Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 25 Haziran 2012 tarihli Yetmişüçüncü Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan “Özel Hastane, Özel Dal


sayfa1/4
d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
  1   2   3   4


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 25 Haziran 2012 tarihli Yetmişüçüncü Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan “Özel Hastane, Özel Dal Hastanesi, Özel Klinik, Özel Dispanser ve Özel Muayenehaneler(Denetim) Yasası” Anayasanın 94’üncü maddesinin (1)’inci fıkrası gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle ilan olunur.

ÖZEL HASTANE, ÖZEL DAL HASTANESİ, ÖZEL KLİNİK,

ÖZEL DİSPANSER VE ÖZEL MUAYENEHANELER

(DENETİM) YASASI

İÇDÜZENİ
Madde 1. Kısa İsim
BİRİNCİ KISIM

Genel Kurallar
Madde 2. Tefsir

Madde 3. Amaç

Madde 4. Kapsam
İKİNCİ KISIM

Özel Sağlık Kuruluşlarının İzinleri, Çalıştırma Yetki Belgeleri,

Nitelikleri ve Hastalara İlişkin Kuralları
Madde 5. Özel Sağlık Kuruluşlarının İzinleri ve Çalıştırma Yetki Belgeleri

Madde 6. Özel Sağlık Kuruluşlarının Nitelikleri

Madde 7. Sorumlu Müdür

Madde 8. Özel Sağlık Kuruluşlarında Görev Yapacak Personele İlişkin Kurallar

Madde 9. Hasta Dosyaları ve Kayıt Tutma

Madde 10. Özel Sağlık Kuruluşlarına Kabul Edilemeyecek Hastalar

Madde 11. Bildirimi Zorunlu Hastalıklar
ÜÇÜNCÜ KISIM

Denetim, Özel Sağlık Hizmetleri Kurulunun Oluşumu,

Görev ve Yetkileri ile Toplantıları
Madde 12. Denetim

Madde 13. Hastaya ilişkin Özel Kayıtların Denetlenememesi

Madde 14. Özel Sağlık Hizmetleri Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Madde 15. Özel Sağlık Hizmetleri Kurulunun Toplantıları ve İzleyeceği Yöntem

Madde 16. Özel Sağlık Hizmetleri Kurulunca Yapılan Değerlendirmeler Sonucu Verilebilecek Cezalar

Madde 17. Geçici Süreyle Kapatma veya Süresiz Kapatma Kararının Doğurduğu Sonuçlar
DÖRDÜNCÜ KISIM

Suç ve Cezalar ile Suçlarla İlgili Yükümlülük
Madde 18. Suç ve Cezalar

Madde 19. Suçlarla İlgili Yükümlülük

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli Kurallar

Madde 20. Harçlar

Birinci Cetvel

Madde 21. Sigortalama Zorunluluğu
Geçici Madde 1. Bu Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Açılmış Özel Hastane, Özel Dal Hastanesi, Özel Klinik, Özel Dispanser veya Özel Muayenehaneler
ALTINCI KISIM

Son Kurallar
Madde 22. Yürürlükten Kaldırma

Madde 23. Yürütme Yetkisi

Madde 24. Yürürlüğe Giriş

Sayı: 37/2012

ÖZEL HASTANE, ÖZEL DAL HASTANESİ, ÖZEL KLİNİK, ÖZEL DİSPANSER

VE ÖZEL MUAYENEHANELER (DENETİM) YASASI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:
Kısa İsim

1. Bu Yasa, Özel Hastane, Özel Dal Hastanesi, Özel Klinik, Özel Dispanser ve Özel Muayenehaneler (Denetim) Yasası olarak isimlendirilir.BİRİNCİ KISIM

Genel Kurallar


Tefsir
13/1976

55/1977

74/1989

9/1992

13/2004

70/2006


2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe;

“Bakan”, Sağlık işleriyle Görevli Bakanı anlatır.

“Bakanlık”, Sağlık işleriyle Görevli Bakanlığı anlatır.

“Başhekim”, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Başhekimini anlatır.

