Kıbrıs Türk Yönetimi Meclisi'nin 18 Haziran, 1971 tarihli oturumunda geçirilen "1971 Sendikalar Yasası", Anayasa'nın 52'inci maddesi gereğince Cumhurbaşkanı


sayfa1/3
d.ogren-sen.com > Doğru > Oturum
  1   2   3

Kıbrıs Türk Yönetimi Meclisi'nin 18 Haziran, 1971 tarihli oturumunda geçirilen "1971 Sendikalar Yasası", Anayasa'nın 52'inci maddesi gereğince Cumhurbaşkanı Muavini ve K.T.Y. Bakanlar Kurulu Başkanı tarafından Resmî Gazete'de yayınlanmak suretiyle ilân olunur.


Sayı 13/1971

1971 SENDİKALAR YASASI

(17/1971 ve 22/1974 Sayılı Yasalar ile değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle)


MADDE DİZİNİ:

Madde 1. Kısa isim.
KISIM 1.- BAŞLANGIÇ

Madde 2. Tefsir.

Madde 3. Mukayyit ve Memurların Tayini.

Madde 4. Mukayyit ve Memurların Himayesi.
KISIM II.- KAYIT

Madde 5. Sendikalar Sicili.

Madde 6. Sendikaları kaydetme mecburiyeti.

Madde 7. Kayıt için müracaat.

Madde 8. Kayıt.

Madde 9. Kayıt şahadetnamesi.

Madde 10. Mukayyidin ek tafsilat isteme yetkisi.

Madde 11. Mukayyidin isim değişikliğini isteme yetkisi.

Madde 12. Mukayyidin kaydı reddetme yetkisi.

Madde 13. Kayıt istidasının ret sebeplerinin bildirilmesi.

Madde 14. Yüksek Mahkemeye istinaf hakkı.

Madde 15. Şahadetnamenin geri alınması ve iptal edilmesi.

Madde 16. Kaydetmeyi ihmal veya kaydın iptalinin sonuçları.
KISIM III.- TEŞEKKÜL.

Madde 17. Tüzük.

Madde 18. Kayıtlı merkez.

Madde 19. Bakan kaydı tahdidi ve hakların korunması.

Madde 20. Bakanlık yaş haddi.

Madde 21. Memur değişikliklerinin bildirilmesi.

Madde 22. İsim değişikliği.

Madde 23. İsim değişikliği kaydı.

Madde 24. Sendikaların Birleşmesi.

Madde 25. Birleşme ihbarı.

Madde 26. Fesih ihbarı.
KISIM IV. – FONLAR VE HESAPLAR.

Madde 27. Paranın kullanılışı.

Madde 28. Politik maksatlar için para kullanılmasının tahdidi.

Madde 29. Bakanların siyasi fona iştirak payı ödemesi.

Madde 30. Memurları takdir ve paranın kötü kullanılışını önlemek için memurlar

aleyhine yasaklama emirnamesi.

Madde 31. Veznedarın hesap verme mecburiyeti.

Madde 32. Mukayyidin talimatı uyarınca yıllık raporlar hazırlanması.

Madde 33. Mukayyidin hesapları isteyebilmesi.

Madde 34. Hesap ve evrakın tetkiki.

Madde 34A. Aidatların İşveren tarafından sendika üyelerinden kesilip sendikaya yatırılması.
KISIM V. – SENDİKALARIN HAK VE MÜKELLEFİYETLERİ.

Madde 35. Kayıtsız sendikaların istifade durumu.

Madde 36. Sendikanın mal sahibi v.s. olma yetkisi.

Madde 37. Sendikanın cezai sorumluluğu.

Madde 38. Sendikanın sivil sorumluluğu.

Madde 39. İşçi ihtilaflarında fesatçılık.

Madde 40. Bazı hallerde sivil sorumluluklardan muafiyet.

Madde 41. Sendikanın tatbik edilmeyen anlaşması.

Madde 42. Haksız fiil (tort) için sendikalar aleyhine dava açılmasının yasaklanması.

Madde 43. Sükunetle yafta taşıma.

Madde 44. Korkutma ve taciz etmeler.

Madde 45. Sendikanın mahkemede temsili.
KISIM VI. – SUÇ VE CEZALAR.

Madde 46. Sendika mallarını alıkoymak veya kötüye kullanmak.

