1. Oturum./1st Session. 09. 00 10. 20


d.ogren-sen.com > Doğru > Oturum
logo suc ve ceza logo versiyon2
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
AKADEMİK PROGRAM
6. ULUSLARARASI SUÇ VE CEZA FİLM FESTİVALİ AKADEMİK PROGRAMI/6thINTERNATIONAL CRIME AND PUNISHMENT FILM FESTIVAL ACADEMIC PROGRAMME
30 Eylül – 6 Ekim 2016/30 September – 6 October 2016
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü Rektörlük Binası Doktora Salonu/Istanbul University Central Campus Rectorship Building Doctorate Hall
Birinci Gün: 30.09.2016 Cuma/First Day: 30.09.2016 Friday
08.00 – 08.30 Kayıt/Registration
Açılış Konuşması/Opening Speech 08.40 – 09.00
Adem Sözüer – Festival Başkanı/Director of Festival
1. Oturum./1st Session.09.00 – 10.20
Adil Yargılanma Hakkı Herkese Lazım: Yoksullara da!/All Needs the Right to Fair Trial: Also Poor People!
Yönetici/Chairman Philip Kunig
Hans Heiner Kühne
Yoksulluk ve Adalete Erişim: “Adil Yargılanmanın” Özel Sonuçları/Poverty and Access to Justice: Special Implications of “Fair Trial”
Pınar Memiş Kartal
Silahların Eşitliği İlkesi Çerçevesinde Yoksulun Yargılamada Temsili/Representation of the Poor in the Trial within the context of the Principle of Equality of Arms
Migena Leskoviku
Yoksulluk ve Adalete Erişim/Poverty and Access to Justice
Kahve Molası/Coffee Break 10.20 – 10.40
Öğle Arası/Lunch Break 12.00 – 13.00
2. Oturum./2nd Session 10.40 – 12.00
Sosyal Devlet İlkesi Perspektifinden Yoksulluk /Poverty within the Perspective of Social State Principal
Yönetici/Chairman: Nihat Bulut
AnuSivaganesan
Haklar Olmaksızın Sosyal Hedefler – Adil (Olmayan) İsviçre Yapımı Eşitsizlik/SocialGoals without Rights — (Un) FairInequalityMade in Switzerland?
Kanita Pruščanović
Savaş Sonrası Bosna Hersekte Yoksullukla Mücadele – Poverty as a post-war struggle in Bosnia and Herzegovina
Volkan Aslan
Yoksulluğun Karşısında Anayasalar: Gelişmiş Sosyal Devlet Anayasalarında Sosyal Haklar/Constitutions against Poverty: Social Rights in Constitutions of Developed Social States
Bülent Yücel
Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Sosyal Devlet İlkesinin Anlamlandırılması ve Türkiye Uygulaması/Explaining the Meaning of the Principle of Social State and Its Practice in Turkey in The Light Of the Decisions of Constitutional Court
3. Oturum./3rd Session. 13.00 – 14.00
Yoksulluk ve Sağlık: Yoksulluk Bir Hastalıktır!/Poverty and Health: Poverty is a Disease
Yönetici/Chairman Bengi Semerci
Yankı Yazgan
Yoksulluk ruhsal gelişimi nasıl etkiler?/How Poverty Affects Mental Development?
Pavel Ursu
Uluslararası Bakış Açısıyla Yoksulluk ve Sağlık/Poverty and Health with International Viewpoint
Serhat Nasıroğlu
Göç, Yoksulluk ve Sağlık/Migration, Poverty and Health
Kahve Molası/Coffee Break 14.00 – 14.20
Konferans (1)/Conference (1) 14.20 – 15.00
Mülteciler için Sağlık Hakkı/ The Right to Health Care for Migrants
Yönetici/Chairman Bengi Semerci
Aart Hendriks
Avrupa Standartları ve Hollanda’nın Deneyimleri/European Human Rights Standards and Dutch Experiences
Kahve Molası/Coffee Break 15.00 – 15.20
4. Oturum/4th Session. 15.20 – 16.40
Yoksulluk ve Ceza Sorumluluğu/Poverty and Criminal Responsibility
Yönetici/Chairman: Adem Sözüer
Stephen Thaman
Ceza Davasında Zorunluluk Hali Olarak Yoksulluk Savunması / Poverty as a Defence to Criminal Charges (Necessity)
İbrahim Dülger
Ceza Hukukunda Yoksulluğun Kusurluluğa Etkisi/ The Effect of Poverty on Culpability in Criminal Law
Burcu Ertem
Yoksulluk ve Ceza Sorumluluğuna Etkisi/Poverty and Criminal Responsibility

