Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 14 Ocak 2008 tarihli Otuzbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının


d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 14 Ocak 2008 tarihli Otuzbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası” Anayasanın 94’üncü maddesinin (1)’inci fıkrası gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle ilan olunur.
SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI

İÇDÜZENİ

(73/2009 sayılı değişiklik yasasıyla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekli ile)Madde 1.

Kısa İsim

BİRİNCİ KISIM

Genel Kurallar
Madde 2.

Tefsir

Madde 3.

Amaç

İKİNCİ KISIM

Suç Gelirini Aklama ve Terörizmin Finansmanı Suçları


Madde 4.

Suç Gelirini Aklama Suçu

Madde 5.

Terörizmin Finansmanı Suçu


ÜÇÜNCÜ KISIM

Yükümlüler ve Yükümlülükler


Madde 6.

Yükümlüler

Madde 7.

Uyum Görevlisi

Madde 8.

Bilgi, Belge Verme ve Belgelerin Saklanması

Madde 9.

Erişim Sistemi

Madde 10.

Kimlik Tespit Zorunluluğu

Madde 11.

Şüpheli İşlem Bildirimi

Madde 12.

Şüpheli İşlem Kriterleri ve Bildirimin Usul ve Esasları

Madde 13.

Nakdi Para Limitini Aşan İşlem Bildirimleri

Madde 14.

Bilgilerin Gizliliği ve Sır Saklama

Madde 15.

Bilgi Değişim Anlaşması Yapma


DÖRDÜNCÜ KISIM

Mali Bilgi Edinme Birimi ile Suç Gelirlerinin

Aklanmasını Önleme Kuruluna İlişkin Kurallar


Madde 16.

Birimin Görev ve Yetkileri

Madde 17.

Kurulun Oluşumu

Madde 18.

Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 19.

Kurulun Çalışma Yöntemi


BEŞİNCİ KISIM

Tedbirle İlgili Kararlar ve

Suç ve Cezalar


Madde 20.

Mal Varlıklarına Tedbir Konulması

Madde 21.

Suç ve Cezalar


ALTINCI KISIM

Geçici ve Son Kurallar


Geçici Madde 1.

Birimin Oluşumuna Kadar Yapılacak İşlemler


Madde 22.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 23.

Yürütme Yetkisi

Madde 24.

Yürürlüğe Giriş
Sayı: 4/2008
SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ

ÖNLENMESİ YASASI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:


Kısa İsim

1.

Bu Yasa, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası olarak isimlendirilir.


BİRİNCİ KISIM

Genel Kurallar


Tefsir

73/2009

2.

Bu Yasada, metin başka türlü gerektirmedikçe;

“Bakanlık”, Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesinin bağlı olduğu Bakanlığı anlatır.

“Banka”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyet gösteren bankalar ve offshore bankaları anlatır.

“Birim”, Daire altında görev yapan Mali Bilgi Edinme Birimini anlatır.

“Daire”, Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesini anlatır.

“Kurul”, bu Yasanın 17’nci maddesi uyarınca oluşturulan Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulunu anlatır.

“Mal Varlığı”, maddi veya gayri maddi, taşınır veya taşınmaz, somut veya soyut her türlü varlığı ve bu tür varlıklara ilişkin tasarruf hakkını veya ayni hakkı tevsik eden yasal belgeleri veya araçları anlatır.

“Nakdi Para Limiti”, 10,000.-Euro ve/veya muadili, resmi para dahil diğer paraları anlatır.

“Resmi Para”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde resmi para olarak tedavülde olan para cinsini anlatır.

“Suç Geliri”, Bir yıl veya daha fazla hapis cezası gerektiren bir suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini anlatır.

“Şüpheli İşlem”, yükümlülükler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu mal varlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasal bir mal varlığı olsa dahi yasa dışı amaçlarla veya terörizmin finansmanı amacıyla kullanılacağına dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunmasını anlatır.

“Terörizmin Finansmanı”, terörist eylemlerde bulunmak için veya bunların terörist eylemde bulunmak için kullanılacağını bilerek ve isteyerek hangi şekilde olursa olsun, doğrudan veya dolaylı olarak kasten mali kaynak temini veya toplanmasını anlatır.

