Bu yazı Sosyal İnceleme Raporu (SİR) konulu yazı dizisi kapsamında yazılmış olup parça parça yayınlanarak, sonrasında “Sİr mevzuat Düzenlemeleri Bağlamında Yetki ve Sosyal Hizmet Uzmanı” başlığıyla bütünleştirilecektir)


d.ogren-sen.com > Doğru > Raporu
SOSYAL İNCELEME RAPORU-7

Bülent KARAKUŞ

Sosyal Hizmet Uzmanı

Kamu Yönetimi Uzmanı
(Bu yazı Sosyal İnceleme Raporu (SİR) konulu yazı dizisi kapsamında yazılmış olup parça parça yayınlanarak, sonrasında “SİR Mevzuat Düzenlemeleri Bağlamında Yetki ve Sosyal Hizmet Uzmanı” başlığıyla bütünleştirilecektir)
SOSYAL İNCELEME RAPORU HAZIRLAYABİLECEK MESLEK GRUPLARINA İLİŞKİN SON TARTIŞMA

Sosyal bilimlerde teori ve uygulama alanında somut göstergelerin ortaya konulması ve bunlar üzerinden mesleki sınırlılıkların belirlenmesinin, fen bilimlerinin teori ve uygulamalarına göre zorluğu ortadadır. Bu açıdan sosyal inceleme raporu sosyal bilimler ve sosyal hizmetler alanında çok somut bir görünürlüğe sahip olup uygulamada değerlendirme, karar verme, hizmetin belirlenmesi ve taleplerin karşılanması gibi süreçlerde etkin olmaktadır. Bu durum sosyal hizmetler alanında etkin olmak isteyen çevrelerin sosyal inceleme raporlarına olan ilgisini de artırmaktadır. Mesleki, bilimsel ve idari gelişmeler yanında bu durumun da etkisiyle, ülkemizde sosyal inceleme raporlarının hangi meslek grupları tarafından hazırlanabileceğine ilişkin uygulama ve tartışmalar son yıllardaki farklı düzenlemelerin de etkisiyle gündemde önemli yer tutmaktadır.

Sosyal inceleme raporunun temelinde sosyal hizmetin kuramsal çerçevesi ve uygulama esasları bulunmakta olup sosyal hizmet mesleğinin bilgi, beceri ve değerlerini yansıtan, sosyal hizmet mesleğinin bir etkinliğidir. Dolayısıyla sosyal hizmet eğitiminde de yer alan ve sosyal hizmet uzmanlarının mesleki formasyonunda bulunan sosyal inceleme raporlarının sosyal hizmet uzmanlarınca hazırlanması gerek mesleki eğitim ve donanımları gereği, gerekse sosyal hizmete ilişkin uluslararası uygulamalar ve ülkemizdeki geçmiş ve mevcut uygulamalarla kabul görmüş bir durumdur.

Bir sosyal sorunun tüm yönleriyle ortaya konulup, çözüme kavuşturulmasında çok önemli bir adım olan sosyal inceleme raporunun hazırlanmasında, konuyu çok geniş bir bakış açısıyla, genelci bir yaklaşımla ele alacak bir meslek grubunun bakış açısı gerekmektedir. Bu bakış açısına da sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, hukuk, ekonomi, sosyal sorunlar, bireyle çalışma, grup çalışması, toplumla çalışma vb. çok geniş ve uygulamalı bir eğitim müfredatına sahip okullardan yetişen sosyal hizmet uzmanlarının/sosyal çalışmacıların sahip olması kaçınılmazdır. Sosyal inceleme raporu, sosyal hizmet uzmanının/sosyal çalışmacının mesleki müdahalesinin temel dayanağıdır.

