Kıbrıs Türk Yönetimi Meclisi'nin 18 Haziran, 1971 tarihli oturumunda geçirilen "1971 Sendikalar Yasası", Anayasa'nın 52'inci maddesi gereğince Cumhurbaşkanı


sayfa3/3
d.ogren-sen.com > Doğru > Oturum
1   2   3


BİRİNCİ CETVEL

KAYITLI BİR SENDİKANIN TÜZÜĞÜNDE BULUNMASI

MECBURİ OLAN HUSUSLAR

İşçilerin


49.

(1)

Aşağıdaki hususlar kanunsuzdur:

sendika kurma serbestisi(a)

Bir işçinin istihdam edilmesini, bir sendikaya üye olmaması veya sendika üyeliğinden istifa etmesi şartına bağlamak;


(b)

Bir işçinin, sendika üyeliği veya iş saatleri haricinde veya iş verenin rızası ile iş saatleri zarfında, sendika faaliyetlerine iştirak etmesi dolayısıyla, işten kovulmasına veya başka şekilde rencide edilmesine sebep olmak.(2)

Herhangi bir işçinin sendika üyesi olup olmadığına bakmaksızın, yukarıdaki hükümlerden hiç birisi , bir işverenin kendi takdirine göre işçi istihdam etme hakkını tahdit edemez.(3)

(1)’inci fıkra hükümlerini ihlâl eden her şahıs ve kendi namına veya bir işçi birliği veya bir işveren namına hareket eden her şahıs, bir iş uyuşmazlığını teşvik veya ileri götürmek amacı ile hareket etmiş olsun veya olmasın, bu maddenin (1)’inci fıkrası hükümlerine aykırı hareket etmesi için herhangi bir işvereni mecbur eder, ikna eder veya yanlış yola sevk eder (induces) veya mecbur etmeye, ikna etmeye veya yanlış yola sevk etmeye teşebbüs ederse, bir suç işlemiş olur ve mahkûmiyeti halinde, yüz lirayı geçmeyen para cezasına çarptırılır.(4)

Bu maddenin (1)’inci fıkrası hükümlerini ihlâl eden kimsenin hükmî şahıs olması halinde, bu ihlâlin yapılması için bilerek salâhiyet veren veya müsaade eden her müdür, idareci, sekreter veya sair memur aynı suçu işlemiş olur ve hükmî şahıs gibi aynı cezaya çarptırılır.


Genel cezalar

50.

Herhangi bir şahıs, sendika, federasyon veya konfederasyon,

(*)
(a)

Bu Yasanın başka ceza öngörmeyen hükümlerinden herhangi birini; veya(b)

Bu Yasa gereğince yapılan ve başka ceza öngörmeyen herhangi bir tüzük maddesini; veya(c)

Bu Yasanın Birinci Cetvelinde tespit olunan hususlara müteallik sendika tüzüğünün herhangi bir hükmünü,ihlâl ederse, bir suç işlemiş olur ve mahkûmiyeti halinde elli lirayı geçmeyen para cezasına çarptırılabilir.


Kovuşturma hususunda tahdit

51. Başsavcının kendisi tarafından veya onun tavsiyesi üzerine veya onun yazılı izni alınmış olmaksızın bu Yasa gereğince hiç bir kovuşturma (prosecution) yapılamaz.


KISIM VII

SENDİKA, FEDERASYON VE KONFEDERASYONLAR


Federasyonlar ve konfederasyonlar

52.

(1)

Bu Yasa, bundan sonra sarahaten belirtilen hükümler hariç, mümkün olduğu derecede, bir federasyona, onu meydana getiren kayıtlı sendikalar, bir sendikanın ferdi üyeleriymiş gibi uygulanır.(2)

Bu Yasa, bundan sonra sarahaten belirtilen hükümler hariç, mümkün olduğu derecede, bir konfederasyona, onu meydana getiren federasyonlar ve sendikalar, bir sendikanın ferdi üyeleriymiş gibi uygulanır.(3)

Başka ţekilde yapılması öngörülen hususlar hariç olmak üzere, bu Yasa gereğince imzalanması gereken her bildiri ve tüzük sureti veya sair evrak, bir federasyon veya bir konfederasyonun sekreteri ve diğer bir memuru tarafından imzalanır.


Federasyon veya konfederasyonu kayıt için dilekçe

53. 7'nci madde gereğince, bir federasyon veya bir konfederasyonun kaydı için yapılacak bir müracaat, federasyonu veya konfederasyonu teşkil eden her sendikanın sekreteri ve diğer bir memuru tarafından imzalanacak ve her sendikanın genel bir toplantısında veya delegelerinin toplantısında yapılan gizli bir oylamada üyelerin ekseriyetinin rızası ile yapıldığını gösteren ve her sendikanın sekreteri tarafından imzalı bir beyanname ile birlikte sunulur.


