Şekil 54 ve Şekil 55’de vücudun görünebilen yüzeysel kasları yer almaktadır. Bir çoğu, bir veya birçok özellikleri ile isimlendirilmiştir; Musculus (kas)


sayfa1/4
d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
  1   2   3   4


Kasların İsimlendirilmesi

Kasların isimlerini öğrenmek gerekçelerini öğrenince daha mantıklı ve kolay gözükmektedir. Şekil 54 ve Şekil 55’de vücudun görünebilen yüzeysel kasları yer almaktadır. Bir çoğu, bir veya birçok özellikleri ile isimlendirilmiştir;


 1. Musculus (kas): Tüm kas isimleri musculus terimi ile başlar ve (M) harfi ile gösterilir.
 1. Bulunduğu bölge: Kasların çoğu yerleşimine göre isimlendirilmiştir. Örneğin Brachialis kası kolda ve Gluteus Maksimus, gluteal bölgede bulunur. Tablo 14’de kaslar yerleşimine göre listelendirilmiştir.
 1. Fonksiyonu: Bir kasın fonksiyonu isminin bir parçasını oluşturur. Kalçanın adduktör kasları kalçaya adduksiyon (ör: Adductor Longus) yaptırır veya bacağı vücut merkezine yaklaştırır. Tablo 15’de seçilmiş olan bazı kaslar fonksiyonlarına göre sınıflandırılmıştır.
 1. Şekli: Birçok kas şekil özelliğine göre isimlendirilir. Deltoid (delta) omuzu örten bir delta şeklindedir.
 1. Fibril yönü ve seyri: Kaslar fibrillerin oryantasyonuna göre de adlandırılırlar. Rectus kelimesinin anlamı “düz” dür. Örneğin Rectus abdominis kasının fibrilleri aşağı ve yukarı doğru birbirlerine paralel uzanırlar.
 1. Baş Sayısı veya Bölümleri: Kasın bölümleri veya baş sayıları kasların isimlendirilmesinde kullanılır. Biceps (iki), Triceps (üç) veya Quadriceps (dört) başlangıç noktaları hakkında ip ucu verir. Biceps Brachii kasının kolda yerleşmiş iki adet başı vardır.
 1. Bağlantı Noktaları: Kasların başlangıç ve sonlanış noktaları da bazı kas isimlendirilmelerinde kullanılmaktadır. Örneğin M.Sternocleidomastoideus, Sternum kemiği ile Clavicula kemiğinde başlar ve Temporal kemiğin mastoid Process’ine (uznatısına) bağlanır.
 1. Derinde yada yüzeyde bulunuşu: Kaslar isimlendirilirken derinde (profundus) yada yüzeye yakında (superficial) bulunuşuna göre de isimlendirilirler. Örneğin Flexor Digitorum Profundus kası derinden Fleksor Digitorum Superficialis kası ise yüzeysel seyir eder.
 1. Uzun yada kısa oluşu: Brevis kısa, longus ise uzun anlamındadır. Bu doğrultuda Adductor Longus ve Adductor Brevis kaslarının anlamı da kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.
 1. Büyük yada küçük oluşuna göre: Magnus terminolojide “büyük” anlamındadır. Adductor Magnus kası da kalça addüktörleri içinde en büyük olan kastır.
 1. Nereye ne yaptırdığı: Digitus (digit) terminolojide parmak demektir. Abductor Digiti Minimi kası küçük parmakların uzaklaştırıcı kaslarıdır.


Kassal Hareketleri Nasıl Anlayabiliriz?

