Kıbrıs Türk Yönetimi Meclisi'nin 18 Haziran, 1971 tarihli oturumunda geçirilen "1971 Sendikalar Yasası", Anayasa'nın 52'inci maddesi gereğince Cumhurbaşkanı


sayfa2/3
d.ogren-sen.com > Doğru > Oturum
1   2   3
ücretler beraber sunulur ve Mukayyit müracaatın tamam olduğuna kanaat getirdiği takdirde böyle bir sendikayı kaydeder.(4)

(3)'üncü fıkra gereğince yapılan bir müracaat, bu maddenin (1)'inci fıkrası gereğince yapılan müracaattan esas hususlar bakımından farklı olmadığı takdirde geçerli addedilir.(5)

Mukayyit, iki veya daha fazla sendikanın birleşmesi için izin vermeyi veya bu şekilde birleşmeden meydana gelecek bir sendikayı kaydetmeyi reddetmeye karar verdiği takdirde, bu kararın nedenlerini müracaat sahiplerine derhal bildirmek mecburiyetindedir.(6)

Birleşme izni için yapılan bir müracaatı veya iki veya daha fazla kayıtlı sendikanın birleşmesinden doğacak bir sendikanın kaydının reddedilmesinden mutazarrır olan bir şahıs, bu karar aleyhine bir sendikayı kayıt için yapılan müracaatı Mukayyidin reddetme kararı aleyhine yapılan istinaflardaki aynı şartlara tâbi olmak üzere, Yüksek Mahkemeye istinaf edebilir. Yüksek Mahkeme yukarıdaki istinafları düzenleyen hususlar için olduğu gibi bu istinaflarla ilgili olarak da nizamnameler yapabilir.


Fesih ihbarı

26.

Kayıtlı bir sendika veya bir şubesinin feshinden itibaren on dört gün kadar Mukayyide sendika veya şube sekreteri tarafından imzalı veya Mukayyidin göstereceği herhangi diğer bir şekilde tevsik edilmiş fesih ihbarı gönderilmelidir; Mukayyit, feshin sendikanın tüzüğü mucibince yapıldığına kani olursa, fesih kaydını yapar ve fesih bu kayıt tarihinden itibaren muteber sayılır.


KISIM IV

FONLAR VE HESAPLAR


Paranın kullanılışı

27.

Her sendika, 28'inci madde hükümlerine tâbi olmak üzere, tüzüğünde öngörülen bütün meşru maksatlar için paralarını kullanma yetkisini haizdir.


Politik maksatlar

için para kullanılması

nın tahdidi.

28.

(1)

Bu maddede tasrih edilen politik maksatlar ve bu politik maksatların teşvikinin sendika üyeleri arasında yapılan gizli bir oylamada bu madde hükümleri uyarınca oylarını kullanan üyelerin ekseriyeti tarafından geçirilmiş ve yürürlükte olan bir karar gereğince sendikanın bir amacı olarak tasvip olması hali dışında, bir sendikanın paralarının herhangi bir surette ya direk olarak veya sair herhangi bir sendika, cemiyet veya teşkilât ile müştereken veya herhangi dolaylı bir şekilde, politik maksatların teşviki için kullanılması yasaktır. Böyle bir kararın tatbik edilebilmesi, aşağıdaki hususların Mukayyit tarafından tasdik edilen tüzük hükümlerinde öngörülmesi şarttır:


(a)

Bu gibi amaçların gelişimini sağlamak üzere yapılacak ödemelerin, bu Yasada "siyasi fon" diye anılan ayrı bir fondan yapılması;


(b)

Sendikanın siyasî fonuna, (bundan sonra belirtildiği şekilde) teberruda bulunmak mükellefiyetinden muaf olan üyelerin, sendikanın sağladığı hiçbir menfaatten mahrum edilmemesi ve sendikanın diğer üyelerine kıyasla, (siyasî fonun kontrol ve idaresi ile ilgili hususları dışında) bu mükellefiyetten muaf tutuldukları nedeniyle direk olarak veya dolaylı bir şekilde, herhangi bir surette daha zayıf ve zararlı bir mevkiye düşürülmemesi;