İkinci Gün:01.10.2016 Cumartesi/Second Day: 01.10.2016 Saturday
5. Oturum/5th Session. 09.00 – 10.20
Kadın ve Çocukların Medeni Hukukta Yoksulluk Riskine Karşı Korunması (1) / Protecting Women and Children from the Risk of Poverty within the Concept of Civil Law (1)
Yönetici/Chairman Başak Baysal
İlknur Serdar
Türk Medeni Kanununun Velayet Hükümleri Kapsamında Yoksulluk Nedeniyle Çocuğun Korunması için Alınacak Önlemler/Measures for Protecting Children from Poverty within the context of Custody Regulations in Turkey
Nafiye Yücedağ Göztepe
Kadının Talep Ettiği Yoksulluk Nafakası/Women’s Alimony
Barış Demirsatan
Yoksulluğa Karşı Bir Tedbir Olarak Yardım Nafakası/Support Alimony as a measure against Poverty
Kahve Molası/Coffee Break 10.20 – 10.40
6. Oturum/6th Session. 10.40 – 11.40
Kadın ve Çocukların Medeni Hukukta Yoksulluk Riskine Karşı Korunması (2) / Protecting Women and Children from the Risk of Poverty within the Concept of Civil Law (2)
Yönetici/Chairman Bilgehan Çetiner
Nil Karabağ Bulut
Evlilik Birliğinden Doğan Giderlere Katılma Payının İhlali Dolayısıyla Kadının Yoksulluğa Düşme Tehlikesi Karşısında Medeni Kanun Kapsamında Başvurulabilecek Önlemler/Measures in Civil Code against Women’s Risk of Poverty due to Lack of Contribution of the Spouse to the Expenses of the Civil Marriage Union
Cansu Kaya Kızılırmak
Yasal Düzenlemeler ve Fiili Uygulamalar Işığında Türkiye’de Yoksul Kadının Kürtaj Hakkına Erişimi/Access to Abortion rights of women in Turkey, in light of legislation and current practices.
Kahve Molası/Coffee Break 11.40 – 12.00
Konferans (2)/Conference (2) 12.00 – 12.40
Hekimler için Hukuksal ve Etik Standartlar / Legal and Ethical Standards for Doctors
Yönetici/Chairman Mert Savrun
Aart Hendriks
Bireysel ve Toplumsal Hakları Dengelemek (Açlık grevleri, Tutuklular, Terör şüphelileri) / Balancing Individual and Collective Interests (Hunger strikers, Prisoners, Possible terrorists)
Sinema Paneli/Cinema Panel 16.00 – 17.00 (Yer/Place: Atlas Sineması)
Beyaz Perdeden Yansıyan Yoksulluk/Poverty Reflecting from the White Curtain
Yönetici/Chairman Bengi Semerci
Derviş Zaim – Yönetmen/Director
Farhad Eivazi – Yönetmen ve Senarist/Director and Scriptwriter
Menderes Samancılar – Oyuncu/Actor
Serpil Kırel – Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi/Marmara University Faculty of Communication
Alin Taşcıyan – Sinema Eleştirmeni/Film Critic
Üçüncü Gün: 02.10.2016 Pazar/Third Day: 02.10.2016 Sunday
Sinema Paneli/Cinema Panel 16.00-17.00 (Yer/Place: Feriye Sineması)
Suça Karşı Sanat Adalet Getirir mi?/Does Art against Crime Provide Justice?
Yönetici/Chairman Bengi Semerci
Yasemin Işıktaç – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi/ İstanbul University Faculty of Law
İskender Pala – Yazar/Author
Haluk Piyes – Oyuncu/Actor
Turgay Tanülkü – Oyuncu/Actor