“Yükümlü”, bu Yasanın 6’ncı maddesinde belirtilen gerçek veya tüzel kişileri anlatır.


Amaç

3.

Bu Yasanın amacı, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi konusunda uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.


İKİNCİ KISIM

Suç Gelirini Aklama ve Terörizmin Finansmanı Suçları


Suç Gelirini Aklama Suçu

4.

(1) Bir yıl veya daha fazla hapis cezası gerektiren bir suçtan kaynaklanan mal varlığını yurt dışına çıkaran, yurt içine getiren, tasarrufunda bulunduran veya gayrımeşru kaynağını gizlemek ve meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla, çeşitli işlemlere tabi tutan veya iştirak eden herhangi bir kişi suç gelirini aklama suçunu işlemiş olur.

(2) Yukarıdaki fiilleri işlemeye teşebbüs edenler, suç gelirini aklamaya teşebbüs suçunu işlemiş olurlar.


Terörizmin Finansmanı Suçu

5.

(1) Terörist eylemlerde bulunmak için veya terörist eylemlerde kullanılacağını bilerek ve isteyerek hangi şekilde olursa olsun doğrudan ve dolaylı olarak mali kaynak temin eden herhangi bir kişi terörizmin finansmanı suçunu işlemiş olur.

(2) Yukarıdaki fiilleri işlemeye teşebbüs edenler, terörizmin finansmanı suçuna teşebbüs suçunu işlemiş olurlar.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yükümlüler ve Yükümlülükler


Yükümlüler

6.

Bu Yasa amaçları bakımından resmi yetkililer, bankalar, kooperatif kuruluşları, finans şirketleri, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, kumarhaneler, sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketleri, yatırım fonu yöneticileri, kıymetli maden, taş veya mücevherlerin alım satımını yapanlar, döviz büroları, ticaret amacıyla gayrımenkul alan, satan ve buna aracılık edenler, talih oyunları işletmeciliği yapanlar, Piyangolar İdaresi, muhasip ve/veya murakıplar, sigorta şirketleri ve ve sigorta acenteleri, posta ve kargo şirketleri, tarihi eser, sanat eseri ve antika ticareti yapanlar, otogaleriler ve avukatlar ve/veya avukatlık büroları yükümlü sayılırlar.


Uyum Görevlisi

7.

(1) Bakanlık, Resmi Gazete’de yayımlayacağı bir tebliğle hangi yükümlülerin uyum görevlisi ataması gerektiğini ve atanacak uyum görevlilerinin niteliklerini, görev ve yetkilerini düzenler.

(2) Yukarıdaki (1)’inci fıkra uyarınca uyum görevlisi ataması gereken yükümlülerin en az bir yetkiliyi ve yokluğunda görev yapacak bir yardımcıyı uyum görevlisi (Compliance Officer) olarak tayin etmesi ve bu kişilerin isimleri ile bu isimlerde yapılacak değişiklikleri en geç bir hafta içerisinde Daireye bildirmesi zorunludur.


Bilgi, Belge Verme ve Belgelerin Saklanması

8.

(1) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve/veya tüzel kişiler, Daire ve/veya Kurul veya Daire ve/veya Kurul tarafından yetkili kılınan görevliler ile işbirliği yapmak ve/veya istenecek her türlü bilgi, belge ve bunlara ilişkin her türlü ortamdaki kayıtları, bu kayıtlara erişim sağlamak veya bunları okunabilir hale getirmek için gerekli tüm bilgi ve şifreleri tam ve doğru olarak vermek ve gerekli kolay-lığı sağlamak zorundadırlar. Kendilerinden bilgi ve belge istenilenler, kendi özel yasalarında yazılı hükümleri ileri sürerek bilgi ve belge vermekten kaçınamazlar.

(2) Yükümlüler, bu Yasa ile getirilen yükümlülüklere ve bütün işlemlerine ilişkin her türlü ortamdaki belgeleri, düzenlenme tarihinden, defter ve kayıtları son kayıt tarihinden, kimlik tespitine ilişkin belgeleri ise son işlem tarihinden itibaren on iki yıl süreyle muhafaza ve istenmesi halinde yetkililere ibraz etmekle yükümlüdür.