Madde 47. Sendikalar hakkında sahte bilgi verilmesi.

Madde 48. İhbar etme hususunda ihmalkarlık.

Madde 49. İşçilerin sendika kurma serbestisi.

Madde 50. Genel cezalar.

Madde 51. Kovuşturma hususunda tahdit.
KISIM VII.- SENDİKA, FEDERASYON VE KONFEDERASYONLAR.

Madde 52. Federasyon ve konfederasyonlar.

Madde 53. Federasyon veya konfederasyonu kayıt için dilekçe.

Madde 54. Federasyon veya konfederasyon kaydının tahdidi.

Madde 55. Federasyon veya konfederasyonun ek üyeleri.

Madde 56. Federasyon veya konfederasyonun memurları.
KISIM VIII.- NİZAMNAME.

Madde 57. Nizamname.

Madde 58. Genel kurul toplantı ve gündemini Mukayyitliğe bildirmek.
KISIM IX.- GENEL HÜKÜMLER.

Madde 59. Resmi Gazetede ilan.

Madde 60. Adli evrak tebliği.

Madde 61. Sendika şirket değildir.

Madde 62. Sendika kulüp değildir.

Madde 63. Yürürlüğe giriş, ilga ve ihrazı kayıtlar.

BİRİNCİ CETVEL.

İKİNCİ CETVEL.23 Haziran, 1971

Kıbrıs Türk Yönetimi Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:


Kısa İsim

1

Bu Yasa,1971 Sendikalar Yasası olarak isimlendirilir.


KISIM I – BAŢLANGIÇ


Tefsir

2(a)17/1971

2

Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

“Bakan”, Çalışma işleri ile görevli Bakanı ifade eder.

“Bakanlar Kurulu”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunu ifade eder.

"Federasyon", bağlı sendikaların faaliyetlerini koordine etmek gayesi ve genellikle bu Yasa tarafından tespit edilen maksatlar için iki veya daha fazla sendikadan müteşekkil bir kuruluş anlamını taşır.

"Fon" tabiri, bir sendika veya sendika şubesi veya herhangi bir federasyon veya konfederasyonla ilgili olarak kullanıldığında refah, tedavi ve tatil fonuna veya başka bir fona tahsis edilen veya edilmeyen bütün paralar ile, sendika veya sendika şubesi, federasyon veya konfederasyon veya bunların üyeleri namına muhafaza ve tasarruf edilen veya herhangi diğer bir kaynaktan elde edilen veya toplanan veya kontrol edilen her çeşit menkul veya gayrimenkul mallarla gelirleri ifade eder.

"İdare Heyeti", ismi ne olursa olsun, bir sendikanın işlerinin merkezi idaresi ile mükellef heyeti ifade eder ve herhangi bir sendikanın sekreter ve veznedarını da kapsar.

Ancak, bir konfederasyonun ödenekli bir memuru herhangi federasyon veya sendikanın idare heyetinde veya bir federasyonun ödenekli bir memuru herhangi bir sendikanın idare heyetinde görev alamaz.

"İşçi", bir mukavelenin mahiyetine yani, fikrî veya bedenî veya başka suretle iş ifasını derpiş edip etmediğine veya sarahaten veya zımnen veya sözlü veya yazılı olarak hizmet, çıraklık veya herhangi diğer bir işi ifa etmek için yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, işverenle böyle bir mukavele yapan veya işverenin iş veya hizmetinde böyle bir mukavele gereğince çalışan herhangi bir şahsı ifade eder .

"İş uyuşmazlığı ", herhangi bir şahsın istihdam edilip edilmemesinden veya istihdam şartlarından veya çalışma durumundan doğan işveren ile işçi veya işçilerin kendi aralarında herhangi bir uyuşmazlığı ifade eder.

"İşveren", işini ve hizmetini yürütme maksadıyla işçi istihdam eden herhangi bir şahsa, ortaklığa, şirkete veya hükmi şahıs olsun veya olmasın başka bir teşekküle ait herhangi bir endüstriyel, ticari veya başka işletmenin sahibini veya onu kısmen veya tamamen idare veya kontrolünde bulunduran herhangi bir şahsı veya şahısları ifade eder.2(b).17/1971

"Kanunî Gayeler", işçi ve işveren veya işçilerin kendi aralarında veya işverenlerin kendi aralarındaki münasebetlerin düzenlenmesini ifade eder.