Dördüncü Gün: 03.10.2016 Pazartesi/Fourth Day: 03.10.2016 Monday
7. Oturum/7th Session. 09.00 – 10.40
Yoksulluk ve Yolsuzlukla Mücadele/Poverty and Struggle against Corruption
Yönetici/Chairman Hans Heiner Kühne
Muhammed Munir
İnsan Ticareti: Hatalı Düzenlemeler, Yaygın Yolsuzluk ve Kusurlu Pakistan Politikaları/Trafficking in Persons: Faulty Regulations, Pervasive Corruption and Flawed Policing in Pakistan
Nassima Hanafi
Yükselen Yoksulluk Oranlarında Yolsuzluğun Rolü – Yoksulluk: Yolsuzluğun bir sebebi ve bir sonucu (Cezayir İncelemesi)/The Role of Corruption in the Increasing Rates of Poverty – Poverty: a Cause and a Result of Corruption (Algeria as a case study)
Qerkin Berisha
Kosova’da Hukuk Devleti ve Yoksulluk Üzerindeki Etkisi/Rule of Law in Kosovo and its impact in Poverty
Altan Rençber –İmran Semiz
Yoksullukla Mücadelede Vergisel Yöntemler ve Türkiye Uygulamasının Değerlendirilmesi/The Assessment of Tax Methods for Combating Poverty and Practices in Turkey
Kahve Molası/Coffee Break 10.40 – 11.00
8. Oturum/8th Session. 11.00 – 12.20
Yoksulluk Suça İter mi?/Does Poverty Drag into Crime?
Yönetici/Chairman Pınar Ölçer
Ataullah Khan Mahmood
Yoksulluk ve Suçluluk/Poverty and Delinquency
Güneş Okuyucu Ergün
Ekonomik Durum ve Suçluluk/ Economic Conditions and Criminality
Vesile Sonay Evik
Yoksulluk ve Suç İlişkisi/ The Relationship between Poverty and Crime
Öğle Arası/Lunch Break 12.20 – 13.20
9. Oturum/9th Session. 13.20 – 14.40
Çocuğun Suça Sürüklenmesinde ve Dilencilikte Suçlu Yoksulluk mu?/Is Poverty Responsible for Juvenile Delinquency and Beggary Crime?
Yönetici/Chairman Tuba Topçuoğlu
Ezgi Aygün Eşitli
Yoksulluğun Çocuk Suçluluğuna Etkisi/ The Impact of Poverty on Juvenile Delinquency
Başak Oya İşcan
Çocuklarda Tekrar Suçluluğa Risk Teşkil Eden Etkenler İçerisinde Sosyo – Ekonomik Koşullar ve Yoksulluğun Yeri/ Socio – Economic Conditions and Poverty as Risk Factors for Juvenile Recidivism
Eylem Baş
Türk Ceza Kanunu’nun 229. Maddesinde Düzenlenen Dilencilik Suçunun Yoksulluk Bağlamında Değerlendirilmesi/ An Assessment of Poverty Aspects of Beggary Crime Regulated in the Article 229 of Turkish Penal Code
Kahve Molası/Coffee Break 14.40 – 15.00
Film Gösterimi ve Panel/Film Screening and Panel 15.00. 17.40
Film: Çöpte Dostoyevski Buldum/ Recycling Life
Film Üzerine Tartışma: Yoksulluğu Belgelemek / Shooting the Poverty
Moderatörler / Moderators Sedef Erken / Tarık Tufan