“Daire”, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesini anlatır.

“Diş Tabibi”, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yasasında ona verilen anlamı anlatır.

“Hemşire”, hemşirelik alanında lisans veya ön lisans diplomasına sahip olan kişileri anlatır.

“Kadrolu Tabip”, herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışmayıp Özel Hastane, Özel Dal Hastanesi, Özel Klinik veya Özel Dispanserde iş akdine dayalı olarak çalışmak üzere istihdam edilen tabip, diş tabibi, uzman tabip veya uzman diş tabibini anlatır.

“Kurul”, bu Yasanın 14’üncü maddesi uyarınca oluşturulan Özel Sağlık Hizmetleri Kurulunu anlatır.

“Küçük Ameliyatlar’’, genel anestezi gerektirmeyen, lokal anestezi ile yapılan müdahaleleri anlatır.

“Mobil Sağlık Hizmeti”, bu Yasa amaçları bakımından ambulans, uçak ve helikopter ambulans, mobil diş ünitesi ve muayenehane ile verilen seyyar sağlık hizmetlerini anlatır.

“Müdür”, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürünü anlatır.

“Özel Dal Hastanesi”, tek bir uzmanlık dalında günün yirmi dört saatinde sürekli sağlık hizmeti veren tam teşekküllü bir sağlık kuruluşunu anlatır.

“Özel Dispanser”, birden fazla uzmanlık dalında poliklinik hizmeti veren sağlık kuruluşunu anlatır.

“Özel Hastane”, birden fazla uzmanlık dalında günün yirmi dört saatinde sürekli sağlık hizmeti veren tam teşekküllü bir sağlık kuruluşunu anlatır.

“Özel Klinik”, en fazla beş müşahede yatağı bulunan, gerektiğinde yirmi dört saat kesintisiz hizmet verebilecek donanımı olan, tek bir uzmanlık dalında yatılı ve poliklinik hizmeti veren, küçük ameliyatlar dışında ameliyat yapılmayan ve doğum hizmeti vermeyen sağlık kuruluşunu anlatır.
“Özel Muayenehane”, en fazla bir müşahede yatağı bulunan, günün belirli saatlerinde ve faaliyette bulunacakları alana göre tabip, uzman tabip, diş tabibi veya uzman diş tabibi tarafından sadece poliklinik hizmeti veren bir sağlık kuruluşunu anlatır.

“Özel Sağlık Kuruluşları’’, gerçek veya tüzel kişilerce açılan ve işletilen Özel Hastane, Özel Dal Hastanesi, Özel Klinik, Özel Dispanser ve Özel Muayenehaneleri anlatır.

“Sağlık Personeli”, Özel Sağlık Kuruluşlarında sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde fiilen görev alan personeli anlatır.

“Sorumlu Müdür”, Özel Hastane, Özel Dal Hastanesi, Özel Klinik ve Özel Dispanserlerin hukuki, teknik ve her türlü idari yönden sorumlu yöneticisini anlatır.

“Tabip”, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yasası kuralları uyarınca kaydı yapılarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde tabiplik yapmaya hak kazanmış tabipleri, uzman tabipleri, diş tabiplerini ve uzman diş tabiplerini anlatır.

“Uzman Diş Tabibi”, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yasası kuralları uyarınca kaydı yapılarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde tabiplik yapmaya hak kazanmış ve diş tabibi eğitimi veren bir eğitim kuruluşundan diploma almış olup diş tabipliğiyle ilgili herhangi bir dalda uzmanlaşmış ve bunu da bir belge ile belgelemiş kişiyi anlatır.

“Uzman Tabip”, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yasası kuralları uyarınca kaydı yapılarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde tabiplik yapmaya hak kazanmış ve ilgili tıp dalında gerekli eğitimi görerek uzmanlaşmış ve bunu da bir belgeyle belgelemiş kişiyi anlatır.

