Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 18 Kasım, 1988 tarihli birleşiminde kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti


sayfa1/5
d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
  1   2   3   4   5

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 18 Kasım, 1988 tarihli birleşiminde kabul olunan "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Vergi Andlaşması (Onay) Yasası", Anayasasının 94 (1) maddesi gereğince, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı vekili tarafından Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle ilan olunur.


Sayı:49/1988
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ İLE TÜRKİYE

CUMHURİYETİ ARASINDA 22 ARALIK, 1987

TARİHİNDE İMZALANAN GELİR ÜZERİNDEN ALINAN

VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ VE VERGİ

KAYBINI ÖNLEME ANDLAŞMASININ UYGUN

BULUNMASINA İLİŞKİN YASA


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:


Kısa İsim

1.

Bu Yasa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Vergi Andlaşması (onay) Yasası olarak isimlendirilir.


Tefsir.

2.

Bu Yasa amaçları bakımından metin başka türlü gerektirmedikçe:

"Anayasa" Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasa'sını anlatır.

"Andlaşma" Bu Yasa ile onaylanması uygun bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki Gelir üzerinden alınan vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaybını Önleme Andlaşmasını anlatır.

"Bakanlar Kurulu" Kuzey, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunu anlatır.

"Bakanlık" Maliye işlerinden sorumlu Bakanlığı anlatır.

"Cumhuriyet Meclisi" Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisini anlatır.


Amaç

3.

Bu Yasanın amacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanmış olan Gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergi-lendirmeyi ve vergi kaybını önleme Andlaşmasına, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönünden yasal işlerlik kezandırmaktır.


Anlaşmanın

onaylanmasının

uygun bulunması.
Ek Cetvel


4.

Cumhuriyet Meclisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 22 Aralık, 1987 tarihinde Lefkoşa'da imzalanan ve Bakanlar Kurulu'nun 27.1.1988 tarih ve E(K-2) 79-88 sayılı Kararı ile kabul edilen bu Yasaya ekli Cetvelde metni yazılı Vergi Andlaşmasını uygun bulur.

Yürütme yetkisi.

5.

Bu Yasa Bakanlar Kurulu adına Maliye işlerinden sorumlu Bakanlık tarafından yürütülür.


Yürürlüğe Giriş

6.

Bu Yasa Kuralları, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten başlayarak; bu Yasa ile onaylanan vergi andlaşması kuralları ise, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Onay Belgelerinin teati edilmesinden başlayarak yürürlüğe girer.


KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYET İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE

VERGİLENDİRMEYİ VE, VERGİ KAYBINI ÖNLEME ANDLAŞMASI


KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

VE

TÜRKİYE CUMHURİYETİ


Gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi ve vergi kaybını önleyen bir Andlaşma yapmak isteğiyle.


AŞAĞIDAKİ ANDLAŞMAYA VARMIŞLARDIR.
Madde I

ANDLAŞMA KAPSAMINA GİREN KİŞİLERBu Andlaşma Kuralları, Akit Devletlerden birinin veya her ikisinin mukimi olan kişilere uygu-lanacaktır.


Madde 2


ANDLAŞMA KAPSAMINA GİREN VERGİLER

1.

Bu Andlaşma kuralları, herbir Akit Devlette veya onların mahalli idarelerinde, ne şekilde tahsil edildiğine bakılmaksızın, gelir üzerinden alınan vergilere uygulanacaktır.

2.

Menkul veya gayrimenkul varlıkların herhangi bir şekilde elden çıkarılmasından dolayı oluşan kazançlara veya sermaye değer artışlarına uygulanan vergiler ile ücretin toplam tutarı üzerinden işletme tarafından kesinti suretiyle ödenen vergiler ve toplam gelir veya gelirin unsurları üzerinden alınan tüm vergiler, gelirden alınan vergiler olarak kabul edilecektir.

3.

Andlaşmanın uygulanacağı şu anda geçerli olan vergiler özellikle:

a)

Türkiye'de:
(i)

Gelir vergisi;(ii)

Kurumlar vergisi;(iii)

Savunma sanayii destekleme fonu;(iv)

Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik fonu;(v)

Çıraklık, mesleki ve teknik eğitimi geliştirme ve yaygınlaştırma fonu

(Bundan böyle "Türk vergisi" olarak anılacaktır);
b)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde:
(i)

Gelir vergisi;(ii)

Kurumlar vergisidir.

