1 Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasına göre Cumhuriyetin niteliklerinden biri değildir?


sayfa1/3
d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
  1   2   3
47. Özel Güvenlik Sınav Soru ve Cevapları

1) Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasına göre Cumhuriyetin niteliklerinden biri değildir?
a) İnsan haklarına saygılı olma
b) Demokratik olma
c) Laik olma
d) Sosyal devlet olma
e) Liberal devlet olma

2) 1982 Anayasasına göre, yasama yetkisi aşağıdakilerden hangisi tarafından kullanılır?
a) TBMM
b) Cumhurbaşkanı
c) Başbakan
d) Bakanlar Kurulu
e) Anayasa Mahkemesi

3) Anayasada yer alan temel hak ve özgürlükler aşağıdakilerden hangisi ile sınırlanabilir?
a) Tüzük
b) Kanun
c) Yönetmelik
d) Genelge
e) Anayasa

4) Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasında yer alan temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması sebeplerinden biri değildir?
a) Savaş
b) Seferberlik
c) Sıkıyönetim
d) Olağanüstü hal
e) Deprem

5) 1982 Anayasasında yer alan “her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz” hükmü hangi özgürlüğün ifadesidir?
a) Düşünce ve kanaat hürriyeti
b) Din ve vicdan hürriyeti
c) Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti
d) Basın hürriyeti
e) Bilim ve sanat hürriyeti

6) PVSK m.2 “polisin genel emniyetle ilgili görevleri iki kısımdır” derken referansta bulunulan görevler hangileridir?
a) İdari ve mülki
b) Adli ve mülki
c) İdari ve adli
d) Adli ve bastırıcı
e) İdari ve bastırıcı

7) PVSK’ya göre, işlenmiş olan bir suç ile ilgili polisin görevleri esas itibari ile hangi kanunda düzenlenmiştir?
a) PVSK
b) Ceza Muhakemesi Kanunu
c) Terörle Mücadele Kanunu
d) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
e) Asayişe Müessir Fiillerin Önlenmesine Dair Kanun

8) PVSK m.4/A’ya göre polisin kişileri ve araçları durdurması hangi şarta bağlanmıştır?
a) Cumhuriyet savcısının yazılı emri
b) Sulh ceza hakiminin kararı
c) Makul sebebin varlığı
d) Mülki amirin sözlü emri
e) Hiçbiri

9) Durdurma ve kimlik sorma ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
a) Süreklilik arz edecek, fiilî durum ve keyfilik oluşturacak şekilde durdurma işlemi yapılamaz.
b) Durdurulan kişi talep ederse polis, durdurduğu kişiye durdurma sebebini bildirir.
c) Polis durdurduğu kişiye, durdurma sebebine ilişkin sorular sorabilir.
d) Polis durdurduğu kişinin kimliğini veya bulundurulması gerekli diğer belgelerin ibraz edilmesini isteyebilir.
e) Durdurma süresi, durdurma sebebine esas teşkil eden işlemin gerçekleştirilmesi için zorunlu olan süreden fazla olamaz.

10) PVSK’ya göre polis, hangi yetkisini kullanırken kimliğini göstermek zorundadır?
a) Durdurma
b) Kimlik sorma
c) Arama
d) Yakalama
e) Tutuklama

11) PVSK m.5’e göre aşağıdakilerden hangisinin parmak izini almak mümkün iken fotoğrafı kayda alınamaz?
a) Gönüllüler
b) Her çeşit silah ruhsatı, sürücü belgesi, pasaport veya pasaport yerine geçen belge almak için başvuruda bulunanlar
c) Başta polis olmak üzere, genel veya özel kolluk görevlisi ya da özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilenler
d) Sığınma talebinde bulunanlar
e) Gözaltına alınanlar

12) Polisin önleme araması yapmasının arkasındaki temel mantık nedir?
a) Failleri yakalamak
b) Suçu önlemek
c) Aranan kişilere ulaşmak
d) Suçluları caydırmak
e) Suçluların sokağa çıkmasını önlemek

