİLER

HUSUSUNDA VERGİ YÜKLENMESİ, BU GİBİ GEMİLERE

SAHİP OLAN VEYA ONLAR ÜZERİNDE BİR MENFAATI OLAN

ŞAHISLARA VERGİ YÜKLETMEDE VE DİĞER HUSUSLARDA

TANINAN İMTİYAZLAR VE BUNLARLA İLGİLİ DİĞER

HUSUSLAR HAKKINDA HÜKÜM KOYAN KANUN
( 53/1988 sayılı Yasa ile değiştirilmiş şekliyle )


MADDE DİZİNİ :
Madde 1. Kısa İsim

Madde 2. Tefsir

Madde 3. Gelir Vergisinden Muafiyet v.s.

Madde 4. Tonaj Vergisi – Cetvel

Madde 5. Mürettebat Mensupları Hususunda Senelik Resim

Madde 6. Nizamname


25 Haziran, 1963Temsilciler Meclisi aşağıda gösterilen Kanunu yapar :


Kısa İsim

1.

Bu Kanun, 1963, Deniz Ticaret (Vergi Yükleme Hükümleri) Kanunu olarak isimlendirilebilir.


Tefsir

45/1963


2.

(1)

Bu Kanunda, metin başka türlü gerektirmedikçe-

“kayıt şahadetnamesi”, bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gemisinin, 1963, Deniz Ticaret (Gemilerin Kaydı, Satış ve İpotekler) Kanunu hükümleri gereğince ısdar edilen kayıt şahadetnamesini ifade eder ;

“ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gemisi ”,1963, Deniz Ticaret (Gemilerin Kaydı, Satış ve İpotekler Kanunu gereğince Cumhuriyet dahilinde kaydedilebilen ve mezkur Kanun gereğince bilfiil kaydedilmiş olan bir gemiyi ifade eder ;

“ Sahip” bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gemisinde bir hisse sahibi olan şahsı ifade eder ;

“ şirket”, 1963, Deniz Ticaret (Gemilerin Kaydı, Satış ve İpotekler) Kanunun 5’inci maddesinin (b) ve (c) paragraflarınca bu tabire verilen manayı haizdir ;

“ Tonaj vergisi” , 4’üncü madde gereğince yükletilen vergiyi ifade eder ;48/1963

46/1963
(2)

Bu Kanunda başka türlü tarif edilmeyen tabirler, metin başka türlü gerektirmedikçe, 1963, Deniz Ticaret (Gemilerin Kaydı, Satış ve İpotekler) Kanunu ile 1963, Deniz Ticaret (Kaptan ve Gemiciler) Kanununda onlara verilen manayı haizdirler.


Gelir Vergisin-den Muafiyet v.s.


3.

Gelir Vergisi Kanunu veya onu tadil eden veya onun yerine konan başka her hangi bir kanun hükümlerine bakılmaksızın, bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gemisi sahibi tarafından, bu gibi bir geminin işletilmesinden elde edilen gelir hususunda bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on senelik bir süre için hiç bir vergi yükletilmez, tarh edilmez veya tahsil edilmez ve, sahibin bir şirket olması halinde, geminin işletilmesinden elde edilen kârdan veya şirketin bu gibi bir gemiden sağlanan kârdaki hissesinden bu gibi şirket hissedarlarına veya üyelerine ödenen temettü hisseleri hususunda hiç bir vergi tarh edilmez ve tahsil edilmez :

Ancak, Bakanlar Kurulu, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on senenin hitamından sonra, Cumhuriyet Resmi Gazetesinde yayınlanacak bir karar ile, mezkur muafiyeti, bahis konusu kararda gösterilebilecek ek bir süre için ve yine bahis konusu kararda gösterilebilecek kayıt ve şartlara tabi olmak üzere temdit edebilir.


Tonaj Vergisi Cetvel

3,53/1988

4.

