Test kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon


d.ogren-sen.com > Doğru > TestT
KİTAPÇIK TÜRÜ

B
.C.


MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire BaşkanlığıÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI

1. GRUP: MEMUR (BİLGİSAYAR İŞLETMENİ, VERİ HAZIRLAMA, AMBAR MEMURU, VEZNEDAR, MUTEMET)

7 NİSAN 2007 Saat:10.00Adayın Adı ve Soyadı :

Aday No (T.C. Kimlik No) :
DİKKAT: 1. Test kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon

sorumlularına başvurunuz.

2. Test kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz.

3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları sınav başlamadan önce salon başkanına teslim ediniz.

CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız.

  1. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık türünü mutlaka işaretleyiniz.

3. Cevaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.

ÖRNEK KODLAMA:
A B C D

TEST KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
1. Test kitapçığında 80 soru bulunmaktadır. Test için verilen cevaplama süresi 90 dakikadır.

2. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır.

3. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır.

4. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Test kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz.

Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz.

(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN TEST KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.


1. T.C. Anayasası’na göre Bakanlar Kurulu çıkar-dığı tüzükleri, aşağıdakilerden hangisinin ince-lemesinden geçirmek zorundadır?
A) Sayıştayın B) Yargıtayın

C) Danıştayın D) TBMM’nin
2. T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi Başbakan’ın görevleri arasında yer almaz?
A) TBMM’de kabul edilen kanunları yayımlamak

B) Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek

C) Hükümetin genel siyasetini yürütmek

D) Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlamak
3. T.C. Anayasası’na göre Cumhurbaşkanı seçilme yeterliliği ve görev süresine ilişkin aşağıdakiler-den hangisi yanlıştır?
A) T.C. vatandaşı olmak

B) Yükseköğrenim yapmış olmak

C) Beş yıllık bir süre için seçilmek

D) Kırk yaşını doldurmuş olmak
4. T.C. Anayasası’nın “kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz. Kimseye suç işlediği zaman, kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.” hükmüne doktrinde ne denir?
A) Kıyas ilkesi

B) Kanunilik ilkesi

C) Temsilde adalet ilkesi

D) Kanunun geçmişe uygulanmazlık ilkesi
5. Aşağıdakilerden hangisi, T.C. Anayasası’nda yer alan kişi hakları ve ödevlerinden değildir?
A) Dilekçe hakkı B) Özel hayatın gizliliği

C) Mülkiyet hakkı D) İspat hakkı
6. Aşağıdakilerden hangisi, T.C. Anayasası’nda yer alan çalışma ile ilgili hükümlerden değildir?
A) Dinlenmek çalışanların hakkıdır.

B) Ücretli yıllık izin hakkı kanunla düzenlenir.

C) Herkes mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür.

D) Sendikalara üye olmak ve üyelikten ayrılmak serbesttir.

7. Devletin şekli, Cumhuriyetin nitelikleri, ege-menlik, kanun önünde eşitlik gibi konuları dü-zenleyen maddelerin tümü T.C. Anayasası’nın hangi başlığı altında yer almıştır?
A) Genel Esaslar

B) Temel Haklar ve Ödevler

C) Cumhuriyetin Temel Organları

D) Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler
8. T.C. Anayasası’na göre Türk milleti adına yasa-ma yetkisi, aşağıdaki organlardan hangisi tara-fından kullanılır?
A) Bağımsız mahkemeler

B) Türkiye Büyük Millet Meclisi

C) Bakanlar Kurulu

D) Cumhurbaşkanı
9. Fert, aile ve sınıf egemenliğine izin vermeyen ve bütün vatandaşların kanun önünde eşitliğini esas alan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devletçilik B) Halkçılık

C) İnkılapçılık D) Milliyetçilik
10. Ulusal egemenlik kavramı, Atatürk ilkelerinden hangisinin temel dayanağını oluşturur?
A) Devletçilik B) Milliyetçilik

C) Cumhuriyetçilik D) İnkılapçılık
11. 17 Şubat 1923 yılında toplanan İzmir İktisat Kongresi’nde benimsenen temel ilke aşağıdaki-lerden hangisidir?
A) Kapitülasyonları kaldırmak