Kas hareketlerini anlamak için kasların hangi kemiklerle bağlantı yaptıkları ve hangi eklemi çektikleri gibi, anatomik ve kinesiyolojik gerçekleri bilmek gerekir. Daha sonra yapısal faktörlerle, fonksiyonel prensipler arasında bağlantı kurulunca kassal hareketleri kavramak kolaylaşacaktir. Kas hareketlerini yorumlamada bazı özel ipuçları vardır.
İlk olarak, Tablo 14’den yararlanarak büyük kasların genel yerleşimlerini, şekillerini ve isimlerini tanıyalım.
Kasların şekillerinden ve bulundukları yerden yola çıkarak, hangi iki kemikte sonlandığını bulmaya çalışalım. Örneğin şekil 54 ve 63’de gösterilen Deltoid kasına iyice bakalım. Kemiklerle bağlantısı ne şekildedir? Cevabı tablo 22’den kontrol ediniz.
Sonra, kasın boyu kısaldığında hangi kemiklerin hareketleneceği hakkında tahminde bulununuz. (Kasın kasılmasında, kasın sonlandığı kemik hareketlidir; kasın başladığı kemik ise nispeten daha sabittir). Birçok durumda önce hareketli bir kemik ve sonra başka bir bağlantı kemiği söylenebilir. Bazı durumlarda bağlantı yapılan hareketli iki kemik vardır. Deltoid’de olduğu gibi, kasların bağlantı noktaları yorumlamada her zaman yeterli değildir, ama bu metodlarla öğrenmek, ezberlemekten çok daha kolay olacaktır.
Kasın başlangıcı ve sonlanışı prensibini uygulayarak bir kasın hareketini tanımlayınız. Sonucu bu yazı ile kontrol ediniz. Burada 2. ve 3. aşamalar tanımlamanın metodunda sadece yol göstericidir, kas hareketlerini tam saptamaya uygun değildir.
Hangi kasın hangi hareketi yaptıracağını anlamak için (4. Aşamadaki gibi, bir kasın hangi hareketi yaptırdığının yerine), bağlantı kemiğinden başlayın (hareket esnasında hareketli olan kemik). Kasın başlangıç yeri ve gövdesi, bir veya birçok kemiğin üzerinden yatay olarak uzayarak, yine bir veya birçok kemiğin proksimalinde (üst kısmında) sonlanır. Kasların başlangıç ve sonlanışları hakkındaki bu bilgiler, kasların isimleri ve yerleri hakkındaki bilgilerle birlikte, kasların yaptığı hareketlere yorum getirilmesini sağlar. Örneğin kolu düzgünce kaldırmadaki birincil kasları anladıysanız, kasın Humerus’a bağlandığını ve bunun hareket eden kısımdaki kemik olduğu sonucuna varırsınız. Hareket omuza doğrudur. Buradaki Clavicula ve Scapula muhtemelen başlangıç kemikleridir. Biliyorsunuz ki Deltoid kası buradadır, buna göre bu kas, kol’a abdüksyon yaptırır sonucuna varabilirsiniz.
Tablo 14: Yerlerine göre bazı kas grupları

Yeri

Kaslar

Yeri

Kaslar

Boyun

Sternocleidomastoid

Uyluk(Femur)

Ön yüz
Orta yüz


Arka yüzQuadriceps Femoris Grubu:

Rectus femoris

Vastus lateralis

Vastus medialis

Vastus intermedius
Gracialis

Adductor brevis

Adductor longus

Adduuctor magnus
Hamstring grubu:

Biceps femoris

Semitendinosus Semimembranosus

Sırt

Trapezius,

Latissimus dorsi

Göğüs

Pectoralis major, Pectoralis minor

Serratus anterior

Karın Duvarı

External oblique

Omuz

Deltoid

Kol

Biceps brachii,

Triceps brachii

Brachialis

Ön Kol

Brachioradialis

Pronotor teres

Ayak

Ön yüz
Arka yüz


Tibialis anterior
Gastrocnemius

Soleus

Kalça

Gluteus maximus

Gluteus minimus

Gluteus medius

Tensor fascia latae

Pelvis Tabanı

Levator ani

Levator coccygeus

Rectococcygeus


Tablo 15: Fonksiyonlarına göre bazı kas grupları

Kısım

Fleksör

Ekstansör

Abduktör

Adduktör

Baş

Sternocleidomastoideus

Semispinalis capitisKol

Pectoralis major

Trapezius

Latissimus dorsi

Deltoid

Pectoralis major, Latissimus dorsi


Ön Kol

Biceps Brachii (Önkol supinasyondayken)

Brachialis (Önkol pronasyondayken)

Brachioradialis (Önkol

yarım pronasyondayken)

Triceps brachiiEl

Fleksor carpi radialis ve ulnaris

Palmaris longus

Extansor carpi radialis,

longus ve brevis

Ekstansor carpi ulnaris

Fleksor carpi radialis

Fleksor carpi ulnaris

Kalça

Iliopsoas

Rectus femoris

Gluteus maximus

Gluteus medius

Gluteus minimus

Adductor grubu

Bacak

Hamstring grubu

Quadriceps femoris

grubu
Ayak

Tibialis anterior

Gastrocnemius

Soleus

Evertörler

Peroneus longus

Peroneus brevis

İnvertör

Tibialis anterior

Gövde

Iliopsoas

Rectus abdominis

Sacrospinalis


Şekil 54: Vücut kaslarının önden genel görünümü.
Şekil 55: Vücut kaslarının arkadan genel görünümü.