Belgesel Ekibi / Documentary Team
Enis Rıza Sakızlı
Oktay Çetinkaya
Beşinci Gün: 04.10.2016 Salı/ Fifth Day: 04.10.2016 Tuesday
10. Oturum/10th Session. 09.00 – 10.20
Cezanın Belirlenmesinde Yoksulluk/The Effect of Poverty on Punishment
Yönetici/Chairman Mahmut Koca
Soner Hamza Çetin
Yoksulluk ve Adli Para Cezası/Poverty and Judicial Fine
Polat İşoğlu
Yoksulluğun Türk Ceza Kanunu’ndaki İzleri/Poverty and the Turkish Penal Code
Ezgi Cankurt
Hırsızlık Suçunda Değer Azlığı Kavramı ile Zorunluluk Hali ve Yoksulluk İlişkisine Dair Değerlendirme/An Assessment of the relationship between the concepts of lack of value and state of necessity and Poverty in Crime of Theft
Kahve Molası/Coffee Break 10.20 – 10.40
11. Oturum/11th Session. 10.40 – 12.00
Sinemanın ve Edebiyatın Yoksulları/Poor People of Cinema and Literature
Yönetici/Chairman Korhan Bozkurt
Necdet Neydim
Çocuk edebiyatı metinlerindeki yoksulluk ve yoksunluk kavramlarına iç içelik ya da karşıtlık üzerinden yeniden bir bakış/An assessment on the nested and opposed terms of Poverty and Deprivation
Mehlika Philip – Necdet Neydim
Çocuk kahramanlar üzerine kurgulanmış filmlerde yoksulluğun yansıması ve film kurgusu içinde yoksulluğun görsel tanımına dönük tanıklıklar/Reflection of Poverty in the Films Edited on the Child Heroes
Dilan Tüysüz
Amerikan Rüyası ve Suç İlişkisi Çerçevesinde Gangster Filmleri/Gangster Films within the framework of American Dream and Crime Relations
Öğle Arası/Lunch Break 12.00 – 13.00
12. Oturum/12th Session. 13.00 – 14.20
Muhakeme ve İcra Hukukunda Yoksullara Destekler/Supports for Poor People in Procedural Law and Enforcement Law
Yönetici/Chairman Murat Atalı
Alper Tunga Küçük
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Adli Yardım/Legal Aid according to Code of Civil Procedure
Sinan Altunç
Bir Adil Yargılanma Hakkı Olarak Maddi Olanaklardan Yoksun Kişinin Avukat Yardımından Yararlanması/Provision of Legal Aid Lawyer to poor people as an Aspect of Right to Fair Trial
Serpil Işık
İcra Hukuku’nda Yoksulluğun Önlenmesinde Bir Araç Olarak Haczedilmezlik/ Non-seizeability in Enforcement Law as a Tool for Preventing Poverty
Altıncı Gün: 05.10.2016 Çarşamba/Sixth Day: 05.10.2016 Wednesday
13. Oturum/13th Session. 09.00 – 10.20
Yoksulluğun Kentlileşmesi, Kentlerin Dönüşmesi/Urbanization of Poverty and Transformation of Cities
Yönetici/Chairman Aydın Gülan
Melikşah Yasin