B) Ulusal egemenlik ilkesini kurumsallaştırmak

C) Meclisin seçtiği hükûmet yerine kabine sistemine geçmek

D) Ekonomik bağımsızlığı gerçekleştirmek
12. Aşağıdakilerden hangisiyle, ülkemizdeki tüm okullar Millî Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır?
A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulüyle

B) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun kabulüyle

C) Türk Medeni Kanunu’nun kabulüyle

D) Saltanatın kaldırılmasıyla

13. Lozan Barış Antlaşması’yla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kapitülasyonlar kaldırıldı.

B) Musul ve çevresi Irak’a bırakıldı.

C) Bozcaada ve İmroz Adası Türkiye’ye bırakıldı.

D) Boğazların her iki yakası askerden arındırıldı.
14. Aşağıdakilerden hangisi ile Türk halkı, bütün maddi ve manevi kaynaklarıyla Kurtuluş Sa-vaşı’na katılmaya çağrılmıştır?
A) Misakımillî’nin ilanıyla

B) İstiklal Mahkemeleri’nin kurulmasıyla

C) Amasya Görüşmeleri’nin yapılmasıyla

D) Tekâlif-i Milliye Emirleri’nin yayımlanmasıyla
15. Kriz yönetim merkezinin işletilmesinden aşağı-dakilerden hangisi sorumludur?
A) Başbakan veya görevlendirdiği Devlet Bakanı

B) Millî Güvenlik Kurulundan seçilen bir üye

C) Cumhurbaşkanı

D) Genelkurmay Başkanı
16. Bir devletin millî menfaatlerini sağlamak ve millî hedeflerini elde etmek için kullanabileceği mad-di ve manevi unsurların tümüne ne ad verilir?
A) Millî güç B) Seferberlik

C) Millî menfaat D) Millî güvenlik
17. Köy kurma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Valiliğe

B) Bakanlar Kuruluna

C) İçişleri Bakanlığına

D) Tarım ve Köyişleri Bakanlığına
18. Sermayesinin tamamı Devlete ait olan ve tekel niteliğindeki mallar ile temel mal ve hizmetleri üretmek üzere, kamu hizmeti niteliği ağır basan kamu iktisadi teşebbüslerine ne denir?
A) İktisadi devlet teşekkülü

B) Kamu iktisadi kuruluşu

C) Müessese

D) Bağlı ortaklık

19. Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı kuruluşlarda, şeflik ve memurlukların kurulması aşağıda-kilerden hangisinin onayı ile olur?
A) Müsteşarın B) Başbakanın

C) Bakanın D) Genel Müdürün
20. 657 sayılı Kanun’a göre memurun ölümü hâlin-de verilecek ölüm yardım ödeneğinin miktarının belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi esas alınır?
A) Memurun aldığı en son aylık (ek göstergeler de dâhil)

B) En yüksek devlet memuru aylığı (ek gösterge dâhil)

C) Bütçe Kanunu’nda belirtilen tutar

D) Bakanlar Kurulunda belirlenen tutar
21. I- Aylıktan kesme

II- Kademe ilerlemesinin durdurulması

III- Devlet memurluğundan çıkarma

IV- Kınama
657 Sayılı Kanun’a göre yukarıdaki disiplin cezalarından hangisi veya hangileri yüksek disiplin kurulunca verilir?
A) I ve III B) Yalnız III

C) II ve IV D) Yalnız II
22. 657 sayılı Kanun’a göre Devlet memurlarına verilecek izinlere ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Karısı doğum yapan memura isteği üzerine 5 gün mazeret izni verilir.

B) Karısı doğum yapan memura isteği hâlinde en çok 12 aya kadar aylıksız izin verilebilir.

C) Kadın memura doğum yapmasından önce 6 hafta mazeret izni verilir.

D) Yıllık izinlerine zorunlu hâllerde gidiş ve dö-nüş için en çok ikişer gün yol izni eklenebilir.
23. 657 sayılı Kanun’a göre mazeretsiz veya kurum-larınca kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın görevini terk eden ve bu terki kesintisiz on gün sürdüren memurla ilgili olarak, aşağıdaki işlem-lerden hangisi doğrudur?
A) Kınama cezası verilir.

