İYuk’ a göre doğrudan doğruya tam yargı davası açılması ile aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


sayfa1/4
d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
  1   2   3   4
İDARİ YARGI TEST SORULARI

 1. İYUK’ a göre doğrudan doğruya tam yargı davası açılması ile aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 1. İdari işlemlerden hakları ihlal edilmiş olanların idari dava açmadan önce, bu işlemleri yazılı bildirim üzerine veya başka suretle öğrendikleri tarihten itibaren 1 ay ve her halde işlem tarihinden itibaren bir yıl içinde ilgili idareye başvurarak haklarının yerine getirilmesini istemeleri gereklidir.

 2. Kişinin haklarının yerine getirilmesine ilişkin isteklerin kısmen veya tamamen reddi halinde, bu konudaki işlemin tebliğini izleyen günden itibaren veya istek hakkında 1 yıl içinde cevap verilmediği takdirde bu sürenin bittiği tarihten itibaren, dava süresi içinde dava açılabilir.

 3. İdari eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanların idari dava açmadan önce, bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya başka suretle öğrendikleri tarihten itibaren beş yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren on yıl içinde ilgili idareye başvurarak haklarının yerine getirilmesini istemeleri gereklidir.

 4. İdari eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanların idari dava açmadan önce, bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya başka suretle öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren beş yıl içinde idare mahkemesine başvurarak haklarının yerine getirilmesini istemeleri gereklidir.

 5. İdari eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanların idari dava açmadan önce, bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya başka suretle öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren beş yıl içinde ilgili idareye başvurarak haklarının yerine getirilmesini istemeleri gereklidir.

Cevap:

İYUK’un 13. Maddesine göre, İdari eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanların idari dava açmadan önce, bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya başka suretle öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren beş yıl içinde ilgili idareye başvurarak haklarının yerine getirilmesini istemeleri gereklidir. Bu isteklerin kısmen veya tamamen reddi halinde, bu konudaki işlemin tebliğini izleyen günden itibaren veya istek hakkında altmış gün içinde cevap verilmediği takdirde bu sürenin bittiği tarihten itibaren, dava süresi içinde dava açılabilir. Bu durumda doğru cevap E şıkkıdır.

 1. İdari yargıda dava açıldıktan sonra posta ücretinde tebliğ işlemlerinin yapılmasını engelleyecek şekilde azalma olması halinde ortaya çıkabilecek durumla ilgili aşağıdakilerden doğrudur?

 1. Doğrudan dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilir.

 2. Otuz gün içinde posta ücretinin tamamlanması ilgiliye tebliğ olunur.

 3. Özel kanunlarındaki hükümlere göre ilan yoluyla azalmanın giderilmesi istenir.

 4. Mahkemenin bu yönde vereceği kararın kesinleşmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde posta ücreti tamamlanmasa dahi görevli mahkemede dava açılabilir.

 5. 15 gün içerisinde posta ücretinin tamamlanması ilgiliye tebliğ olunur. Tebligata rağmen gereği yerine getirilmediği takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilir.

Cevap:

İdari Yargılama usulünde dava açıldıktan sonra posta ücretinde tebliğ işlemlerinin yapılmasını engelleyecek şekilde azalma olması halinde, otuz gün içinde posta ücretinin tamamlanması daire başkanı veya görevlendireceği tetkik hakimi, mahkeme başkanı veya hakim tarafından ilgiliye tebliğ olunur. Tebligata rağmen gereği yerine getirilmediği takdirde bildirim aynı şekilde bir daha tekrarlanır. Posta ücreti süresi içinde tamamlanmazsa dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilir. Bu nedenle şıklarda belirtilen bilgilerden doğru olanın ‘’otuz gün içinde posta ücretinin tamamlanması ilgiliye tebliğ olunur.’’ şeklindeki ifade olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevap B şıkkıdır.

 1. İdari Yargılamada kanun yollarından yargılamanın yenilenmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. Yargılamanın yenilenmesi istekleri esas kararı vermiş olan mahkemece karara bağlanır.

 2. Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün, kesinleşen ya da kesinleşmeyen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması bir yargılamanın yenilenmesi sebebidir.

 3. Yargılamanın yenilenmesi istemlerinde duruşma yapılması, görevli daire veya mahkemenin kararına bağlıdır.

 4. Yargılamanın yenilenmesi istekleri esas kararı vermiş olan mahkemece karara bağlanır.

 5. Yargılamanın yenilenmesi isteğinin ilişkin olduğu konu, diğer bir daire veya mahkemenin görevine girmiş ise karar bu daire veya mahkemece verilir.