"Kayıtlı Sendika", bu Yasa gereğince kaydolunmuş bir sendika anlamını taşır.

"Konfederasyon", esas gayesi konfederasyona bağlı federasyonların ve sendikaların faaliyetlerini koordine etmek ve Yasa gereğince tespit edilen maksatlar için iki veya daha fazla kayıtlı federasyondan veya en az bir federasyon ile bir sendikadan müteşekkil bir kuruluşu ifade eder.

"Memur", bir sendikaya atfen kullanıldığında îdare heyeti üyelerinden veya o sendikanın herhangi bir şube heyeti üyelerinden herhangi birini de ihtiva eder, fakat bir murakıbı ihtiva etmez.

"Mukayyit", 3'üncü madde gereğince tâyin edilen Sendikalar Mukayyidini ifade eder.

“ Sendika”, bu Yasaya göre işçi sayılanların veya işverenlerin müşterek iktisadî, sosyal ve kültürel menfaatlerini korumak ve geliştirmek için kurdukları meslekî teşekkülleri ifade eder ve iki veya daha fazla kayıtlı sendikanın meydana getirdiği federasyon veya konfederasyonu da ihtiva eder.

Ancak, bu Yasada herhangi bir hüküm:

(a) (i) Ortaklar arasında kendi işleri ile ilgili herhangi bir

anlaşmaya veya işverenler arasında herhangi bir

ticarî anlaşmaya;

  1. Bir işveren ile istihdam ettiği işçiler arasında istihdam şartları ile ilgili herhangi bir anlaşmaya;

  2. Herhangi bir işletmenin (business) peştamallığının (goodwill) satışına veya bir meslek, sanat veya el sanatının öğretimine ivaz olarak yapılan herhangi bir anlaşmaya,

tesir etmez; veya

(b) Herhangi bir sendikayı, üyelerine menfaatler temin etmekten men etmez.

"Sicil", bu Yasanın 5'inci maddesi gereğince Mukayyit tarafından tutulan sendikalar sicilini ifade eder.


Mukayyit ve Memurların tayini
(*)

3.

(1)

Bakan, Bakanlıkta hizmet etmekte olan âmme memurlarından birisini Sendikalar Mukayyidi tâyîn eder. Mukayyit, Yasanın uygulanmasından sorumludur ve Yasa tarafından tespit edilen veya kendisine verilen diğer herhangi bir yetkiyi kullanır ve görev veya hizmeti ifa eder.(2)

Bakan, ayrıca bu Yasa maksatları bakımından her zaman gerekli görülen memurları da tâyin edebilir.

Mukayyit ve Memurların

himayesi

4. Yürürlükteki mevzuat hükümlerine tâbi olmak şartıyla, Yasa gereğince herhangi bir yetkinin kullanılmasında ve herhangi bir görevin ifasında iyi niyetle ve ihmal (negligence) olmamak şartıyla yaptıkları işlem veya ihmallerden (omissions) dolayı, Mukayyit veya bu Yasanın 3'üncü maddesi gereğince tâyin edilen herhangi bir şahıs, hiç bir yasal sorumluluk taşımaz


KISIM II

KAYIT


Sendikalar sicili

5

(1)

Mukayyit, zaman zaman tespit edilecek şekilde bu Yasa maksatları için bir sendikalar sicili tutacaktır.(2)

Mukayyit tarafından tasdik edilmiş ve Mukayyidin mührünü taşıyan sicile yapılmış bir kaydın sureti, muhteviyatının doğruluğuna kati delil teşkil eder ve herhangi bir mahkeme duruşmasında şahadet olarak kabul edilir.


Sendikaları kaydetme mecburiyeti

(*)

6

(1)

Bir sendikanın kurulması üzerine, idare heyeti veya ismi ne olursa olsun, onu idaresinde bulunduran makam, sendikanın kuruluş tarihinden 30 güne kadar mezkûr sendikayı kaydettirmek için istida etmek veya onu feshetmekle mükelleftir.

