Doğal uyarıcı ile koşullu uyarıcının birlikte verilişi beş değişik işlem yolu ile olabilir


sayfa3/4
d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
1   2   3   4

UYGULAMASI

Deneyler yapılır ve tartışma ortamı sağlanır.

Deney: Katıların genleşmesi;

Demir Halka ve Demir top. Isı kaynağı tutacak.

Oda sıcaklığında topumuz halkanın içinden rahatlıkla geçebilmektedir. Demir topumuzu bir miktar ısıtırsak. Neler gözlemleriz?

3. Aşama (Mücadele):

Öğrencilerin düşüncelerini sorguladığı karşılaştırdığı ve değiştirdiği aşamadır. Bu aşamada verilmek istenen kavram öğretmen tarafından verilir.

UYGULAMASI

Kısa tekrar aşaması;

Genleşmenin ne olduğunu kısaca tekrar edilir.

4.Aşama (Uygulama):

Yeni kazanılan bilginin başka durumlara öğrenciler tarafından uygulanması aşamasıdır. Bu problem çözme, konu hakkında kompozisyon yazma, günlük hayattaki olaylarla bağlantı kurma faaliyetlerinden yararlanarak yapılabilir. Bu aşamanın önemi yeni kavramların pekiştirilmesini amaçlamaktadır.

UYGULANMASI

Uygulama aşaması, Öğrencilerin konuyu günlük yaşama uygulamalarını sağlamak.

 1. Diş doldurmada kullanılan amalgam ile dişin çizgisel genleşme katsayısı niçin aynı olmalıdır. Aynı olmazsa ne olur?

 2. Tren raylarının perçinleri arasında boşluk bırakılı? Bunun sebebi ne olabilir?

 3. Beton kalıplar arasında bırakılan boşlukların sebebi nedir?

 4. İnce bir fincan mı yoksa kalın bir fincan mı içerisine sıcak bir şey koyulduğunda daha çabuk çatlar?

JEAN PİAGET

Çocuklar yalnızca kendi keşfettikleri şeyleri gerçek anlamda kavrayabilirler. Onlara bir şeyleri şipşak öğretmeye kalkıştığımızda, bunları kendilerinin yeniden keşfetmelerini engellemiş oluruz.

Piaget'e göre zihin bilgiyi islerken özümleme (assimilation), uyma (accommodation), dengeleme işlevlerini gerçekleştirmektedir.

Çevresiyle etkileşim içinde olan öğrenci bilişsel gelişim süreci içerisinde, zihninde kendi dünyasını kurar ve kişisel yaşantıları, bilgiyi algılama ve yorumlama sonucunda zihinsel yapısını inşa eder.

Bireyin bilişsel gelişimiyle çevresini ilişkilendirmiştir, dahası bilginin bu ilişkiden doğduğunu; bilginin bireyin kendisi tarafından bilinçli ve etkin bir şekilde oluşturulduğunu belirtmiştir.

Öğrenmenin temeli keşfetmektir.

Anlama, adım adım etkin bir katılım yoluyla oluşturulur.

Düşünce etkinlikten doğar; etkinlik içselleştirilir ya da zihne yerleştirilir ve düşünce gelişir.

Öğrenme sürecinde zihin her zaman aktif ve organize haldedir.

Sınıfta yapılan aktiviteler öğrenme açısından önemlidir.

Fen bilimlerine en büyük katkısı, öğrenme ortamında somut (concrete) materyalleri kullanma ve araştırmaya dayalı öğrenmeyi teşvik etmesidir.


BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME (BRUNER)

 • Öğrenmeyi, öğrenenin yeni fikirler oluşturduğu veya eski bilgilerine yeni kavramlar eklediği aktif bir süreç olarak görür.

 • Öğrenen; bilgi parçaları seçer, onları değişik durumlara transfer eder, hipotezler oluşturur, kararlar verir ve bütün bunları bir bilişsel yapı içine yerleştirir.

 • Bilişsel yapılar (şemalar, zihinsel modeller vs) kişinin tecrübelerine anlam kazandırır ve onları düzenlerler. Bu şekilde kişi bilgisini geliştirmiş olur.


Bruner’in öğrenme teorisinin dört ana direği:

-Öğrencinin öğrenmeye hazır olmalıdır.

-Yapılandırılmış ve öğrencinin kolayca alabileceği (öğreneceği) bilgiler verilmelidir.

-Öğretilecek konular, öğrencilerin seviyesine göre yapılandırılmalıdır. Öğrenmeyi zorlaştırmamak gerekir. Öğrenilecek malzemenin etkili bir şekilde ardışık olarak sunulmalıdır.

