5271 s. Cmk m. 223, 260, 263, 267, 268, 270,271


d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
T.C.

YARGITAY

Ceza Genel Kurulu

E: 2012/10-534

K: 2013/15

T: 22.01.2013


 • Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak

 • Tedavi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri

 • İtiraz Yasa Yolu

 • İtiraz İncelemesinin Kapsamı


Özet: 1-) TCK’nın 5560 sayılı Kanunun 7. maddesi ile değişik 191/2 maddesi uyarınca hükmedilen tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinden ibaret kararlar itiraz kanun yoluna tabidir.

2-) İtiraz mercii incelemesini yaparken, sadece şekli inceleme yapmamalı, incelenen kararın hem maddi hem de hukuki yönünü ele almalı ve her yönden hukuka uygunluğunu denetlemelidir.

(5237 s. TCK m. 191/2)

(5271 s. CMK m. 223, 260, 263, 267, 268, 270,271)
T.C.

YARGITAY

Ceza Genel Kurulu

E: 2012/13-1302

K:2013/309

T: 18.06.2013


 • Suçta Tekerrür

 • Ek Savunma Hakkı

 • Adli Sicil Kaydının Okunması

 • İlamların Getirtilmesi

 • Tekerrüre Esas İlamların Uyarlanması

 • Tekerrüre Esas İlamların Hükümde Gösterilmemesi

 • Denetimli Serbestlik Tedbirine Hükmolunmaması


Özet: 1-) Sanık hakkında iddianamede uygulanması talep edilmeyen TCK’nın 58. maddesinin uygulanması için CMK’nın 226. maddesi uyarınca usulüne uygun olarak ek savunma verilmesi zorunludur. Ancak, adli sicil kaydının duruşmada okunması, tekerrüre esas hükümlülüğünü ve adli sicil kaydını kabul etmesi ve içeriğine yönelik olarak herhangi bir itirazda bulunmaması halinde sanığın, tekerrür hükümlerinin uygulanmasını gerektiren sabıkalılık halini önceden bildiği ve bu durumun ilk defa duruşmada ortaya çıkmadığı kabul edilmelidir. Bu durumda tekerrür hükümlerinin uygulanmasını gerektiren sabıkalılık halini önceden bildiği anlaşılan ve bu konuda kendisine yeterince savunma imkânı tanınan sanığa CMK’nın 226. maddesi uyarınca ayrıca ek savunma verilmesine gerek olmayacaktır.

 1. Sabıka kaydının incelenmesinde, sanık hakkında tekerrür hükümlerinin uygulanması açısından herhangi bir tereddüt oluşmuyorsa, sabıka kaydında yer alan ilamların ayrıca tek tek getirtilmesine gerek yoktur.

 2. Sanığın sabıka kaydında yer alan geçmiş hükümlülükler ile ilgili olarak, sonradan yürürlüğe giren kanun hükümleri uyarınca uyarlama yapılıp yapılmadığının araştırılması ve yapılmamış ise mahkemesince uyarlama yapılmasının sağlanması gerekmez.

 3. Hükümde tekerrüre esas alman ilamın gösterilmesine gerek yoktur. Bu durum infaz aşamasında gözetilebilecektir.

 4. Sanık hakkında birden fazla tekerrüre esas alınabilecek hükümlülüğün bulunması halinde, bunlardan en ağırının infaz aşamasında tekerrüre esas alınması gerekir.

 5. Şartlarının bulunmasına rağmen yerel mahkemece TCK'nın 58. maddesinin uygulanmasına karar verilmeyen (iddianamede uygulanmasının talep edilmesi veya talep edilmemiş ise ek savunma hakkı verilmiş olması ya da sabıka kaydının sanığa okunmuş olması şartıyla) ve aleyhe temyiz bulunan hallerde, Özel Dairece bu konu 1412 sayılı CMUK’nın 322. maddesi uyarınca düzelterek onama konusu yapılmalıdır.

 6. TCK’nın 58. maddesinin uygulanmasına karar verilen hallerde, cezanın mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilip ayrıca cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirine hükmolunmaması 1412 sayılı CMUK’nın 326/son maddesi uyarınca aleyhe değiştirmeme ilkesine konu olmaz.


(5237 s. TCK m. 53, 58)

(5271 s. CMK m. 226)

(1412 s. CMUK m. 322, 326/son)

(5275 s. CGİK m. 108/1-2)
T.C.

