Bu belge, kamu idarelerinde 5510 sayılı Kanunun (4/c) bendi kapsamında çalışan sigortalıların Kanunun 8 inci maddesine göre Kuruma bildirilmesi amacıyla


d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
AÇIKLAMALAR


 1. Bu belge, kamu idarelerinde 5510 sayılı Kanunun (4/c) bendi kapsamında çalışan sigortalıların Kanunun 8 inci maddesine göre Kuruma bildirilmesi amacıyla kullanılır.

 2. Sigortalı işe giriş bildirgesi, Kuruma internet, elektronik veya benzeri ortamda verilir. İşverenler bilgisayarlarından alacakları Kurumca üretilmiş barkod numaralı çıktıların bir nüshasını sigortalıya verir, bir nüshası da işverence sigortalı dosyasında saklanır. İşe giriş bildirgesi sigortalının Kanunun 6 ncı maddesinin (l) bendi kapsamına girenler için işe başladığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde, diğer hallerde ise işe başladığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde bildirilmek zorundadır.

 3. SOSYAL GÜVENLİK SİCİL NUMARASI” hanesine, T.C Kimlik numarası, yabancı uyruklular için ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen kimlik numarası yazılır.

 4. Bu belgenin bütün haneleri, nüfus cüzdanına ve sigortalı tarafından işverene ibraz edilen diğer resmi belgelere göre tam, doğru ve okunaklı olarak doldurulur. Noksan ve hatalı düzenlenen belge işleme alınmaz ve sigortalının tescil işlemi yapılmaz. Bundan doğabilecek sorumluluk, işveren, ilgili kurum ve kuruluş ile sigortalıya aittir.

 5. "BELGENİN MAHİYETİ" bölümünde ilk defa sigortalı olacaklar için düzenlenen bildirgenin üst bölümündeki “İlk kez göreve giriş" daha önce sigorta olanlar ise “Tekrar göreve giriş” kelimesinin yanındaki kutu (X) ile işaretlenir. Kamu idaresinin farklı birimleri arasındaki naklen tayin ve görevlendirmelerde bu bildirim yapılmaz.

 6. A- SİGORTALININ KİMLİK/ADRES BİLGİLERİ” bölümü (1-7) ve (10-15) numaralı alanları sigortalının nüfus cüzdanı bilgileri ile uyruk, öğrenim, askerlik durumu ve adres bilgilerine göre doldurulur.

 7. 8 numaralı alan Kanunun yürürlüğünden önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunanlardan, doğum tarihinde tashih kararı olanlar için doldurulur.

 8. 9 numaralı alan bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerden, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre mahkemece ergin kılındığına dair alınmış bir karar varsa işaretlenir. Buna ait kesinleşmiş mahkeme kararının bir sureti Kuruma gönderilir.

 9. 14 numaralı alandaki öğrenim durumu bölümüne, sigortalının en son öğrenim durumu ve okul bitiş tarihi yazılacaktır.

 10. B-SİGORTALININ SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ” bölümündeki 17 numaralı alana 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanlar için aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda uygun olan kutucuk işaretlenir

  1. Kamu kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonlarda sürekli (daimi) olarak çalışanlardan Kanunun (4/a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar. (657 S.K. tabi memurlar, 926 S.K. tabi muvazzaf subay ve astsubaylar.. v.b.)

  2. Kamu kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışanlardan 4/1-a bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar.

  3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca açıktan vekil olarak atananlar. (Vekil öğretmen, vekil imam, vekil mühendis.. gibi )

  4. Seçimle veya atama yoluyla kamu idarelerinde göreve gelenlerden ilgili kanunları gereği Devlet memurları gibi emeklilik hakkı tanınmış olanlar

  5. Başbakan, bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, belediye başkanları, il encümeninin seçimle gelen üyeleri

  6. (4/c) bendi kapsamında iken, bu kapsamdaki kişilerin kurduğu sendikalar ve konfederasyonlar ile sendika şubelerinin başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenlerden aylıksız izine ayrılanlar,

  7. Harp okulları ile fakülte ve yüksek okullarda, Türk Silâhlı Kuvvetleri hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askerî öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulan adaylar,

  8. Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrenciler,

 11. 18 numaralı alana sigortalının ilk, tekrar veya naklen başka bir kurumda göreve başladığı tarih yazılır.

