Dersi sinif üNİtelendiRİLMİŞ yillik plani


d.ogren-sen.com > Doğru > Ders2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI … ORTAOKULU SOSYAL BİLGİLER DERSİ 7. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI
SÜRE

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ

[!] Doğrudan verilecek beceri: İletişim[!] Doğrudan verilecek değer: Farklılıklara Saygı

AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR


KONULAR

“ETKİNLİKLER”

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLER İLE İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK*

ARA DİSİPLİNLER İLE İLİŞKİLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

EYLÜL

3. HAFTA

18 – 22 EKİM

3


1. İletişimi, olumlu olumsuz etkileyen tutum ve davranışları fark ederek kendi tutum ve davranışlarıyla karşılaştırır.

2. İnsanlar arasında kurulan olumlu ilişkilerde iletişimin önemini fark eder.
İletişimde Kapsama Alanını Genişletin

` 1 ve 2. kazanımlar için Türkçe dersi “Konuşma” dil becerisi.

` 3. kazanım için Türkçe dersi “Dinleme-İzleme” dil becerisi.

Atatürkçülük (3,6-6)

6.Basının önemi ve kamuoyu ile ilişkisi

Açıklama:Basın kavramından hareketle basın aracılığıyla yurtta ve dünyada olup bitenleri zamanında öğrenebildiğimiz, basının eğitim ve öğretim aracı olarak önemini açıklar.Kamuoyu ve basın arasındaki ilişki örneklerle vurgulanır.Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı sırasında Türk ve dünya kamuoyunu aydınlatmak için yaptığı çalışmalar ve bu amaçla gazete çıkardığı ve Anadolu Ajansı’nı kurduğu , Atatürk’ün basının önemi ile ilgili sözlerinden örnekler verilebilir.

GİRİŞİMCİLİK KAZANIMLARI

10. Başkaları ile kurduğu iletişimlerin iyi olup olmadığını sorgular.

SAĞLIK KÜLTÜRÜ KAZANIMLARI

11. Etkili iletişim kurmanın yollarını belirler.

18. Bir ilişkiyi sürdüren ve zedeleyen tutum ve davranışlara örnek verir.

19. Anlamlı ilişkiler kurma ve sürdürmenin önemini fark eder.
REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA KAZANIMLARI


. Akran baskısına karşı koymak için iletişim becerilerini kullanır.

11. Etkili insan ilişkilerinin önemini ve oluştuğunu analiz eder.


12. İletişimde kişiler arası farklılıklara hoşgörü gösterir


Açık Uçlu Sorular,Kavram Haritası,Test,

Klasik, Boşluk Doldurma, Doğru Yanlış Çoktan Seçmeli, Eşleştirme

[!] Özel hayatın gizliliği konusunda konut dokunulmazlığı da anlatılacaktır. (5. kazanım)

İNSAN HAKLARI ve VATANDAŞLIK EĞİTİMİ KAZANIMLARI


4. İnsan haklarının yaşadığı toplumda daha etkin uygulanması için önerilerde bulunur.

11. Hakların ihlâl edildiği durumlar karşısında yetkili kurumlara başvurmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu belirtir.

12. Düşünce ve ifade özgürlüğünün önemini fark eder.

13. Yargı kararı olmadıkça hiç kimsenin özel yaşa-mına, ailesine ve evine karışılamaya-cağını, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 16. maddesine dayanarak açıklar.

21. Basın ve yayın organlarının kısıt-lama olmadan özgür-ce çalışmaları gerek-tiğini ifade eder.

22. Kamu güvenliği ve kamu sağlığı söz konusu olduğunda, kanunlar çerçevesinde özgürlüklerin sınırlanabileceğini kavrar.
4 HAFTA

25 – 29 EYLÜL

2


3. İnsanlar arası etkileşimde kitle iletişim araçlarının rolünü tartışır.