YARGITAY

Birinci Ceza Dairesi
E: 2013/2120

K:2013/5542

T: 07.10.2013


 • Töre Saikiyle Öldürme

 • Töre Kavramı

 • Namus Cinayeti


Özet: Sanığın, maktule kız kardeşi ile maktulün kaçmalarına ve kendi istediği biçimde evlenme töreni yapmamalarına kızarak; onların öldürülmesi yönünde toplumsal bir beklenti veya baskı bulunmamasına rağmen, sırf kendi sübjektif değer yargılarıyla karar vermek suretiyle onları öldürdüğü olayda, töre saikiyle insan öldürme suçunun unsurlarının oluşmadığı, “töre cinayeti ile namus cinayetinin ” aynı kavramlar olmadığı gözetilmelidir.

(5237 s. TCK m. 81, 82/1-d, k)

T.C.

YARGITAY

Birinci Ceza Dairesi
E: 2013/2791

K:2013/5664

T: 10.10.2013


 • Kasten Öldürme

 • Yasal Savunmanın Koşulları

 • Yasal Savunmada Sınırın Aşılması


Özet: Sanığın, maktul ve arkadaşlarının hırsızlık suçunu işlemek amacıyla marketin kepengini açmasından itibaren, bu suçun gerçekleşmemesi ve vazgeçmeleri için çaba göstermesine rağmen saldırıyı defedememesi karşısında ve kendisine ait malları korumak amacıyla, olay yerinden mallar ile kaçan maktulün bulunduğu araca ateş etmesinde yasal savunma koşullarının gerçekleştiği ve aşırıya kaçmadığı, maktulün yaralanarak ölmesinin yasal savunma kapsamında kalıp sanığın bu suçtan sorumlu tutulamayacağı gözetilmelidir.

(5237 s. TCK m. 25/1, 27/2)

(5271 s. CMK m. 223/2-d)

T.C.

YARGITAY

İkinci Ceza Dairesi
E: 2011/26686

K: 2013/6307

T: 26.03.2013


 • Tekerrür Hükümlerinin Uygulanması

 • Hak Yoksunluğu

 • Aleyhe Bozma Yasağı


Özet: 5237 Sayılı TCK.nun 53. maddesinin 1-2-3. fıkrasında belirtilen hak yoksunluklarının uygulanması hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olup infaz aşamasında gözetilmesi mümkündür.

"İnfaz aşamasında TCK’nın 58/6-7-8 maddesinin göz önüne alınmasına” şeklindeki açıklama, mükerrirliğe ilişkin hükümlerin uygulanması niteliğinde kabul edilemeyeceğinden aleyhe temyiz bulunmaması halinde, mükerrirliğe hükmedilmemiş olması da bozma nedeni yapılamayacaktır.

(5237 s. TCK m. 53/1-2-3, 58/6-7-8)

T.C.

YARGITAY

Üçüncü Ceza Dairesi
E: 2012/14238

K:2013/19149

T: 09.05.2013


 • Eşe Karşı Kasten Yaralama

 • Haksız Tahrik

 • İlk Haksız Hareketin Belirlenememesi


Özet: Karı koca olup karşılıklı olarak birbirlerini yaralayan sanıklardan hangisinin ilk haksız harekette bulunduğunun tespit edilememesi halinde cezalarından makul oranda tahrik indirimi yapılması gerektiği gözetilmelidir.

(5237 s. TCK m. 29, 86/3-a)

T.C.

YARGITAY

Üçüncü Ceza Dairesi
E: 2012/31770

K: 2013/24818

T: 13.06.2013


 • İşgal ve Faydalanma

 • Açma Eylemi

 • Eksik İnceleme


Özet: Sanıkların ağaçları kestiklerini, açma yaparak fındık diktiklerini gördüğünü beyan eden ihbarcı tanığın, mahkemede çelişkili beyanlarda bulunması karşısında, iftira suçundan hakkında kovuşturma yapılabileceği hatırlatılarak yeniden ve detaylı şekilde beyanının alınması, gerektiğinde suç duyurusunda bulunulması ve neticesinin beklenmesi, dava konusu yere yakın diğer arazi sahiplerinin de tanık olarak beyanları alındıktan sonra sanıkların hukuki durumlarının tespiti gerektiği gözetilmelidir.