Önemli İskelet Kasları

Şimdiye kadar vücudun büyük iskelet kasları listelendirildi, gruplandırıldı, tablolar ve şekillerle açıklandı. Çalışmanıza Şekil 54 ve 55’de gösterilen önemli yüzeysel kaslardan başlayın. Bu şekiller, bu bölümde açıklanan önemli kasları ve kas gruplarını göstermektedir.

16 ile 23 arasındaki tablolar birçok kas hakkında temel bilgiler vermektedir. Her bir tablo, vücudun bir parçasını hareket ettiren kas gruplarının tanımını içermektedir. Hareketler listelerinin her biri, her kas için, birincil kasları içermektedir. Hatırlayınız, bir kas bir hareketi tek başına nadiren meydana getirmektedir. Kaslar, hareketi ancak birincil kaslar, antagonistler, sinerjistler ve fiksatör’lerle birlikte meydana getirmektedir.
Yüz-Mimik Kasları

Yüz-mimik kasları (Tablo 16) bağlantı noktalarını yüz ve boyun derilerinin derin tabakalarına tutunan yegane örneklerdir. Bu kasların kasılması çeşitli yüz mimiklerine sebep olur.

Epicranius veya Occipitofrontalis gerçekte iki kastan oluşur. Bir parçası başın ön yüzünde uzanır, diğeri başın arka kısmında Occipital kemiğin üzerinde bulunur. İki kas parçası da Aponeurosis bağ dokusuyla bağlantı yapar ve kafatasının üzerini örterler. Epicranius’un önde bulunan parçası kaşları yukarı kaldırmaya ve alnın yatay olarak kırıştırılmasına yarar. Corrugator Supericlii kaşları çekmekle birlikte burnun üzerinde vertikal kırışıklıklar yapar. Orbicularis Oculi gözü çevreler ve gözü kapattırır (göz kırpma). Orbicularis Oris ile Buccinator ağzı büzer, dudakları baskılar ve yanaklarla dişleri ayırır. Zygomaticus Major ağız köşelerini yukarıya kaldırır (gülme).

Çiğneme Kasları

Şekil 56’da görülen çiğneme kasları, çiğneme hareketinden sorumludurlar. Bu güçlü kaslar Mandibulaya elevasyon ile retraksiyon (Masseter ve Temporalis) ve depresyon veya protraksiyon yaptırırken (Pterygoids) yanlara hareket ettirir. Mandibulanın çiğneme hareketi boyunca yer çekimi kuvveti, açılmasına yardımcı olur. Buccinator kasları ağızdaki yiyecekleri tutmada, ağzı açma kapamada veya yanlara hareket ettirme gibi hareketlerde önemli fonksiyon üstlenirler.Şekil 56: Çiğneme ve mimik kasları. A) Yan görünüş B) Ön görünüş.

Tablo 16: Çiğneme ve mimik kasları

Kas

Başlangıç

Sonlanış

Fonksiyon

Sinir

YÜZ MİMİK KASLARI

Epicranius

(occipitofrontalis)

Occipital kemik

Kaş dokusu

Kaşları kaldırır,

Alnı yatay buruşturur.

7.kafa çifti

Corrugator supercilii

Frontal kemik

Kaş derisi

Alnı aşağıya buruşturur.

7.kafa çifti

Orbicularis oculi

Göz kapağı

etrafını sarar.

Göz kapağı

etrafını sarar.

Gözleri kapatır.

7.kafa çifti

Zygomaticus major

Zygomatic kemik

Ağız köşesi

Gülme

(ağız köşelerini yukarı kaldırır)

7.kafa çifti

Orbicularis oris

Ağızın etrafını sarar

Ağızın etrafını sarar

Dudakları açar, kapatır.

7.kafa çifti

Buccinator

Mandibula ve Maxillae’nın alveolar process’i

Ağızın

kenarındaki deri

Gülmeyi sağlar,

üflemeyi sağlar.

7.kafa çifti

ÇİĞNEME KASLARI

Masseter

Maksillanın Zygomatic process’i

Mandibula (dış yüzeyine)

Mandibula’ya elevasyon ve protraksiyon.