Kitle İletişimi ile Çok Seslilik


1

4. Doğru bilgi alma hakkı, düşünceyi açıklama özgürlüğü ve kitle iletişim özgürlüğü arasındaki bağlantıyı fark eder.

5. Kitle iletişim özgürlüğü ve özel hayatın gizliliği kavramlarını, birbiriyle ilişkileri çerçevesinde yorumlar.


Özgürlük ve İletişim
E K İ M

1. HAFTA

2 – 6 EKİM
2
1
6. Atatürk’ün iletişime verdiği öneme kanıtlar gösterir

Mustafa Kemal ve İletişim

2. HAFTA

09 - 13 EKİM

2

1

Ünite Değerlendirmesi

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER ÜNİTE 2 : ÜLKEMİZDE NÜFUS

[!] Doğrudan verilecek beceri: Grafik hazırlama

[!] Doğrudan verilecek değer: Vatanseverlik

AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR


KONULAR

“ETKİNLİKLER”

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLER İLE İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK*

ARA DİSİPLİNLER İLE İLİŞKİLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

E K İ M

3 HAFTA

16 - 20 EKİM

3


1. Görsel materyaller ve verilerden yararlanarak Türkiye’de nüfusun dağılışının neden ve sonuçlarını tartışır.


Ülkemizde Nüfus Dağılışını
`2. kazanım için Matematik dersi “Grafikler” alt öğrenme alanı (kazanım 3)

“İstatiksel temsil biçimleri oluşturarak ve yorumlayarak gerçek yaşam durumları için görüş oluşturur”


SAĞLIK KÜLTÜRÜ KAZANIMLARI

5. Nüfus artışı ve doğurganlık arasındaki ilişkiyi kavrar.

İNSAN HAKLARI ve VATANDAŞLIK EĞİTİMİ KAZANIMLARI


2. Eğitimin kendisi için bir hak olduğunu fark eder.3. Zorunlu ve parasız ilköğretimin bütün çocuklar için bir hak olduğunu belirtir.
5. Çocukların çalışma yaşamında Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin

32. maddesine uygun koşullarda çalışması gerektiğini ifade eder.

24. Herkesin çalışma ve işini özgürce seçme hakkı olduğunu fark eder.

Klasik, Boşluk Doldurma, Doğru Yanlış Çoktan Seçmeli, Eşleştirme

.

[!] Nüfus özellikleri içinde nüfus artışı, okuryazarlık oranı, çalışan nüfusun oranı, nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı, kır- kent nüfusu ve bunların cinsiyete göre dağılımı işlenecektir.(2.kazanım)

[!] Ülkemizdeki göçün neden ve sonuçları, tarihten ve günümüzden örneklerle sorgulanacaktır. (4.kazanım)

4. HAFTA

23 - 27 EKİM

3
2. Tablo ve grafiklerden yararlanarak, ülkemiz nüfusunun özellikleri ile ilgili verileri yorumlar


Nüfusumuzun

Özellikleri


KASIM

1.HAFTA

30 EKİM

3 KASIM

3

5.Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

Göçmen Kuşlar

2. HAFTA

6 - 10 KASIM

3
4. Yerleşme ve seyahat özgürlüğünü açıklar

Göçmen Kuşlar

10-16 KASIM ATATÜRK HAFTASI

1. Atatürk’ün Hayatı ve Özellikleri

2. Atatürk Haftası anlam ve önemi
3 HAFTA

13 – 17 KASIM

3

3. Eğitim ve çalışma hakkının kullanılması ile devletin ve vatandaşın bu konudaki sorumluluklarını ilişkilendirir


Ünite değerlendirme


Yasalar Haklarımızı Koruyor
SÜRE

ÖĞRENME ALANI: KÜLTÜR VE MİRAS ÜNİTE 3 : TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK

[!] Doğrudan verilecek beceri: Tarihsel Olguları ve Yorumları Ayırt etme

[!] Doğrudan verilecek değer: Estetik

AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR


KONULAR

“ETKİNLİKLER”

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLER İLE İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK

ARA DİSİPLİNLER İLE İLİŞKİLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

KASIM

4.HAFTA

20 - 24 KASIM

3

1. Türkiye Selçukluları döneminde Türklerin siyasal mücadeleleri ve kültürel faaliyetlerinin Anadolu’nun Türkleşme sürecine katkılarını değerlendirir.