Erişim Sistemi

9.

Kendi özel yasaları ve faaliyet konuları gereğince, ekonomik olaylara, servet unsurlarına, vergi mükellefiyetlerine, nüfus bilgilerine ve yasa dışı faaliyetlere ilişkin kayıt tutan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kurum ve kuruluşların bilgi işlem sistemlerine Bakanlık ve ilgili Bakanlığın ve kamu kurumu niteliğindeki kurum ve kuruluşların yetkili organlarının birlikte belirleyeceği usul ve esaslar dahilinde Bakanlık tarafından erişim sistemi kurulabilir.


Kimlik Tespit Zorunluluğu

10.

(1) Yükümlüler, nezdinde yapılan veya aracılık ettikleri işlemlerde işlem yapılmadan önce, işlem yapanlar ile nam veya hesaplarına işlem yapılanların kimliklerini tespit etmek zorundadır.

(2) Kimlik tespitine esas belge çeşitleri, kimlik tespitini gerektiren işlem türleri, bunların parasal sınırları ve konuyla ilgili diğer usul ve esaslar Bakanlık tarafından Resmi Gazete’de yayımlanacak tebliğle düzenlenir.


Şüpheli İşlem Bildirimi

11.

(1) Şüpheli işlemlerin para miktarına bakılmaksızın, yükümlüler tarafından tespit edildiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde Daireye bildirilmesi zorunludur.

Ancak gecikmesinde sakınca görülen hallerde şüpheli işlem veya işleme taraf olanlar anında Daireye bildirilir.

(2) Yükümlüler, Daireye şüpheli işlem bildiriminde bulunulduğuna ilişkin olarak, Dairece görevlendirilen elemanlara ve yargılama sırasında mahkemelere verilen bilgiler dışında, işleme taraf olanlar dahil kimseye bilgi veremezler.


Şüpheli İşlem Kriterleri ve Bildirimin Usul ve Esasları


12.

Şüpheli işlem kriterleri ile şüpheli işlem bildiriminin usul ve esasları Bakanlıkça Resmi Gazete’de yayımlanacak bir tebliğle belirlenir.

Nakdi Para Limitini Aşan İşlem Bildirimleri

13.

(1) Yükümlüler, nakdi para limitini aşan nakit işlemlerin kimlerin nam ve hesabına yapıldığını gösteren listeleri, Daireye bildirirler.

(2) Nakdi para limiti üzerindeki ödemeler, işlem türleri, bilgilerin ne şekilde ve hangi sürelerde verileceği, uygulamaya ilişkin diğer usul ve esaslar ile kamu kurum ve kuruluşları ve bu nitelikteki kuruluşların hangilerinin, hangi usul ve esaslara göre bilgi verecekleri Bakanlıkça Resmi Gazete’de yayımlanacak bir tebliğle belirlenir.


Bilgilerin Gizliliği ve Sır Saklama

14.

(1) Daireye yapılan şüpheli işlem bildirimleri veya Daire tarafından araştırılan veya takibata alınan şüpheli işlemler veya ilgili kişilerin kimlikleri hakkındaki bilgiler gizli tutulur.

(2) Dairede görev yapan kişiler, kurul üyeleri, kurulun yetkilendirdiği veya görevlendirdiği kişiler ile görevleri dolayısıyla bilgi edinen diğer kimseler elde ettikleri bilgi ve belgeleri ve bu belgelerden temin ettikleri kişilerin kimliklerini, soruşturma amacıyla ilgili mercilere ve mahkemeye şahadet olarak sunma dışında, mahkeme kararı olmaksızın hiçbir kişiye veya merciye açıklayamazlar ve kendilerinin veya üçüncü kişilerin yararına kullanamazlar. Bu yükümlülük, bu kişiler görevlerinden ayrılsalar dahi devam eder.