(6831 s. OK m. 93)

T.C.

YARGITAY

Dördüncü Ceza Dairesi
E: 2011/23710

K: 2013/13658

T: 07.05.2013


 • Delilleri Takdir Yetkisi

 • Delillerin Ortaya Konulması ve Reddi

 • Makul Hukuki Gerekçe


Özet: Sanığa yüklenen suçun, hukuka uygun olarak elde edilmiş her türlü delille ispatının mümkün olduğu ceza yargılamasında, bir delilin reddedilmesi için yasada sayılan durumların dışında delilin, akla, mantığa, bilimsel verilere, fizik kurallarına, herkesçe bilinen somut duruma, hayatın olağan akışı içinde gündelik yaşamdan edinilen karine niteliğindeki bilgilere aykırı olması ya da tanığın yalan söylediğinin ortaya çıkması gibi haklı, makul ve kabul edilebilir hukuki gerekçelerin gösterilmesinin zorunlu olduğu gözetilmelidir.

(5271 s. CMK m. 206/2, 217/2)

T.C.

YARGITAY

Dördüncü Ceza Dairesi
E:2012/31570

K:2013/17818

T: 06.06.2013


 • Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

 • Sanığın Rızası

 • Objektif/Sübjektif Koşullar

 • Meşruhattı Davetiye


Özet: Objektif şartların varlığı halinde, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunun, mahkemece resen tartışılması gerektiği, bu durumda sanık tarafından kurumun uygulanmasının ayrıca talep edilmesi gerekli olmadığından şerhli davetiye tebliğine rağmen sanığın duruşmaya katılmaması halinin kurumun uygulanmasına itirazı olmadığı şeklinde yorumlamanın hakkaniyete ve yorum kurallarına daha uygun olacağı gözetilmelidir.

(5271 s. CMK m. 231/6-c)
T.C.

YARGITAY

Beşinci Ceza Dairesi
E:2012/10162

K: 2013/9307

T: 25.09.2013


 • Tefecilik

 • Suçun Unsurları

 • Zincirleme Suç

 • Kesintisiz Suç

 • Sırf Hareket SuçuÖzet: 5237 sayılı Yasanın 241. maddesinde düzenlenen tefecilik suçunun maddede yazılı tipik hareketin bir kez işlenmesiyle oluşan sırf hareket suçu niteliğinde bulunduğu, bu suçun ivaz karşılığında ödünç paranın borç alana verilmesiyle tamamlandığı, suçun tamamlanması için ivazın temin edilmiş olmasının şart olmadığı, hatta ödünç olarak alınan paranın vadesinde geri ödemesinin yapılmamış olmasının da suçun oluşması üzerinde bir etkisinin bulunmadığı, değişik kişilere faizle para verilmesi halinde zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiği gözetilmelidir.

(5237 s. TCK m. 43, 241)

(2279 s. ÖPVİK m. 17)
T.C.

YARGITAY

Beşinci Ceza Dairesi
E:2012/9003

K:2013/9312

T: 25.09.2013


 • Görevi Yaptırmamak İçin Direnme

 • Cebir Veya Tehdit Unsuru

 • Zincirleme Suç

Özet: Sanığın duvarlara tekme, yumruk, kafa atarak vurmasının direnme suçunun unsuru olmadığı, direnme suçunda aranan cebir veya tehdit unsurlarının ne şekilde gerçekleştiğinin kanıtlara dayalı olarak tartışılıp gösterilmesi ve direnme fiilinin birden fazla kamu görevlisine karşı gerçekleştirilmesi halinde zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiği gözetilmelidir.

(5337 s. TCK m. 43/2, 58/6, 63, 265/1)

(5271 s. CMK m. 226/1)

T.C.

YARGITAY

Altıncı Ceza Dairesi
E: 2011/7804

K: 2013/22054

T: 11.11.2013


 • Binadan Hırsızlık

 • Kapı Kilidinin Çıkartılması

 • Malın Değerinin Azlığı


Özet: Giriş kapısının zorlanarak kilit göbek kısmının çıkartılması suretiyle, konuta girilip hırsızlık yapmaktan ibaret eylem 5237 sayılı TCK’nın 142/1-b maddesine uyan hırsızlık suçunu oluşturur.