(1)

Bu Kanunda “ tonaj vergisi” olarak anılan senelik bir vergi, Cetvelde gösterilen nispetlerde ve hükümlere uygun olarak, her hangi bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gemisi hususunda yükletilir, tarh edilir ve tahsil edilir :

Ancak, bir geminin, gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahilinde ve gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kendisi ile diplomatik münasebetler tesis etmiş olduğu her hangi bir memlekette her hangi bir sene içinde bir birini takip eden üç aydan fazla bir müddetle bağlanıp kalması halinde, gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ilgili liman makamından gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin o memleketteki konsolosluk memurundan veya, bu gibi bir konsolosluk memurunun olmaması halinde, ilgili memleketin ilgili liman makamından geminin bu şekilde bağlanıp kaldığı hususunda bir şahadetnamenin ibrazı üzerine, tonaj vergisi, geminin bu şekilde bağlanıp kaldığı müddet nispetinde azaltılır :

Ancak yine, bir geminin ilk defa olarak kaydedilmesi üzerine kayıt için ödenmesi icap eden tonaj vergisi, kaydın yapıldığı senenin sona ermemiş kısmı hususunda takdir edilir ve, tonaj vergisi ödenmedikçe, hiç bir kayıt şahadetnamesi ısdar edilmez.
(2)

Tonaj vergisi, Maliye Bakanlığının Gelir ve Vergi Dairesi tarafından yükletilir ve tarh olunur ve gemi sahibi veya Cumhuriyet dahilindeki vekili tarafından o Daireye senenin her altı ayından peşin olarak ödenir.


48/1977

(3)

Tonaj vergisi, tayin edilen zaman zarfında ödenmediği takdirde, Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası hükümleri gereğince tahsil edilir. (*)Mürette-bat Mensub-ları Hususun-da Senelik Resim

2,53/1988

5.

(1)

Bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gemisi mürettebatının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmayan her mensubu için ayda beş Amerikan Doları bir resim ödenir.
(2)

Bu gibi resim, tayin edilebilen tarihlerde ve tarzda, gemi sahibi veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahilindeki vekili tarafından ödenir.


48/1977
(3)

Vaktinde ödenmeyen bu gibi her hangi bir resim, vergi gibi, Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Kanunu hükümleri gereğince tahsil edilir. (*)


Nizam-name


6.

(1)

Bakanlar Kurulu, bu Kanun hükümlerinin daha iyi uygulanması için, Cumhuriyet Resmi Gazetesinde yayınlanacak Nizamname yapabilir.
(2)

1’inci fıkranın genelliğine halel gelmeksizin, bu gibi her hangi bir Nizamname, aşağıda gösterilen hususların hepsi veya her hangi biri hakkında hüküm koyabilir :-(a)

bu Kanun gereğince tayin edilmesi icap eden veya tayin edilmesine müsaade edilen her hangi bir şeyin tayini ;
(b)

Örnekler ve bu Kanun maksatları bakımından tutulacak olan defter ve diğer evrak,


CETVEL

(Madde 4 (1))

(a)

Bir geminin gros tonajının

2,000 tonu geçmemesi halinde.


Her gros ton için 0,50 Amerikan Doları


(b)

Bir geminin gros tonajının 2,000 tonu geçmesi fakat 4,000 tonu geçmemesi halinde.


İlk 2,000 gros ton için (a)’da gösterildiği gibi ve 2,000’i geçen her gros ton için 0,75 Amerikan Doları


(c)

Bir geminin gros tonajının 4,000 tonu geçmesi fakat 7,000 tonu geçmemesi halinde.


İlk 4,000 gros ton için yukarıda (b)’de gösterildiği gibi ve 4,000’i geçen her gros ton için, 7,000 tona kadar 1 Amerikan Doları

(d)

Bir geminin gros tonajının 7,000 tonu geçmesi fakat 10,000 tonu geçmemesi

halinde.

İlk 7,000 gros ton için yukarıda (c)’de gösterildiği gibi ve 7,000’i geçen her gros ton için, 10,000 tona kadar, 1,25 Amerikan Doları


(e)

Bir geminin gros tonajının10,000 tonu geçmesi halinde.