(Bundan böyle "Kuzey Kıbrıs vergisi" olarak anılacaktır).


4.

Bu Andlaşma kuralları, Bu andlaşmanın imza tarihinden sonra, yürürlükteki vergilere ek olarak veya bunların yerine alınacak olan, aynı veya önemli ölçüde benzer esas veya özellikteki vergilerede uygulanacaktır. Akit Devletlerin yetkili makemları, vergü mevzuatlarında meydana gelen önemli değişiklikleri gecikmeksizin birbirlerine bildi-receklerdir.


Madde 3

GENEL TANIMLAR

1.

Bu andlaşmanın amaçları bakımından, metin başka türlü gerektirmedikçe:
a)

(i)

"Türkiye"deyimi Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının yürürlükte olduğu sahayı ve egemenlik alanın(ii)

"Kuzey Kıbrıs" deyimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kanunlarının yürürlükte olduğu sahayı ve egemenlik alanının tümünü ifade eder;
b)

"Bir Akit Devlet" ve "diğer Akit Devlet" deyimleri, duruma göre, Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti anlamına gelir;
c)

"Vergi" deyimi, bu Andlaşmanın 2 nci maddesinde kavranan vergiler anlamına gelir;
d)

"Kişi deyimi, gerçek kişileri ve kurumları kapsamına alır;
e)

"Kurum" deyimi, vergileme yönünden kurum olarak muamele gören herhangi bir kuruluş anlamına gelir;
f)

"Vatandaş" deyimi,(i)

Türkiye bakımından, Türk vatandaşlığını "Türk Vatandaşlık Kanunu" gereğince elde eden bütün gerçek kişileri ve Türkiye'de yürürlükte olan mevzuat gereğince statü kazanan bütün hükmi şahısları, ortaklıkları ve dernekleri;


(ii)

Kuzey Kıbrıs bakımından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti "Yurttaşlık Yasası" gereğince Kuzey Kıbrıs yurttaşlığını elde eden tüm gerçek kişileri ve yürürlükte bulunan mevzuat gereğince tüzel kişilik, ortaklık ve kurum statüsünü kazananları ifade eder;

g)

"Bir Akit Devletin İşletmesi" ve "diğer Akit Devletin İşletmesi" deyimleri sırasıyla, bir Akit Devletin mukimi tarafından faaliyeti sürdürülen işletme ve diğer Akit Devletin mukimi tarafındnn faalliyeti sürdürülen işletme anlamına gelir;
h)

"Yetkili makam" deyimi,(i)

Türkiye Cumhuriyeti Bakımından, Maliye ve Gümrük Bakanını;
(ii)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakımından, Maliye ile ilgili Bakanı ifade eder;

i)

"Uluslararsı trafik" deyimi, bir Akit Devlet işletmesi tarafından deniz, hava ve kara ulaştırma vasıtası kullanılarak yapılan taşımacılık faaliyetlerini ifade eder. Ancak,sadece bir Akit Devlet sınırları içinde gerçekleştirilen bu tür taşımacılık faaliyetleri kapsama dahil değildir;
j)

"Gerçek lehdar" deyimi, bir Akit Devlette doğan temettü, faiz, gayrimaddi hak bedelini gerçekten elde eden ve mamelekine (Tasarrufuna) geçiren diğer Akit Devlet mukimlerini ifade eder. Bu deyim, diğer Akit Devlette mukim bir aracı kişi veya kurum vasıtasıyle temettü, faiz ve gayrimaddi hak bedeli elde eden bir üçüncü Devlet mukimini, bu Andlaşmadan yararlandırmama yönünde uygulanacaktır.


2.

Bir Akit Devletin bu Andlaşmayı uygulaması bakımından, metin başka türlü gerektirmedikçe, bu Andlaşmada tanımlanmamış her deyim, bu Andlaşmaya konu oluşturan vergilerin yer aldığı Devletin mevzuatında öngörülen anlamı ifade eder.