13) Bir ilin güvenliğinden sorumlu olan ve nerelerde önleme araması yapılması gerektiğine karar veren aşağıdakilerden hangisidir?
a) Cumhuriyet başsavcısı
b) Sulh ceza hakimi
c) Vali
d) İçişleri Bakanı
e) Ağır ceza hakimi

14) PVSK’ya göre aşağıda sayılan kişilerden hangisinin polis tarafından yakalanması söz konusu olamaz?
a) Gecikmesince sakınca bulunan hallerde suç işlendiğine veya suça teşebbüs edildiğine dair haklarında kuvvetli iz, eser, emare veya delil bulunan şüpheliler
b) Haklarında yetkili mercilerce verilen yakalama ve tutuklama kararı bulunanlar
c) Halkın rahatını bozacak veya rezalet çıkaracak derecede sarhoş olanlar
d) Sarhoşluk halinde gürültü yapanlar
e) Toplum için tehlike teşkil eden akıl hastaları

15) PVSK’ya göre aşağıda yer alan kişilerden hangisi için yakalama sonrası sağlık durumu tespiti yapılmaz?
a) Uyuşturucu madde kullanmış olanlar
b) Akıl hastaları
c) Zor kullanılarak yakalananlar
d) Haklarında suç soruşturması yapılacak olan şüpheliler
e) Haklarında suç soruşturması yapılacak olan sanıklar

16) Aşağıdakilerden hangisi polisin zor kullanma sırasında dikkate alması gereken prensiplerden biri değildir?
a) Kademelilik
b) Ölçülülük
c) Orantılılık
d) Doğrudan doğruyalılık
e) Kanunilik

17) “Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz cümlesi Türk Ceza Kanununda yer alan hangi ilkeyi ifade eder?
a) Suçta ve cezada kanunilik ilkesi
b) Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi
c) Ceza kanununu bilmemek mazeret sayılmaz ilkesi
d) Kanunların bağlayıcılığı ilkesi
e) Kaçınılmazlık ilkesi

18) Türk Ceza Kanununda yer alan “suçu meslek edinen kişi deyiminden” ne anlamak gerekir?
a) Geçimini suçtan elde ettiği kazançtan sağlayan kişi
b) Kısmen de olsa geçimini suçtan elde ettiği kazançla sağlamaya alışmış kişi
c) Suç işlemekten başka işi olmaya kişi
d) Bir yıl içinde değişik zamanlarda en az iki defa suç işleyen kişi
e) Ailesini suça sürükleyen kişi

19) Türk Ceza Kanununa göre “kanunun hükmü ve amirin emri” ile ilgili aşağıda yer alan cümlelerden hangisi yanlıştır?
a) Kanunun hükmünü yerine getiren kimseye ceza verilmez.
b) Yetkili bir merciden verilip, yerine getirilmesi görev gereği zorunlu olan bir emri uygulayan sorumlu olmaz.
c) Konusu suç teşkil eden emir bazı şartlarda yerine getirilir.
d) Konusu suç teşkil eden emri veren sorumluluktan kurtulamaz.
e) Emrin, hukuka uygunluğunun denetlenmesinin kanun tarafından engellendiği hallerde, yerine getirilmesinden emri veren sorumlu olur.

20) Türk Ceza Kanununa göre “görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan” özel güvenlik görevlisinin işlediği suçun adı nedir?
a) Zimmet
b) Rüşvet
c) İrtikâp
d) Görevi kötüye kullanma
e) Kamu görevlisinin ticareti

21) Kaynak ve hedefin (alıcının) aktif olduğu, karşılıklı geribildirimin sağlandığı iletişim türü hangisidir?
a) Tek yönlü iletişim
b) İki yönlü iletişim
c) Motivasyon
d) Propaganda
e) Hiçbiri

22) Aşağıdakilerden hangisi stresin fiziksel belirtilerindendir?
a) Ellerde titreme
b) Mide krampları
c) Nefes darlığı
d) Uykusuzluk
e) Hepsi