Bu maddenin hükümlerine riayette kusur eden herhangi bir şahıs, suç işlemiş olur ve mahkûmiyeti halinde yirmi beş lirayı geçmeyen para cezasına ve kusurun devam ettiği her hafta için aynı miktarda ek para cezasına çarptırılır.(2)

Bu madde gereğince, herhangi bir sayıdaki şahıslar, müştereken ve münferiden para cezasına çarptırıldığında, mahkeme başka türlü emretmedikçe, bunlardan her biri bütün para cezasını ödemekle mükelleftir.(3)

Mukayyit, ahvalin ilgili meselede bunu gerektirdiği kanaatine varması halinde, (1)'inci fıkrada belirtilen müddeti, zaman zaman temdit edebilir, ancak hiçbir meselede bu mühletin toplamı üç ayı geçmez.


Kayıt için müracaat
(*)

7

(1)

Herhangi bir meslek veya işte çalışanların sayısı 20 kişi veya daha fazla olduğu takdirde, böyle bir sanat veya işle ilgili bir sendikanın kaydı için yapılan müracaat, mezkur sendikanın üye sayısının 20'den az olması halinde kabul edilemez.(2)

Bir sendikanın kaydı için müracaat, tespit edilen usulde Mukayyide yapılır ve sendikanın memurları durumunda olabilecek en az 7 üyesi tarafından imzalanır.

Ancak, yapılan müracaatın ilgilendiği belli meslek ve işte çalışan şahısların toplam adedi 7 kişiden az olması halinde, kayıt için yapılan müracaat en az sendikanın 3 üyesi tarafından imzalanmalıdır.(3)

Kayıt için yapılan her müracaat, tespit edilen ücretle beraber sunulur.(4)

Kayıt için yapılan her müracaatla beraber müstedi tarafından imzalanmış sendika tüzüğünün iki nüshası ve aşağıdaki hususlarda bir beyanname sunulmalıdır.


(a)

Müracaatı yapan üyelerin isim, meşguliyet ve adresleri;


(b)

Sendikanın ismi, merkezin ve diğer dairelerinin, herhangi şube dairelerinin adresi.


(c)
(d)

Sendikanın her memurunun unvan ve adresleri isim, meslek, yaş ve adresleri.

Bütün üyelerin isim, meşguliyet, yaş ve adresleri.


Kayıt
(*)

8. Mukayyit, müracaat sahiplerinin kayıt müracaatı yapmak için gerekli şekilde yetkilendirildiklerine, kayıt müracaatının ilgilendirdiği sendikanın mevcut şartlar muvacehesinde makûl sayılabilecek derecede teşkilâtlanmış olduğuna, bu Yasa hükümlerine ve bu Yasa hükümleri tahtında yapılan nizamnamelere itaat edildiğine ve sendikanın gayeleri, terkibi ve tüzüklerinin mezkûr hükümlere aykırı ve kanunsuz olmadıklarına kanaat getirdiği ahvalde, 12'nci madde hükümlerine tâbi olmak Şartıyla, sendika ve tüzükleri ile onun her şubesinin, tespit edilen şekilde kaydına gider.

Ancak böyle bir sendikanın gayelerinden herhangi birinin gayri kanuni olması halinde, sendikanın kaydı hükümsüzdür.

Kayıt şahadetnamesi

9. Bu Yasanın 8'inci maddesi tahtında bir sendikanın kaydı üzerine Mukayyit, tespit edilen şekilde sendikaya bir kayıt şahadetnamesi verir; böyle bir şahadetname, iptâl olunduğu veya geri alındığı ispat edilmesi halleri dışında, bütün maksatlar için sendikanın bu Yasa tahtında uygun şekilde kaydedildiğine kati delil teşkil eder.


Mukayyidin ek tafsilat isteme yetkisi

(*)

10. Mukayyit, herhangi bir müracaatın bu Yasa hükümlerine uygun olup olmadığı veya sendikanın bu Yasa gereğince kayıt olmaya hak kazanıp kazanmadığı hususunda kendini tatmin etmek maksadıyla, tahkikat yapabilir veya ek bilgi isteyebilir.


Mukayyidin isim değişikliğini isteme yetkisi

(*)

11. Kayıt olması teklif edilen bir sendikanın ismi, daha önce kayıt olunmuş mevcut bir sendikanın isminin ayni veya benzeri ise veya Mukayyidin kanaatince halkı veya herhangi bir sendikanın üyelerini aldatabilecek veya yanıltabilecek şekilde ise Mukayyit, kayıt için müracaatta bulûnan şahıslardan sendikanın istidada gösterilen ismini değiştirmelerini talep eder ve bu değişiklik yapılıncaya kadar da, bu sendikanın kaydını yapmayı reddeder.


