T. C. Anayasa mahkemesi


d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar


T.C.

ANAYASA MAHKEMESİ

BİREYSEL BAŞVURU FORMU

ÖZETİ

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 60/2 maddesi gereğince başvuru formunun özetidir.

 1. Kamu gücünün işlem, eylem ya da ihmaline dair olaylara ilişkin özeti;

 1. 20 Temmuz 2016 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından Anayasamızın 120. Maddesi gereğince ilan edilen Olağanüstü Halin ilanından sonra 1 Eylül 2016 tarihinde 672 sayılı sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararname çıkarılmıştır.

 2. Bu kararname ile birlikte başvurucunun da içerisinde olduğu 50.875 kamu görevlisi kamudan ihraç edilmiştir.

 3. Bu kararnamede başvurucu, varlığı henüz mahkeme kararıyla saptanmamış bir terör örgütüne üye olmakla suçlanmış, kendisine karşı ceza hukuku anlamında suçlamada bulunulmuş, hiçbir yargılama yapılmadan terör örgütü üyesi olduğu ilan edilmiş ve ömür boyu kamu görevinde bir daha çalışamayacak şekilde kamu görevinden çıkarılmıştır. Bir Kanun (Hükmündeki Kararname, KHK) ile, terör örgütü üyeliği ile suçlanmak, yargılanmadan terör örgütü üyesi ilan edilmek ve yaptırım olarak kamu görevinden çıkarılmak ve bir daha kamu görevine girememek cezaları verilmiştir. Böylece AİHS’de korunan birçok insan hakkı ihlal edilmiştir.

 1. Bireysel başvuru kapsamındaki haklardan hangisinin hangi nedenlerle ihlal edildiğine dair özet açıklama

 1. Adil Yargılanma Hakkının İhlali (AİHS m 6)

 1. Başvurucu kamu görevinden çıkarılma kararına (KHK’ya) karşı herhangi bir mahkemeye başvurma hakkı bulunmadığı için mahkemeye erişme hakkı, suçlu ilan edildiği için masumiyet karinesinden yararlanma hakkı, hiçbir yargılama yapılmadan terör örgütü üyesi ilan ve mahkûm edildiği için de AİHS’nin 6. maddesindeki tüm hak ve güvenceler ihlal edilmiştir.

 1. Özel Hayata Ve Aile Hayatına Saygı Hakkı İhlali/Ayrımcılık Yasağı (AİHS m 8 ve 14)

 1. Kişinin mesleki ve iş hayatı özel hayata saygı hakkının kapsamında olup, yasa dışı şekilde ve terör örgütü üyesi ilan edilerek kamu görevinden sürekli olarak çıkarılma ve bu çerçevede şeref ve itibara saygı hakkına saldırıda bulunma, damgalanma nedeniyle bir daha özel sektörde dahi iş bulamama, çalışıp para kazanıp aile fertlerinin ve kendisinin geçimini onuruyla sağlayamama nedenleriyle özel hayata saygı hakkı ve ayrımcılık yasağı ihlal edilmiştir.

 1. Mülkiyet Hakkı İhlali (AİHS’ne Ek 1. Protokol m. 1)

 1. Bir kamu görevlisi, yasalara uygun olarak mesleğini icra ettiği sürece, emeklilik yaşına kadar düzenli gelir elde etme ve bu çerçevede zorunlu ödediği katkı payı nedeniyle zamanı geldiğinde, en kısa sürede emeklilik haklarını elde etme, maaş alma hakkına sahiptir. Yasa dışı şekilde, Anayasanın 15 ve 121 ile AİHS’nin 15. Maddelerine aykırı bir KHK ile suçlu ilan edilerek, hiçbir yargısal güvence sunulmadan kamu görevinden sürekli çıkarılma, başvurucunun maaş alma ve en kısa sürede emeklilik haklarını elde etmesini engellediği için mülkiyet hakkını ihlal etmiştir.

 1. Diğer hak ihlalleri:
 1. Örgütlenme özgürlüğü, eğitim hakkı, ifade özgürlüğü gibi hak ve özgürlükler de başvuru formunda belirtilen gerekçelerle ihlal edilmiştir.


 1. Sonuç ve Talepler

 1. Açıklanan nedenlerle; başvuruya öncelik verilerek ivedi olarak incelenmesine ve ileri sürülen hak ihlallerinin tespitine karar verilerek, ihlallerin tüm sonuçlarıyla giderilmesi için her türlü gerekli tedbirin alınmasına, mümkün olan durumlarda eski hale getirilmesine (restitutio in integrum) karar verilmesine, manevi tazminat olarak 1.000 000 TL (bir milyon Türk Lirası) manevi tazminata hükmedilmesine, maddi zararları ve yaşanan hak ihlallerini gidermek için yapılan her türlü yargılama masrafının karar aşamasında tespiti ve tazmini için gerekli incelemenin karar aşamasında yapılmasına (tüm masraflara ilişkin belgelerin bu aşamada sunulmasına izin verilmesine) veya bu açıdan ve hak ihlalleri açısından başvurulacak kanun yollarının gösterilmesine, devam eden ihlallere derhal son verilmesi ve ihlallerin tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılması için gerekli tüm tedbirlerin kararlaştırılıp ilgili kurumlara bildirilmesine karar verilmesini talep ederim.

BAŞVURUCU

İMZA


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

T. C. Anayasa mahkemesi iconDavaciya ve rilen diSİPLİn cezasinin yasal dayanağinin anayasaya...

T. C. Anayasa mahkemesi iconAnayasa Mahkemesi Başkanlığından

T. C. Anayasa mahkemesi iconAnayasa Mahkemesi Başkanlığından

T. C. Anayasa mahkemesi iconAnayasa Mahkemesi Başkanlığından

T. C. Anayasa mahkemesi iconAnayasa Mahkemesi Başkanlığından

T. C. Anayasa mahkemesi iconAnayasa Mahkemesi Başkanlığından

T. C. Anayasa mahkemesi iconD. 4/2003 Anayasa Mahkemesi: 24/2002

T. C. Anayasa mahkemesi iconD. 5/2003 Anayasa Mahkemesi: 35/2002

T. C. Anayasa mahkemesi iconAnayasa Mahkemesi Olarak Oturum Yapan

T. C. Anayasa mahkemesi iconAnayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 59. maddesine göre hazırlanmıştır


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com