Cevap:

Danıştay ile bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinden verilen kararlar hakkında İYUK Madde 53 te belirtilen sebeplerle olağanüstü kanun yolu olan yargılamanın yenilenmesi kanun yoluna başvurulabilir. Yargılamanın yenilenmesi istekleri esas kararı vermiş olan mahkemece karara bağlanır. İsteğin ilişkin olduğu konu, diğer bir daire veya mahkemenin görevine girmiş ise karar bu daire veya mahkemece verilir. Yargılamanın yenilenmesi istemlerinde duruşma yapılması, görevli daire veya mahkemenin kararına bağlıdır. Yargılamanın yenilenmesi süresi,:

Tarafları, konusu ve sebebi aynı olan bir dava hakkında verilen karara aykırı yeni bir kararın verilmesine neden olabilecek kanuni bir dayanak yokken, aynı mahkeme yahut başka bir mahkeme tarafından önceki ilamın hükmüne aykırı bir karar verilmiş bulunması sebebi için on yıl,

Hükmün, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki protokollerin ihlâli suretiyle verildiğinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması sebebi için bir yıl ve diğer sebepler için altmış gündür.

Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün, yargılamanın yenilenmesi sebebi olabilmesi, kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkmasına bağlı olduğundan doğru cevap B şıkkıdır.

 1. Bölge İdare Mahkemelerinin kuruluşu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 1. Bölge idare mahkemeleri, bölge idare mahkemesi başkanı ile iki üyeden oluşur.

 2. Bölge idare mahkemeleri, başkanlık, başkanlar kurulu, daireler, bölge idare mahkemesi adalet komisyonu ve müdürlükleri ihtiva eden bir yapıya sahiptir.

 3. Bölge idare mahkemelerinde ikisi idare diğeri vergi olmak üzere en az üç daire bulunur.

 4. Bölge idare mahkemesi başkan ve üyeliklerine Adalet Bakanlığınca atama yapılır.

 5. Dairelerde bir başkan ile en fazla 3 üye bulunur.

Cevap:

2576 Sayılı Kanunun 3. Maddesinde 18/6/2014 tarihinde yapılan değişiklikle Bölge İdare mahkemelerinin kuruluşuna ilişkin önemli değişiklikler yapılmıştır. Bölge idare mahkemeleri, bölge idare mahkemesi başkanı ile iki üyeden oluşuyorken yapılan değişiklikle yapısal bir reforma gidilmiş ve Bölge idare mahkemeleri, başkanlık, başkanlar kurulu, daireler, bölge idare mahkemesi adalet komisyonu ve müdürlükler şeklinde örgütlenmiştir. Bölge idare mahkemelerinde biri idare diğeri vergi olmak üzere en az iki daire bulunur. Dairelerde bir başkan ile yeteri kadar üye bulunur. Bölge idare mahkemesi başkan ve üyeliklerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atama yapılır. Bu bilgiler ışığında doğru seçenek B şıkkıdır.

 1. Aşağıdakilerden hangisi Danıştay'ın danışmanlık görevleri arasında yer almaz?

 1.  Cumhurbaşkanlığı veya Başbakanlık tarafından gönderilen İşler hakkında görüş bildirmek

 2. Başbakanlık tarafından gönderilen kanun tasarı ve teklifleri hakkında görüş bildirmek

 3. Başbakanlıktan gönderilen tüzük tasarılarını incelemek

 4. Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında düşünce bildirmek

 5. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılacak olan ve ülke çapında uygulanan düzenleyici işlemler hakkındaki kararını açıklamak

Cevap:

Danıştay’ın görevlerini danışmanlık\inceleme görevleri ile yargısal görevler olmak üzere iki kategoride inceleyebiliriz. Bazı kaynaklar bu ayrımı danışmanlık, inceleme ve yargı görevleri olarak 3 kısımda incelemektedirler. E seçeneği haricindeki tüm görevler danışmanlık görevi olarak nitelendirilebilirken E seçeneği yargısal bir karar sonucu söz konusu düzenleyici işlemlerin iptal edilip edilmemesine ilişkindir. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılacak olan ülke çapında uygulanan düzenleyici işlemler hakkındaki kararı yargısal bir fonksiyondur. Bu yüzden doğru cevap E şıkkıdır.

 1. Danıştay’ın ilk derece mahkemesi sıfatıyla görev yapması konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. Danıştay İdari Dairesince verilen kararlar üzerine uygulanan işlemler aleyhine ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’a gidilebilir.

 2. Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu kararları hakkında görevli mahkeme ilk derece sıfatıyla Danıştay’dır.

 3. Danıştay’ın ilk derece mahkemesi sıfatıyla baktığı davalar, Danıştay Kanunu’nun 24. maddesinde sayılan hallerle sınırlıdır.