Ülkemizde sosyal inceleme raporuna, eğitim müfredatında yer veren tek okul ve bölüm sosyal hizmet bölümleridir. Sosyal hizmet bölümlerinin mezun vermeye başladığı 1965 yılından beri ülkemizde sosyal hizmet bölümü mezunlarına sosyal hizmet uzmanı ve sosyal çalışmacı unvanı verilmektedir. Sosyal hizmet bölümlerinden mezun olan meslek grubu olarak sosyal hizmet uzmanlarının/sosyal çalışmacıların, aldıkları eğitim ve alandaki çalışma deneyimleri de göz önünde bulundurularak sosyal inceleme raporu hazırlamada yetkili meslek grubu olmaları yadsınamaz.

Bu nedenle ülkemizde de genel olarak yakın zamana kadar sosyal inceleme raporları sosyal hizmet uzmanları tarafından hazırlanmıştır. Bununla birlikte süreç içerisinde; sosyal hizmet uzmanı/sosyal çalışmacı sayısının azlığı, karar alıcılar ve diğer meslek gruplarının istihdam odaklı girişimleri, nitelik yerine niceliksel iş kaygıları, profesyonellikten ziyade klasik-geleneksel yaklaşımın ve kamu yönetiminde egemen olan neo-liberal politikaların da etkileri vb. diğer etkenlerle son yıllarda giderek artan bir şekilde idari ve yasal düzenlemelerle sosyal inceleme raporunun sosyal hizmet uzmanları/sosyal çalışmacılar dışında, bu konuda mesleki formasyonu bulunmayan farklı meslek gruplarınca da yapılmasına yönelik kararlar alınmıştır.

Farklı sosyal hizmet alanlarında alınan bu kararlar ve uygulamada olan diğer hükümler sonucunda, mevcut durumda geçerliliğini koruyan düzenlemelerin bir kısmında sosyal hizmet uzmanlarının tek başlarına, bir kısmında az sayıda birkaç meslek grubuyla birlikte, bir kısmındaysa pekçok meslek grubuyla aynı koşullarda sosyal inceleme yapmaları öngörülmüş, buna karşın hiçbir düzenlemede sosyal inceleme yapamayacakları öngörülememiştir. Sosyal hizmet uzmanları düzenlemelerin hiçbirinde sosyal inceleme raporu hazırlayabilecek meslek gruplarının dışında tutulmamış olmaklar birlikte, sosyal inceleme raporu hazırlayabilecek diğer meslek grupları ise her düzenlemede farklı şekilde öngörülebilmiştir. Yani sosyal hizmet uzmanları dışındaki herhangi bir meslek grubu kimi düzenlemelerde sosyal inceleme raporu hazırlayabilirken kimi düzenlemelerde ise sosyal inceleme raporu hazırlayamayacak şekilde öngörülmüştür.

Ağırlıklı olarak 2005 yılında çıkarılan 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununun 3. maddesinin ''e'' bendindeki Sosyal Çalışma Görevlileri tanımına dayandırılan sosyal inceleme raporunun farklı meslek gruplarınca yapılmasına yönelik düzenleme ve uygulamanın dayanağında sorun vardır. Şöyle ki tanımda sayılan meslek gruplarının birbirlerinin mesleki formasyonuna giren iş ve görevleri de yapmalarının beklenmesi bilimsel ve mesleki gelişime aykırı bir durumdur. Çünkü her mesleğin kendine özgü dinamikleri ve yetkinlik alanları vardır, mesleki çalışmalarını buna göre gerçekleştirirler. Çeşitli yasal veya idari düzenlemelerle farklı meslek gruplarının türetilmiş isimlerle (sosyal çalışma görevlisi, sosyal hizmet görevlisi, meslek elemanı vs.) bir araya toplanması, bu meslek gruplarının birbirlerinin mesleki fonksiyonlarını yerine getirebileceği anlamına gelmez. Her meslek kendi formasyonu doğrultusunda fonksiyon görmekle yükümlüdür, aldığı eğitim ve donanım bunu gerektirir. Bu şekilde ekip çalışması içinde bütüncül ve daha etkili bir hizmet üretilebilir.