(c)

Sendikanın siyasî fonuna yatırımda bulunmanın, bir kimsenin sendikaya üye kabul edilmesi için şart teşkil etmemesi;

Ancak bu fıkranın hiç bir hükmü, esas gayesi bu Yasanın anlamı içinde Yasa tarafından tespit edilen meşru maksatlardan herhangi birini teşvik için her türlü siyasî toplantı tertibi veya siyasî yazı veya siyasi evrak dağıtımı için fonların kullanılmasına teşmil edilemez.(2)

Bu madde gereğine yapılmış tüzüğün herhangi bir hükmünün ihlâlinden dolayı menfaatlerinin mutazarrır olduğunu iddia eden her sendika üyesi, durumu Mukayyide bildirebilir ve Mukayyit, gerek şikâyet sahibine gerekse sendikanın temsilcisine görüşlerini izah etme fırsatını verdikten sonra, böyle bir ihlâl vuku bulduğuna kanaat getirirse, yapılan ihlâlin giderilmesi için duruma göre âdil gördüğü makul bir emir ısdar edebilir. Mukayyidin böyle bir emri, Yüksek Mahkemeye istinaf edilebilir.(3)

Bu maddede atıfta bulunulan para sarfı ile ilgili siyasi amaçlar şunlardır:


(a)

Bir adayın veya mutasavver adayın bir amme mevkiine seçilmesi için seçimden evvel, seçim sırasında veya seçimden sonra, adaylık veya seçim ile ilgili olarak direk veya dolaylı bir şekilde yapılan masrafların karşılanması; veya


(b)

Böyle bir adayı veya mutasavver adayı desteklemek amacıyla toplantılar tertiplenmesi veya beyanname veya evrak dağıtılması; veya


(c)

Seçmenlerin kaydı veya herhangi bir âmme mevkii için aday seçimi; veya


(d)

Bir âmme mevkii işgal etmesine direk olarak atfedilebilecek bir sebep dolayısıyla, bir sendika üyesinin kazancından kaybettiğinin tazmini; veya


(e)

Herhangi bir şekilde siyasî toplantılar tertiplenmesi veya her nevi siyasî beyanname veya siyasî evrak dağıtılması.
Bu madde maksatları bakımından "âmme mevkii", vergi, resim veya harç koyma vasıtasıyla direk veya dolaylı olarak para tahsil etmek yetkisini haiz herhangi bir organ veya makam veya Belediye Meclisi veya sair mahalli idare veya sair âmme kuruluşu üyeliği ile ilgili bir mevki demektir.(4)

İlgili sendikanın gayelerinden biri olarak bir siyasî maksadı tasvip etmek için bu madde gereğince alınan bir karar, sendikanın kendi tüzüğünün bir maddesi addolunur ve bu maddenin tâbi olduğu hükümler gereğince ve aynı şekilde iptâl edilebilir.(5)

Bir sendikanın paralarının siyasi maksatlar için kullanılması ile ilgili olarak bu maddenin koymuş olduğu hükümler, sendikalara değil de sendikaların birbiri ile tamamen veya kısmen birleşmiş veya bağlanmış olmasından teşekkül eden sendikaya bağlı üyelere, onun ayrı ayrı üyeleriymiş gibi uygulanır; ancak, bu maddenin hiç bir hükmü bu suretle teşekkül eden sendikanın, siyasî fonuna yatırım yapmaktan muaf tutulmayan üyelerinden teberru toplanmasına mani olmaz.


(*)
(6)

Bu madde maksatları için yapılacak her oylama, Mukayyit tarafından bu maksat için tasvip olunmuş sendika tüzüğü uyarınca yapılır. Ancak Mukayyit, her üyenin eşit hakka ve mümkünse oylama için makûl bir imkâna sahip olduğuna ve seçim gizliliğinin gerekli şekilde sağlandığına kanaat getirmezse, böyle bir tüzüğü tasvip etmez.


Bakanların siyasi fona iştirak payı ödemesi.

İkinci Cetvel

29.