-Öğrenmede pekiştireçler kullanılmalıdır.
Buluş Yoluyla Öğretme Temel Özellikleri

1) Bilgi hazır olarak verilmez, öğrencinin araştırıp bulması hedeflenir.

2) Öğrenilen bilgiler yeni durumlara transfer edilebilir.

3) Tüme varım yolu izlenir.

4) Zaman alıcıdır.

5) Üst düzey düşünme becerilerini geliştirmede etkilidir.

6) Öğrencilerin problem çözme yeteneğine dayanır.

7) Öğretmen, öğretime dikkat çekecek bir problemle başlar, çözüme götürücü örnekler verir,hedef dışı etkinliklerde öğrenciyi uyarır.

8) Öğretmen önbilgileri verir. Öğrenci kavram ve genellemelere kendi ulaşır.
Yapılandırılmamış Buluş : planlanmamış, doğal bir ortamda kavramları, ilkeleri, bir problemin çözümünü bireyin kendi kendine bulmasıdır.

Yapılandırılmış Buluş: Öğretmen kazandırılacak hedef ve davranışları belirler.

Sorular sorarak öğrencilerin ellerindeki verileri analiz etmelerine ve sonuca ulaşmalarına yardım eder.

Öğrencilere ilk anda şaşırtıcı gelen ve onları düşünmeye sevk eden sorular sorulur.
Buluş Yoluyla Öğretim Yaklaşımının Üstün Yönleri

1- Öğrencilerin bilimsel düşünme becerileri gelişir.

2- Öğrenciler problem çözme becerileri gelişir.

3- Öğrencilerin etkili ve kalıcı öğrenmesi sağlanır.
Buluş Yoluyla Öğretme Yaklaşımının Yetersiz Yönleri

1- Dersi planlama daha çok zaman alır.

2- Uygun örneklerin seçimi için daha çok araştırma gerekir.

3- Öğretmen dersi iyi organize edemezse öğrencilerde yanlış ve eksik öğrenmeler oluşur.

4- Kalabalık sınıflarda uygulanması zorlaşır.
ANLAMLI ÖĞRENME

Ausubel’in “anlamlı öğrenme” (meaningfull learning) teorisi, bilgilerin öğrenciye sunularak kazandırılmasıdır.
Anlamlı Öğrenmenin Başlaması İçin:

1- Öğrenilecek bilgiler kendi içinde bir bütünlük ve anlamlılık taşımalı;

2- Anlamlı öğrenme için öğrencide olumlu yönde hazırlık olmalıdır.
Hazırlanmış Bilgilerin Öğrencilere Sunularak Öğrenilmesinde şu hususlar yer alır:

1- Anlamlı öğrenmede; öğretmenin konuyu açıklaması yanında öğrencinin ilgili konuda düşüncelerini, takıldığı noktaları, yeni bilgiler arasındaki ilişkileri ve sonuçları ortaya çıkarması istenir.

2- Ağırlık anlatım ve konuşmadadır, fakat bol örnek kullanılmalıdır.

3- Tümdengelim düşünme yolu kullanılır. Genel ilke ve kavramlar önce, ayrıntılar bunlara bağlı olarak açıklanır veya gruplanır.

4- Mantıklı bir süre içinde gerçekleşir. Açıklanacak konu, bütünlük içinde ve konuyu oluşturan unsurların birbirileriyle ilişkileri görülecek şekilde sıralanmalı ve işlenmelidir.
Anlamlı Öğrenme: Verilmek istenen bilginin tıpkısı gibi değil, yeni bilginin zihinsel yapıda isimlendirilmesidir. Zihindeki yapıyı oluşturmak için isteyerek yapılan bir çabadır. Öğrenme cisim ve olaylar ile doğrudan deneyimle gerçekleşir. Önceki bilgi ile yenisi arasında etkili bağ kurmadır.

Ezbere Öğrenme: Verilmek istenen bilginin tıpkısı kazandırılır; yeni bilgi zihin yapısında isimlendirilmez. Zihinde var olan bilgi ile yenisi arasında istekli bir çaba yoktur. Öğrenme cisim ve olaylar ile doğrudan deneyim sonucunda gerçekleşmez. Önceki bilgiler ile yenisi arasında etkili bir bağ kurulamaz.
GAGNE

Öğrenme, insanın beyninde gerçekleşir. Öğrenmede iç faktörler de dış faktörler kadar önemlidir.