Bu nedenle genelde sosyal hizmet alanında özelde ise sosyal inceleme raporu hazırlanmasında diğer meslek grupları ağırlıklı olarak ancak kendi mesleki formasyonları çerçevesinde soruna yaklaşarak, uygulamalarını buna göre geliştirirler. Sosyal inceleme raporu hazırlanmasında ise bu durum eksik bir yaklaşıma yol açar. Oysa sosyal hizmet uzmanlarınca, sosyal hizmetin genelci ve eklektik yaklaşımıyla hazırlanan bir sosyal incelemeyle, konu tüm yönleriyle ele alınır ve kapsayıcı tespitler ile çözüm yolları getirilir. Süreci bu şekilde öngörecek olan meslek grubu da sosyal hizmet uzmanı/sosyal çalışmacılardır. Bu nedenle de diğer meslek gruplarının sosyal hizmet uzmanının/sosyal çalışmacının mesleki formasyonunda bulunan 'sosyal inceleme raporu hazırlaması doğru değildir. Sosyal hizmet uzmanının mesleki formasyonunda bulunan sosyal inceleme raporunu diğer meslek gruplarının hazırlaması mesleki ve bilimsel bir yaklaşım değildir. Aksi halde benzer şekilde sosyal hizmet uzmanlarının da öğretmen, sosyolog, psikolog, çocuk gelişimci vb. meslek gruplarının formasyonuna giren işleri yapması gibi anlamsız beklentilerin oluşması olası olacaktır. Dolayısıyla sosyal hizmetler alanında mesleki roller ve sınırlıklara saygı gösterilerek, sosyal inceleme raporunun sosyal hizmet uzmanlarınca hazırlanması, diğer meslek gruplarının da kendi formasyonlarına uygun mesleki raporlarını hazırlaması uygun olan yaklaşımdır.

Modern Devlet anlayışı yurttaşlık bilincini öne çıkararak süreç içinde hayırseverlik anlayışını teknik bir kurumsal yapı olarak sosyal hizmetlere dönüştürmüş, çocuk, genç, engelli, yaşlı vb dahil yurttaşların sosyal hizmet yöntemleriyle korunup kollanmaları öncelikle bir idari görev olarak öngörülerek, kurumsallaşmış ve yapılandırılmıştır. İç hukukumuzun bir parçası olan Avrupa Sosyal Şartı bağlamında sosyal refah hizmetlerinin idarenin organları tarafından sosyal hizmet yöntemleriyle verilmesi gerekmekte olup sosyal inceleme raporlarının da sosyal hizmet yöntemlerini uygulayan sosyal hizmet uzmanlarının mesleki etkinliği ve uygulama aracı olan teknik hizmete dönüşmesi gerekmektedir. Sosyal inceleme raporunun, modern devlet anlayışına uygun olarak sosyal hizmet yöntemlerinin uygulayıcıları olan profesyonel sosyal hizmet uzmanları yerine, profesyonel olmayan, yardım memuru anlayışıyla herkesçe veya başka kimselerce yapılmasının öngörülmesi durumunda modern devletin teknik hizmet anlayışından ziyade, idarenin hayırseverlik/yardımseverlik anlayışına uygun olan modern öncesi uygulamalara dönülmesine zemin yaratılmakta, süreç içinde teknik ve mesleki beceri ile yetkinlikleri sulandırılmakta ve önemsizleştirilmektedir.

Sosyal inceleme raporunun bu konuda mesleki formasyonu bulunmayan farklı meslek gruplarınca yapılmasına yönelik düzenlemelerle söz konusu raporların içeriği ve etkinliği zayıflatılmakta, niteliği bozulmakta, hizmet kalitesinde bozulmaya ve niteliksel kamu yararı bakımından soruna neden olmakta ve çok boyutlu bilimsel yaklaşımdan uzaklaşılarak, tek mesleki bakış veya geleneksel el yordamı, deneme-yanılma yoluyla işletilen bir mekanizma haline getirilerek, mesleki yetkinlik/sınırlar ve olası çatışmalar yanında, hizmet alanların zarar görmesi ve uluslararası uygulamalara uyumsuzluk vb. uygunsuzlukların doğmasına da yol açılmaktadır.