Kentsel Dönüşüm Yasası/Urban Transformation Law
Murat Şentürk
İstanbul Tarihi Kent Merkezinde Yoksulluk ve Kentsel Müdahaleler/ Poverty in Historical Central Istanbul and Urban Intervention
Bülent Şen
İstanbul Kent Merkezinde Göç ve Yoksulluk: Süleymaniye Bekar Odaları ve Göçmenleri/Poverty and Migration Aspects in Central Istanbul
Kahve Molası/Coffee Break 10.20 – 10.40
14. Oturum/14th Session. 10.40 – 12.00
Yoksulluk da Kentin Kimliğini Belirler/Poverty also Identifies the City
Yönetici/Chairman Melikşah Yasin
Seher Kalender Çetinkaya
Yoksul Bölgelerin Kentsel Dönüşümü/Urban Intervention in Poor Neighbourhoods
Lana Kudumovic
Yoksulluk Altında Şehrin Kimliğini Şekillendirme: Saraybosna’nın Kentsel Gelişiminin Karşılaştığı Sorunlar/ Shaping City Identity under Poverty: Challenges of the Urban Development of Sarajevo
Hanif Budiman
Kentsel Gelişim ve Nehir kıyısı Yerleşimi. İnceleme: Yogyakarta Şehri, Endonezya/Urban Development and Riverside Settlement. Cases: Yogyakarta City, Indonesia
Öğle Arası/Lunch Break 12.00 – 13.00
15. Oturum/15th Session. 13.00 – 14.20
İdare Sağlıkta ve Yoksullukla Mücadelede Yoksullar İçin Ne Yapıyor, Neler Yapmalı?/What Do Administrations Do for Poor People in the field of Health and Prevention of Poverty and What Should They Do?
Yönetici/Chairman Cemil Kaya
Eren Kalanyuva
İdarenin Sağlık Hizmetlerine Erişim Hakkının Korunmasındaki Rolü / The Role of Administration in the Protection of the Right to Access to Healthcare Services.
Necip Taha Gür
İdare Hukuku Boyutuyla Sosyal Yardımlar/ Social Aids in Administrative Law
Eren Solmaz
Yoksulluğun Giderilmesinde Kamu Hizmetinin “Eşitlik İlkesi” Gereğince İdarenin Rolü/ Administrations’ Role on Preventing Poverty within the context of Equality Principle of Public Service
Kahve Molası/Coffee Break 14.20 – 14.40
16. Oturum/16th Session 14.40 – 16.00
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından Yoksulluk/Poverty within the Concept of Labour Law and Social Security Law
Yönetici/Chairman Ömer Ekmekçi
Gazi Alataş
Türkiye’de Sosyal Sağlık Güvenlik Sistemi/Social Health Care System in Turkey
Necip Şenel
Kıdem Tazminatı, Asgari Ücret/Severance Pay, Minimum Wage
Merve Dömen
Çocuk ve Kadın İşçiler, Sigortasız İşçiler/Woman and Child Workers, Uninsured employees
AKADEMİK PROGRAM KATILIMCILARI / PARTICIPANTS of ACADEMIC PROGRAMME
Aart Hendriks Prof. Dr. Leiden Üniversitesi/University