Türklerin Anadolu’yu Yurt Edinmeleri

[!] 2. kazanım eş zamanlı tarih şeridi; 1, 2, 3. kazanımlar haritalar kullanılarak işlenecektir
Klasik, Boşluk Doldurma, Doğru Yanlış Çoktan Seçmeli, Eşleştirme

UYARI: Anadolu Selçuklu Devleti ile Anadolu’da kurulan ilk Türk beylikleri ve devletlerinin merkezleri olan şehirlerdeki (Konya, Sivas, Erzurum vb.) şehir müzelerine ,Ahlat açık hava müzesine sanal ya da gerçek gezi düzenlenebilir.(1. kazanım)

1.2. ve 3. kazanımlar haritalar kullanılarak işlenecektir.

Siyasi mücadeleler Malazgirt, Miryakefalon ve Haçlı Seferleri çerçevesinde verilecektir.Kültürel açıdan da Malazgirt ve Kösedağ Savaşları sonrası kurulan Anadolu Türk beyliklerinin faaliyetleri işlenecektir.(1. kazanım)

UYARI: 2. kazanım eş zamanlı tarih şeridi::1.2. ve 3. kazanımlar haritalar kullanılarak işlenecektir. Kuruluştan İstanbul’un fethine kadar olan dönemde coğrafi konum, iskan politikası, askeri , ekonomik ve toplumsal yapı ele alınacaktır.(2. kazanım)

UYARI: Deniz müzelerine gerçek ve sanal alanda gezi düzenlenebilir(3. kazanım)

Osmanlı ordusunun yapısı ve askeri alanda yenilikler de ele alınacaktır.

İstanbul, Trabzon, Kırım, Ege Adaları, Mısır, Kıbrıs ve Girit Fetihleri, Preveze ve İnebahtı Deniz Savaşları, Sinop ve Çeşme Baskınları kazanımın içeriği açısından işlenecektir

5.HAFTA

27 KASIM

1 ARALIK

3

2. Kanıtlara dayanarak Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkışını etkileyen faktörleri açıklar.


Tohumdan Çınara, Beylikten Devlete
ARALIK

1.HAFTA

4 - 8 ARALIK

2

3. Osmanlı Devleti’nin fetih ve mücadelelerini, Osmanlı’da ticaretin ve denizlerin önemi açısından değerlendirir.
Osmanlı Devleti’nin Askeri Gücü

2.HAFTA

11 -15 ARALIK
3

3.HAFTA

18 – 22 ARALIK

1

24. Osmanlı toplumunda hoşgörü ve birlikte yaşama fikrinin önemine dayalı kanıtlar gösterir

5. Şehir incelemesi yoluyla, Türk kültür, sanat ve estetik anlayışındaki değişim ve sürekliliğe ilişkin kanıtlar gösterirOsmanlı Hoşgörüsü

Serhat Şehri Edirne’ye Seyahat

4.HAFTA

25 - 29 ARALIK

3


AY
HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR


KONULAR

“ETKİNLİKLER”

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLER İLE İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK

ARA DİSİPLİNLER İLE İLİŞKİLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

OCAK


1.HAFTA

(2 – 5 OCAK)

3


6. Osmanlı- Avrupa ilişkileri çerçevesinde kültür, sanat ve estetik anlayışındaki etkileşimi fark eder.

Osmanlı ve Avrupa Arasında Etkileşim
Klasik, Boşluk Doldurma, Doğru Yanlış Çoktan Seçmeli, Eşleştirme
.

UYARI: İstanbul’da (Dolmabahçe sarayı, Yıldız Sarayı, Beylerbeyi Sarayı vb. ) ve Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde yer alan Osm Dev. son dönemlerine ait kültür öğelerinin sergilendiği Türk ve Avrupa müzeleri incelenebilir(6. kazanım)

Ünite içeriği dikkate alınarak işlenecektir.(7. kazanım)2.HAFTA

(8 - 12 OCAK)

3


7. Seyahatnamelerden hareketle Türk kültürüne ait unsurları örneklendirir.

Seyahatnamelerin Söyledikleri3.HAFTA

(15 – 19 OCAK)
2

8.Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.