İlk 10,000 gros ton için yukarıda (d)’de gösterildiği gibi ve 10,000’i geçen her gros ton için 1,75 Amerikan Doları.

2.

Cetvelin 1’inci paragrafında “ gros tonaj veya gros tona “ yapılan her bir atıf, geminin kayıt şahadetnamesinde görünen tonaj veya tona yapılan bir atıf olarak yorumlanır.(*) Vergi Tahsil Yasanın yerini alan 48/77 sayılı Yasa konmuştur.
sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Temsilciler Meclisi tarafından geçirilen “ 1963, Deniz Ticaret (Vergi Yükleme Hükümleri) Kanunu”, Anayasanın 52’nci Maddesi gereğince Cumhur Başkanı ve Cumhur iconTemsilciler Meclisi tarafıdan geçirilen “ 1963, Deniz Ticaret (Gemilerin...

Temsilciler Meclisi tarafından geçirilen “ 1963, Deniz Ticaret (Vergi Yükleme Hükümleri) Kanunu”, Anayasanın 52’nci Maddesi gereğince Cumhur Başkanı ve Cumhur iconKıbrıs Türk Yönetimi Meclisi'nin 18 Haziran, 1971 tarihli oturumunda...

Temsilciler Meclisi tarafından geçirilen “ 1963, Deniz Ticaret (Vergi Yükleme Hükümleri) Kanunu”, Anayasanın 52’nci Maddesi gereğince Cumhur Başkanı ve Cumhur iconKıbrıs Türk Federe Meclisi'nin 20 Mayıs, 1977 tarihli birleşiminde...

Temsilciler Meclisi tarafından geçirilen “ 1963, Deniz Ticaret (Vergi Yükleme Hükümleri) Kanunu”, Anayasanın 52’nci Maddesi gereğince Cumhur Başkanı ve Cumhur icon213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 148, 149, Mükerrer 28 ve Mükerrer 257'nci maddesi. GİRİŞ

Temsilciler Meclisi tarafından geçirilen “ 1963, Deniz Ticaret (Vergi Yükleme Hükümleri) Kanunu”, Anayasanın 52’nci Maddesi gereğince Cumhur Başkanı ve Cumhur icon6736 sayılı “ Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin...

Temsilciler Meclisi tarafından geçirilen “ 1963, Deniz Ticaret (Vergi Yükleme Hükümleri) Kanunu”, Anayasanın 52’nci Maddesi gereğince Cumhur Başkanı ve Cumhur iconÖrnek 5 vergi usul kanunu’nun 122’NCİ maddesiNE

Temsilciler Meclisi tarafından geçirilen “ 1963, Deniz Ticaret (Vergi Yükleme Hükümleri) Kanunu”, Anayasanın 52’nci Maddesi gereğince Cumhur Başkanı ve Cumhur iconKonusu, mükellefi, matrahı, tarifesi ve oranı vergi kanunları ile...

Temsilciler Meclisi tarafından geçirilen “ 1963, Deniz Ticaret (Vergi Yükleme Hükümleri) Kanunu”, Anayasanın 52’nci Maddesi gereğince Cumhur Başkanı ve Cumhur icon4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 15 inci maddesi ve 3201...

Temsilciler Meclisi tarafından geçirilen “ 1963, Deniz Ticaret (Vergi Yükleme Hükümleri) Kanunu”, Anayasanın 52’nci Maddesi gereğince Cumhur Başkanı ve Cumhur iconTÜrk ticaret kanunu ve vergi kanunlari yöNÜnden birleşME, devir ve nev’İ değİŞTİrme iŞlemleri

Temsilciler Meclisi tarafından geçirilen “ 1963, Deniz Ticaret (Vergi Yükleme Hükümleri) Kanunu”, Anayasanın 52’nci Maddesi gereğince Cumhur Başkanı ve Cumhur iconKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 13 Ağustos, 1995...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com