İç faktörler:

-Daha önce öğrenilmiş olan bilgiler,

-Zihinsel beceriler

-Bilişsel stratejiler

-Duyuşsal özellikler
Gagne, beş ana öğrenme kategorisi (öğrenme ürünü) belirlemiştir:

Sözel bilgiler: İsimler, kavramlar, özellikler, fonksiyonlar vs.

Zihinsel (entelektüel) beceriler

Bilişsel stratejiler: Her bireyin öğrenirken, hatırlarken, problem çözerken kullandığı kendine has yöntemler.

Psikomotor beceriler: Ayakkabı bağlama, bisiklete binme, araba kullanma, ev aletlerini kullanma. Gerekli bilgi ve bedensel olgunluk şarttır.

Tutumlar: Olaylara, kişilere, nesnelere karşı vaziyet alış.
Gagne, Entellektüel Becerileri Basitten Karmaşığa Doğru Sıralıyor

1. İşaret öğrenme. Şartlı refleks, korkular..

2. Uyaran-davranım arasında bağ kurma. Operant koşullanma

3. Basit zincirleme. Uyaran-tepki bağlantısını otomatikleştirme. Yazı yazma, araba kullanma.

4. Sözel bağ kurma, konuşma, şiir ezberleme

5. Ayırt etmeyi öğrenme. Farklı anahtarlar, farklı trafik ışıkları, farklı tepkiler

6. Kavram öğrenme, sınıflama yapabilme

7. İlke ve ilişkileri öğrenme

8. Problem çözme.
Gagne, Teorisi Dokuz Öğretim İlkesi Ve Bunlara Uygun Bilişsel Olgular Belirlemiştir

1. Dikkat etme (algılama)

2. Öğrenmenin amaçları hakkında bilgi toplama (ümitler, beklentiler ne?)

3. Daha önceki öğrenilenleri hatırlatarak uyarma (tekrar uyarma)

4. Yeni uyaranları sunma (seçici algılama)

5. Öğrenmede rehberlik etme (semantik kodlama)

6. Performansı ortaya çıkarma

7. Geribildirim verme (pekiştirme)

8. Performansı değerlendirme

9. Akılda tutmayı ve bilgi transferini geliştirme (genelleme)
Gagne’nin Öğrenme Prensipleri

1. Farklı öğrenme hedefleri için farklı öğretimler gerekir.

2.Öğrenme ortamlarını oluşturarak, öğrenmenin öğrenen üzerinde gerçekleşmesi sağlanmalıdır.

3. Her öğrenme sonucu için özel öğretim işlemleri yapılmalıdır.

4. Öğrenme sıralaması, zihinsel becerileri ve öğretimin mantıklı bir sıraya konulması için gereklidir.
Gagne, Öğrenmede Öğretim Teknolojilerinin Rolüne Şöyle İşaret Etmiştir

* Dikkat çek – Bilgisayarları kullan

* Hedefleri bil – soru sor

* Önceki öğrendiklerini hatırla, gözden geçir

* Uyaranları sun

* Öğrenmeye rehberlik et, örnekler ver

* Performansı ortaya çıkar – öğrencilerin farklı örnekler vermelerini iste

* Geribildirim ver – verilen örneklerin doğru olup olmadıklarını kontrol et

* Öğrenilenleri değerlendir – puanla ve teşvik et

* Öğrenmenin kalıcılığını ve yeni alanlara transferini sağla.

HÜMANİST (İNSANCIL) YAKLAŞIM

Çağdaş bir psikoloji akımıdır. Bu ekol psikolojinin insan boyutu ve psikoloji teorisinin insan bağlamı ile ilgilidir.

Hümanistik yaklaşımın kökleri varoluşçu düşünceye dayanır

Bu yaklaşımın öncüleri; Rogers, Maslow, Sartre, Charolette, Bühler, Frankl, Binswagner’dir.

Kişilik gelişimi açıklanırken, benlik yapısı üzerinde durulmaktadır.

Benlik Yapısını Oluşturan Etmenler

Özben: Biyolojik kökenli gerçek içsel yaşantılar kaynaklarını Özben’den alırlar.

İnsanların tümü özbenleri açısından bazı yönleri ile birbirlerine benzerlerken, bazı yönleri ile de birbirlerinden ayrılmaktadırlar. (yeme, içme, cinsel gereksinimler gibi fizyolojik özellikler; sevilme güven duyma başarılı olma gibi psikoljik özellikler açısından tüm insanlar birbirine benzer. Müzik resim sözel yetenekler gibi kişisel özellikler açısından da farklıdır.)