23) Mesajı alan ve değerlendirenin bunu göstermek için göndericiye verdiği cevaba ne ad verilir?
a) Mesaj
b) Geribildirim
c) Kaynak
d) İletişim
e) İletişim ortamı

24) Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerindendir?
a) Tehdit etmek
b) Öğüt vermek
c) Ahlâk dersi vermek
d) Emir vermek
e) Hepsi

25) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel ögelerinden değildir?
a) Kaynak
b) Hedef
c) Mesaj
d) Konuşma
e) Alıcı

26) Aşağıdakilerden hangisi iyi iletişim sürecindeki ögelerden “kaynak”ın özelliklerinden biri değildir?
a) İnanılırlık
b) Saygınlık
c) Sevilme
d) Sevme
e) Güvensizlik

27) İletişimin ögelerinden kod açma nedir?
a) Şifrelenen mesajın şifresinin çözülmesidir.
b) Şifrenin iyi yazılmasıdır.
c) Şifrenin gizli gönderilmesidir.
d) Şifrenin olmamasıdır.
e) Kod açmanın diğer adı iletişimdir.

28) Güvenlik görevlisi, problemli kişinin duygu ve davranışları arasında farklılık, cümleleri arasında tutarsızlık gözlediğinde aşağıdaki tekniklerden hangisini kullanmalıdır?
a) Çelişkilere dikkat çekme
b) Duyguları yansıtma
c) Yüzleşme tekniği
d) Azarlama
e) Bilgi vermek

29) Vücut dili ile ilgili aşağıda verilen cümlelerden hangisi yanlıştır?
a) Vücut dili, kültürden kültüre farklılık gösterir.
b) Vücut dili cinsiyete göre farklılık gösterir.
c) Vücut dili her zaman iradî (istemli) bir harekettir.
d) Vücut dili sadece insanlarda vardır. (?)
e) Vücut dili bireylere göre farklılık gösterir.

30) Bir kişi, kendisini karşısındakinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışıyorsa hangi iletişim tarzını kullanıyordur?
a) Beden dili
b) Sempati
c) Etkili dinleme
d) Empati
e) Etkili konuşma

31) “Karşımızdaki kişiyle duygu ve düşünce bakımından tam bir örtüşme halidir” cümlesi hangi kavramı ifade etmektedir?
a) Beden dili
b) Sempati
c) Etkili dinleme
d) Empati
e) Etkili konuşma

32) İletişimi aşağıdakilerden hangisi özetlemektedir?
a) Birlikte yönetim faaliyetine denir.
b) Bir mesajın (duygu, düşünce ya da bilginin) karşılıklı aktarılması işlemidir.
c) İletinin yazılarak kayda alınmasına denir.
d) Yönetim amaçlı insanlara yardım etmektir.
e) Mesajın iyi anlaşılması demektir.

33) Topluluk saldırgan olduğu zaman bazı şeyler elde ediyorsa bunun devamını sağlamak için saldırgan davranışları sürdürebilir. Bu ne tür bir saldırganlık biçimidir?
a) Savunma için saldırganlık
b) Zevk için saldırganlık
c) Bir amaca varmak için araç olarak saldırganlık
d) Rahatsız edilme ve engelleme sonucu saldırganlık
e) Kültürel bir öge olarak (kültürel nedenlere dayalı) saldırganlık

34) Trafik kazasını izleyen insanların eylemine uygun kalabalık türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kızgın kalabalık
b) Seyirci kalabalık
c) Dinleyici kalabalık
d) Saldırgan kalabalık
e) Organize kalabalık

35) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal eylemlere katılan kişilerin psikolojik özelliklerinden biri değildir?
a) İrade zayıflığı
b) Duygusallık
c) Özenti
d) Temkinli
e) Taklit