Mukayyidin kaydı reddetme yetkisi

12. Mukayyit, bu Yasa tahtında belirtilen bir sendikanın başlıca amaçlarına uymayan bir sendikayı veya esasta evvelâ birden fazla meslekte işçi sınıfı ihtiva eden bir teşkilât olan fakat tüzüğünde bu sınıfların her birinin ayrı ayrı endüstriyel menfaatlerinin muhafaza ve gelişmesini sağlayacak yeterli hükümler bulunmayan bir kuruluşu, sendika olarak kaydetmeyi reddedebilir.


Kayıt istidasının ret sebeplerinin

13

(1)

Mukayyit, bir sendikayı kaydetmeyi reddetmesi halinde, müracaat sahiplerini bundan derhal yazılı olarak haberdar eder ve aynı zamanda ret sebeplerini de bildirir.

bildirilmesi
(2)

Mukayyidin bir sendikayı kaydetmeyi reddetmesi halinde, bu kararı, (1)'inci fıkra gereğince tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün zarfında Bakanlar Kurulu tarafından idarî yönden gözden geçirilmeye tâbi tutulur ve Bakanlar Kurulu geciktirmeden bunu gözden geçirir ve mesele ile ilgili kararı verir.


Yüksek Mahkemeye İstinaf Hakkı
(*)

14

(1)

13'üncü maddenin (2)'inci fıkrası tahtında Bakanlar Kurulunun gözden geçirmesi neticesi bir sendikanın kaydı için yapılan istidayı reddetme kararı aleyhine, Yüksek Mahkemeye istinaf edilebilir ve böyle bir istinaf yapıldığı takdirde, Yüksek Mahkeme, istinaf masraflarına dair bir direktif de dahil, uygun göreceği herhangi bir emri verebilir.(2)

Yüksek Mahkeme, bu istinaflarla ilgili olarak, şahadet verme usulünü, istinafın ne kadar müddet zarfında yapılabileceğini, ödenecek ücretleri, takip edilecek usulü ve yapılan istinafın Mukayyide tebliğinin ne tarzda olacağını düzenleyen nizamnameler ısdar edebilir.(3)

Mukayyit ,herhangi bir istinafta söz hakkına sahiptir.


Şahadetname-nin geri

15

(1)

Bir sendikanın kayıt şahadetnamesi, ancak aşağıdaki ahvalde ve yalnız Mukayyit tarafından geri alınabilir veya iptâl edilebilir:

alınması ve

iptal edilmesi(a)

Mukayyidin zaman zaman tespit edeceği tarzda tevsik edilecek bir talebin, sendika tarafından yapılması üzerine;

3.17/1971(b)

Bir kayıt şahadetnamesinin hile veya yanlışlıkla alındığının Mukayyidi tatmin edecek şekilde ispat edilmesi veya bu Yasanın 8'inci maddesi tahtında sendikanın kaydının hükümsüz olması veya sendikanın kasti olarak ve Mukayyidin ilgili hususta ihbarına rağmen, bu Yasanın herhangi bir hükmünü ihlâl etmesi veya sendikanın varlığının kendiliğinden son bulması halinde;


(c)

Mukayyidin, sendikanın kanunsuz bir maksada veya sendikanın gaye ve tüzüğü ile bağdaşmayan bir maksadın gerçekleştirilmesi için kullanıldığı veya sendika paralarının gayri meşru tarzda veya gayri meşru maksatlar için veya sendika tüzüğünün müsaade etmediği bir maksat için sarf edildiğine ikna olması halinde.(2)

Sendikanın müracaatı üzerine yapılanlardan gayri hallerde bir kayıt şahadetnamesinin geri alınması veya iptâl edilmesinden önce, Mukayyit, sendikaya, mutasavver geri alma veya iptâl sebeplerini kısaca anlatan ve taahhütlü mektupla en azdan bir aylık yazılı bir ihbar gönderir. Yasanın 8'inci maddesi gereğince şahadetnamenin geçersiz olmasının ispatı veya sendikanın varlığının kendiliğinden son bulması halinde, yukarıdakiler uygulanmaz, bu ahvalde şahadetnameyi derhal iptâl etmek Mukayyidin görevidir.(3)