Madde 4

MALİ İKAMETGAH


1.

Bu Andlaşmanın amaçları bakımından, "Bir Akit Devletin mukimi" deyimi, o Devletin mevzuatı gereğince yerleşme, ikametgah, kanuni (yasal) merkez, iş merkezi veya benzer yapıda diğer herhangi bir kriter nedeniyle vergi mükellefiyeti altına giren kişi veya kurum anlamına gelir.

2.

Bir gerçek kişinin 1 inci fıkra uyarınca Akit Devletlerden her ikisinde de mukim olması halinde, bu kişinin statüsü sırasıyla aşağıdaki kurallara göre belirlenecektir.

a)

Bu kişi, daimi olarak kalabileceği bir ikametgahının bulunduğu Devletin mukimi kabul edilecektir. Eğer bu kişinin her iki Devlette de daimi olarak kalabileceği bir ikgametgahı varsa, bu kişi kişisel ve ekonomik ilişkilerinin daha yakın olduğu Devletin mukimi kabul edilecektir (hayati menfaatlerin merkezi );
b)

Eğer kişinin hayati menfaatlerinin merkezinin yeraldığı Devlet saptanamazsa veya kişinin Akit Devletlerden hiçbirinde daimi olarak kalabileceği bir ikametgahi yoksa, bu kişi kalmayı adet edindiği yerin bulunduğu Akit Devletin mukimi kabul edilecektir;
c)

Eğer kişinin her iki Akit Devlette de kalmayı adet edindiği bir yer varsa veya Akit Devletlerden hiçbirinde böyle bir yer sözkonusu değilse, bu kişi vatandaşı bulunduğu Devletin mukimi kabul edilecektir;
d)

Kişinin Akit Devletlerin her ikisinin de vatandaşı olması veya hiçbirinin vatandaşı olmaması halinde sorun, Akit Devletlerin yetkili makamlarının karşılıklı anlaşmasıyla çözümlenecektir;

3.

1 inci fıkra dolayısıyla gerçek kişi dışındaki bir kişi her iki Akit Devletin de mukimi olduğunda kanuni (yasal) merkezinin bulunduğu Akit Devletin mukimi kabul edilecektir.


Madde 5

İŞYERİ


1.

Bu Andlaşmanın amaçları bakımından "İşyeri" deyimi, bir işletmenin ticari faaliyetlerinin tamamen veya kısmen yürütüldüğü işe ilişkin sabit bir yer anlamına gelir. Bu fıkrada belirtilen sabit yer, belirgin bir mahalde, belirli bir devamlılık unsuru arz eden herhangi bir yeri ifade eder.
  1   2   3   4   5

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 18 Kasım, 1988 tarihli birleşiminde kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti iconKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 13 Ağustos, 1995...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 18 Kasım, 1988 tarihli birleşiminde kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti iconKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 14 Ocak 2008...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 18 Kasım, 1988 tarihli birleşiminde kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti iconKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 25 Haziran 2012...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 18 Kasım, 1988 tarihli birleşiminde kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti iconKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (kktc), Türkiye, İngiltere ve Hollanda ortak yapımı olan

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 18 Kasım, 1988 tarihli birleşiminde kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti iconKıbrıs Türk Federe Meclisi'nin 20 Mayıs, 1977 tarihli birleşiminde...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 18 Kasım, 1988 tarihli birleşiminde kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti icon“TÜRKİye cumhuriyeti anayasasina, atatürk ilke ve inkilaplarina,...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 18 Kasım, 1988 tarihli birleşiminde kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti iconTÜRKİye cumhuriyeti İle kosova cumhuriyeti arasinda serbest ticaret anlaşmasinin onaylanmasi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 18 Kasım, 1988 tarihli birleşiminde kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti iconTürkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 18 Kasım, 1988 tarihli birleşiminde kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti iconTÜRKİye cumhuriyeti İle azerbaycan arasinda sosyal güvenlik sözleşmesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 18 Kasım, 1988 tarihli birleşiminde kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti iconKıbrıs Türk Yönetimi Meclisi'nin 18 Haziran, 1971 tarihli oturumunda...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com