Sosyal İnceleme raporlarının sosyal hizmet uzmanları dışındaki meslek gruplarınca yapılmasına ilişkin karar alıcıları etkileyen en önde gelen gerekçe olarak kullanılan sosyal hizmet uzmanlarının sayısal azlığına ilişkin gerekçe, sosyal hizmet bölümleri ve mezunların sayısının artmasıyla geçerliliğini yitirmiştir. Ülkemizde her geçen gün sosyal hizmet uygulama alanları daha da genişlemekte, bununla birlikte ülkemizde yeni açılan bölümlerle birlikte sosyal hizmet uzmanlarının/sosyal çalışmacıların sayısı da eskiye oranla çok büyük artış göstermektedir. Sosyal hizmet bölümleri özellikle 2015 yılından itibaren çok yoğun ve giderek artan şekilde mezun vermekte olup, sosyal hizmet uzmanlarının/sosyal çalışmacıların sayısal azlığı da bahane edilerek, sosyal inceleme raporlarının sosyal hizmet uzmanları/sosyal çalışmacılar dışındaki meslek gruplarına hazırlatılmasına ilişkin düzenlemeler gerekçesiz hale gelmiştir. Kaldı ki bugüne kadar sayısal azlık nedeniyle idari veya yasal alandaki düzenleme ve uygulamalarla sosyal hizmet uzmanlarının/sosyal çalışmacıların mesleki görev alanlarının başka meslek gruplarına açılması, sosyal hizmet uzmanı/sosyal çalışmacıların zamanla oluşan sayısal artış ve yeterliliğine karşın sosyal hizmetler alanının asıl uygulayıcısı olan sosyal hizmet uzmanlarının/sosyal çalışmacıların bu alanlarda sayısal ve görev anlamında sıradanlaşması ve hatta alanın dışında kalması riskini, dolayısıyla hizmet kalitesinin zarar görmesi riskini doğurmaktadır.

Sosyal inceleme raporu hazırlama yetkisi idari veya yasal düzenlemelerle değil mesleki eğitimle kazanılmış olan bir beceri ve yetkidir. Bu nedenle sosyal inceleme raporu hazırlayabilme yetkisinin dayanağının idari kurumlar değil YÖK veya eğitim kurumları olması gerekmektedir.

Kısacası sosyal hizmet uzmanı sayısının azlığı ve adli süreçteki uygulamalar örnek alınarak idari ve yasal düzenlemelerle sosyal inceleme raporunu sosyal hizmet uzmanı dışındaki grupların yazması uygulaması yanlış bir şekilde ilerleyerek yaygınlık kazanmaktadır. Gelinen süreçte uygulamanın başlangıç sürecindeki bilimsel ve mesleki olmayan bu gerekçeler de geçerliliğini yitirmiştir. Sosyal hizmet uzmanı/sosyal çalışmacıların mesleki formasyonunda bulunan sosyal inceleme raporunun sosyal hizmet uzmanı/sosyal çalışmacılardan başka meslek gruplarına yaptırılması, sosyal hizmet uzmanlarının mesleki alanına müdahale ve hak kaybı yarattığı gibi; hizmet alanlarla, uygulamayı yapan kişi ve kurumlar yani idare açısından da ileride telafisi mümkün olmayan sorunlara neden olabilecektir.

Kamu yönetiminde sosyal hizmet alanında da ihtiyaçların iyi ve uzun vadeli bir planlama ile görevin niteliklerine uygun düzenlemelerle, hizmet gereği ve kamu yararı ilkeleri gözetilerek giderilmesi sağlanmalıdır. Sosyal inceleme raporunu sosyal hizmet uzmanlarının hazırlamasına yönelik yasal ve idari düzenlemeler yapılmalıdır. Kurumlar kendi ihtiyaçları veya kararları doğrultusunda farklı meslek gruplarına yönelik görevlendirmelerini, her mesleğin kendi mesleki formasyonuna uygun olarak yapmalı, sosyal hizmetler alanında meslekler arası işbirliği ve işbölümüne dayalı bir çalışma anlayışıyla, her mesleğin kendi mesleki formasyonuna uygun farklı mesleki raporlar tanımlanarak, bu tanımlara uygun mesleki uygulamalar yapılmalıdır.