5237 sayılı TCK’nın 145. maddesindeki “malın değerinin azlığı” kavramının, anılan Yasaya özgü ayrı ve yeni bir kavram olduğu, Yasa koyucunun amacı ile suçun işleniş biçimi ve olayın özelliği de gözetilmek suretiyle, daha çoğunu alma olanağı varken yalnızca gereksinimi kadar ve değer olarak da gerekiyorsa ceza vermekten vazgeçilebileceği ölçüde düşük miktarlar esas alınmak, yasal ve yeterli gerekçeleri de açıklanmak koşuluyla uygulanabileceği gözetilmelidir.

(5237 s. TCK m. 53, 116/1, 151/1, 142/1-b, 2-d,145)

(765 s. TCK m. 522)
T.C.

YARGITAY

Altıncı Ceza Dairesi
E:2011/10820

K:2013/22203

T: 12.11.2013


 • Hırsızlık

 • Yağma

 • Suç Vasfı


Özet: Olay gecesi alkollü olan sanığın, şikâyetçi ile konuşmak istediğini söyleyip, onun tepki göstermesi üzerine, şikâyetçiye vurmak suretiyle düşürdüğü esnada cebinde bulunan telefonların yere savrulduğunu görüp telefonlardan bir tanesini aldığı, şikayetçinin engel olmaya çalıştığı sırada şikayetçiyi darp etmeye başladığı, olay yerine gelen tanık site güvenlik görevlisinin, cep telefonunu istemesi üzerine sinirlenip telefonu yere vurarak kırdığı olayda eylemin yağma suçunu oluşturduğu gözetilmelidir.

(5237 s. TCK m. 141, 148)
T.C.

YARGITAY

Yedinci Ceza Dairesi
E:2009/14733

K: 2013/8265

T: 08.04.2013


 • Manevi, Mali Veya Bağlantılı Haklara Tecavüz

 • Arkeolojik Kazılara İlişkin Yayım Hakkı

 • Kazı Başkanı

 • Kast Unsuru


Özet: Dava konusu sergi katoloğunda yer alan fotoğrafa konu kadın figürlerinin, tek tek kazı çalışmalarının hangi döneminde ve hangi tarihte çıkartıldıkları; müzeye intikalden sonra yapılan fotoğraf çekimleri var ise, bu hususta çekim yapılması için sanığa izin verilip verilmediği; bu fotoğrafların dava konusu eserde yayınlanma tarihi itibariyle 2863 sayılı Yasa ’nın 43/1. maddesinde öngörülen sürelerin geçip geçmediği hususları aydınlığa kavuşturulup sonucuna göre, kast unsurunun bulunup bulunmadığı da tartışılarak hüküm kurulması gerektiği gözetilmelidir.

(5846 s. FSEK m. 71)

(2863 s. KTVK m. 43/1)

T.C.

YARGITAY

Yedinci Ceza Dairesi
E: 2012/20794

K:2013/17508

T: 11.07.2013


 • Kaçakçılık

 • Lehe Yasanın Belirlenmesi

 • Sahtecilik

 • Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasında Zarar Kavramı

 • Ölçülebilir Zarar


Özet: 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda atılı suçun müeyyidesinin adli para cezası, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda ise hürriyeti bağlayıcı cezanın yanında adli para cezasını da içermekte olduğu; kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezanın 5237sayılı TCK.nın 50. maddesi gereğince adli para cezasına veya diğer seçenek yaptırımlara çevrilmesi halinde sonuç ceza itibariyle 5607 sayılı Yasanın sanık lehine olabileceği gözetilmelidir.

Her olaya özgü ayrı değerlendirme yapılarak, maddi zararın kanaat verici basit bir araştırma ile tespit edilebilmesi halinde zararın giderilebilmesi koşulundan bahsedilebileceği, suçun işlenmesi ile ortaya çıkan ölçülebilir bir zararın bulunmaması halinde ise CMK’nın 231. maddesindeki diğer objektif ve sübjektif koşullar değerlendirilmelidir.

(5237 s. TCK m. 50, 53/3)

(5271 s. CMK m. 231/6-c)

T.C.

YARGITAY

Sekizinci Ceza Dairesi
E:2013/9473

K: 2013/28192

T: 27.11.2013


 • Mer'aya Tecavüz

 • Köy Yerleşim Planı

 • Mer'a Vasfının Kaybedilmesi


Özet: Köy merası iken İl İdare Kurulu ’nun kararı ile köy yerleşim alanı olarak kabul edilip, köy yerleşim planının onaylanması ile mera vasfını kendiliğinden kaybeden taşınmaza yönelik eylem hakkında hüküm tarihinde yürürlükte olan TCK ’nın 154/1 maddesi uyarınca sanığın beraatine karar verilmesi gerektiği gözetilmelidir.

