Anonim Şirket’ten Limited Şirket’e tür değişikliği


d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
Anonim Şirket’ten Limited Şirket’e tür değişikliği

LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ:

Kuruluş

Madde 1 .......................Ticaret Sicili Müdürlüğünün ........... sayısında kayıtlı ........................... Anonim Şirketinin Türk Ticaret Kanununun 180 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştirmesi suretiyle; aşağıda, adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir limited şirket kurulmuştur.

Sıra No

Kurucunun adı Soyadı

Yerleşim Yeri

Uyruğu

T.C Kimlik No

1
UNVAN:

Madde 2- Şirketin unvanı .............................................................. Limited Şirketi’dir.

(İşletme konusunun ticaret unvanında gösterilmesi zorunludur. Madde 43)

AMAÇ VE KONU:

Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

  1. ..............................................................

  2. ..............................................................

  3. ..............................................................

(Şirketin işletme konusunun esas noktaları belirtilmeli ve tanımlanmalıdır. Özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, limited şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konular için kurulabilir. Madde 576, 573/3)

ŞİRKETİN MERKEZİ:

Madde 4- Şirketin merkezi ..........ilçesi SAMSUN’dadır. Adresi ……………..…………………/SAMSUN’dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

SÜRE:

Madde 5- Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren (…) yıldır. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

(Şirketin varsa süresi belirtilmelidir. Herhangi bir süre belirlenmemiş ise “Süresiz” ibaresi yazılmalıdır. Madde 587)

Sermaye

Madde 6- Şirketin sermayesi ..................................... Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri ............................Türk Lirası değerinde ....................  paya ayrılmıştır.

Bundan ................... paya karşılık ........................ Türk Lirası, ...................................

Bundan ................... Paya karşılık ........................ Türk Lirası, ...................................

Bundan ................... Paya karşılık ........................ Türk Lirası, ...................................

tarafından tamamı taahhüt edilmiştir. Taahhüt edilen sermayenin tamamı Türk Ticaret Kanununun 180 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştiren …………………………………..Anonim Şirketinin özvarlığından/ödenmiş sermayesinden karşılanmıştır.

(Tür değiştiren şirketin özvarlığının/ödenmiş sermayesinin dışında nakdi sermaye taahhüdünde bulunulması durumunda)

tarafından tamamı taahhüt edilmiştir. Taahhüt edilen sermayenin ……….. kısmı Türk Ticaret Kanununun 180 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştiren …………………………………..Anonim Şirketinin özvarlığından/ödenmiş sermayesinden karşılanmıştır. Geri kalan ……………..Türk Lirası ise nakden taahhüt edilmiş ve payların itibari değerlerinin ¼ ü tescilden önce nakden ödenmiş olup, kalan ¾’ü ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenecektir.
İLAN:

Madde 7- Şirkete ait ilanlar TTK.nun Madde 576/1-e, 617/2, 617/3 hükümlerince yapılır. yapılır.

(Şirkete ait ilanların ne surette ve hangi sürede yapılacağı açıkça belirtilir. Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce yapılması zorunludur. Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve internet sitesi açma yükümlülüğü varsa internet sitesinde yapılması zorunludur. (Madde 576/1-e, 617/2, 617/3)

ŞİRKETİN İDARESİ:

Madde 8- Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

İlk ..............yıl için ..................................................... şirket müdürü olarak seçilmiştir.

TEMSİL:

Madde 9- Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan olunur.

(Şirket ortaklarından en az birine şirketin yönetim hakkının ve temsil yetkisinin verilmesi gerekir. Madde 623)

HESAP DÖNEMİ:

Madde 10- Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:

Madde 11- Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.
(Şirket sözleşmesi ile kar dağıtımına ilişkin farklı bir hesaplama yöntemi belirlenebilir. Madde 608/2 )
YEDEK AKÇE

Madde 12- Genel kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden genel kanuni yedek akçe ayrılmaya devam olunur.

Genel kanuni yedek akçe ile bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar net dönem karından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz.

(Şirket sözleşmesi ile yıllık karın %5’inden fazla ve ödenmiş sermayenin %20’sini aşabilecek tutarda yedek akçe ayrılması belirlenebilir. Şirket sözleşmesi ile başka yedek akçe ayrılması da öngörülebilir ve bunların özgülenme amacıyla harcanma yolları ve şartları belirlenebilir. Madde 521)

KANUNİ HÜKÜMLER:

Madde 13- Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

Kurucunun Adı ve Soyadı İmzası

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Anonim Şirket’ten Limited Şirket’e tür değişikliği iconLİMİted şİrket sözleşmesi

Anonim Şirket’ten Limited Şirket’e tür değişikliği iconLİMİted şİrket sözleşmesi

Anonim Şirket’ten Limited Şirket’e tür değişikliği iconAnoniM Şİrket esas sözleşmesi

Anonim Şirket’ten Limited Şirket’e tür değişikliği iconAnoniM Şİrket esas sözleşmesi

Anonim Şirket’ten Limited Şirket’e tür değişikliği icon[Şirket Adresi] adresinde mukim [Şirket Adı]

Anonim Şirket’ten Limited Şirket’e tür değişikliği iconYeni ttk’ya Anonim Şirket Esas Sözleşmesi

Anonim Şirket’ten Limited Şirket’e tür değişikliği iconKurumsal yönetiM İlkeleri IŞIĞinda anoniM Şİrket pay sahipleriNİn haklari

Anonim Şirket’ten Limited Şirket’e tür değişikliği iconMadde1- aşağıdaki adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı...

Anonim Şirket’ten Limited Şirket’e tür değişikliği iconŞİrket profiLİ Şirket Logosu

Anonim Şirket’ten Limited Şirket’e tür değişikliği icon6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun gereklerine göre sizlerin de beklentisi...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com