(3) Herhangi bir yasada aksine kural bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, Daireye bilgi ve/veya belge veren yükümlü yetkileri veya dış denetçilerinin bu gibi bilgileri aktarması gizlilik ilkesini ihlal etmez ve bu gibi kişiler gizlilik ilkesini ihlal ettikleri gerekçesiyle yükümlülük altına sokulamaz.


Bilgi Değişim Anlaşması Yapma

15.

Daire veya Kurul ayrı ayrı veya birlikte, mütekabiliyet esasına göre olmak koşuluyla, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi ile mücadele eden ülkelerle bilgi ve belge alış verişinde bulunabilir veya herhangi biri ile bilgi ve belgelerin değişimini sağlayacak anlaşma yapabilir.


DÖRDÜNCÜ KISIM

Mali Bilgi Edinme Birimi ile Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme

Kuruluna İlişkin Kurallar


Birimin Görev ve Yetkileri

16.

(1) Daire, bu Yasanın kendisine verdiği görev ve yetkileri Birim aracılığı ile yürütür.

(2) Birimin görev ve yetkileri şunlardır:

(A) Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak ve bu konuda alınması gerekli her türlü önlemi almak.

(B) Suç gelirlerinin aklanmasına ve terörizme finansman sağlanmasına ilişkin olabilecek işlemlere ilgili her türlü bilgi ve belgeyi yükümlüler ile tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve/veya tüzel kişilerden talep etmek ve

(C) Suç gelirlerinin aklanması suçu ile terörizmin finansmanı suçunun işlenip işlenmediği konusunda inceleme yapmak ve gerek duyulduğunda ilgili birimlerin kendi görev alanlarında inceleme ve araştırma yapmaları talebinde bulunmak. İnceleme sonucunda suçun işlendiğine dair ciddi emareler olduğunun saptanması halinde konuyu Kurula bildirmek.


Kurulun Oluşumu

17.

(1) Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik Daire tarafından yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen bilgileri değerlendirmek, bu bilgiler ışığında incelemeler yapıp bulgularını Hukuk Dairesine ve ilgili diğer mercilere aktarmak üzere Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulu oluşturulur.

(2) Kurul, aşağıdaki kişi ve temsilcilerden oluşur:

(A) Bakanlık Müsteşarı.

(B) Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesinin Müdürü.

(C) Gümrük ve Rüsumat Dairesi temsilcisi.

(Ç) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası temsilcisi ve

(D) Polis Genel Müdürlüğü temsilcisi.

(3) Bakanlık Müsteşarı, Kurulun Başkanıdır.


Kurulun Görev ve Yetkileri

18.

Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

  1. Bu Yasa kuralları uyarınca kendisine verilen görevleri yapmak.

  2. Daire tarafından aktarılan bilgileri değerlendirmek ve gerektiği zaman daha detaylı bilgi ve belge istemek ve bu bilgi ve belgelere dayanarak gerekli işlemlerin yapılmasına karar vermek.

  3. Bilgi ve belgelerden, suç gelirlerinin aklanmasına ve terörizmin finansmanına yönelik ciddi bulgu ve emarelerin varlığını tespit etmesi halinde, durumu Hukuk Dairesine intikal ettirmek, ve

  4. Bu Yasanın 20’nci maddesinin (5)’inci fıkrası kuralları uyarınca tedbire konu mal varlıklarının iki yıl süre sonunda hazineye gelir olarak kaydedilmesine ilişkin karar vermek.

Kurul, yukarıda belirtilen görevleri yerine getirirken, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi ile ilgili olarak araştırma yapmak üzere uygun göreceği teknik kişilerin danışmanlık hizmetlerinden yararlanabilir, bu amaçla kişileri konu ile ilgili evrağın tetkikine yetkili kılabilir ve uygun gördüğü kamu kurum ve kuruluşlarda görev yapan uzman kişileri araştırma yapmak üzere görevlendirebilir.


Kurulun Çalışma Yöntemi

19.

(1) Kurul, ilk toplantısında Başkanın yokluğunda Başkanlık görevini yürütmesi için üyeler arasından bir Başkan Yardımcısı seçer.

(2) Kurul, en az ayda bir defa, Kurul Başkanının çağrısı üzerine toplanır.