(1)

Herhangi bir sendika üyesinden, sendikanın siyasî fonuna teberruda bulunmasını talep etmek kanunen yasaktır. Ancak böyle bir talepte bulunulmadan önce, bir üye, sendikanın kayıtlı merkezine İkinci Cetvelde tespit olunduğu şekilde söz konusu fona iştirak etmek arzusunda olduğunu belirten yazılı bir ihbar tevdi ettiği ve onu geri çekmediği takdirde, kendisinden sendikanın siyasî fonuna teberruda bulunmasını talep etmek yasak değildir; böyle bir yazı tevdi etmeyen veya vermiş olduğu halde onu geri çekmiş bulunan her üye, bu Yasanın 28'inci maddesi gereğince sendikanın siyasî fonuna iştirak etmek mükellefiyetinden muaf bir üye addolunur ve o maddede bu şekilde muaf bir üyeye yapılan her atıf bu madde gereğince tefsir olunur.

Bu fıkra maksatları için, yazılı ihbar ya şahsen veya salahiyettir bir vekil tarafından tevdi edilebilir ve usulü veçhile adres edilerek posta ile sendika merkezine gönderilmiş bir ihbar, sendikanın kayıtlı merkezine tevdi edilmiş addolunur.(2)

Siyasî fona iştirak etmek mükellefiyetinde olan üyelerden siyasî fon için toplanan bütün teberrular sendikanın diğer fonlarına yapılan teberrulardan ayrı olarak toplanır ve ayrı olarak muhafaza edilir ve bu şekilde toplanan miktardan gayrı hiç bir meblâğ bu fona aktarılamaz, ve sendikanın siyasî fonuna ait gelirden gayrı hiç bir geliri, 28'inci maddenin şümulüne giren herhangi bir siyasî maksadın teşviki için direk veya dolaylı bir şekilde kullanılamaz veya yüklendirilemez. Bu fıkraya aykırı olarak yapılan her yüklem geçersizdir.


Memurları tahdit ve paranın kötü kullanılışını önlemek için memurlar aleyhine

30.

(1)

Hile (Fraud) veya irtikâp (dishonesty) ile ilgili suçlardan mahkûm olan şahıslar, mahkûmiyetlerinden beş seneye kadar, bir sendikanın memuru olamazlar veya bir sendikanın paralarının tahsilinde veya idaresinde çalışamazlar. Sendikada böyle bir görev veya mevki işgal eden her şahıs, yukarıda belirtilen herhangi bir suçtan mahkûm olması üzerine derhal görev veya mevkiini terk eder veya bu şahsın istihdamına son verilir.

yasaklama emirnamesi
(2)

Her sendika üyesi veya Mukayyit, bir Kaza Mahkemesi Hakimine müracaat ederek, aşağıda belirtilen hususlarda bir men emri (injunction) ısdar etmesini isteyebilir:


(a)

Bir sendikanın fonlarının yetkisiz veya boş sarfiyatını önlemek:


(b)

Salâhiyetsiz veya ehliyetsiz kılınmış bir kimsenin sendikanın memuru olarak görev yapmasını veya sendikanın idaresinde veya paralarının tahsilinde istihdam edilmesini önlemek;


(c)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başsavcısının müsaadesi ile hile veya irtikâp suçlarından aleyhine dava açılan bir şahsın ceza davasının neticelendirilmesine kadar sendikanın memuru olarak vazife görmesini veya daha önce belirtildiği gibi istihdam edilmesini önlemek.


Veznedarın hesap verme mecburiyeti.

31.

(1)

Kayıtlı bir sendikanın veya herhangi bir şubesinin veznedarı ve sendikanın veya şubesinin hesaplarından veya onların fonu veya paralarının tahsili, sarfı, muhafazası veya kontrolünden sorumlu olan diğer her memur, istifa ettiği veya mevkiini terk ettiği takdirde ve kezâ sendikanın tüzüğünde belirtildiği gibi, senede en az bir defa veya sendikanın tüzüğü gereğince ve sendika üyelerinin kararı gereğince herhangi diğer bir zamanda kendisinden talep olunduktan hemen sonra, vazifeyi ilk devraldığı tarihten itibaren geçen müddet zarfında veya geçmişte hesap sunmuşsa, bu son hesabın sunulduğu tarihten bu yana almış ve ödemiş olduğu meblâğları ve hesap tarihinde elinde mevcut bakiye ile kendine muhafaza için emanet edilen veya idaresinde bulunan borç senetlerinin, hisse senetlerinin ve sendikaya ait diğer emlâkin tam ve doğru bir hesabını sendika ve üyelerine sunar.(2)