 4. Danıştay’ın ilk derece mahkemesi sıfatıyla hareket etmesi onun sadece temyiz mercii olmadığını ortaya koymaktadır.

 5. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan düzenleyici işlemlerle ilgili davaların Danıştay’da ilk derece mahkemesi olarak görülebilmesi, onların ülke çapında uygulanıyor olmasına da bağlıdır.

Cevap:

Danıştay’ın ilk derece mahkemesi sıfatıyla görevli olduğu konular Danıştay Kanunu 24. maddede belirtilmiştir. A, B ve E şıkları söz konusu madde ile ilgilidir. D şıkkı ise Danıştay’ın ilk derece mahkemesi sıfatıyla görevli olmasına ilişkin genel doğru bir bilgidir. Ancak C şıkkında yer alan bilgi Danıştay’ın ilk derece mahkemesi sıfatıyla baktığı davaların, Danıştay Kanunu’nun 24. maddesinde sayılan hallerle sınırlı olmamasından dolayı yanlıştır. Burada dikkat edilmesi gereken konu başka kanunlarla da Danıştay’a bu yetkinin verilmiş olmasıdır. Örneğin, 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 27. maddesinde ‘’özelleştirme uygulamalarına ilişkin idari davaların ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da görülür’’ hükmü yer almaktadır. Bu yüzden doğru cevap C şıkkıdır.

 1. Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak baktığı bir davada görevli daire yürütmenin durdurulması isteği bulunan temyiz dilekçesini, karşı tarafa tebliğ edilmeden dosya ile birlikte, yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmek üzere aşağıdakilerden hangi mercie göndermelidir?

 1. Danıştay Başkanlığı’na

 2. Danıştay Birinci Dairesi’ne

 3. İdari veya Vergi Dava Daireleri Kuruluna

 4. Danıştay Genel Kuruluna

 5. Sıra olarak bir üst daireye

Cevap:

Yürütmenin durdurulması isteği bulunan temyiz dilekçeleri, karşı tarafa tebliğ edilmeden dosya ile birlikte, yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmek üzere kararı veren bölge idare mahkemesince Danıştay Başkanlığına, Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davalarda, görevli dairece konusuna göre İdari veya Vergi Dava Daireleri Kuruluna gönderilir. Soruda Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak baktığı bir dava söz konusu olduğundan doğru cevap C şıkkıdır.

 1. Kanun Yararına Temyiz kanun yoluna ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. İstinaf veya temyiz yolunun kapalı olduğu durumlarda uygulanabilecek bir kanun yoludur.

 2. Bölge İdare Mahkemesi kararları verildiğinde kesin olan kararlar için Kanun Yararı Temyiz yolu işletilebilir.

 3. Danıştay Başsavcısı Kanun yararına bozma talebinde bulunurken bu yetkisini sadece ilgili bakanlıkların göstereceği lüzum üzerine kullanabilmektedir.

 4. Kanun Yararına temyiz başvurusu, temyiz dilekçesi şekline tabidir.

 5. Bozma kararlarının bir örneği ilgili bakanlığa gönderilerek ayrıca kararın bir örneği de Resmi Gazetede yayımlanır.

Cevap:

Danıştay Başsavcısı Kanun yararına bozma talebinde bulunurken bu yetkisini kendiliğinden kullanabileceği gibi ilgili bakanlıkların göstereceği lüzum üzerine de kullanabilmektedir. Soruda Kanun Yararına Temyiz konusunda verilen bilgilere bakıldığında diğer bilgilerin doğru olduğunu görmekteyiz. Bu nedenle doğru cevap C şıkkıdır.

 1. I. Biri hakkında verilecek hüküm, diğerini etkileyecek nitelikte olan davalar bağlantılı davalardır.

II. Bağlantılı davalar aynı bölge idare mahkemesinin yargı çerçevesindeki mahkemelerde bulunduğu takdirde dosyalar o bölgeye en yakın bölge idare mahkemesine gönderilir.

III. Bağlantının bulunup bulunmadığı yolundaki bölge idare mahkemesi ve Danıştay kararlarına karşı kanun yoluna gidilebilir.

IV. Bağlantılı davalardan birinin Danıştay’da bulunması halinde dava dosyası Danıştay’a gönderilir.

Bağlantılı davalara ilişkin verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

 1. II ve III

 2. I. II ve III

 3. Yalnız II

 4. Yalnız III

 5. III ve IV

Cevap: Bağlantılı davalar aynı bölge idare mahkemesinin yargı çerçevesindeki mahkemelerde bulunduğu takdirde dosyalar o bölge idare mahkemesine gönderilir. En yakın Bölge İdare Mahkemesine gönderilmez. Ayrıca Bağlantının bulunup bulunmadığı yolundaki bölge idare mahkemesi ve Danıştay kararlarına karşı kanun yoluna gidilmez. Zira bu kararlar kesindir. O halde II ve III numaralı bilgiler yanlıştır. Doğru cevap A şıkkıdır.