Bu madde gereğince, verilen kararlar, ihbardan on beş gün zarfında Bakanlar Kurulu tarafından gözden geçirilmeye tâbidir ve gözden geçirme neticesinde alınan kararlar, Mukayyidin bir sendikayı kaydetmeyi reddetme kararı aleyhine yapılan istinaflar için tespit edilen aynı şartlara tâbi olarak, Yüksek Mahkemeye istinaf olunabilir; Yüksek Mahkeme, bir kayıt için yapılan müracaatı, Mukayyidin reddetme kararı aleyhindeki istinafları düzenleyen hususlar için olduğu gibi, bir kaydın geri alınması veya iptâli ile ilgili olarak da aynı hususlarda nizamnameler yapmak yetkisini haizdir. Yüksek Mahkemenin kararı nihaîdir.(4)

Geri alınan veya iptâl edilen bir sendika kayıt şahadetnamesi derhal Mukayyide iade edilmelidir.

Ancak (3)'üncü fıkra gereğince istinaf edilen hallerde istinaf sona ermeden bu fıkra hükümleri uygulanamaz.


Kaydetmeyi ihmal veya kaydın iptalinin

16.

(1)

Herhangi bir sendika, bu Yasa gereğince derpiş edilen zaman zarfında kayıt muamelesi için müracaatta kusur eder veya herhangi bir sendikanın kaydı reddolunur, geri alınır, iptâl edilir veya bu Yasanın 8'inci maddesi gereğince hükümsüz olursa;

neticeleri(a)

Sendika, kayıtlı bir sendikaya tanınan hak, dokunulmazlık veya imtiyazlardan yararlanamaz, fakat bu, sendikanın yüklendiği veya ileride yükleneceği ve sendika ve emvali üzerine icra edilecek herhangi bir taahhüde hiçbir suretle tesir etmez;


(b)

Sendika dağıtılır ve fonları sendikanın tüzüğü gereğince elden çıkarılır;


(c)

Sendika aleyhine açılan mahkeme muamelelerine karşı sendikayı müdafaa etmek veya onun dağıtılması ve fonlarının tüzük gereğince elden çıkarılması işleri müstesna olmak üzere, hiç bir kimse sendikanın yönetimi veya organizasyonuna katılamaz veya sendika namına veya onun memuru olarak hiç bir davranışta bulunamaz veya bulunur gibi görünemez.

(*)
(2)

Bu Yasanın öngördüğü zaman zarfında kayıt için müracaat etmeden veya kaydının reddedilmesi, geri alınması, İptâl edilmesi veya bu Yasanın 8'inci maddesi gereğince hükümsüz addedilmesine rağmen faaliyet gösteren veya faaliyetine devam eden herhangi bir sendika ve böyle bir sendikanın yönetim veya organizasyonuna herhangi bir suretle katılan veya sendika adına veya onun memuru olarak davranışlarda bulunan veya bulunur gibi görünen her şahıs, bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde £25.-'yı geçmeyen para cezasına ve suçun devam ettiği her hafta için aynı miktarda ek para cezasına çarptırılabilir.(3)

15'inci maddenin (3)'üncü fıkrası gereğince bir istinaf yapılmış olduğu ahvalde, böyle bir istinaf neticeye bağlanıncaya kadar, bu maddenin hükümleri uygulanmaz.

KISIM III.

TEŢEKKÜL


Tüzük

Birinci Cetvel

17.

(1)

Kayıtlı her sendikanın tüzüğü, Birinci Cetvelde tespit edilen bütün hususlar hakkında hükümler ihtiva eder ve matbu olur.

(*)
(2)

Kayıtlı bir sendikanın her zaman yürürlükte olan tüzüğünün bir kopyası, sendikanın kayıtlı merkezi ile bütün şube dairelerinde herkesçe görülebilen bir yerde teşhir edilir ve herhangi bir şahıs tarafından istendiği takdirde, sureti, 200 mili geçmeyen bir ücret mukabilinde sendika sekreteri tarafından temin edilir.
(3)

Kayıtlı bir sendikanın tüzüğüne eklenen her yeni madde veya tüzüğe yapılan her değişikliğin bir kopyası, ilâve veya değişiklik tarihinden 14 güne kadar Mukayyide gönderilir ve öngörülen ücret ödendikten sonra Mukayyit tarafından kaydı yapılır. Tüzükte daha geç bir tarih tespit edilmedikçe tüzüğün her yeni maddesi ile her değişikliği kayıt tarihinden itibaren yürürlüğe girer.(4)

Kayıtlı bir sendikanın tüzüğü, Birinci Cetvelde gösterilen hususlardan herhangi biri hakkında hükümler ihtiva etmeyecek şekilde tadil edilemez.