Sosyal inceleme raporu her durumda hazırlanan ve her meslek grubu tarafından uygulanan genel bir rapor adı olmamalıdır. Diğer meslek gruplarının kendi raporlarının tanımlanması gerektiği gibi, sosyal hizmet uzmanlarının hazırladığı mesleki raporlar da bulundukları alana ve ihtiyaç duyulan bilgi ve hizmete göre isim, içerik ve şekil değiştirebilmelidir. Ancak Sosyal İnceleme Raporu bir forma dönüşmemeli, sosyal hizmet yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı bir süreci öngören, planlı bir değişim ve çözüm sürecini ve buna yönelik çalışmaları kapsayan derinlikli bir rapor olmalıdır.
Kaynakça

Artan, İmdat. 2016. Dünya’da ve Türkiye’de Sosyal İnceleme Raporları (SİR) (Social Enguiry Reports(SER) / Social İnguiry Reports(SİR) / or Presentence İnvestigation Reports(PSIRs) / or Social İnvestigation Reports(SİR)): http://www.psikososyalhizmet.com/3/5.htm

ASPB İl Müdürleri Eğitim Dökümanı, Ankara; Ağustos, 2014

Avrupa Sosyal Şartı (Genişletilmiş). https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/kefe/docs/sosyalsart.pdf Erişim Tarihi: 20.04.2015

Beijing Asgari Standart Kuralları (1985). “Birleşmiş Milletler Çocuk Ceza Adaleti Sisteminin Uygulanması Hakkında Asgarî Standart Kurallar”. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 29 Kasım 1985 tarih ve 40/33 sayılı kararı. http://www.cocuklaricinadalet.org/resources/ckeditor/kcfinder/upload/files/uluslararas%C4%B1%20MEVZUAT_SON.pdf Erişim Tarihi: 24.04.2015

Çifçi, Elif Gökçearslan., Özdemir, Burcu. (10.04.2015) Ankara Üniversitesi.

Çocuk Adalet Sistemi Çalışanları Eğitim Programı: Sosyal Çalışma Görevlileri için Eğitim Kitabı. Ankara: Kasım 2013: http://www.unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/6.%20SOSYAL%20%C3%87ALI%C5%9EMA%20G%C3%96REVL%C4%B0LER%C4%B0%20%C4%B0%C3%87%C4%B0N%20E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%20K%C4%B0TABI.pdf

Çocuk Adalet Sisteminde Sosyal Çalışmacının Rolü - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, 2013. Bu çalışma, UNICEF Orta ve Doğu Avrupa ile BDT Bölge Temsilciğinin talebi üzerine Nigel Cantwell tarafından hazırlanmıştır. UNICEF ODA/BDT Bölge Ofisi Çocuk Koruma Birimi

ISS (International Social Service - Uluslararası Sosyal Hizmetler Organizasyonu) Manuel Kitabı

Tarımeri, N. (12.08.2012). Yeni Sosyal Çalışma (ma) Görevlileri Ve Çocukların “Yüksek” Yararlarını, Esenliklerini Engelleyen Aykırılıklar http://www.sosyalhizmetuzmani.org/scgorv-nihatterimeri.doc Erişim Tarihi: 25.04.2015

Tarımeri, N. (07.02.2014). Sosyal İnceleme Raporları “Kendimizi Hiç Kandırmayalım” http://www.idealsosyalhizmet.com/sosyalincelemeraporlari/ Erişim Tarihi: 26.04.2015