Yenilikçi Bir Padişah II: Mahmut
1
Ünite Değerlendirmesi


1.Dönemin Sona Ermesi

19 Ocak-5 Şubat

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM ÜNİTE 4: ZAMAN İÇİNDE BİLİM

[!] Doğrudan verilecek beceri: Zaman ve kronolojiyi algılama [!] Doğrudan verilecek değer: Bilimsellik

AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR


KONULAR

“ETKİNLİKLER”

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLER İLE İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK

ARA DİSİPLİNLER İLE İLİŞKİLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

ŞUBAT

1.HAFTA

5-9 ŞUBAT

3

1. İlk uygarlıkların bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkılarına örnekler verir.


2. İlkyazı örneklerinden yola çıkarak yazının kullanım alanlarını ve bilgi aktarımındaki önemini fark eder.

Teknoloji ve uygarlıklar

İnsanlığın Hafızası

Yazı
4. ve 5. kazanımlar için Fen ve Teknoloji dersi “Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi” ünitesi (3.2, 3.4, 3.6 kazanımlar)

3.2. Gök bilimcilerin; teleskoplar yardımıyla gök cisimlerinin hareketlerini ve yapısını inceleyen bilim insanları olduklarını belirtir.

3. kazanım için Fen ve Teknoloji dersi “Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi” ünitesi (3.3 kazanım)

3.3:”Ünlü Türk Gökbilimciler ve çalışmaları hakkında örnekler verir.”
İNSAN HAKLARI ve VATANDAŞLIK EĞİTİMİ KAZANIMLARI (5-12)


12. Düşünce ve ifade özgürlüğünün önemini fark eder
Klasik, Boşluk Doldurma, Doğru Yanlış Çoktan Seçmeli, Eşleştirme

Türkiye’nin çeşitli illerinde bulunan arkeoloji müzeleri ile Anadolu’daki ilk yazılı tabletlerin bulunduğu Kültepe yerleşimi , Anadolu Medeniyetleri müzesi sanal ya da gerçek ortamda incelenebilir.(1.-2. kazanım)

Coğrafi Keşifler, Rönesans, Reform ve Aydınlanma Çağı işlenecek, Sanayi İnkılabı ise bilimsel ve teknolojik açılardan ele alınacaktır. (4. kazanım)

UYARI: Anayasamızın (Bilim ve Sanat özgürlükleri ile ilgili) 27. maddesi de ele alınacaktır. (5. kazanım)

2. HAFTA

(12 –16 UBAT)

3

3.Türk ve İslam devletlerinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını değerlendirir

Türk - İslam Bilginleri

3. HAFTA

19- 23 ŞUBAT

3

4. 15 ve 19. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkilerini fark eder


Yeni Dünyalara Yolculuk

Bilimin Aydınlığına

4. HAAFA

26 ŞUBAT- 2 MART

3

5.Tarihsel süreçte düşünceyi ifade etme ve bilim özgürlüklerini bilimsel gelişmelerle ilişkilendirir.


Ünite Değerlendirmesi
SÜRE

ÖĞRENME ALANI: ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM ÜNİTE 5: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT

[!] Doğrudan verilecek beceri: Tarihsel Empati

[!] Doğrudan verilecek değer: Dürüstlük

AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR


KONULAR

“ETKİNLİKLER”

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLER İLE İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK

ARA DİSİPLİNLER İLE İLİŞKİLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

MART

1.HAFTA

5 - 9 MART

3

1. Üretimde ve yönetimde toprağın önemini tarihten örneklerle açıklar.


Toprak Anadolu


4. ve 5. kazanımlar için Fen ve Teknoloji dersi “Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi” ünitesi (3.2, 3.4, 3.6 kazanımlar)

3.2. Gök bilimcilerin; teleskoplar yardımıyla gök cisimlerinin hareketlerini ve yapısını inceleyen bilim insanları olduklarını belirtir.

3. kazanım için Fen ve Teknoloji dersi “Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi” ünitesi (3.3 kazanım)

3.3:”Ünlü Türk Gökbilimciler ve çalışmaları hakkında örnekler verir.”