Sendika, (1)'inci fıkra hükümleri gereğince sunulan her hesabı, Mukayyidin seçeceği veya tasvip edeceği ehil ve münasip bir kimsenin murakabesine sunulmasını temin eder.(3)

Hesaplar teftiş olunduktan sonra, veznedar ve (1)'inci fıkrada söz konusu diğer her memur, talep edilir edilmez, zimmetinde bulunan bakiyeyi ve yine böyle talep edildiği takdirde elinde veya muhafazasında bulunan veya sair şekilde idaresinde olan bütün borç senetlerini, hisse senetlerini, kitapları, defterleri ve sendikanın diğer mal veya eşyalarını sendikaya teslim etmeye mecburdur.


Mukayyidin talimatı uyarınca yıllık raporlar hazırlanması

32.

(1)

Her yılın Şubat ayının 15'inden evvel Mukayyide, bu Yasa tahtında kaydedilmiş her sendikanın ve şubesinin gelirlerini, fonlarını, emlâkini ve giderlerini gösteren usulü veçhile teftiş edilmiş bir genel rapor gönderilir, bu rapor sendika ve her şubesinin en son 31 Aralıktaki gelir ve giderleri ile raporun hazırlandığı bir evvelki sene zarfındaki gelir ve giderlerini ve sendikanın çeşitli maksatları için yapmış olduğu ayrı ayrı masrafları tam olarak gösterir ve Mukayyidin zaman zaman tespit edeceği ve belli teferruatı havi bir şekilde hazırlanır. Sendikanın her üyesi veya ona teberruda bulunan şahıs, sendikanın veya şubesinin sekreter veya veznedarına yapacağı bir müracaatla, ücretsiz olarak bu genel raporun bir suretini alma hakkına sahiptir.

Mukayyide genel rapor ile birlikte, murakıp raporunun bir kopyası, tüzüğe yapılan herhangi bir tadilâtın bir kopyası, tüzüğün her yeni maddesinin bir kopyası, genel raporun kapsadığı bir evvelki sene zarfında sendikanın veya herhangi bir şubesinin memurlarında yaptığı her değişikliği gösteren bir rapor ve o günkü vaziyeti ile sendika tüzüğünün bir kopyası gönderilmelidir.


(*)
(2)

Sendika ve her şubesi ile bunların her memuru, bu madde hükümlerine aykırı harekette bulunur veya onları yerine getirmeği ihmal ederse bir suç işlemiş olurlar ve mahkûmiyetleri halinde, her suç için yirmi beş lirayı geçmeyen para cezasına ve suç unsurunun devam ettiği her hafta için de aynı miktarda ek para cezasına çarptırılırlar.

(*)
(3)

Herhangi bir kimse genel hesap raporuna, tüzük kopyasına veya tüzük tadilâtına kasten sahte bir şey ekler veya bir şey eklenme-sini emrederse veya onlardan herhangi bir hususu kasten eksik bırakır veya bırakılmasını kasıtlı olarak emrederse, her suç için elli lirayı geçmeyen para cezasına veya üç ayı geçmeyen hapislik cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.


Mukayyidin hesapları isteyebilmesi.

33. Bu Yasanın hesapların sunulması ile ilgili hükümlerine ilâveten, Mukayyit herhangi belli bir müddet için, sendikanın veya herhangi bir şubesinin paraları ile ilgili olarak detaylı hesap sunulmasını kayıtlı bir sendikanın idare heyetinden, veznedarından veya herhangi bir uygun memurundan herhangi bir zaman talep edebilir, bu hesaplar Mukayyidin her defası için talep edeceği her malûmatı detaylı bir şekilde göstermelidir.