Federasyon veya konfederasyon kaydının tahdidi


54. Kendisini teşkil edecek sendikalar resmen kayıtlı değilse, böyle bir federasyonun ve kendisini teşkil edecek federasyonlar resmen kayıtlı değilse böyle bir konfederasyonun kayıt teklifi Sendikalar Mukayyitliği tarafından kabul edilip kayıt yapılamaz.


Federasyon veya

55.

(1)

Bir federasyon, bu Yasa gereğince kaydolunduktan sonra, herhangi bir sendikanın,

konfederas-(a)

Gerekli şekilde kayıtlı olması,

yonun ek üyeleri(b)

53'üncü maddede belirtilen beyanname eşliğinde üyelik için bir dilekçeyi ve bu dilekçenin federasyon tarafından tasvip olunduğunu bildiren kayıtlı bir federasyonun sekreteri tarafından imzalı bir beyannameyi Mukayyide sunması,


halinde bu federasyona üye olmak için anlaţma yapabilir ve üye olabilir.(2)

Bir konfederasyona bu Yasa gereğince kaydolunduktan sonra, herhangi bir federasyonun veya sendikanın,


(a)

Gerekli şekilde kayıtlı olması,


(b)

53'üncü maddede belirtilen beyanname eşliğinde üyelik için bir dilekçeyi ve bu dilekçenin konfederasyon tarafından tasvip olunduğunu bildiren kayıtlı bir konfederasyonun sekreteri tarafından imzalı bir beyannameyi Mukayyide sunması,


halinde bu konfederasyona üye olmak için anlaţma yapabilir ve üye olabilir.


Federasyon veya konfederas-

56.

(1)

Bir federasyonu teşkil eden sendikaların herhangi birinin memur veya üyesi olmayan herhangi bir kimse, federasyonun memuru olamaz.

yonun memurları
(2)

Bir konfederasyonu teşkil eden federasyonların veya ona bağlı sendikaların herhangi birinin memur veya üyesi olmayan herhangi bir kimse, konfederasyonun memuru olamaz.


KISIM VIII

NİZAMNAME


Nizamname

57.

(1)

Bakanlar Kurulu, bu Yasanın hükümlerinin daha iyi tatbikini sağlamak amacı ile, zaman zaman, nizamnameler yapabilir.(2)

Bu maddenin (1)'inci fıkrasında verilen yetkilerin genelliğine halel gelmeksizin, Bakanlar Kurulu, özellikle aşağıdaki hususların hepsi veya bir kısmı için nizamnameler yapabilir:


(a)

Bu Yasa gereğince kayıt için Mukayyidin kullanacağı mühür;


(b)

Bu Yasa gereğince tespit veya tâyin olunması gereken bütün hususlar;


(c)

Kayıtlı sendikaların hesaplarının ne şekilde murakabe edileceği ve bu murakabeyi yapacak kimselerde aranacak vasıflar;


(*)(d)

Bu Yasa veya onun gereğince yapılan nizamnameler hükümleri gereğince, Mukayyidin muhafazasında bulunan evrakın hangi şartlara tâbi olarak teftişine müsaade olunacağı, bu gibi evrakta herhangi bir şeyin suretinin nasıl çıkarılacağı ve böyle bir teftiş veya suret çıkarmak için talep olunacak ücretler;


(e)

Sendika fonlarının yatırımlarının ne şekilde yapılacağı;


(f)

Bu Yasa maksatları için tutulması gerekli defter, sicil ve zabıtlar ve bunların şekilleri;


(g)

Sendika üyelerinin bir listesinin Mukayyide sunulması;(*)(h)

Bu madde gereğince yapılmış bir nizamnamenin herhangi bir hükmünü ihlâl eden veya ona itaatte kusur gösterenlere altı ayı geçmeyen hapislik veya elli lirayı geçmeyen para cezası veya her ikisinin birden verilmesi.


Genel Kurul toplantı ve gündemini Mukayyitliğe bildirmek

58. Herhangi bir sendikanın olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantıları, gündemi ile birlikte, sendika yetkilileri tarafından Sendikalar Mukayyitliğine bildirilir.