Özben yapı olarak kötü değil iyiye yöneliktir. Kötü tutumlar temel gereksinimlerin doyurulmaması ve engellenmesi sonucunda oluşurlar. Özben’i cesaretlendirmek ve gerçekleşmesine uygun bir ortam sağlamak gerekir.

Benlik Tasarımı:

Kişinin kendini algılayış biçimidir.

Dinamik bir yapıya sahiptir.

Doğuştan başlayan bir süreç içinde değişmeler geçirerek biçimlenmektedir.
ROGERS’İN EĞİTİM ANLAYIŞI

 • Öğrencinin bir bütün olarak gelişmesini kolaylaştırmak için sınıf ortamında belirli koşulların gerekmektedir.

 • Öğrenciler kendilerini rahat hissettikleri bir sınıf ortamında öğrenmeye açık olurlar.

 • Sınıf ortamının öğrenmeye açık hale gelmesinde anahtar kişi öğretmendir.

 • Öğretmenin; Kabul edici, Empatik, Yargılayıcı olmayan bir tutumu olmalıdır.

 • Öğretmen, öğrencileri, tutumları, değerleri, duyguları, dünyayı algılayış biçimleri ile tanımaya çabalamalıdır.

 • Öğrenciyi tanıdıkça ve onu anladıkça anlaşıldığı ve koşulsuz olarak kabul edildiği öğrenciye hissettirildikçe, öğrencinin de iç görü kazanarak kendini keşfetmesi kolaylaşacaktır.

 • Öğrenciyi başlangıçta tümüyle özgür bırakmanın sakıncalarını kabul eder bunun yerine derece derece, öğrencilerin uyum sağlayabilme düzeyleriyle orantılı bir artış içinde özgürlük tanınmasını önerir.


Rogers’a Göre Ruh Sağlığına İşaret Eden Ölçütler

 • Kişi çevrenin beklentilerine uymak yerine, özerk iradesiyle çevrenin beklentilerini uzlaştırabilmeli. Davranışlarını bu yönde sergilemeli.

 • Değişik yaşantılara açık olabilmeli.

 • Kişi kendine karşı dürüst olmalı, olumlu ve zayıf yönlerinin farkında olmalı.

 • Kendini ve başkalarını olduğu gibi kabul edebilmeli.

 • Kişi, kendi kişilik yapısını, değişmez olarak algılamayıp, değişime açık bir süreç olarak görebilmeli.


Abraham MASLOW

İhtiyaçların Hiyerarşisi Kuramı

 • Maslow’un geliştirdiği bu kuramı genel bir kalıp olarak görmek daha uygun olacaktır.

 • Maslow ortalama bir kişinin fizyolojik ihtiyaçlarının % 85 ini, güvenlik ihtiyaçlarının % 70 ini, sosyal ihtiyaçlarının % 50 sini, saygı görme ihtiyaçlarının % 40 ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarının % 10 unu tatmin etmiş olabileceğini ileri sürmüştür.

 • Maslow, güdüleri mertebeli bir yapı içinde görür ve insanların alt basamaktaki gereksinmeleri giderilir giderilmez üst basamaktakileri doyurmaya yöneleceğini kabul eder.

Bu basamaklar;

 • Fizyolojik ihtiyaçlar: Yeme, içme, barınma vs.

 • Güvenlik ihtiyaçları: Kendini güven ve emniyet içinde ve tehlikeden uzak hissetmek

 • Ait olma ve sevgi ihtiyaçları: Başkaları ile ilişki kurmak, kabul edilmek ve bir yere ait olmak

 • Değer ihtiyaçları: Prestij, başarı, yeterli olmak ve başkalarınca benimsenip tanınmak

 • Kendini gerçekleştirme ihtiyaçları: Kişinin amacını gerçekleştirmesi ve potansiyelini ortaya çıkarması, kişisel tatmin, kişisel başarı, bilimsel buluşlar

Genel olarak bir alt basamaktaki ihtiyaçlar(gereksinmeler) doyurulmadan bir üst basamağa geçilmez dedik.

Ancak, burada yapılan eleştirilerden birisi,bunun her zaman böyle olmadığı ve kişiden kişiye değiştiği yönündedir.

Maslow’dan sonra bu kuramı yorumlayan Yoshio Kondo ya göre; birey bütün düzeylerdeki ihtiyaçlara aynı anda sahip olabilir,ancak,göreli önemleri kişinin yaşam standardına göre değişebilir.
Kendini Gerçekleştirenlerin Özellikleri

 1. Gerçekliği verimli bir şekilde algılarlar ve belirsizliğe tahammül edebilirler.

 2. Kendilerini ve başkalarını oldukları gibi kabul ederler.

 3. Düşünce ve davranış içtendir.

 4. Kendi üzerinde yoğunlaşmaktan çok sorun üzerinde yoğunlaşırlar.

 5. İyi bir mizah anlayışları vardır.