 1. İdari yargılamada hâkimin davaya ilişkin verdiği kararda aşağıda belirtilen hususlardan hangisinin olması gerekmez?

 1. Yargılama giderleri ve hangi tarafa yükletildiği,

 2. Duruşmalı davalarda duruşma yapılıp yapılmadığı

 3. Kararın oybirliği ile mi, oyçokluğu ile mi verildiği

 4. Kararı veren mahkeme başkan ve üyelerinin veya hâkiminin ad ve soyadları

 5. Kararın temyizine yetkili dairenin veya mahkemenin adı ve dosyanın esas ve karar numarası

Cevap:

Kararlarda bulunacak hususları konu alan İYUK 24. maddede kararı veren dairenin veya mahkemenin adı ve dosyanın esas ve karar numarasının yer alacağı belirtilmiştir. Bu yüzden doğru cevap E şıkkıdır.

 1. Merkezî ve ortak sınavlara ilişkin yargılama usulüne ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 1. Millî Eğitim Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezî ve ortak sınavların sonuçları hakkında açılan davalar bu yargılama usulünün dışındadır.

 2. Dava açma süresi on beş gündür.

 3. Bu davalarda savunma süresi dava dilekçesinin tebliğinden itibaren üç gün olup, bu süre bir defaya mahsus olmak üzere en fazla üç gün uzatılabilir.

 4. Bu davalar dosyanın tekemmülünden itibaren en geç on gün içinde karara bağlanır.

 5. Verilen nihai kararlara karşı herhangi bir kanun yolu olmayıp kararlar kesindir.

Cevap:

İYUK ta belirtilen hükümler Millî Eğitim Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezî ve ortak sınavlar, bu sınavlara ilişkin iş ve işlemler ile sınav sonuçları hakkında açılan davalara ilişkin yargılama usulü için geçerlidir. Dava açma süresi on gün olup, savunma süresi dava dilekçesinin tebliğinden itibaren üç gün olup, bu süre bir defaya mahsus olmak üzere en fazla üç gün uzatılabilmektedir. Verilen nihai kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren beş gün içinde temyiz yoluna başvurulabilmektedir. Bu davalar dosyanın tekemmülünden itibaren en geç on beş gün içinde karara bağlanır. O halde şıklardan doğru olan şık C şıkkıdır.
  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

İYuk’ a göre doğrudan doğruya tam yargı davası açılması ile aşağıdakilerden hangisi doğrudur? icon” makalesine göre aşağıdaki cümlelerden hangisi dil ve anlatım açısından doğrudur?

İYuk’ a göre doğrudan doğruya tam yargı davası açılması ile aşağıdakilerden hangisi doğrudur? icon1 Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasına göre Cumhuriyetin niteliklerinden biri değildir?

İYuk’ a göre doğrudan doğruya tam yargı davası açılması ile aşağıdakilerden hangisi doğrudur? icon1. Adr’ye göre aşağıdakilerden hangisi yanıcı sıvı maddelerin sınıf numarasıdır?

İYuk’ a göre doğrudan doğruya tam yargı davası açılması ile aşağıdakilerden hangisi doğrudur? icon1. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasına göre Cumhuriyetin niteliklerinden birisi değildir?

İYuk’ a göre doğrudan doğruya tam yargı davası açılması ile aşağıdakilerden hangisi doğrudur? icon2 Ayni Haklar : Kişiye bir eşya üzerinde doğrudan doğruya hakimiyet...

İYuk’ a göre doğrudan doğruya tam yargı davası açılması ile aşağıdakilerden hangisi doğrudur? iconBuna göre bu üç arkadaşın yatırım yapacağı en uygun sanayi dalları...

İYuk’ a göre doğrudan doğruya tam yargı davası açılması ile aşağıdakilerden hangisi doğrudur? icon1. Atatürk Biz ilhamlarımızı gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya...

İYuk’ a göre doğrudan doğruya tam yargı davası açılması ile aşağıdakilerden hangisi doğrudur? iconEşya Hukuku, Medeni Hukukun kişilerin eşya (mallar) üzerinde doğrudan...

İYuk’ a göre doğrudan doğruya tam yargı davası açılması ile aşağıdakilerden hangisi doğrudur? iconRoma’nın hukuk düşüncesi en fazla Borçlar hukuku sahasında kendini...

İYuk’ a göre doğrudan doğruya tam yargı davası açılması ile aşağıdakilerden hangisi doğrudur? icon1-Aşağıdakilerden hangisi ceza ile ilgili olarak yanlıştır?


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com