36) Büyük grupları küçük gruplara bölmek ve yanlara doğru dağıtmak, grup içerisindeki liderleri, provokatör ve suçluları yakalamak, topluluk içerisinden yolu açmak amacıyla kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hat düzeni
b) Kama düzeni
c) Çember düzeni
d) Grup düzeni
e) Hepsi

37) Toplumsal eylemlerde toplulukların güvenlik güçlerine karşı kullandıkları taktikler aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dikkatleri başka yere çekme
b) Dağılıyor görünerek toplanma
c) Marş söyleme
d) Kadın ve çocukları kullanma
e) Hepsi

38) Yasadışı toplumsal eylemlere katılan kişileri suça teşvik eden, onları tahrik eden kimselere ne ad verilir?
a) Seyirci
b) Provokatör
c) Haberleşme görevlisi
d) İhtiyatlı
e) Önder

39) Aşağıdakilerden hangisi çember düzeninin kullanıldığı yerlerden değildir?
a) Bir şahsın korunmasında
b) Her yönden gelen tehlikelere karşı tedbir alınmasında
c) Kıymetli bir malzemenin korunmasında
d) Topluluk içinden bir şahsı almak için
e) Hiçbiri

40) Gösterici veya saldırganı etkisiz hale getirmede güç ve enerji kullanmayı gerektirmeyen etkili araç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kalkan
b) Cop
c) Göz yaşartıcı maddeler
d) Patlayıcı maddeler
e) TOMA (Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı)

41) Göz yaşartıcı gazlar aşağıdakilerden hangisine girer?
a) Öldürücü
b) Boğucu
c) Kan zehirleyici
d) Saf dışı bırakıcı
e) Hepsi

42) Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının esas amacı nedir?
a) Yürüyüş yapıp eğlenmek
b) Sağlıklı yürüyüş yapmak
c) Olay çıkarmak
d) Kamuoyu oluşturmak
e) Gündemi meşgul etmek

43) Aşağıdakilerden hangisi bir CCTV sisteminde izlenen kamera görüntülerinin kalitesini etkileyen bir faktör değildir?
a) Görüntü alınan ortamın aydınlık seviyesi
b) Kameranın çözünürlüğü
c) Kamera lensi
d) Görüntü alınan yere olan mesafe
e) Görüntü alınan ortamın sıcaklığı

44) X-Ray cihazıyla aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?
a) Kapalı bir kutunun içeriğinin analiz edilmesi
b) Şahısların üzerinde silah olup olmadığının kontrol edilmesi
c) Şahısların üzerinde bıçak olup olmadığının kontrol edilmesi
d) Hayvanların vücut kontrolü
e) Şahısların üzerinde metalik bir nesne olup olmadığının tespit edilmesi

45) Bir yerleşkeye sadece yetkili kişilerin giriş-çıkış yapmasını sağlamak üzere kullanılan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kartlı geçiş sistemi
b) Kapalı devre televizyon sistemi (CCTV)
c) Çevre güvenlik sistemi
d) İç güvenlik sistemi
e) Dış güvenlik sistemi

46) Bir binaya üzerinde silah saklayarak girmeye çalışan bir şahsın, silahını tespit etmek için hangi cihaz kullanılır?
a) X-Ray cihazı
b) Metal detektörü
c) Kamera (CCTV) sistemi
d) Kartlı geçiş sistemi
e) Çevre güvenlik sistemi

47) Aşağıdakilerden hangisi kapalı devre televizyon sistemlerinin (CCTV) bileşenlerinden değildir?
a) Kamera
b) Aydınlatma armatürleri
c) Kayıt cihazı
d) İzleme monitörleri
e) Turnike

48) Aşağıdakilerden hangisi kaza sonucu göze metal cisim batmasında yapılacak ilkyardım uygulamasıdır?
a) Antibiyotikli merhem uygulamak
b) Hastayı sırtüstü yatırıp gözü bol su ile yıkamak
c) Hastaya müdahale etmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmak
d) Cismi temiz bir mendil yardımı ile çekerek çıkartmak
e) Metal cımbız yardımı ile cismi çıkarmak