 12. 19 numaralı alana sigortalının atandığı veya seçildiği hizmet sınıfının işaretlenmesi gerekir.

 13. 20 numaralı alana sigortalının atandığı veya seçildiği görev unvanı (milletvekili, belediye başkanı, mühendis, öğretmen, polis memuru, vhki gibi...) seçilmek suretiyle işaretlenir.

 14. 21 numaralı alana sigortalının kurum sicil numarası yazılır.

 15. 22 numaralı alan Kanunun yürürlüğe girdiği tarihinden önce Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi sandıkları) tabi hizmeti olanlar için doldurulur.

 16. C- İŞYERİ BİLGİLERİ” bölümüne sigortalının;

a. Görev yaptığı kurumun tam adı, (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü , Gelir İdaresi Başkanlığı....vb. )

b. Görev yaptığı birimin tam adı, (Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu.....vb.)

c. ÇSGB iş koluna 2821 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesine belirlenen iş kolu ve çalışma Bölge Müdürlüğünce belirlenen dosya numarası yazılır.

Kurumca işyerine verilen sicil numarası eksiksiz yazılır ve işveren tarafından imzalanır.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Bu belge, kamu idarelerinde 5510 sayılı Kanunun (4/c) bendi kapsamında çalışan sigortalıların Kanunun 8 inci maddesine göre Kuruma bildirilmesi amacıyla icon5510 sayili kanunun 4 ÜNCÜ maddesiNİn biRİNCİ fikrasinin (b) bendi...

Bu belge, kamu idarelerinde 5510 sayılı Kanunun (4/c) bendi kapsamında çalışan sigortalıların Kanunun 8 inci maddesine göre Kuruma bildirilmesi amacıyla icon5510 sayili kanunun 4 ÜNCÜ maddesiNİn biRİNCİ fikrasinin (b) bendi...

Bu belge, kamu idarelerinde 5510 sayılı Kanunun (4/c) bendi kapsamında çalışan sigortalıların Kanunun 8 inci maddesine göre Kuruma bildirilmesi amacıyla icon5510 sayili kanunun 4 ÜNCÜ maddesiNİn biRİNCİ fikrasinin (b) bendi...

Bu belge, kamu idarelerinde 5510 sayılı Kanunun (4/c) bendi kapsamında çalışan sigortalıların Kanunun 8 inci maddesine göre Kuruma bildirilmesi amacıyla icon5510 sayili kanunun 4 ÜNCÜ maddesiNİn biRİNCİ fikrasinin (b) bendi...

Bu belge, kamu idarelerinde 5510 sayılı Kanunun (4/c) bendi kapsamında çalışan sigortalıların Kanunun 8 inci maddesine göre Kuruma bildirilmesi amacıyla icon5510 sayili kanunun 4 ÜNCÜ maddesiNİn biRİNCİ fikrasinin (a) bendi...

Bu belge, kamu idarelerinde 5510 sayılı Kanunun (4/c) bendi kapsamında çalışan sigortalıların Kanunun 8 inci maddesine göre Kuruma bildirilmesi amacıyla icon9/A (5510 Sayılı Kanunun Maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi...

Bu belge, kamu idarelerinde 5510 sayılı Kanunun (4/c) bendi kapsamında çalışan sigortalıların Kanunun 8 inci maddesine göre Kuruma bildirilmesi amacıyla icon5510 sayili kanunun 8 İNCİ maddesiNİn yediNCİ fikrasi ile 100 ÜNCÜ...

Bu belge, kamu idarelerinde 5510 sayılı Kanunun (4/c) bendi kapsamında çalışan sigortalıların Kanunun 8 inci maddesine göre Kuruma bildirilmesi amacıyla icon6502 sayili tüketiCİNİn korunmasi hakkinda kanunun 77 nci maddesine...

Bu belge, kamu idarelerinde 5510 sayılı Kanunun (4/c) bendi kapsamında çalışan sigortalıların Kanunun 8 inci maddesine göre Kuruma bildirilmesi amacıyla icon4734 sayili kanunun 21 İNCİ maddesiNİN (a), (d), (e) bentlerine göre...

Bu belge, kamu idarelerinde 5510 sayılı Kanunun (4/c) bendi kapsamında çalışan sigortalıların Kanunun 8 inci maddesine göre Kuruma bildirilmesi amacıyla iconEk-1 Kanunun Maddesinin İkinci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamında Sayılan...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com