B) Görev yeri değiştirilir.

C) Yazılı müracaatı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.

D) Aylığından 1/8 oranında kesinti yapılır.
24. 657 sayılı Kanun’a göre Devlet memurunun kademe ilerlemesi için, aşağıdaki şartlardan hangilerinin bulunması zorunludur?
I- Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması

II- Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması

III- O yıl içinde olumlu sicil almış bulunması
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I - II ve III
25. 657 sayılı Kanun’a göre Devlet memurlarının atamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
I- Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.

II- Başka bir yerdeki göreve atananların bir ay içinde görev yerine hareket etmeleri ve yol süresini izleyen iş günü işe başlamaları gerekir.

III- Memurların yer değiştirme suretiyle atanma-larına ilişkin kurallar yönetmelikle düzen-lenmiştir.
A) Yalnız I B) I ve III

C) II ve III D) I - II ve III
26. 657 sayılı Kanun’a göre bu kanunun kapsamına dâhil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve diğer sınıflara girmeyen me-murlar, aşağıdaki hizmet sınıflarından hangisini oluştururlar?
A) Genel İdare Hizmetleri Sınıfı

B) Teknik Hizmetler Sınıfı

C) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı

D) Yardımcı Hizmetler Sınıfı
27. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri 657 sa-yılı Kanun’a göre Devlet memurlarına yasak olan fiillerden değildir?
I- Sendika kurma

II- Hediye alma

III- Ticarette bulunma

IV- Toplu olarak müracaat ve şikâyet etme
A) I - III - IV B) I - IV

C) II - III D) Yalnız I
28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de”nin yazımı doğrudur?
A) Bir gün sende hatanı anlayacaksın umarım.

B) Misafirler yemeği siz de yiyeceklermiş.

C) İş yeride eve yakınmış.

D) Uzun zamandır ne aradı ne de sordu.
29. Dörtlüğün hangi dizesinde, sert ünsüzlerin yumuşamasına örnek bir sözcük vardır?
A) Uçun kuşlar uçun burda vefa yok,

B) Öyle akar sular öyle hava yok,

C) Feryadıma karşı aksiseda yok,

D) Bu yangın yerinde soğuk kül vardır.
30. 1- İşte tarih, işte Batı’yla Doğu...

2- Görenler göstersin böyle bir kuğu!

3- Onu günler tanır, geceler tanır,

4- Dal gibi ince dört minaresinden...
Dörtlüğün hangi dizelerinde, büyük ünlü uyumu kuralına uymayan sözcük vardır?
A) 1 - 2 B) 2 - 3 C) 3 - 4 D) 1 - 4
31. Her ikisinde de farklı amaçlarla da olsa bir ka-muoyu ve ideoloji oluşturmanın esas olması bakımından, aşağıdakilerden hangisi ile halkla ilişkiler arasında bir yakınlık vardır?
A) Propaganda B) Reklâm

C) Tanıtma D) Tanıma
32. “Çeşitli haberleşme araçlarından ve kitleyle ilişki kurulacak çeşitli yöntemlerden yararla-narak, hedef kitleler için hazırlanan mesajların yerine ulaştırıldığı;” halkla ilişkilerin çalışma aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Değerlendirme

B) Uygulama

C) Bilgi toplama

D) Çalışma planının hazırlanması
33. Genel Müdürlüğümüzde çalışan memurların özlük ve sicil işlemlerini yürüten Başkanlık biri-mi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eğitim Dairesi Başkanlığı

B) Silvikültür Dairesi Başkanlığı

C) Personel Dairesi başkanlığı

D) Teftiş Kurulu Başkanlığı


34. Memurlar hangi yıllarda “tüm mal varlığını” bildirmekle mükelleftir?
A) Her yıl

B) Arsa ve ev aldığında

C) Sonu 6 ve 8 ile biten yıllarda

D) Sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda
35. İki yıl üst üste olumsuz sicil almış olan bir me-mur hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A) Aynı yerde görevine devam edebilir.