Adem Sözüer Prof. Dr. – İstanbul Üniversitesi/University

Alin Taşcıyan: Sinema Eleştirmeni/Film Critic

Alper Tunga Küçük Araş Gör./Res. Assist.–İstanbul Üniversitesi/University

Altan Rençber Araş Gör./Res. Assist.– İstanbul Üniversitesi/University

Anu Sivaganesan Araş Gör./Res. Assist.– İsviçre Karşılaştırmalı Hukuk Enstitüsü/Swiss Comperative Law Institute

Ataullah Khan Mahmood Prof. Dr. – Uluslararası İslam Üniversitesi/International Islamic University

Aydın Gülan Prof. Dr. – İstanbul Üniversitesi/University

Barış Demirsatan Araş Gör./Res. Assist.–İstanbul Üniversitesi/University

Başak Baysal Doç. Dr./Assoc. Prof. Dr.- İstanbul Üniversitesi/University

Başak Oya İşcan Öğr. Gör./T. A. – Yalova Üniversitesi/University

Bengi Semerci Prof. Dr.- Hasan Kalyoncu Üniversitesi/University

Bilgehan Çetiner Doç. Dr./Assoc. Prof. Dr. – İstanbul Üniversitesi/University

Bülent Şen Doç. Dr./Assoc. Prof. Dr.– Kırklareli Üniversitesi/University

Bülent Yücel Dr.- Anadolu Üniversitesi/University

Cansu Kaya Kızılırmak Dr.–İstanbul Üniversitesi/University

Cemil Kaya Prof. Dr.- İstanbul Üniversitesi/University

Derviş Zaim: Yönetmen/Director

Dilan Tüysüz Dr.– Adnan Menderes Üniversitesi/University

Enis Rıza Sakızlı – Yönetmen/Director

Eren Kalanyuva Araş Gör./Res. Assist.–İstanbul Üniversitesi/University

Eren Solmaz Araş Gör./Res. Assist.–İstanbul Üniversitesi/University

Eylem Baş Araş Gör./Res. Assist.– Ankara Üniversitesi/University

Ezgi Aygün Eşitli Yrd. Doç. Dr./Assist. Prof. Dr.– Başkent Üniversitesi/University

Ezgi Cankurt Araş Gör./Res. Assist.– Beykent Üniversitesi/University

Farhad Eivazi: Yönetmen ve Senarist/Director and Scriptwriter

Gazi Alataş Dr.– Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortaları Genel Müdür Vekili/Social Security Institution Deputy General Director of General Health Insurance

Güneş Okuyucu Ergün Doç. Dr./Assoc. Prof. Dr.–Ankara Üniversitesi/University

Haluk Piyes: Oyuncu/Actor

Hanif Budiman Öğr. Gör./T. A. –Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/Vaqf University

Hans Heiner Kühne Prof. Dr. Trier Üniversitesi/University

İbrahim Dülger Prof. Dr.– Karatay Üniversitesi/University

İbrahim Kaya Prof. Dr.- İstanbul Üniversitesi/University

İlknur Serdar Yrd. Doç. Dr./Assist. Prof. Dr.–Dokuz Eylül Üniversitesi/University

İmran Semiz Araş Gör./Res. Assist.– İstanbul Üniversitesi/University

İskender Pala-Yazar/Author

Kanita Pruščanović Öğrenci /Student – Saraybosna Universitesi /University

Kıvanç Sezer– Yönetmen/Director

Korhan Bozkurt– Yönetmen/Director

Lana Kudumovic Dr.–Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/Vaqf University

Mahmut Koca Prof. Dr.– İstanbul Şehir Üniversitesi/University

Mehlika Philip – İletişimci/Communicator

Melikşah Yasin Prof. Dr.– İstanbul Üniversitesi/University

Menderes Samancılar: Oyuncu/Actor

Mert Savrun Prof. Dr. – İstanbul Üniversitesi/University

Merve Dömen – Avukat/Lawyer

Migena Leskoviku Prof. Dr.– Tiran Avrupa Üniversitesi/European University of Tirana

Muhammed Munir Prof. Dr.– Uluslararası İslam Üniversitesi/International Islamic University

Murat Atalı Prof. Dr.– Türk Alman Üniversitesi/Turkish – German University

Murat Şentürk Yrd. Doç. Dr./Assist. Prof. Dr.– İstanbul Üniversitesi/University

Nafiye Yücedağ Göztepe Dr.– İstanbul Üniversitesi/University

Nassima Hanafi – Yolsuzluğun Önlenmesi ve Yolsuzluğa karşı Mücadele Ulusal Birimi (Cezayir)/The National Body for Preventing and Fighting against Corruption (Algeria)