(5237 s. TCK m. 154/1)

(442 s. Köy K. Ek m. 12)

(4342 s. Mer'a K. m. 14)

T.C.

YARGITAY

Dokuzuncu Ceza Dairesi
E:2012/11660

K:2013/2777

T: 25.02.2013


 • İftira

 • Suçun Unsurları

 • Muhtemel Kast

 • İhbar/Şikâyet Koşulu


Özet: İftira suçunun oluşabilmesi için failin yetkili makamlara ihbar ve şikâyette bulunarak bir kimse hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak saiki ile hareket etmesi gerektiği, anılan suçun muhtemel kastla işlenemeyeceği gözetilmelidir.

(5237 s. TCK m. 52/2, 267/1)

T.C.

YARGITAY

Dokuzuncu Ceza Dairesi
E:2012/11583

K:2013/3032

T: 26.02.2013


 • İnfaz Kurumuna Veya Tutukevine Yasak Eşya Sokmak

 • Silah Kavramı

 • Tekerrür Hükümleri

Özet: TCK ’nın 297/1. maddesinde düzenlenen suçun oluşması için infaz kurumuna sokulan silahın aynı kanunun 6. maddesi gereğince silahtan sayılması yeterli olup, ayrıca 6136 sayılı Kanun kapsamında kalmasının aranmayacağı eylemin TCK’nın 297. maddesinin 1. fıkrasına uygun bulunduğu gözetilmelidir.

Sanığa tayin olunan sonuç cezanın adli para cezası halinde, mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulanamaz.

(5237 s. TCK m. 6, 58, 297/1)

(5275 s. CGİK m. 106, 108)

T.C.

YARGITAY

Onbirinci Ceza Dairesi
E: 2010/9258

K:2012/20428

T: 27.11.2012

 • Sahte Araç Muayene İşlemi

 • Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Bakımından Zarar Kavramı

 • Somut Zarar


Özet: Zarar koşulunun ancak zarar suçlarında dikkate alınması gereken bir unsur olduğu, sahte araç muayene işlemi yaptırmak suretiyle evrakta sahtecilik eylemi sonucu ne gibi somut zarar oluştuğu irdelenip sonucuna göre hükmün açıklanmasının geri bırakılması yönünden değerlendirme yapılması gerektiği gözetilmelidir.

(5237 s. TCK m. 204/1)

(5271 s. CMK m. 231/6-c)

T.C.

YARGITAY

Onbirinci Ceza Dairesi
E: 2012/27844

K: 2012/21102

T: 06.12.2012


 • Resmi Belgede Sahtecilik

 • Uyarlama Yargılaması

 • Dava Zamanaşımı

 • Lehe Yasanın Belirlenmesi


Özet: Kesinleşen hükümden sonradan yürürlüğe giren bir yasanın daha az ceza öngörmesi ve buna bağlı olarak da suçun daha kısa bir zamanaşımı süresini gerektirmesi halinde sonradan yapıları uyarlama yargılamasında dava zamanaşımının önceki yargılama sırasında ve hükmün kesinleşmesinden önce dolduğu anlaşılmış ise davanın zamanaşımı nedeniyle düşürülmesine karar verilebileceği gözetilmelidir.

(5237 s. TCK m. 66/1-c, 67/4, 204/1)

(5252 s. TCKYK m. 9/4)

(765 s. TCK m. 102/3, 104/2, 342/1)

T.C.

YARGITAY

Onikinci Ceza Dairesi
E:2013/14033

K:2013/18314

T: 04.07.2013


 • Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat

 • Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

 • Dava Açma Süresi Sürenin Başlangıcı

Özet: Davacının tutuklanmasına konu olan suçtan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi halinde hükmün davacı bakımından herhangi bir sonuç doğurmayacağı, mahkeme hükmünde belirtilen 5 yıllık deneme süresi sonunda davanın düşmesine karar verilmesi halinde fazladan tutuklu kalınan süreler için süresinde dava açılması halinde tazminat talep edilebileceği gözetilmelidir.

(5271 s. CMK m. 142)

T.C.