KISIM IX

GENEL HÜKÜMLER


Resmi Gazetede ilan

59. Herhangi bir sendikanın veya şubesinin kayıt olunduğu, herhangi kayıtlı bir sendikanın kayıt sertifikasının geri alındığı veya iptâl edildiğî, kayıtlı herhangi bir sendikanın isim değişikliğinin veya onu etkileyen bir birleşmenin kayıt olunduğu ve kayıtlı herhangi bir sendikanın veya şubesinin lâğvedildiği, Mukayyit tarafından Resmî Gazetede ilân edilir.


Adli evrak tebliği

60. Sivil veya cezaî davalarla ilgili olarak bir sendika veya herhangi bir şubesine tebliğ edilmesi gereken bir celpname, ihbarname veya sair evrak, o sendikanın kayıtlı merkezi dairesine veya, duruma göre herhangi bir şubesine tevdi olunduğunda, usulü veçhile tebliğ olunmuş addolunur.

Ancak, böyle bir tebliğ, diğer yönlerden de herhangi diğer bir yasanın hükümlerine uygun olmalıdır.


Sendika şirket değildir

Bölüm 113

28/1974

7/1977

30/1983

28/1987

65/1989

56/1991

42/1997


61.

Şirketler Yasası, herhangi bir sendikaya uygulanamaz ve herhangi bir sendikanın o Yasa gereğince yapılan kaydı hükümsüzdür.


Sendika kulüp değildir

Bölüm 112 T.C.M. 6/1961

17/1991


62.

Kulüplerin Kaydı Yasası ve Türk Cemaat Meclisi Birlikler ve Dernekler Yasası, kayıtlı herhangi bir sendikaya uygulanamaz.


Yürürlüğe giriş, ilga ve ihtirazı

63.

Bu Yasa, Resmî Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer ve Sendikalar Yasası bu tarihten itibaren yürürlükten kaldırılır.

Ancak:

kayıtlar.

Böl.117

4.17/1971
(a)

Bu Yasa gereğince yürürlükten kaldırılan Yasa gereğince kayıtlı bulunan sendikalar, bu Yasa gereğince kayıt olunmuş addolunurlar ve bunların tüzükleri, bu Yasa hükümlerine aykırı olmadıkları derecede ve bu Yasa gereğince yapılacak başka nizamnameler ile tâdil, ikame veya ilga edilmedikleri müddetçe, yürürlükte devam edeceklerdir.

Ancak bu gibi sendika, federasyon veya konfederasyonlar, Sendikalar Mukayyitliği tarafından tespit edilecek masraf tutarını ödeyerek, en geç sekiz ay içinde kayıtlarını yenileyeceklerdir. Kayıtlarını yenilemeyenler fesholurmuş addolunacaklardır.

(b)

Bu Yasa gereğince yürürlükten kaldırılan Yasa gereğince yapılmış ve bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükte olan bütün nizamnameler, bu Yasa hükümlerine aykırı olmadıkları derecede ve bu Yasal gereğince yapılacak başka nizamnameler ile tâdil, ikame veya ilga edilmedikleri müddetçe, yürürlükte devam edeceklerdir.(c)

Bu Yasa gereğince yürürlükten kaldırılan Yasa gereğince yapılan veya onun gereğince yapılmış sayılan herhangi bir tâyin ve emirname, ısdar olunan bildiri ve ilânlar ve açılan davalar ve sair adlî muameleler, mümkün olduğu derecede bu Yasa gereğince sırası ile, yapılmış, ısdar olunmuş veya açılmış addolunacaktır.(d)

Bu Yasa gereğince yürürlükten kaldırılan Yasa gereğince kaydolunmuş bir sendikaya, herhangi bir yasada yapılan atıf, bu Yasa gereğince kaydolunmuş veya kaydolunmuş addolunan sendikaya yapılmış addolunacaktır.

----------------------------


1.

Sendikanın ismi, merkezi dairesi, herhangi şubesinin dairesi ve sendikaların işlerinin görüşüldüğü herhangi başka bir toplantı yeri ve sendikanın hangi meslek veya sanatla ilgili olduğu.


2.

Sendikanın, bütün kuruluş maksatları, fonlarının hangi maksatlar için kullanılabileceği, bu fonların teminat altına aldığı hususlardan herhangi bir üyenin hangi şartlar gereğince yararlanabileceği ve herhangi bir üye tarafından, bulunduğu takdirde, ödenmesi gereken, teberru ve diğer mükellefiyetler ve bunlar için üyelerine verilecek ilmühaberlerin ţekli ve üyelere kesilebilecek cezalar ve gasbedilebilecek menfaatler.


3.