5. kafa çifti

Temporalis

Temporal kemik

Mandibula

Mandibula’ya elevasyon ve retraksiyon

5. kafa çifti

Pterygoids

(medial – lateral)

Kafatasının alt yüzeyi

Mandibula (iç yüzeyine)

Mandibula’ya elevasyon-depresyon

5. kafa çiftiBaşı Hareket Ettiren Kaslar

Boyunun iki ayrı yarısında bulunan kaslar başın hareketlerinden sorumludurlar (Şekil 57). Bu grubun önemli kaslarının bağlantı noktaları ve fonksiyonları Tablo 17’de gösterilmiştir. Sternocleidomastoideus kaslarının aynı anda kasılmaları, başı kaburgalara doğru büker, bundan dolayı “dua kası” denir. Sadece biri kasılırsa baş ve yüz aksi yöne döner. Geniş Semispinalis Capitis kası, başın ekstansörüdür ve başı yana eğer. Splenius Capitis kasları başın fleksiyon pozisyonundan sonra dik duruma getirilmesini sağlayan güçlü ekstansör kaslarıdır. Kaslar tek yönlü kasıldıklarında o yöne doğru rotasyon ve yana yatma oluşur. Banta benzeyen Longissumus Capitis kaslarının üzerleri örtülüdür ve Şekil 57’de yer almazlar. İki taraftanda boyun vertebralarından Temporal kemiğin mastoid process’ine kadar uzanırlar ve birlikte kasıldıklarında başın ekstansiyonuna sebep olurlar.


  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Şekil 54 ve Şekil 55’de vücudun görünebilen yüzeysel kasları yer almaktadır. Bir çoğu, bir veya birçok özellikleri ile isimlendirilmiştir; Musculus (kas) iconŞekil-1- süngerlerin morfolojisi

Şekil 54 ve Şekil 55’de vücudun görünebilen yüzeysel kasları yer almaktadır. Bir çoğu, bir veya birçok özellikleri ile isimlendirilmiştir; Musculus (kas) iconBİM : Bölge Bilgi İşlem Servis Müdürlüğü veya 6461 sayılı yasa kapsamınca...

Şekil 54 ve Şekil 55’de vücudun görünebilen yüzeysel kasları yer almaktadır. Bir çoğu, bir veya birçok özellikleri ile isimlendirilmiştir; Musculus (kas) iconUlaşması adına olabilecek en sıkı kalite kontrolü ile üretilmiş ve...

Şekil 54 ve Şekil 55’de vücudun görünebilen yüzeysel kasları yer almaktadır. Bir çoğu, bir veya birçok özellikleri ile isimlendirilmiştir; Musculus (kas) iconYaklaşık olarak bir buçuk asırdan beri, gerek Türkiye’de ve gerekse...

Şekil 54 ve Şekil 55’de vücudun görünebilen yüzeysel kasları yer almaktadır. Bir çoğu, bir veya birçok özellikleri ile isimlendirilmiştir; Musculus (kas) iconKцyьmьzьn kurulu?u olan 1878 tarihi bir ba?lang?з olarak al?n?rsa,...

Şekil 54 ve Şekil 55’de vücudun görünebilen yüzeysel kasları yer almaktadır. Bir çoğu, bir veya birçok özellikleri ile isimlendirilmiştir; Musculus (kas) iconSoruların puan değerleri yanlarında yer almaktadır. Lütfen

Şekil 54 ve Şekil 55’de vücudun görünebilen yüzeysel kasları yer almaktadır. Bir çoğu, bir veya birçok özellikleri ile isimlendirilmiştir; Musculus (kas) icon1 Aşağıdakilerden hangisi bir alana izinsiz veya yasak eşyalarla...

Şekil 54 ve Şekil 55’de vücudun görünebilen yüzeysel kasları yer almaktadır. Bir çoğu, bir veya birçok özellikleri ile isimlendirilmiştir; Musculus (kas) iconEski?ehir hapis fasl? ve mьddeti, Yukarda k?sa ve muhtasar ?ekli...
Ьstad 27 Mart 1936'da hapisten з?km??t?r. Yok e?er tam bir sene beklemi?se, 27 Nisan 1936 da tahliye edilmi?tir

Şekil 54 ve Şekil 55’de vücudun görünebilen yüzeysel kasları yer almaktadır. Bir çoğu, bir veya birçok özellikleri ile isimlendirilmiştir; Musculus (kas) iconA-aşağıdaki sorulardaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz (...

Şekil 54 ve Şekil 55’de vücudun görünebilen yüzeysel kasları yer almaktadır. Bir çoğu, bir veya birçok özellikleri ile isimlendirilmiştir; Musculus (kas) iconÖzet Bu makalede Güneydoğu Asya’da bir İslam beldesi olan Açe’nin...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com