YARGITAY

Onikinci Ceza Dairesi
E:2012/25944

K: 2013/18611

T: 08.07.2013


 • Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak

 • Bilinçli Taksirle Yaralama

 • Zarar/Tehlike Suçu Ayrımı

 • Görevsizlik Kararı


Özet: Zarar suçunun oluştuğu durumda ayrıca tehlike suçundan cezalandırma imkânının bulunmadığı, iddianame içeriğine göre sanığa yüklenen eylemin birden fazla kişiyi taksirle yaralama suçuna uyduğu ve bu suçtan yargılama görevinin Asliye Ceza Mahkemesi ’ne ait olduğu gözetilmelidir.

(5237 s. TCK m. 89/4, 179/3)

(5271 s. CMK m. 5)

(5235 s. AYBAMK m. 11)

T.C.

YARGITAY

Onüçüncü Ceza Dairesi
E:2012/16722

K:2013/26486

T: 30.09.2013


 • Tekerrür

 • Ek Savunma

 • Sabıka Kaydının Okunması

 • Aleyhe Temyiz


Özet: Duruşma esnasında sabıka kaydı okunduğundan sanık hakkında mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanabilmesi için ek savunma verilmesine gerek bulunmamaktadır.

(5237 s. TCK m. 58)

(5271 s. CMK m. 226)

T.C.

YARGITAY

Onüçüncü Ceza Dairesi
E:2012/17673

K:2013/27945

T: 08.10.2013


 • Suça Sürüklenen Çocuk

 • Müdafii Zorunluluğu

 • Menfaat Çatışması

 • Gece VaktiÖzet: Suça sürüklenen çocuğun yasal zorunluluğa rağmen haklan hatırlatılmadan ve müdafii hazır bulunmaksızın kollukça tanzim edilen yakalama tutanağındaki şifai beyanında suçu diğer suça sürüklenen çocukla birlikte işlediklerine dair açıklamasının hâkim veya mahkeme huzurunda doğrulanmadıkça hükme esas alınamayacağı ve aralarında menfaat çatışması bulunan suça sürüklenen çocukların ayrı müdafiler tarafından savunulması gerektiği gözetilmelidir.

Kapıları kilitli ve camları kapalı otomobilin kapısı açılarak gerçekleştirilen hırsızlık eylemi 5237 sayılı Yasanın 142/1-b maddesine uymaktadır.

(5271 s. CMK m. 148/4, 152)

(5237 s. TCK m. 142/1-b, c, 143)

(1136 s. Av. K. m. 38)

T.C.

YARGITAY

Ondördüncü Ceza Dairesi
E: 2013/5728

K:2013/9390

T: 19.09.2013


 • Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma

 • Aynı Fiilin İki Defa Cezalandırılmaması İlkesi

 • Temel Cezanın Belirlenmesi

 • Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulunun Oluşumu


Özet: Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun basit halinin çocuğa karşı işlenmiş olması sebebiyle TCK’nın 109/3. madde ve fıkrasının (f) bendi uyarınca artırım yapılmasının, ceza hukuku doktrininde “non bis in idem”, olarak ifade edilen ve “aynı fiilin iki defa cezalandıramayacağı ilkesine ” aykırılık teşkil etmeyeceği gibi, kanun tarafından düzenlenen bu nitelikli halin, suç karşılığında temel cezanın belirlenmesinde “bir hususun” iki defa değerlendirilmesini yasaklayan TCK.nın 61. maddesinin üçüncü fıkrasına da aykırılık oluşturmayacağı gözetilmelidir.

Adli Tıp Kurumu İhtisas kurullarının başkanın başkanlığında işin niteliğine göre en az dört üye ile toplanması yeterli olup, raporun düzenlenmesi sırasında heyette iki adli tıp uzmanının bulunması zorunlu değildir.

(5237 s. TCK m. 61, 109/1-3f)

(2659 s. ATK m. 7, 23)

T.C.