[!] Atatürkçülükle İlgili Konular (3,4 -1); (4-4); (2-6)

İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü (12 Mart)
Çanakkale Şehitlerini Anma Günü

(18 Mart)

1. Çanakkale Savaşı Anlam ve Önemi

2. Çanakkale Şehitlerini Anma Günü etkinlikleri

Türk Dünyası Toplulukları Haftası

(21 Mart)

1. Türk Dünyası Toplulukları Haftası anlam ve önemi.

İNSAN HAKLARI ve VATANDAŞLIK EĞİTİMİ KAZANIMLARI (5-12)

12. Düşünce ve ifade özgürlüğünün önemini fark eder

19 Mart 2016 Cumartesi Koç Müzesi gezisi yapılacak.
Klasik, Boşluk Doldurma, Doğru Yanlış Çoktan Seçmeli, Eşleştirme

[!] Osmanlı’daki tımar sisteminden bahsedilirken ikta, ve günümüzdeki tarım sisteminden genel hatlarıyla bahsedilecektir. (1.kazanım)

[!] Günümüzden Akdeniz ve Boğazlardaki ticaret yolları, geçmişten Kral Yolu, Baharat Yolu’na yer verilecektir. (2.kazanım)

[!] “Sanayi İnkılâbı” vurgulanacaktır. (3.kazanım)

[!]Medrese, Enderun ve Ahi (lonca) teşkilatı üzerinde durulacaktır. (5. kazanım)
È Kariyer Bilinci Geliştirme (6-6,7,8,9)

È Rehberlik ve Psikolojik Danışma (6-13)

ÈÖzel Eğitim (6-3)

2.HAFTA

12 -16 MART

3

2. Kaynakların, ürünlerin ve ticaret yollarının devletlerin gelişmesindeki önemine tarihten ve günümüzden örnekler verir

12 MART İSTİKLAL MARŞININ KABULÜ M.AKİF ERSOY’U ANMA GÜNÜ
Değişen Ticaret Yolları

3. HAFTA

19 – 23 MART

3


3. Tarihten örnekler vererek üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜDünden Bugüne Sanayi

4. HAFTA

26 - 30 MART
3


4. Vakıfların çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rolüne tarihten ve günümüzden örnekler verir.

Karşılıksız Hizmet Kurumları:

Vakıflar
NİSAN

1. HAFTA

2-6 Nisan


1
5. Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır.

Türklerde Meslek Edinme Kurumları

1

6. Eğitimin meslek edindirme hedefini kavrayarak ilgi ve yetenekleri doğrultusunda meslekî tercihlerine yönelik planlama yapar.

Gelecekteki Mesleğim


1

Ünite Değerlendirmesi

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: GÜÇ, YÖNETİM VE TOPLUM ÜNİTE 6: YAŞAYAN DEMOKRASİ

[!] Doğrudan verilecek beceri: Karar Verme

[!] Doğrudan verilecek değer: Adil Olma

AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR


KONULAR

“ETKİNLİKLER”

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLER İLE İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK

ARA DİSİPLİNLER İLE İLİŞKİLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

NİSAN

2. HAFTA

09– 13 Nisan

31. Tarihsel süreçte Türk devletlerinde yönetim şekli ve egemenlik anlayışındaki değişim ve sürekliliği fark eder.


Orta Asya’dan Anadolu’ya

Türklerde Egemenlik

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Atatürkçülük(2-7,8)

7. Anayasanın anlam ve önemini fark edebilme

AÇIKLAMA:Anayasanın bir devletin dayandığı esasları gösteren temel kanun olduğu, devletin yönetim şeklini gösterdiği yasama, yürütme ve yargı ile ilgili düzenlemelerin ve vatandaşların temel hak ve ödevlerinin anayasada yer aldığı, anayasanın bütün kanunların üstünde olduğu ve hiçbir kanunun anayasaya aykırı olamayacağını belirtir.