Amaç

3. Bu Yasanın amacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyet gösteren Özel Sağlık Kuruluşlarının faaliyetlerine ve denetimlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

4. Bu Yasa, Özel Sağlık Kuruluşlarının kuruluşuna, açılışına, faaliyetlerine ve denetimlerine ilişkin kuralları kapsar.
İKİNCİ KISIM

Özel Sağlık Kuruluşlarının İzinleri, Çalıştırma Yetki Belgeleri,

Nitelikleri ve Hastalara İlişkin Kuralları


Özel Sağlık Kuruluşlarının İzinleri ve Çalıştırma Yetki Belgeleri

5.

(1)

Hiçbir gerçek veya tüzel kişi, bu Yasada ve bu Yasa altında çıkarılan ilgili mevzuatta öngörülen koşulları tamamlayıp gerekli izinleri almadan Özel Hastane, Özel Dal Hastanesi, Özel Dispanser, Özel Klinik veya Özel Muayenehane açamaz ve çalıştıramaz.


(2)

Özel Hastane, Özel Dal Hastanesi, Özel Dispanser, Özel Klinik ve Özel Muayenehaneler belirttikleri uzmanlık dalları dışında faaliyette bulunamazlar.


(3)

Tüzel kişiler, ancak sorumluları tabip olmak koşuluyla Özel Hastane, Özel Dal Hastanesi, Özel Dispanser, Özel Klinik veya Özel Muayenehane açıp çalıştırabilirler.


(4)

(A)

Özel Hastane, Özel Dal Hastanesi, Özel Dispanser, Özel Klinik veya Özel Muayenehane açma izni isteyen gerçek veya tüzel kişiler, Daireye başvuruda bulunurlar ve alacakları başvuru formunu doldurup istenen belgelerle birlikte Daireye ibraz ederler.


(B)

Özel Hastane, Özel Dal Hastanesi, Özel Dispanser, Özel Klinik veya Özel Muayenehane açma iznine ilişkin diğer hususlar ile başvuru formları ve istenen belgelere ilişkin hususlar, Bakanlıkça hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak bir tüzükle düzenlenir.


(5)

Daire, yapılan değerlendirmede bu Yasanın 6’ncı ve 7’nci maddeleri tahtında ve yukarıdaki (4)’üncü fıkranın (B) bendi uyarınca çıkarılacak tüzükte öngörülen koşulları yerine getiren gerçek veya tüzel kişilere Özel Hastane, Özel Dal Hastanesi, Özel Dispanser, Özel Klinik veya Özel Muayenehane açma izni verir.


(6)

Özel Hastane, Özel Dal Hastanesi, Özel Dispanser, Özel Klinik veya Özel Muayenehane açma izni alan gerçek veya tüzel kişiler, Özel Hastane, Özel Dal Hastanesi, Özel Dispanser, Özel Klinik veya Özel Muayenehane Çalıştırma Belgesi almak için bu Yasanın 20’nci maddesine bağlı Birinci Cetvelde öngörülen harcı Daireye öderler. Daire, harcın ödendiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde ilgili Özel Sağlık Kuruluşuna Çalıştırma Yetki Belgesini verir.


(7)

Daire, başvurusu uygun bulunmayan başvuru sahibine başvurusunun onaylanmadığını gerekçeleriyle birlikte yazılı olarak başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde bildirir.


(8)

(A)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde mobil sağlık hizmeti vermek isteyen gerçek veya tüzel kişiler, bu Yasa kurallarına bağlıdırlar.

(B)

Mobil Sağlık Hizmetlerinde bulundurulması zorunlu teknik donanım, personel, ilaç ve her türlü malzeme ile ilgili hususlar Bakanlıkça hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazate’de yayımlanacak bir tüzükle düzenlenir.


Özel Sağlık Kuruluşlarının Nitelikleri

6.

(1)

(A)

Özel Sağlık Kuruluşları, havayı kirletebilecek sanayi kuruluşlarından uzakta, yangına karşı her türlü önlem alınmış yeterli park yeri olan binalarda açılabilir.

(B)

İki katlı ve daha yüksek binalarda bulunan Özel Hastane, Özel Dal Hastaneleri ve Özel Kliniklerde hasta yatağının sığacağı ebatta asansör olması zorunludur.