Tarımeri, N. (2016) Hayırseverlik’ten Sosyal Hizmet’e Çocuk Dahil Koruma (Ma) Boyutu Ve Bir Yutturma “Sosyal İnceleme Raporu; Sosyal Çalışma (Ma) Görevlisi; Anayasa’ya Aykırılıklar, Afganistan Ötesi Bir Durum” Aile ve Sosyal Politikalar (?) Bakanlığı; Sosyal Hizmet Merkezleri” gibi Yönetmelikler, Oluşan Keyfilikler Tespit, Görüş Ve Öneriler: http://www.sosyalhizmetuzmani.org/hayirseverliktensosyalhizmetebiryuturma.htm/ Erişim Tarihi: 2016

Tata, C. (2010). A sense of justice: The role of pre-sentence reports in the production (and disruption) of guilt and guilty pleas. Punishment & Society, 12 (3), 239-261. / Çifçi, Elif Gökçearslan., Özdemir, Burcu. (10.04.2015) Ankara Üniversitesi.

Uluğtekin, S. (2004). Çocuk Mahkemeleri ve Sosyal İnceleme Raporları. Ankara; Türkiye Barolar Birliği Yayınları No:71, Şen Matbaa.

Uluğtekin, S., Acar, Y.B., Öntaş, Ö.C., Kırımsoy, E. (2005). Çocuk Adalet Sisteminde Sosyal İnceleme Raporu (SİR) ve Gözetim Raporu (GR) El Kitabı. Dostlar Dayanışma Derneği Ankara Şubesi Yayınları No:1, Berkay Ofset.

Uluğtekin, S., Acar, Y.B., Öntaş, Ö. (2004). “Çocuk Adalet Sisteminde Sosyal İnceleme Raporları (SİR) Ve Gözetim Raporlarının Yeri”. TBB Dergisi, Sayı 53, 2004 35: http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2004-53-37/ Erişim Tarihi: 26.04.2015

Yükseköğretim Kurulunun 31.01.1984 tarihli kararı. Yükseköğrenim Mezunlarının Atanabileceği Hizmet Sınıfı ve Kadrolara İlişkin YÖK Kararları http://www.memurlar.net/haber/11685/ Erişim Tarihi:06.02.2015

http://abdisdb.aile.gov.tr/birimlerimiz/uluslararasi-sosyal-hizmetler-birimi Erişim Tarihi: 06.02.2015

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü. http://www.mevzuat.gov.tr/ Erişim Tarihi: Nisan.2015

http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx Erişim Tarihi: Nisan.2015

İlgili kurumların web siteleri

SHUDER Dava Dosyaları (2014-2016)

http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx Erişim Tarihi:06.02.2015

İçişleri Bakanlığınca 13.04.2001 tarih ve 24372 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği Kuruluş, Görev Ve Çalışma Yönetmeliği”: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12566&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0

Adalet Bakanlığınca 24/12/2006 tarih ve 26386 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usûl Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”: http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/12/20061224.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/12/20061224.htm

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca 8/2/2017 tarihi itibarıyla güncellenen “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge”: http://abdisdb.aile.gov.tr/mevzuat/kanunlar-genelgeleryonergeler

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 08/02/2017 tarih ve 2017/2 No’lu “Engelli Bireylerin Acil Yerleştirilmesi İşlemleri” konulu Genelgesi”: http://sgb.aile.gov.tr/data/5452360d369dc3369409bd49/genelge_2017_02.pdf

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca 17 Mart 2016 tarih ve 29656 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “Şiddet Önleme Ve İzleme Merkezleri Hakkında Yönetmelik”: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/03/20160317-8.htm

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca 4 Kasım 2016 tarih ve 29878 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği”: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161104-2.htm

Sağlık Bakanlığınca 22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik” Ek-2: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140522-14-1.pdf

Cengiz Özbesler, e-posta, 17.03.2015

Emine İclal Doğan, e-posta, 2015sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Bu yazı Sosyal İnceleme Raporu (SİR) konulu yazı dizisi kapsamında yazılmış olup parça parça yayınlanarak, sonrasında “Sİr mevzuat Düzenlemeleri Bağlamında Yetki ve Sosyal Hizmet Uzmanı” başlığıyla bütünleştirilecektir) icon3. Mülkiyet Hakkının Kapsamı Mülkiyet hakkı sadece konusu olan asıl...