8. Yürürlükte olan anayasamızın bazı maddeleri

Atatürkçülük(3,4-1)

1. Vatandaşların devlete karşı görevleri ve Atatürk’ün vatandaşlık görevlerine önem vermesi

AÇIKLAMA: Vatandaşlık görevlerinden seçme ve seçilme hakkı ile kanunlara ve kurallara saygılı olmanın gerekliliği belirtilerek, Cumhuriyetle birlikte vatandaşlık görevlerinin yeniden düzenlenmesi çalışmaları Atatürk’ün vatandaşlık görevlerine önem vermesi ile ilişkilendirilerek vurgulanacaktır.
Atatürkçülük(4-5)
5. Kamuoyunun önemi

AÇIKLAMA: Kamuoyu kavramından hareketle kamuoyunun önemi açıklanır.Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı ve Türk İnkılabı sırasında kamuoyunun aydınlatılmasına önem verdiği, Atatürk’ün uygulama ve sözlerinden örneklerle açıklanır.

● Kamuoyu oluşmasında radyo, televizyon, sinema ve tiyatro ile basılı araçların etkisi belirtilecektir.

İNSAN HAKLARI ve VATANDAŞLIK EĞİTİMİ KAZANIMLARI (3-20)20. Ülkemizde yasama, yürütme ve yargı organlarının bağımsız olduğunu fark eder.

Klasik, Boşluk Doldurma, Doğru Yanlış Çoktan Seçmeli, Eşleştirme
Proje görevini değerlendiriniz.


UYARI: [!] Kut, saltanat, kurultay, divan, Tanzimat Fermanı, meşrutiyet ve cumhuriyet üzerinde durulacaktır. (1.Kazanım)

3.HAFTA

16 – 20 Nisan
1


2

2. Anayasamızın 2. maddesinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin nitelikleri ile ilgili uygulamalara toplum hayatından örnekler verir.

3. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yönetim yapısını yasama, yürütme ve yargı kavramları çerçevesinde analiz eder.
Cumhuriyetimizin Nitelikleri


Devletimizin Yönetim Yapısı


4.HAFTA

23 – 27 Nisan

2


1


4. Siyasî partilerin, sivil toplum örgütlerinin, medyanın ve bireylerin, gündemi ve yönetimin karar alma süreçlerini ne şekilde etkilediğini örnekler üzerinden tartışır.Katılımcı Demokrasi


MAYIS

1.HAFTA

30 Nisan– 04 Mayıs

1


2

5. İçinde bulunduğu eğitsel ve sosyal faaliyetlerde işleyen süreçleri demokrasinin ilkeleri açısından analiz eder.

Ünite değerlendirme
Bizim KulübümüzSÜRE

ÖĞRENME ALANI: KÜRESEL BAĞLANTILAR ÜNİTE 7: ÜLKELER ARASI KÖPRÜLER

[!] Doğrudan verilecek beceri: Kalıp Yargıları Fark Etme

[!] Doğrudan verilecek değer: Barış

AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR


KONULAR

“ETKİNLİKLER”

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLER İLE İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK

ARA DİSİPLİNLER İLE İLİŞKİLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

MAYIS

2. HAFT

(7 Mayıs– 11 Mayıs

320. Yüzyılın başında Osmanlı Devleti ve Avrupa ülkelerinin siyasî ve ekonomik yapısıyla I. Dünya Savaşı’nın sebep ve sonuçlarını ilişkilendirir.

Büyük Güçlerin Savaşı

` 2. ve 3. kazanımlar için Fen ve Teknoloji dersi “İnsan ve Çevre” ünitesi (1.9, 1.10, 1.11 kazanımlar).

1.9-Ülkemizdeki ve dünyadaki çevre sorunlarından bir tanesi hakkında bilgi toplar, sunar ve sonuçlarını tartışır.

1.10-Dünyadaki bir çevre probleminin ülkemizi nasıl etkileyebileceğine ilişkin çıkarımlarda bulunur.

1.11-Ülkemizdeki ve dünyadaki çevre sorunlarına yönelik işbirliğine dayalı çözümler önerir ve faaliyetlere katılır.

İnsan Hakları ve Vatandaşlık Eğitimi(4-19)

19.Yakın çevresindeki ortak miras ürünlerinin korunması gerektiğini ifade eder.
Atatürkçülük(1-9)

9.Atatürk’ün kişilik özellikleri

Açıklama:Atatürk’ün vatanını ve milletini çok sevdiği belirtilerek ileri görüşlü, kararlı ve disiplinli olma gibi yönleri Çanakkale Savaşı’ndan örneklerle açıklanır.Onun Çanakkale Savaşı ile önderlik rolünün ön plana çıktığı vurgulanır.