Hesap ve evrakın tetkiki

34. Kayıtlı bir sendikanın hesap defterleri, üye listeleri ve sair evrakı Mukayyit veya onun tarafından bu maksat için salahiyettir kılınan herhangi bir kimsenin teftişi için her zaman ve sendikanın her memuru veya üyesinin teftişi için de tüzüğünde tespit edilen zamanlarda açık bulundurulur.


Aidatların işveren tarafından sendika üyelerinden kesilip sendikaya yatırılması

2.22/1974

34A

(1) Sendika ile işveren arasında Toplu İş Sözleşmesi yapılmış

olduğu hallerde veya çalışma şartları, ücretler ve diğer

haklar sendika ile işveren arasında görüşülerek tanzim

edilmiş bulunan işyerlerinde, sendikanın yazılı müracaatı

üzerine aşağıdaki işlemler yapılır:

  1. Sendikaya kayıtlı üyelerin muvafakatini belirten yazılı bir belgenin ve o iş yerinde bu işleme tabi tutulacak işçi listesinin ve kesilecek aidat miktarının işverene ulaşması üzerine işveren, belirtilen kesintiyi işçi veya memurun ücretinden veya maaşından keser.

  2. İşveren, sendika namına yaptığı kesintiyi en geç otuz gün içinde sendikaya öder ve listesini gönderir

  3. Herhangi bir işçi veya memur, sendikaya yazılı olarak başvurup bu istemini geri çekebilir ve sendikada bu durumu işverene bildirmekle mükelleftir. Ancak bu istemin sendika tüzüklerine üyelik için öngörülen ödeme süresine aykırı düşmemesi zorunludur

(2) Sendika tüzüğüne uygun olarak kesilmesi istenen aidatı

kesmeyen veya kesip de gününde sendikaya ödemeyen

işveren, kesmek ve ödemekle mükellef olduğu para

miktarını ve geçirdiği süre için de yasal faizi sendikaya

öder


KISIM V

SENDİKALARIN HAK VE MÜKELLEFİYETLERİ


Kayıtsız sendikaların istifade durumu

(*)

35. Bu Yasa gereğince kayıtlı olmayan bir sendika, federasyon veya konfederasyon, bu Yasada öngörülen hak, muafiyet ve imtiyazlardan istifade edemez.


Sendikanın mal sahibi v.s. olma yetkisi

36. Kayıtlı bir sendika, bu Yasa ve kendi tüzüğünün hükümlerine tâbi olmak şartıyla, kayıtlı olduğu isim altında mal sahibi olmaya, anlaşma yapmaya, davacı veya davalı olarak veya herhangi bir Mahkeme muamelesi ile ilgili olarak diğer bir sıfatla mahkeme huzuruna çıkmaya ve tüzüğünün maksatları için lüzumlu addedilebilen her şeyi yapmaya yetkili olur.


Sendikanın cezai sorumluluğu

37. Kayıtlı bir sendikanın maksatları, sadece ve yalnız ticareti kısıtlayıcı mahiyette olmaları dolayısıyla, herhangi bir üyesinin, fesatçılık (conspiracy) veya herhangi diğer cezai suçtan ötürü kovuşturmaya tâbi tutmak için kanunsuz addolunmaz.


Sendikanın sivil sorumluluğu .

38. Kayıtlı bir sendikanın maksatları, sadece ve yalnız ticareti kısıtlayıcı mahiyette olmaları dolayısıyla herhangi bir anlaşma veya tröstü (trust) geçersiz kılmak için kanunsuz addolunmaz.


İşçi ihtilaflarında fesatçılık

39.