Necdet Neydim Doç. Dr./Assoc. Prof. Dr.– İstanbul Üniversitesi/University

Necip Şenel – Avukat/Lawyer

Necip Taha Gür Araş Gör./Res. Assist.–İstanbul Üniversitesi/University

Nihat Bulut Prof. Dr.- İstanbul Şehir Üniversitesi/University

Nil Karabağ Bulut Dr. –İstanbul Üniversitesi/University

Oktay Çetinkaya – Sahaf/Bookseller

Olgun Özdemir-Yönetmen/Director

Ömer Ekmekçi Prof. Dr. – İstanbul Üniversitesi/University

Pavel Ursu Dr. – Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi/World Health Organization Representative of Turkey

Phillip Kunig Prof. Dr.- Berlin Frei Üniversitesi/University

Pınar Memiş Kartal Doç. Dr./Assoc. Prof. Dr.–Galatasaray Üniversitesi/University

Pınar Ölçer Doç. Dr./Assoc. Prof. Dr. – Leiden Üniversitesi/University

Polat İşoğlu Yrd. Doç. Dr./Assist. Prof. Dr.–Çağ Üniversitesi/University

Qerkin Berisha Öğr. Gör./T. A. – Prishtina Üniversitesi/University

Sedef Erken – Avukat/Lawyer

Seher Kalender Çetinkaya Araş Gör./Res. Assist.–– Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/Vaqf University

Serhat Nasıroğlu Yrd. Doç. Dr./Assist. Prof. Dr.– Sakarya Üniversitesi/University

Serpil Işık Araş Gör./Res. Assist.–İstanbul Üniversitesi/University

Serpil Kırel Prof. Dr. – Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi

Sinan Altunç Yrd. Doç. Dr./Assist. Prof. Dr.– Bahçeşehir Üniversitesi/University

Soner Hamza Çetin Dr. – Ceza Hukukçusu/Criminal Lawyer

Stephen Thaman Prof. Dr.– Saint Louis Üniversitesi/University

Tarık Tufan – Yazar/Author

Tuba Topçuoğlu Yrd. Doç. Dr./Assist. Prof. Dr.İstanbul Üniversitesi/University

Turgay Tanülkü: Oyuncu/Actor

Vesile Sonay Evik Doç. Dr./Assoc. Prof. Dr.– Galatasaray Üniversitesi/University

Volkan Aslan Araş Gör./Res. Assist.–– İstanbul Üniversitesi/University

Yankı Yazgan Prof. Dr.– YDY Danışmanlık/Consultancy

Yasemin Işıktaç Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi/University
Yarışma Filmleri ve Festival Tanıtım videoları: https://yadi.sk/d/N7fLfOExvPNZs

Festival için diğer bilgiler http://www.icapff.com/tr adresinden edinilebilir.
Saygılarımızla,

3K1P İLETİŞİM

atakanmetin@gmail.com

05452468097

Istanbul University, Faculty of Law, 34116 Beyazıt – İstanbul

Tel: 0 212 440 01 05 Fax:0 212 512 41 35

www.icapff.com

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

1. Oturum./1st Session. 09. 00 10. 20 iconOturum başkani (chair of the session)

1. Oturum./1st Session. 09. 00 10. 20 icon2014-2015 education year 2nd term 1st written exam for 7th grade...

1. Oturum./1st Session. 09. 00 10. 20 iconOturum aç

1. Oturum./1st Session. 09. 00 10. 20 icon1. Oturum 13. 00-14: 15

1. Oturum./1st Session. 09. 00 10. 20 iconI. oturum saat 10

1. Oturum./1st Session. 09. 00 10. 20 iconOturum Başkanı

1. Oturum./1st Session. 09. 00 10. 20 iconOturum Bilgisi Tahmin Etme 5

1. Oturum./1st Session. 09. 00 10. 20 iconAnayasa Mahkemesi Olarak Oturum Yapan

1. Oturum./1st Session. 09. 00 10. 20 icon1. oturum 13. 30-14. 10 “ kentsel donusumde yeni imar araclari ”

1. Oturum./1st Session. 09. 00 10. 20 iconK Oturum: Bir birleşimin ara ile bölümlenebilen kısımlarından her birini


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com