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA VE GENÇLİK SPOR BAYRAMI

Atatürkçülük(4-2,3,4)

2.Atatürk’ün güzel sanatlara önem vermesi.

3.Atatürk’ün Türk tiyatrosuna ve sahne oyunlarına verdiği önem

4.Güzel sanatların bir toplumun gelişmesindeki yeri ve önemi

İNSAN HAKLARI ve VATANDAŞLIK EĞİTİMİ KAZANIMLAR

19. Yakın çevresindeki ortak miras ürünlerinin korunması gerektiğini ifade eder./Klasik, Boşluk Doldurma, Doğru Yanlış Çoktan Seçmeli, Eşleştirme

UYARI: Birinci Dünya Savaşı’nda açılan cephelerin bulunduğu illerdeki müzeler ve tarihi mekanlar(Erzurum Tabyaları, Çanakkale vb.) ve Avrupa’da Birinci Dünya Savaşı ile ilgili müzeler sanal ortamda incelenebilir(1.kazanım)

Osmanlı Devleti’nin savaştığı cepheler, Çanakkale Savaşı’nın önemi, Mustafa Kemal’in gösterdiği başarılar ve savaş sonrası uluslararası sorunlara çözüm arayışları üzerinde durulacaktır. (1.kazanım)

[!] Çevre kirliliği konusunda çevre hakkı işlenmelidir. (2. kazanım)

[!] Küresel ısınma, çevre kirliliği, terör, savaş, açlık, yoksulluk, hızlı nüfus artışı, işsizlik, salgın ve bulaşıcı hastalıklar vb. konularından birisi ele alınacaktır. (2, 3.

kazanım)
3 HAFTA

(14 – 18 Mayıs)

3


2.Küresel sorunlarla uluslararası kuruluşların kuruluş amaçlarını ilişkilendirir.

Bu Dünya Hepimizin

4. HAFTA

21 –25 Mayıs

3

3.Küresel sorunların çözümlerinin yaşama geçirilmesinde kişisel sorumluluğunu fark eder.
Bir Mektubun Anlattıkları
Sen Neler Yapabilirsin
5. HAFTA

28 MAYIS - 1 HAZİRAN
4.Düşünce, sanat ve edebiyat ürünlerinin, doğal varlıkların ve tarihi çevrelerin ortak miras öğesi olarak yaşatılmasında insanlığın sorumluluğunun farkına varır.

-İnsanlığın Hoşgörü Abidesi: Mevlana

-Doğa Harikası İki Göl

-Mimar Sinan’ın Mirası:Selimiye

HAZİRAN

1.HAFTA

04 – 08 Haziran
Ünite Değerlendirmesi

Tüm kazanımlar

….. … Uygundur.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sosyal Bilgiler Öğretmeni 18.09.2017

….

Okul Müdürü

**

*


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Dersi sinif üNİtelendiRİLMİŞ yillik plani icon12. sinif türk edebiyati dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani

Dersi sinif üNİtelendiRİLMİŞ yillik plani iconOkulu türk edebiyati dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

Dersi sinif üNİtelendiRİLMİŞ yillik plani iconOkulu banka iŞlemleri dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

Dersi sinif üNİtelendiRİLMİŞ yillik plani iconOkulu seçmeli tarih dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

Dersi sinif üNİtelendiRİLMİŞ yillik plani iconOkulu diNİ musiKİ dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

Dersi sinif üNİtelendiRİLMİŞ yillik plani icon11. siniflar tc. İNkilâp tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

Dersi sinif üNİtelendiRİLMİŞ yillik plani iconOkulu ceza ve infaz kâTİPLİĞİ Hİzmetleri dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

Dersi sinif üNİtelendiRİLMİŞ yillik plani iconOkulu icra, noter ve avukat kâTİPLİĞİ İŞlemleri dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

Dersi sinif üNİtelendiRİLMİŞ yillik plani iconMesleki ve teknik anadolu lisesi kokteyl hazirlama dersi yillik plani

Dersi sinif üNİtelendiRİLMİŞ yillik plani iconDersi yıllık ödev çalışması Hazırlayanlar


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com