YARGITAY

Ondördüncü Ceza Dairesi
E:2011/15364

K: 2013/10036

T: 02.10.2013


 • Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması

 • Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma

 • Babanın Tanıma İşlemi

 • Soybağı Kurulmasının Velayet Etkisi


Özet: Tanıma yolu ile küçük mağdurla arasında soybağı ilişkisi kuran sanığın bu işleme bağlı olarak kendiliğinden mağdurun velâyet hakkını da kazanamayacağı, velâyet hakkının kazanılabilmesi için bu konuda verilmiş mahkeme kararı bulunması gerektiği, TCK.nın 234/1. maddesindeki suçun oluşabilmesi için velâyet yetkisi bulunan sanığın bu yetkisinin mahkeme kararıyla elinden alınmış olmasının ön koşul niteliği taşıdığı, velâyet yetkisine haiz olmayıp, velâyet yetkisi elinden alınan kişi de sayılamayan sanığın eyleminin kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna uyduğu gözetilmelidir.

(5237 s. TCK m. 109/2-3a-3e-3f, 234/1)

(4721 s. MK m. 282/2, 337/1-2)

T.C.

YARGITAY

Onbeşinci Ceza Dairesi
E:2013/12177

K:2013/12736

T: 09.09.2013

 • Nitelikli Dolandırıcılık

 • Serbest Meslek Mensubu

 • İş/Dava Takipçisi

Özet: Vergi Usul Kanunu gereğince serbest meslek makbuzu düzenlemek zorunda olan ve vergi dairesine kayıtlı olarak iş-dava takipçiliği yapan sanığın dolandırıcılık eyleminin 5237 sayılı TCK’nın 158/1-i maddesinde öngörülen nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delilleri takdir ve tartışmasının üst dereceli ağır ceza mahkemesine ait olduğu gözetilmelidir.

(5237 s. TCK m.158/1-i)

T.C.

YARGITAY

Onbeşinci Ceza Dairesi
E:2013/21762

K:2013/17381

T: 12.11.2013


 • Kamu Görevlisi Yanında Hatırı Sayıldığından Bahisle Dolandırıcılık

 • Belirlenebilirlik Kriteri

 • Kamu Görevlisi Gibi Davranmak


Özet: TCK ’nın, 158. maddenin ikinci fıkrasında yer alan nitelikli dolandırıcılık suçunun maddî unsuru, kamu görevlileri yanında hatırı sayıldığını, onlarla ilişkisi bulunduğunu iddia ederek, yapılacak aracılık karşılığında kamu görevlisine verilmek üzere, para veya başkaca menfaat almak, kabul etmek olup, kamu görevlisinin taraflarca tanınan ve bilinen bir görevli olmasının aranmayacağı, asıl olanın tarafların anladıkları ve anlattıkları memurun makam olarak belirlenebilen bir görevli olması gerektiği, failin belirli bir memur yanında hatırı sayıldığından bahsetmeksizin, bakanlardan, milletvekillerinden, hâkimlerden, tanıdıkları olduğu ve işi halledeceğini söyleyerek ya da kendisini Kamu kurumunda görevli (müfettiş, genel müdür vb.) olarak tanıtarak çıkar sağlaması halinde basit dolandırıcılık suçunun söz konusu olacağı gözetilmelidir.

(5237 s. TCK m. 157, 158/2)

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

5271 s. Cmk m. 223, 260, 263, 267, 268, 270,271 icon5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (cmk) 138. maddesinde özel...

5271 s. Cmk m. 223, 260, 263, 267, 268, 270,271 iconCmk'nın 280/1-b maddesi atfıyla cmk'nın 289/1-h maddesi

5271 s. Cmk m. 223, 260, 263, 267, 268, 270,271 iconMadde 2 – (Değişik: 23/1/2008-5728/271 md.)

5271 s. Cmk m. 223, 260, 263, 267, 268, 270,271 iconDayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 5271 12. 2004 / 2992 29 1984

5271 s. Cmk m. 223, 260, 263, 267, 268, 270,271 iconÖzel olarak cmk’ya göre savcilik

5271 s. Cmk m. 223, 260, 263, 267, 268, 270,271 iconCmk’ nun 250 Maddesiyle Yetkili Bölüm

5271 s. Cmk m. 223, 260, 263, 267, 268, 270,271 iconDayanak Madde 2 Bu Yönetmelik, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza...

5271 s. Cmk m. 223, 260, 263, 267, 268, 270,271 iconT. C. İStanbul cumhuriyet başsavciliğI (cmk' nun 250 Maddesiyle Görevli ve Yetkili Birim)

5271 s. Cmk m. 223, 260, 263, 267, 268, 270,271 iconBir ticari şirkete cmk’nın 133. maddesi gereğince, sulh ceza hâkimliğince...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com