(C)

Özel Sağlık Kuruluşlarının sanayi kuruluşlarından uzaklığı, fiziki planlaması, binaların niteliği, donanımları, bulundurulması zorunlu ilaç ve araç gereçler, binalarda yangınların önlenmesi ve yangın çıkması halinde hastaların emniyeti için alınacak önlemler ile park yerlerine ilişkin hususlar Bakanlıkça hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak bir tüzükle düzenlenir.


(2)

(A)

Hasta odaları, ameliyathane ve laboratuvar duvarları yıkanmaya ve/veya dezenfeksiyona karşı uygun madde ile kaplanmalıdır. Kullanılan madde bakterilerin yerleşmesine elverişli olmamalıdır.

(B)

Hasta odaları doğrudan ve yeterli güneş ışığı almalıdır. Bodrum katlarındaki odalar, hasta odası olarak kullanılamaz. Binada ısıtma ve soğutma sisteminin bulunması zorunludur.

(C)

Özel Hastane, Özel Dal Hastanesi ve Özel Kliniklerde erkek ve kadın hastalar için ayrı ayrı tuvalet ve banyo bulunmalıdır.

(Ç)

Özel Hastane, Özel Dal Hastanesi ve Özel Kliniklerde, hasta odaları ile diğer kullanım alanlarına ilişkin diğer hususlar ile Özel Hastanelerin ameliyathane, doğumhane, koridor, bina kapıları ve merdivenlerine ilişkin hususlar ve Özel Sağlık Kuruluşlarına ilişkin temizlik ve atıklarla ilgili standartlar, dezenfeksiyon yöntemleri ve enfeksiyonların yayılmasının önlenmesi için alınacak tedbirler, Bakanlıkça hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak bir tüzükle düzenlenir.


(3)

(A)

Özel Hastanelerde uzmanlık dallarına göre ameliyathane, koroner bakım, uyandırma, ağrı, doğum, alçı, endoskopi odaları, laboratuvar, röntgen ve morg birimlerinin olması zorunludur.  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 25 Haziran 2012 tarihli Yetmişüçüncü Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan “Özel Hastane, Özel Dal iconKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 14 Ocak 2008...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 25 Haziran 2012 tarihli Yetmişüçüncü Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan “Özel Hastane, Özel Dal iconKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 18 Kasım, 1988...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 25 Haziran 2012 tarihli Yetmişüçüncü Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan “Özel Hastane, Özel Dal iconKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 13 Ağustos, 1995...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 25 Haziran 2012 tarihli Yetmişüçüncü Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan “Özel Hastane, Özel Dal iconKıbrıs Türk Federe Meclisi'nin 20 Mayıs, 1977 tarihli birleşiminde...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 25 Haziran 2012 tarihli Yetmişüçüncü Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan “Özel Hastane, Özel Dal iconKıbrıs Türk Yönetimi Meclisi'nin 18 Haziran, 1971 tarihli oturumunda...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 25 Haziran 2012 tarihli Yetmişüçüncü Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan “Özel Hastane, Özel Dal iconKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (kktc), Türkiye, İngiltere ve Hollanda ortak yapımı olan

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 25 Haziran 2012 tarihli Yetmişüçüncü Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan “Özel Hastane, Özel Dal iconİşbu Ev Sahibi Hükümet Anlaşması 26 Haziran 2012 tarihli Hükümetlerarası...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 25 Haziran 2012 tarihli Yetmişüçüncü Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan “Özel Hastane, Özel Dal iconYeni Türk Ticaret Kanunu Haziran 2012 ayında önemli değişikliklere...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 25 Haziran 2012 tarihli Yetmişüçüncü Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan “Özel Hastane, Özel Dal iconEĞİTİm anaokulu ve İlkokul: Özel Fransız İlkokulu, Prag, Çek Cumhuriyeti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 25 Haziran 2012 tarihli Yetmişüçüncü Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan “Özel Hastane, Özel Dal iconÖzel eğİTİm ve özel eğİTİme iHTİyaci olan bireyler


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com