(1)

Bir iş uyuşmazlığını teşvik veya ileri götürülmesini sağlamak amacı ile iki veya daha fazla kimsenin bir harekette bulunması veya bulunulmasını temin etmek hususunda anlaşması veya birleşmesi, eğer bu hareket bir kişi tarafından yapılmış olduğu halde cezayı müstelzim olmazsa, fesatçılık (conspiracy) suçu için dava konusu olamaz.(2)

Bir iş uyuşmazlığını teşvik veya ileri götürülmesini sağlamak amacıyla iki veya daha fazla kimsenin anlaşması veya birleşmesi ile yapılan bir hareket, anlaşma veya birleşme olmaksızın yapıldığında dava konusu olabileceği haller dışında dava konusu olamaz.(3)

Herhangi diğer bir Yasa hükümleri gereğince başka ahvalde fesatçılıktan mahkûm edilebilecek bir kimseye, bu maddede mevcut hiçbir hüküm, cezaî sorumluluktan muafiyet bahşetmez.


(*)
(4)

Bu maddede mevcut hiçbir hüküm, isyan (riot), kanunsuz toplantı (unlawful assembly), sulh ve sükûnu bozma (breach of the peace), hiyanet (sedition) veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti ve organları aleyhine herhangi bir suç ile ilgili mevzuata tesir etmez.(5)

Bu madde maksatları bakımından suç, hapislik veya mahkemenin takdirine göre aynı suç için vazolunun herhangi diğer ceza yerine mahkemece verilebilecek hapislikle cezalandırılabilen suç anlamını taşır.(6)

Bir kimse, yukarıda belirtildiği şekilde cezayı müstelzim bir hareketi yapmak veya yapılmasını temin etmek için bir anlaşmadan veya işbirliğinden dolayı suçlu bulunduğu ve hapse mahkûm olduğu zaman, cezası, altı aydan fazla hapislikten veya mezkûr hareketin yalnız bir şahıs tarafından işlenmesi halinde cezalandırılmasını derpiş eden yasada öngörülen diğer herhangi daha uzun bir süreden fazla olmaz.

Bazı hallerde sivil sorumluluklar-dan muafiyet

40. Bir iş uyuşmazlığını teşvik veya ileri götürmek amacı ile bir şahıs tarafından yapılan bir hareket, sadece, başka bir kimseyi iş anlaşmasını ihlâle sevk etmesi veya başka bir kimsenin istihdamına, işine veya mesleğine veya sermayesini veya emeğini arzu ettiği gibi kullanma hakkına müdahale etmesi sebebiyle, dava konusu olamaz.

Sendikanın tatbik edilmeyen anlaşması

41.

Bu Yasada mevcut hiç bir hüküm, aşağıdaki anlaşmaların direk olarak tatbikini sağlamak veya onların ihlâlinden dolayı tazminat talep etmek amacıyla açılan davaları görmek hususunda herhangi bir mahkemeye hak vermez.*

(*)
(a)

Bir sendikanın üyeleri arasında ve sendikacı olarak hangi şartlar altında mallarını satıp satmayacakları, iş yapacakları, başkalarını istihdam edecekleri veya başkaları tarafından istihdam edilecekleri hususu ile ilgili zamanda yapılmış anlaşmalar;(b)

Herhangi bir kimse tarafından bir sendikaya aidat veya ceza verilmesini derpiş eden anlaţmalar;

-------------------------------------------------------

* Bu ifade, AM.21/78 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı ile Anayasanın 27’nci maddesine aykırı bulunmuştur..(c)

Bir sendika fonlarının aşağıdaki maksatlar için kullanılması ile ilgili anlaşmalar:


(i)

Kendi üyelerine menfaat sağlamak; veya


(ii)

Bir sendikanın kararları ve tüzüğü ile bağdaşır bir şekilde hareket etmesine karşılık sendikanın üyesi olmayan bir işverene veya iţçiye teberru temin etmek; veya


(iii)

Bir mahkeme kararı ile herhangi bir kimseye kesilen para cezasının ödenmesi; veya(d)

Bir sendika ile diğer bir sendika arasında yapılan anlaşmalar; veya(e)

Yukarıda zikrolunan anlaşmalardan herhangi birisinin tatbikini sağlamak amacı ile yapılan sözleşme.Bu maddede hiçbir hüküm yukarıda zikredilen anlaşmaların herhangi birini kanunsuz kılmaz.


Haksız fiil (tort) için sendikalar aleyhine dava açılmasının

42.