(22/1974 sayılı Yasanın 3’üncü maddesi ile değiştirilmiş şekliyle)“Tüzükte değişiklik, tadil veya maddelerin ilgası için, sendikaya kayıtlı üye sayısının dörtte birinden aşağı olmamak şartı ile genel kurulu teşkil eden üyelerin en az yarıdan bir fazlasının oyuna ihtiyaç olacağı”

Usulüne göre ilân edilecek Genel Kurul toplantılarında nisabın sendikaya kayıtlı üye sayısının yarıdan bir fazlasını teşkil edeceği;

Genel Kurul için belirtilen gün, mahal ve saatte nisap hasıl olmaması halinde, Genel Kurul toplantısının en az bir hafta sonraya erteleneceği; ve bu toplantıda nisaba bakılmaksızın toplantının yapılacağı.


4.

Sendikaların idare heyetleri, sekreterleri, veznedarları ve diğer memurlarının, sendika üyeleri arasından tâyini veya seçimi veya onların işten el çektirilmesi.


5.

(1)

Sendikanın idare heyeti üyeleri, sekreterleri, veznedarları ve diğer memurlarının tâyini veya seçiminin herhangi başka bir sendikada mevki sahibi veya memur olmayan kimselere inhisar edeceğine dair hükümler.
(2)

Bu paragraf maksatları için "Sendika" tabiri, iki veya daha fazla sendikadan meydana gelen herhangi bir federasyonu veya herhangi konfederasyonu kapsamaz.


6.

Sendika veya üyeleri namına alınan veya tahsil olunan ve harcanan bütün paralar için veznedarın tam ve doğru hesap tutmak mecburiyetinde olduğunu gerektirecek hüküm.


7.

Sendikanın fonlarının ve diğer emlâkinin muhafazası ve yatırımı ve bunun için sorumlu veya sorumluların tâyini.


8.

Hesapların verilmesi, murakabe edilmesi ve murakabe edilmiş senelik bir hesap beyannamesinin üye veya delegeler toplantısına sunulması.


9.

Bakanların veya delegelerin senelik veya daha sık fasılalarla toplantıya çağrılması.


10.

Bakanlık sicili yapılması ve tutulması ve bunun üyeler tarafından teftiş olunması.


11.

Sendika fonlarıyla ilgisi olan herhangi bir kimse tarafından, sendikanın defter ve kayıtlarının teftişi.


12.

Sendikanın ne şekilde lâğvedileceği ve bu esnada mevcut olan fonlarının nasıl elden çıkarılacağı.


13.

Sendika şubelerinin ne şekilde kurulacağı ve lãğvedileceği ve şubelerin ve hesaplarının ne şekilde idare edileceği.


14.

Gizli oylama ile:
(a)

Sendika üyelerinin aşağıdaki hususlarda karar alması:(i)

Sendikanın isminin değiştirilmesi;(ii)

Sendikanın başka bir sendika ile birleşmesi;(iii)

Sendikanın bir federasyon veya konfederasyona iltihak etmesi veya bir federasyon veya konfederasyon kurulması;(iv)

(22/1974 sayılı Yasanın 3’üncü maddesi ile değiştirilmiş şekliyle)Hazır olan üyelerin açık oylama yapılması için alınmış bir kararları yoksa sendikanın dağıtılması.
(b)

Bir sendika şubesi üyelerinin aşağıdaki hususlarda karar alması:(i)

Sendikaya veya sendikalar federasyonuna veya konfederasyonuna gönderilecek delegelerin seçimi;(ii)

Şube memurlarının seçími.
(c)

Hâle göre, sendika şubesi delegelerinin veya sendika üyelerinin, aşağıdaki hususlarda karar alması:(i)

Bir sendikalar federasyonu veya konfederasyonu için delege seçimi;(ii)

Sendika memurlarının seçimi;(iii)

Mecburi malî mükellefiyetler konması;(iv)

Sendika tüzüğünün tâdili.
(d)

Sendika idare heyetinin herhangi bir lokavt veya greve iştirak için alınan kararı tasvip etmesi şartına tâbi olârak, bir lokavt veya iş uyuşmazlığının etkilediği sendika üyelerinin böyle bir lokavt veya grev hakkında karar alması.


--------------------------
İKİNCİ CETVEL

(Madde 29)

SİYASI FONA TEBERRÜ FORMASI

(Beyanname)

Sendikanın ismi ........................................ .. ............... . .....

Bakanin Şubesinin İsmi (varsa) ........... ......................................... ......... .................. .