(3) Kurulun toplantı ve karar yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

(4) Kurul kararları, karar defterine kaydedilir ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Sirküle imza yoluyla karar alınamaz.

(5) Kurul kararları, toplantı tarih ve sayısını, toplantıya katılan ve katılmayan üyelerin ad ve soyadlarını, karar metnini ve oylama sonucunu ve gerekmesi halinde üyelerin kullandıkları oyla ilgili gerekçeleri içerir.


BEŞİNCİ KISIM

Tedbirle İlgili Kararlar ve Suç ve Cezalar


Mal Varlıklarına Tedbir Konulması

20.

(1) Suç geliri akladığı veya terörizmin finansmanı suçunu işlediği şüphesiyle hakkında soruşturma başlatılan kişilerin mülkiyetinde veya zilyetliğinde bulunan mal varlıklarına veya yukarıda belirtilen kişilerle suç gelirleri ile ilgili ilişkisi bulunan kişilerin mülkiyetinde veya zilyetliğinde bulunan ve suç geliri olduğuna dair ciddi bulgu ve emareler mevcut olan mal varlıklarına, kullanılmaması ve/veya elden çıkarılmaması için Hukuk Dairesinin yazılı talimatı ile bir defaya mahsus olmak üzere otuz gün süre için tedbir konulabilir. Otuz günü aşan tedbir kararları için Hukuk Dairesi tarafından Mahkeme emri alınması gereklidir.

(2) Mahkeme, Hukuk Dairesinin başvurusu üzerine soruşturma esnasında her defasında altı ayı geçmemek üzere iki yıl süre ile, dava dosyalanması halinde ise kesin yargı sonucuna kadar tedbir kararının devamına emir verebilir.

(3) Mahkeme sürecinde ortaya çıkacak yeni suç gelirleri hakkında mahkeme tarafından tedbir kararı verilebilir.

(4) Tedbir konulan mal varlıklarının yasal faaliyetlerden elde edildiği ya da iyi niyetle malik veya zilyet olunduğu makul surette kanıtlandığı takdirde ilgili malvarlıklarına konan tedbir mahkemece kaldırılabilir.

(5) Hakkında soruşturma başlatılan ve mal varlıklarına tedbir konulup yurt dışına çıkışı teminata bağlanan herhangi bir kişinin, teminat emri şartlarına riayet etmeyerek ülkeyi terk etmesi ve geri dönmemesi halinde mal varlığına konulan tedbir başka bir tedbir kararına gerek kalmaksızın kişinin yurt dışına çıkışından başlayarak iki yıl süre ile devam eder ve iki yıl süre sonunda tedbire konu mal varlıkları Kurul kararı ile Hazineye gelir kaydeder.


Suç ve Cezalar

21.

(1) (A) Bu Yasanın 4’üncü maddesinin (1)’inci fıkrasında belirtilen suç gelirini aklama suçunu ve 5’inci maddesinin (1)’inci fıkrasında belirtilen terörizmin finansmanı suçunu işleyen gerçek ve/veya tüzel kişiler bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde 500,000.-YTL (Beş Yüz Bin Yeni Türk Lirası)’na kadar para cezasına veya on beş yıla kadar hapis cezasına veya her ikisine birden çarptırılabilirler.

(B) Bu Yasanın 4’üncü maddesinin (2)’nci fıkrasında belirtilen aklamaya teşebbüs suçunu ve 5’inci maddesinin (2)’nci fıkrasında belirtilen terörizmin finansmanına teşebbüs suçunu işleyen gerçek ve/veya tüzel kişiler bir suç işlemiş olurlar mahkumiyetleri halinde 250,000.-YTL (İki Yüz Elli Bin Yeni Türk Lirası)’na kadar para cezasına veya yedi yıla kadar hapis cezasına veya her ikisine birden çarptırılabilir.

Yukarıdaki (A) ve (B) bendlerinde yer alan suçlardan mahkum olmuş kişilerin suç geliri olan veya suç gelirinden kaynaklanan malvarlıklarına mahkemece el konulur ve bu mal varlığı Hazineye gelir kaydedilir.