 6. Çok yaratıcıdırlar.

 7. Maksatlı olarak gelenek dışı olmamalarına karşın öz kültürlerinin içselleştirilmesine dirençlidirler.

 8. İnsanlığın refahı ile ilgilenirler.

 9. Yaşamın temel deneyimlerini değerlendirebilirler.

 10. Çok değil az insanla derin, tatmin edici kişiler arası ilişkiler kurarlar.

 11. Hayata nesnel bir açıdan bakabilirler


TAM ÖĞRENME

Okulda öğrenme kuramı ya da tam öğrenme modeli,ek zaman ve öğrenme olanakları sağlandığında,hemen hemen tüm öğrencilerin okullarda öğretilmek istenen tüm yeni davranışları öğrenebileceğini ileri sürmektedir. Bloom’a göre; insanlar arasında zihinsel güçler bakımından doğuştan gelen bazı farkların bulunduğunu inkar edilemez. Ancak bunlar eğitimin ürünü olarak sonradan meydana getirilmekte olanların yanında hemen hemen bir hiçtir.

Okulda öğrenmeyi birçok faktör etkilemektedir.Bunların bir bölümü öğrencinin olgunlaşma düzeyi,genel yeteneği,öğretmenin kişilik özellikleri, ailenin sosyo-ekonomik statüsü gibi öğretme-öğrenme süreciyle doğrudan geliştirilemeyecek faktörlerdir.Diğer bölümü ise öğrencilerin dersle ilgili ön öğrenmeleri; ilgisi,tutumu,başarılı olabileceğine olan inancı,öğretim hizmetinin niteliği gibi okullardaki öğretme-öğrenme süreci yoluyla değiştirilebilir değişkenlerdir.
Eğitimin,dolayısıyla da okulların etkililik ve verimliliğini en yüksek düzeye çıkarabilecek koşulları belirlemeye çalışan tam öğrenme modelinin üç temel değişkeni vardır.

1.Öğrenci nitelikleri

2.Öğretim hizmetinin niteliği

3.Öğrenme ürünleri

1   2   3   4

Benzer:

Doğal uyarıcı ile koşullu uyarıcının birlikte verilişi beş değişik işlem yolu ile olabilir iconTamsayılar ile cebirsel ifadeler ile işlem yapma

Doğal uyarıcı ile koşullu uyarıcının birlikte verilişi beş değişik işlem yolu ile olabilir icon1. Hayat kurtarmak amaci ile hava yolu açikligi saglandiktan sonra,...

Doğal uyarıcı ile koşullu uyarıcının birlikte verilişi beş değişik işlem yolu ile olabilir iconKara yolu ile yapilan yolcu taşimaciliğI İŞlerinde risk değerlendirmesi kontrol listesi

Doğal uyarıcı ile koşullu uyarıcının birlikte verilişi beş değişik işlem yolu ile olabilir icon07. 02. 2013 tarih ve 28552 sayılı R. G. ile değişik ek 42

Doğal uyarıcı ile koşullu uyarıcının birlikte verilişi beş değişik işlem yolu ile olabilir iconBati’da insanlik, baticilarimiz ile biRLİkte, batiyor mu?

Doğal uyarıcı ile koşullu uyarıcının birlikte verilişi beş değişik işlem yolu ile olabilir iconDers notlarını esas kitaplar ile biRLİkte

Doğal uyarıcı ile koşullu uyarıcının birlikte verilişi beş değişik işlem yolu ile olabilir iconA. tariF (5146 s. Kanunun 1’nci maddesi ile değişik)

Doğal uyarıcı ile koşullu uyarıcının birlikte verilişi beş değişik işlem yolu ile olabilir icon1 Bu Protokolün amacı; kıyı ve sahil şeritleri ile dolgu alanlarının...

Doğal uyarıcı ile koşullu uyarıcının birlikte verilişi beş değişik işlem yolu ile olabilir iconMüvekkilimizin alacağının yasal faizi ile birlikte tahsili istemidir

Doğal uyarıcı ile koşullu uyarıcının birlikte verilişi beş değişik işlem yolu ile olabilir icon4822 yasa ile değİŞİK 4077 sayili tüketiCİNİn korunmasi hakkinda kanun


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com