Bu yazı Sosyal İnceleme Raporu (SİR) konulu yazı dizisi kapsamında yazılmış olup parça parça yayınlanarak, sonrasında “Sİr mevzuat Düzenlemeleri Bağlamında Yetki ve Sosyal Hizmet Uzmanı” başlığıyla bütünleştirilecektir) iconÖğretmen Adaylarının Sosyal Sorumluluk Düzeylerine İlişkin “Topluma...

Bu yazı Sosyal İnceleme Raporu (SİR) konulu yazı dizisi kapsamında yazılmış olup parça parça yayınlanarak, sonrasında “Sİr mevzuat Düzenlemeleri Bağlamında Yetki ve Sosyal Hizmet Uzmanı” başlığıyla bütünleştirilecektir) iconBu yazı ve sitede geçen diğer tüm yazılar aşağıdaki telif hakkı kanunu...

Bu yazı Sosyal İnceleme Raporu (SİR) konulu yazı dizisi kapsamında yazılmış olup parça parça yayınlanarak, sonrasında “Sİr mevzuat Düzenlemeleri Bağlamında Yetki ve Sosyal Hizmet Uzmanı” başlığıyla bütünleştirilecektir) icon1-Dear Sir / Madam,My name is Hacer Cakmak who is wife of Mr. Seyfullah...

Bu yazı Sosyal İnceleme Raporu (SİR) konulu yazı dizisi kapsamında yazılmış olup parça parça yayınlanarak, sonrasında “Sİr mevzuat Düzenlemeleri Bağlamında Yetki ve Sosyal Hizmet Uzmanı” başlığıyla bütünleştirilecektir) iconSosyal Güvenlik Kesintileri (mevzuat gov tr 5510 sayılı kanun)

Bu yazı Sosyal İnceleme Raporu (SİR) konulu yazı dizisi kapsamında yazılmış olup parça parça yayınlanarak, sonrasında “Sİr mevzuat Düzenlemeleri Bağlamında Yetki ve Sosyal Hizmet Uzmanı” başlığıyla bütünleştirilecektir) iconTürkçe dersleri yıllardır klasik yöntemlerle işleniyor. Önce parça...

Bu yazı Sosyal İnceleme Raporu (SİR) konulu yazı dizisi kapsamında yazılmış olup parça parça yayınlanarak, sonrasında “Sİr mevzuat Düzenlemeleri Bağlamında Yetki ve Sosyal Hizmet Uzmanı” başlığıyla bütünleştirilecektir) iconTasarruflu yazi (24. 05. 2016/16207685)

Bu yazı Sosyal İnceleme Raporu (SİR) konulu yazı dizisi kapsamında yazılmış olup parça parça yayınlanarak, sonrasında “Sİr mevzuat Düzenlemeleri Bağlamında Yetki ve Sosyal Hizmet Uzmanı” başlığıyla bütünleştirilecektir) iconTasarruflu yazi (05. 05. 2016/15815308)

Bu yazı Sosyal İnceleme Raporu (SİR) konulu yazı dizisi kapsamında yazılmış olup parça parça yayınlanarak, sonrasında “Sİr mevzuat Düzenlemeleri Bağlamında Yetki ve Sosyal Hizmet Uzmanı” başlığıyla bütünleştirilecektir) iconDerste en hoşuma giden etkinlik yazı

Bu yazı Sosyal İnceleme Raporu (SİR) konulu yazı dizisi kapsamında yazılmış olup parça parça yayınlanarak, sonrasında “Sİr mevzuat Düzenlemeleri Bağlamında Yetki ve Sosyal Hizmet Uzmanı” başlığıyla bütünleştirilecektir) icon06. 09. 2007 tarihli 25732 sayılı tasarruflu yazı


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com