(2) Bu Yasanın 7’nci maddesine aykırı hareket ettikleri tespit edilen yükümlüler ve/veya yöneticileri bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde 10,000.-YTL (On Bin Yeni Türk Lirası)’na kadar para cezasına çarptırılabilirler.

(3) Bu Yasanın 8’inci maddesine aykırı hareket ettikleri tespit edilen gerçek ve/veya tüzel kişiler bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde 15,000.-YTL (On Beş Bin Yeni Türk Lirası)’na kadar para cezasına veya üç yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.

(4) Bu Yasanın 10’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasına aykırı hareket eden yükümlüler ve/veya yöneticileri bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde, 10,000.-YTL (On Bin Yeni Türk Lirası)’na kadar para cezasına çarptırılabilirler.

(5) Bu Yasanın 11’inci maddesine aykırı hareket eden yükümlüler ve/veya yöneticileri bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde 15,000.-YTL (On Beş Bin Yeni Türk Lirası)’na kadar para cezasına veya üç yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.

(6) Bu Yasanın 13’üncü maddesine aykırı hareket ettikleri tespit edilen yükümlüler ve/veya yöneticileri bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde 10,000.-YTL (On Bin Yeni Türk Lirası)’na kadar para cezasına çarptırılabilirler.

(7) Bu Yasanın 14’üncü maddesinde belirtilen bilgilerin gizliliği ilkesine aykırı hareket ettikleri tespit edilen yükümlüler ve/veya yöneticileri ve/veya Dairede görev yapan kişiler ve/veya kurul üyeleri ve/veya yetkili kılınan kişiler ile görevleri dolayısıyla bilgi edinen kimseler bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde 15,000.-YTL (On Beş Bin Yeni Türk Lirası)’na kadar para cezasına veya üç yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.ALTINCI KISIM

Geçici ve Son Kurallar


Geçici Madde Birimin Oluşumuna Kadar Yapılacak İşlemler


1.

Birimin yasal olarak oluşturulmasına kadar olan süre zarfında Birimin görevleri, Daire Müdürünün görevlendireceği personel tarafından yürütülür.


Yürürlükten Kaldırma

55/1999

22.

Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi Yasası, bu Yasa uyarınca yapılan işlemlere halel gelmeksizin yürürlükten kalkar.

Ancak bu Yasa uyarınca öngörülen Tebliğler yapılıncaya kadar, yürürlükten kaldırılan Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi Yasası tahtında yapılan Tebliğler, bu Yasa kurallarına aykırı olmamak koşuluyla yürürlükte kalmaya devam eder.


Yürütme Yetkisi

73/2009


23.

Bu Yasayı, Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesinin bağlı olduğu Bakanlık yürütür.

Yürürlüğe Giriş

24.

Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 14 Ocak 2008 tarihli Otuzbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının iconKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 25 Haziran 2012...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 14 Ocak 2008 tarihli Otuzbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının iconKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 18 Kasım, 1988...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 14 Ocak 2008 tarihli Otuzbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının iconKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 13 Ağustos, 1995...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 14 Ocak 2008 tarihli Otuzbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının iconKıbrıs Türk Federe Meclisi'nin 20 Mayıs, 1977 tarihli birleşiminde...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 14 Ocak 2008 tarihli Otuzbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının iconKıbrıs Türk Yönetimi Meclisi'nin 18 Haziran, 1971 tarihli oturumunda...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 14 Ocak 2008 tarihli Otuzbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının iconKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (kktc), Türkiye, İngiltere ve Hollanda ortak yapımı olan

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 14 Ocak 2008 tarihli Otuzbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının iconSUÇ gelirleriNİn aklanmasinin önlenmesi hakkinda kanun

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 14 Ocak 2008 tarihli Otuzbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının icon“TÜRKİye cumhuriyeti anayasasina, atatürk ilke ve inkilaplarina,...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 14 Ocak 2008 tarihli Otuzbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının iconİşbu Ev Sahibi Hükümet Anlaşması 26 Haziran 2012 tarihli Hükümetlerarası...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 14 Ocak 2008 tarihli Otuzbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının iconVergi suç ve cezalarin türk ceza kanunu çERÇevesinde değerlendiRİlmesi


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com