Kayıtlı Merkez

18.

(1)

Kayıtlı her sendikanın bütün muhaberat ve ilânatın gönderileceği kayıtlı bir merkezi olur.(2)

Kayıtlı bir sendikanın merkezinin ve diğer daire ve şubelerinin adresi ve bu adreslere yapılacak daha sonraki değişiklik Mukayyide bildirilir ve onun tarafından kaydedilir; bu hususlar Mukayyide bildirilinceye kadar, sendika bu Yasa hükümlerine riayet etmiş addolunmaz.(3)

(a)

Kayıtlı bir merkezi olmadan veya kayıtlı merkezi veya şube dairelerinin veya sendikanın işlerini yürütmek için kullanılan her toplantı mahallinin bulunduğu yeri yukarıda öngörüldüğü şekilde bildirmeden çalışan; veya


(*)(b)

Merkez veya şube dairelerinin nakledildiği herhangi bir yerde Mukayyide önceden bu gerçeği ihbar etmeden faaliyet gösteren, her sendika, mahkumiyet halinde, bu şekilde faaliyetin devam ettiği her gün için, £2.'yı geçmeyen para cezasına ve her memuru da mahkûmiyeti halinde, aynı suç için aynı para cezasına çarptırılır.


Bakan kaydı tahdidi ve haklarının korunması.

19.

(1)

Yalnız sendikanın ilgili olduğu iş veya meslekle bilfiil iştigal eden veya çalışan şahıslar, o sendikaya üye kabul edilebilir ve bu sıfatı muhafaza edebilir:

Ancak,


(a)

Sendikanın memurları, yalnız sendika memuru olarak yüklendikleri görevlerden dolayı sendikanın ilgili olduğu iş veya meslekte bilfiil çalışamamaları nedeniyle sendikaya üye olma hakkını kaybetmezler;


(b)

Hiçbir şahıs, diğer bakımlardan gereken üyelik vasfını haiz ise, sırf muvakkat işsizlik nedeniyle sendikaya üyelik hakkından mahrum edilemez.(2)

Bakansı bulunduğu sendikanın tüzüğünün hükümlerine tâbi olmak şartıyla, aidatını ve varsa diğer mükellefiyetlerini yerine getirmeye devam eden bir şahıs, iş veya mesleğinden ayrılması dolayısıyla sendikanın üyelik hakkını ve iş veya mesleğini değiştirmesi dolayısıyla sendika üyesi sıfatıyla elde ettiği haklarını kaybetmez.


Bakanlık yaţ

20.

(1)

16 yaşını tamamlamayan şahıslar bir sendikaya üye olamazlar.

haddi
(2)

21 yaşını tamamlamayan bir üye sendikanın idare heyetine veya herhangi bir şubenin idare heyetine üye olamaz.


Memur değişikliklerinin bildirilmesi

21. Memur değişiklikleri veya herhangi bir memurun unvanında değişiklik, her kayıtlı sendikanın kayıtlı merkez ve her şube dairesinde bu mealde bir ilânın iyice görülebilir bir yere asılması ile ilân edilir ve değişiklik tarihinden itibaren 14 gün zarfında bu değişiklik, tespit edilen ücretle beraber sendika tarafından Mukayyide gönderilir ve onun tarafından kaydedilir.


İsim değişikliği.

22. 11'inci madde hükümlerine tâbi olmak şartıyla, kayıtlı her sendika, Mukayyidin yazılı tasvibiyle ve üyelerin en azdan üçte ikisinin rızasıyla ismini değiştirebilir. İsim değişikliği, sendikanın veya üyelerinden herhangi birinin hak ve mükellefiyetlerine hiçbir surette tesir etmez ve askıda kalan mahkeme davaları veya diğer kanuni muameleler, yeni isme rağmen sendika tarafından veya sendika aleyhine veya sendika adına dava edebilen veya dava edilebilen memurları tarafından veya aleyhlerine devam edebilir veya ettirilebilir.