Siyasî Fon (Teberru Beyannamesi)

.............................................................................................Sendikasının

Siyasî Fonuna teberruda bulunmaya, istekli olup bunu kabul ettiğimi ve

bunun neticesi olarak, bu fona teberruda bulunmak mecburiyetinde olduğumu ve sendikanın kayıtlı dairesine bu bildiriyi iptâl eden başka bir yazı

verinceye kadar, bu Fon'a teberrua devam etmek mecburiyetinde kalacağımı idrak ettiğimi beyan eylerim.
Adres . ........ .. .......... . ............... ...................... .. . .... .. .. . ... . ......

Bakanlık Numarası (varsa) ................................................................ ..

200... . .... senesinin .... .. ...... ayının ........... . . ..... .. ..........günü.


----------------------------------------
NOT: Yasa hakkında Anayasal çerçevede yapılan Genel Değerlendirmeye bağlı olarak

(*) işaretli maddeler ile ilgili olarak Güncelleţtirme Önerisi

13/1971 SENDİKALAR YASASI

GENEL DEĞERLENDİRMELER VE GÜNCELLEŞTİRME ÖNERİLERİAnayasamızın 53’üncü maddesinin (1)’inci fıkrasında, “Çalışanlar ve işverenler, önceden izin almaksızın sendikalar ve sendika birlikleri kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten ayrılma hakkına sahiptirler” denmektedir.

Bunun anlamı, sendikaların serbestçe kurulabilmesi, yani, sendikalarının oluşumunda

Devletin hiç bir etki, karışma ve katkısının bulunmaması, sendikaların tamamen onu oluşturan bireylerin özgür istençleriyle yaşama geçirilmesi demektir.

Sendika özgürlüğünün, Sendika kurma hakkının kullanılmasında bir takım biçim ve usul kurallarının Yasa ile öngörüleceği Anayasal bir kural olmakla beraber, Yasa koyucu , bu yönde düzenleme yaparken, sendika özgürlüğünü gereksiz yere sınırlamalarla kullanılamaz hale getirmemeli ve özellikle sendika kurma yönündeki Anayasal serbestlik ilkesini, bu Yasada olduğu gibi, Mukayyidi bir takım gereksiz formal yetkilerle, örneğin kayıt yapmama gibi izin verme anlamındaki yetkilerle donatmak, ortadan kaldırmaktadır. Bu da sonuçta, Yasanın Anayasaya aykırılığı sonucunu doğurmaktadır.

Öte yandan bu Yasa, her ne kadar 34A maddesinde olduğu gibi bazı kurallarında, çalışanların bir bölümünü oluşturan kamu görevlilerinden söz etse de, temelde işçi sendikalarına ilişkin düzenlemeler içeren ve bu yapısı ile de, Anayasanın 53’üncü maddesinin gereklerini tam anlamıyla karşılayamayan bir Yasadır.
Bu nedenle de, bu Yasanın Güncelleştirilerek Anayasanın 53’üncü maddesine işlerlik kazandıracak bir yapıya kavuşturulması ve bu yapılırken de, 13/1993 sayılı Yasa ile onaylanan Uluslararası Çalışma Örgütünün 87 Numaralı Sendika Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin Sözleşme ile bu sözleşmenin tamamlayıcısı niteliğinde olan ve 11/1993 sayılı Yasa ile onaylanan Uluslararası Çalışma Örgütünün 98 sayılı Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı İlkelerinin Uygulanmasına ilişkin Sözleşme kurallarının da gözetilmesi önerilir.

1   2   3

Benzer:

Kıbrıs Türk Yönetimi Meclisi\Kıbrıs Türk Federe Meclisi'nin 20 Mayıs, 1977 tarihli birleşiminde...

Kıbrıs Türk Yönetimi Meclisi\Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 25 Haziran 2012...

Kıbrıs Türk Yönetimi Meclisi\Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 14 Ocak 2008...

Kıbrıs Türk Yönetimi Meclisi\Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 13 Ağustos, 1995...

Kıbrıs Türk Yönetimi Meclisi\Temsilciler Meclisi tarafıdan geçirilen “ 1963, Deniz Ticaret (Gemilerin...

Kıbrıs Türk Yönetimi Meclisi\Temsilciler Meclisi tarafından geçirilen “ 1963, Deniz Ticaret (Vergi...

Kıbrıs Türk Yönetimi Meclisi\İşbu Ev Sahibi Hükümet Anlaşması 26 Haziran 2012 tarihli Hükümetlerarası...

Kıbrıs Türk Yönetimi Meclisi\Bir ticari şirkete cmk’nın 133. maddesi gereğince, sulh ceza hâkimliğince...

Kıbrıs Türk Yönetimi Meclisi\Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 18 Kasım, 1988...

Kıbrıs Türk Yönetimi Meclisi\Cmk'nın 280/1-b maddesi atfıyla cmk'nın 289/1-h maddesi


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com