49) Asansöre kolu sıkışan bir kimseye hangi yaklaşım durumu yanlıştır?
a) Hastanın yaşam fonksiyonlarını kontrol etmek
b) Ambulans ve itfaiye ile iletişim kurmak
c) Yaralıya moral vermek
d) Asansörü ters yönde hareket ettirerek kolu kurtarmak
e) Asansörün enerjisini kesmek

50) Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımcının taşıması gereken özelliklerdendir?
a) Erkek olmak
b) Fiziksel olarak güçlü biri olmak
c) Duygusal olmak
d) Pratik çözümleri ilkyardım uygulamalarında kullanabilmek
e) Temel bilgisayar kurallarını bilmek

51) Turnike uygulamasında aşağıdaki durumlardan hangisi doğrudur?
a) Uzuv kopmalarında uygulanmaz.
b) Turnike uygulamasında esas amaç, atardamarlardan kan kaybını engellemektir.
c) Tahta parçaları veya kalın mukavva gibi malzemeler turnike olarak kullanılabilir.
d) Turnike her 20 saniyede bir kez gevşetilerek dokuların hasar görmesi engellenir.
e) Turnike yapıldıktan sonra sağlık kuruluşuna gidene kadar hiçbir zaman gevşetilmemelidir.

52) Elektrik akımına kapılmış bir kimseye müdahalede yapılmaması gereken nedir?
a) Akıma kapılmış yaralıyı çıplak elle çekerek elektrik akımından uzaklaştırmak
b) Hasta/yaralıya dokunmadan önce elektrik enerjisini kesmek
c) Hasta/yaralıyı, elektriği iletmeyen bir cisim yardımı ile olay yerinden uzaklaştırmak
d) Akımla irtibatı kesilmiş hasta/yaralının yaşamsal bulgularını değerlendirmek
e) İlk müdahale sonrasında ambulans çağırmak

53) Kimyasal maddeler nedeniyle cilt yanıklarının oluşması durumunda, olay yerinde yapılmaması gereken ilkyardım uygulaması hangisidir?
a) Yanık yerinin üzerindeki yabancı cisimler kazınarak temizlenmez.
b) Temel yaşam bulguları değerlendirilir.
c) Kimyasalın etkisini azaltmak için üzerine diş macunu ya da salça sürülmez.
d) Yanık antibiyotikli merhem ile tedavi edilir.
e) Yanık yeri bol miktarda çeşme suyu ile yıkanır.
  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

1 Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasına göre Cumhuriyetin niteliklerinden biri değildir? icon1. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasına göre Cumhuriyetin niteliklerinden birisi değildir?

1 Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasına göre Cumhuriyetin niteliklerinden biri değildir? iconAşağıdakilerden hangisi ayak bakımındaki ilkelerden biri değildir?

1 Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasına göre Cumhuriyetin niteliklerinden biri değildir? icon2 Aşağıdakilerden hangisi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görevlerinden biri değildir

1 Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasına göre Cumhuriyetin niteliklerinden biri değildir? icon1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyetinin niteliklerinden

1 Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasına göre Cumhuriyetin niteliklerinden biri değildir? icon1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin koruyucu görevlerinden değildir?

1 Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasına göre Cumhuriyetin niteliklerinden biri değildir? icon1. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin koruyucu görevlerinden değildir?

1 Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasına göre Cumhuriyetin niteliklerinden biri değildir? icon1. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal çalışma ilişkilerinin tarafı değildir?

1 Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasına göre Cumhuriyetin niteliklerinden biri değildir? iconAşağıdakilerden hangisi feed–back (yansıma)in özelliklerinden değildir?

1 Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasına göre Cumhuriyetin niteliklerinden biri değildir? iconAşağıdakilerden hangisi ülkemizde yaygın olarak kullanılan devriyelerden değildir?

1 Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasına göre Cumhuriyetin niteliklerinden biri değildir? icon1- aşağıdakilerden hangisi iletişimin beş temel öğesinden birisi değildir?


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com