İsim değişikliği kaydı.

23. Her isim değişikliği ihbarı, ilgili kayıtlı sendikanın sekreter ve 7 üyesi veya 7'nci maddenin (2)'inci fıkrasındaki şart bendindeki halde üç üyesi tarafından imzalı ve bu Yasanın isim değiştirmekle ilgili hükümlerine riayet edildiğine dair sekreter tarafından Kaza Mahkemesi Mukayyidi huzurunda yapılmış yeminli bir beyanname, öngörülen ücretle beraber Mukayyide gönderilir ve onun tarafından kaydedilir, bu isim değişikliği bu suretle kaydolununcaya kadar hiç bir hüküm ifade etmez.


Sendikaların birleşmesi

(*)

24. Ayrı ayrı her sendikaca tanzim edilen gizli oylama neticesi, oy hakkına sahip üyelerin en azdan üçte ikisinin birleşme teklifi lehine oy vermesi halinde iki veya daha fazla kayıtlı sendika, herhangi birinin veya hepsinin fonlarını dağıtarak veya dağıtmayarak veya taksim ederek veya etmeyerek tek bir sendika olarak birleşmelerine izin vermesi için Mukayyide müracaat edebilir; ancak, bu şekilde birleşen sendikalardan alacaklı olanların haklarına hiçbir suretle tesir etmez.


Birleşme ihbarı

25.

(1)

24'üncü madde gereğince birleşme izni için müracaat, birleşmeye taraf olan kayıtlı her sendikanın sekreter ve 7 üyesi veya 7'nci maddenin (2)'inci fıkrasındaki şart bendindeki halde 3 üyesi tarafından imzalanıp kurulması tasarlanan sendikanın tüzüğünün iki sureti ile birlikte Mukayyide gönderilir ve aşağıdaki hususları ihtiva eder:


(a)

Birleţme izni almak için müracaat eden sendikaların isimleri.


(b)

Böyle bir sendikanın oy kullanma hakkına sahip üyelerinin adedi ve her sendikaca yapılan oylamanın neticesi.


(c)

Fonlarla ilgili mutasavver tertibat.
(2)

Mukayyit, bu Yasanın 24'üncü maddesi hükümlerine riayet edildiğine, fonlarla ilgili tertibatın tatmin edici olduğuna ve kurulması tasarlanan sendikanın her yönden bu Yasa hükümlerine uygun olacağı hususunda tatmin olursa, müracaatta bulunan sendika sekreterlerine tasarlanan birleţmenin yapılabileceğini bildirir.(3)

İki veya daha fazla kayıtlı sendikanın birleşmesinden meydana gelen bir sendikanın kayıt müracaatı, 7'nci maddenin (1)'inci ve (3)'ncü fıkraları hükümlerine göre yapılır ve tespit edilen
  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Kıbrıs Türk Yönetimi Meclisi\Kıbrıs Türk Federe Meclisi'nin 20 Mayıs, 1977 tarihli birleşiminde...

Kıbrıs Türk Yönetimi Meclisi\Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 25 Haziran 2012...

Kıbrıs Türk Yönetimi Meclisi\Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 14 Ocak 2008...

Kıbrıs Türk Yönetimi Meclisi\Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 13 Ağustos, 1995...

Kıbrıs Türk Yönetimi Meclisi\Temsilciler Meclisi tarafıdan geçirilen “ 1963, Deniz Ticaret (Gemilerin...

Kıbrıs Türk Yönetimi Meclisi\Temsilciler Meclisi tarafından geçirilen “ 1963, Deniz Ticaret (Vergi...

Kıbrıs Türk Yönetimi Meclisi\İşbu Ev Sahibi Hükümet Anlaşması 26 Haziran 2012 tarihli Hükümetlerarası...

Kıbrıs Türk Yönetimi Meclisi\Bir ticari şirkete cmk’nın 133. maddesi gereğince, sulh ceza hâkimliğince...

Kıbrıs Türk Yönetimi Meclisi\Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 18 Kasım, 1988...

Kıbrıs Türk Yönetimi Meclisi\Cmk'nın 280/1-b maddesi atfıyla cmk'nın 289/1-h maddesi


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com