(1)

Bir sendika tarafından veya onun namına işlendiği iddia olunan haksız fiil (tort) ile ilgili olarak, ne sendikanın aleyhine ne üyelerinin ve ne de memurlarının aleyhine kendileri ve bütün diğer üyeleri namına, açılan herhangi bir davaya herhangi bir mahkemenin bakma yetkisi yoktur.(*)

yasaklanması

(*)
(2)

Bu maddede hiçbir hüküm, bir iş uyuşmazlığını teşvik veya ileri götürmek amacı ile bir sendika tarafından veya onun namına işlenen bir haksız fiil (tort) hariç, bir sendikanın malı veya hakları ile ilgili olarak bir sendika veya memurunun aleyhine dava ikame edilmesine engel olmaz.

Sükunetle yafta taşıma

(**)

43. Bir iş uyuşmazlığına methaldar olmuş kayıtlı bir sendikanın bir veya birden fazla memurunun veya üyesinin ve bir iş uyuşmazlığını teşvik veya ileri götürmek amacı ile bir işveren veya firma namına bir veya birden fazla kimsenin bilgi almak veya vermek veya bir kimseyi çalışmaya veya çalışmamaya ikna etmek maksatlarına münhasır olmak şartıyla, bir şahsın çalıştığı veya iş yaptığı bir yere girmesi kanunsuz olmaz.

Ancak yafta taşınması, iş uyuşmazlığının bulunduğu yerin hudutlarından öteye genişletilemez.


Korkutma ve taciz etmeler

44.

Bir şahıs, başka bir kimsenin yapmaya veya yapmamaya kanunen serbest olduğu herhangi bir hareketi, o kimsenin yapmamasını veya yapmasını mecbur etmek için;(a)

O kimseye veya karısına veya çocuklarına karşı kuvvet kullanır veya onları tehdit eder veya malına zarar yaparsa; veya(b)

O kimseyi daimi olarak yerden yere takip ederse; veya(c)

O kimsenin kullandığı veya malı olan alet, elbise veya sair eşyaları saklar veya onları kullanmaktan kendini mahrum eder veya men ederse; veya

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) Bu fıkra, Anayasa Mahkemesinin, AM.12/79-D.10/80 sayılı Kararı ile, Anayasanın Başlangıcındaki ilkelere, 7’nci maddesine ve 27(1) maddesine aykırı bulunmuştur.

(**) Bu madde, Anayasa Mahkemesinin 15/78 sayılı Kararı ile Anayasanın 31’inci maddesine aykırı bulunmuştur.(d)

O kimsenin ikâmet ettiği, çalıştığı, iş yaptığı veya orada bulunabildiği yeri veya böyle bir evin veya diğer yerin civarını gözetler veya etrafını sararsa; veya(e)

O kimseyi iki veya ikiden fazla kişi ile yolda veya sokakta uygunsuz bir ţekilde takip ederse,

(*)
bir suç işlemiş olur ve mahkûmiyeti halinde yüz lirayı geçmeyen para cezasına veya on iki ayı geçmeyen hapislik cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.


Sendikanın mahkemede temsili

45.

Kayıtlı bir sendika, sivil veya ceza davalarında mahkemede memurlarından biri veya bir avukat tarafından temsil edilir.


KISIM VI

SUÇ VE CEZAI.AR


Sendika mallarını alıkoymak veya kötüye kullanmak

(*)

46. Bu Yasa gereğince kayıtlı bir sendikanın herhangi bir memuru veya üyesi veya temsilcisi olan veya kendini bu şekilde takdim eden diğer bir kimse veya üyesinin tâyin ettiği, idarecisi (Executor Administrator) veya havale ettiği bir kimse veya herhangi bir şahıs, sahtekârlık veya hile yolu ile sendikanın para, senet, defter, evrak veya sair malını tasarrufuna geçirirse veya tasarrufunda iken onları kasten alıkoyar veya sahtekârlıkla kötüye kullanırsa veya bunların herhangi bir kısmını, kasten sendika tüzüğünde açıkça derpiş olunan maksatlardan gayrı maksatlar için kullanırsa, sendika namına herhangi bir kimse veya Mukayyit tarafından yapılan bir şikâyet üzerine, Kaza Mahkemesinin herhangi bir hakimi, davanın mücmelin görülmesinden sonra öyle bir memura, üyeye veya sair kimseye, yukarıda-kileri sendikaya teslim etmesini veya uygunsuz olarak kullanılan paraları geri vermesini ve ilâveten münasip gördüğü takdirde, on lira masraf ile birlikte yüz lirayı geçmeyen ek bir para ödemesini emredebilir; ve mahkum edilen şahsın emredilenlere riayet etmemesi halinde, Kaza Mahkemesi Hakimi bir seneyi geçmeyen bir müddet için hapsedilmesini emredebilir.

Ancak:(a)

Bu maddede hiç bir hüküm, yukarıda belirtilen kimseler aleyhine sendikanın başka takibata girişmesine mani olmaz; ve(b)

Bu Yasa hükümleri gereğince aynı suç için daha önce mahkûm edilmiş olan yukarıdaki şahıslardan herhangi birisi aleyhine başka hiç bir tedbir alınamaz.


Sendikalar hakkında sahte bilgi verilmesi.

47. Aldatmak maksadıyla, kayıtlı bir sendikanın herhangi bir üyesine veya bir sendikanın üyesi olmak niyetinde olan veya müracaat eden herhangi bir kimseye, o zaman yürürlükte olan sendika tüzüğünün veya bunun tadilinin doğru bir sureti olmadığını bildiği veya böyle olmadığına inanmak için sebepler mevcut olduğu halde verdiği veya aynı niyetle kayıtsız bir sendika tüzüğünün bir suretini kayıtlı bir sendikanın tüzüğü imiş gibi göstererek herhangi bir kimseye veren bir şahıs, bir suç işlemiş olur ve mahkûmiyeti halinde, elli lirayı geçmeyen para cezasına veya altı ayı geçmeyen hapislik cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.


İhbar etme hususunda ihmalkarlık

(*)

48. Bu Yasa veya bu Yasa gereğince yapılan tüzük hükümleri veya sendika tüzüğü gereğince yapılması mecburi bir şeyi yapmakta, ihbar etmekte, rapor, hesap veya diğer evrak vermekte kusur eden bir sendikanın, sendika tüzüğü veya bu Yasa veya bu Yasa gereğince yapılan tüzük hükümleri gereğince, yukarıdakileri yapmakla mükellef her memuru veya herhangi diğer bir şahıs, veya böyle bir memur veya diğer şahıs yoksa, kayıtlı sendikanın idare heyetinin her üyesi, münferiden bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde, elli lirayı geçmeyen para cezasına ve suçun devam ettiği her hafta için, aynı miktarda para cezasına çarptırılır.

1   2   3

Benzer:

Kıbrıs Türk Yönetimi Meclisi\Kıbrıs Türk Federe Meclisi'nin 20 Mayıs, 1977 tarihli birleşiminde...

Kıbrıs Türk Yönetimi Meclisi\Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 25 Haziran 2012...

Kıbrıs Türk Yönetimi Meclisi\Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 14 Ocak 2008...

Kıbrıs Türk Yönetimi Meclisi\Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 13 Ağustos, 1995...

Kıbrıs Türk Yönetimi Meclisi\Temsilciler Meclisi tarafıdan geçirilen “ 1963, Deniz Ticaret (Gemilerin...

Kıbrıs Türk Yönetimi Meclisi\Temsilciler Meclisi tarafından geçirilen “ 1963, Deniz Ticaret (Vergi...

Kıbrıs Türk Yönetimi Meclisi\İşbu Ev Sahibi Hükümet Anlaşması 26 Haziran 2012 tarihli Hükümetlerarası...

Kıbrıs Türk Yönetimi Meclisi\Bir ticari şirkete cmk’nın 133. maddesi gereğince, sulh ceza hâkimliğince...

Kıbrıs Türk Yönetimi Meclisi\Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 18 Kasım, 1988...

Kıbrıs Türk Yönetimi Meclisi\Cmk'nın 280/1-b maddesi atfıyla cmk'nın 289/1-h maddesi


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com