B) Başka bir amirin emrine tayin edilir.

C) Emekliye sevk edilir.

D) Ödüllendirilir.
36. Aşağıdakilerden hangisi yardımcı hizmetler sınıfına ait kadrolardan birisidir?
A) Bekçi B) Mühendis

C) Öğretmen D) Avukat
37. 5434 sayılı Kanun’a göre yaş haddinden emekli olmak yaşı kaçtır?
A) 25 B) 35 C) 50 D) 65
38. Aşağıdakilerden hangisi görevde yükselme eğitimi ve sınavı sonucu başarı göstermesi hâlinde atanan unvanlardan birisidir?
A) Mühendis B) Tekniker

C) İşletme müdürü D) Avukat
39. Devlet memurluğunun adaylık süresi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?
A) 3 yıldan çok olamaz.

B) 5 yıldan çok olamaz.

C) 10 yıldan az olamaz.

D) 1 yıldan az, 2 yıldan çok olamaz.
40. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Devlet me-murlarının ödev ve sorumlulukları arasında yer almaz?
A) Emirlere uyma

B) Uygulamayı isteme

C) Uygun davranışta bulunma

D) İş birliği içinde çalışma


41. Yer değiştirme suretiyle başka yerdeki göreve atanan Devlet memurları kaç gün içinde yeni görevine başlamak zorundadır?
A) Atama emirlerinin kendilerine tebliği edildiği tarihte

B) Atama emirlerinin kendilerine tebliği edildiği tarihten itibaren yol süresi de dikkate alına-rak 1 hafta içinde

C) Atama emirlerinin kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde

D) Atama emirlerinin kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 gün içinde
42. Aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarına tanınan genel haklardan değildir?
A) İzin

B) Güvenlik

C) Uygulamayı isteme

D) Toplu şikâyet ve toplu müracaat
43. Bir yere gidip gelenlerin çoğunluğu tarafından tercih edilen ve en çok işleyen araca ne denir?
A) Mutat taşıt B) Ekonomik taşıt

C) Kamu taşıtı D) Özel taşıt
44. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre harcama yetkilisi aşağıdaki-lerden hangisidir?
A) Mutemet

B) Sayman

C) Şube müdürü

D) Her birimin üst yöneticisi
45. Aşağıdakilerden hangisi bütün isteklilerin teklif verebildiği ihale usulüdür?
A) Açık ihale usulü

B) Yarışma usulü

C) Kapalı teklif

D) Belli istekliler arasında kapalı teklif


46. Devlet Orman İşletmesi ve Döner Sermayesi Yönetmeliği’ne göre bankadan para çekmeye mahsus çek ile vezneye girecek ve vezneden çıkacak paralar için düzenlenecek muhasebe belgeleri birinci derecede kimler tarafından imzalanır?
A) Sayman - Veznedar

B) Sayman - İşletme müdürü

C) Sayman - İşletme müdür yardımcısı

D) İşletme müdürü - İşletme müdür yardımcısı
47. Devlet Orman İşletmesi ve Döner Sermayesi Yönetmeliği’nin 4. maddesine göre, Devlet Orman İşletmeleri paralarını hangi bankalarda bulundurur?
A) T.C. Merkez Bankası

B) Türkiye Halk Bankası

C) Türkiye Vakıflar Bankası

D) Türkiye İş Bankası
48. Muhasebeye ait bilumum evrakı, muhafaza et-mek görevi kimlere aittir?
A) İşletme müdürü B) Sayman

C) Arşiv memuru D) Veznedar
49. Orman Genel Müdürlüğünde stratejik plan ve performans programı aşağıdaki birimlerden hangisi tarafından koordine edilerek hazırlanır?
A) Hukuk Müşavirliği

B) Personel Dairesi Başkanlığı

C) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

D) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
50. Orman ve orman köylüsü ile ilgili hükümler

T.C. Anayasası’nın hangi maddelerinde yer almaktadır?
A) 169 ve 170 B) 180 ve 181

C) 138 ve 139 D) 138, 139 ve 140
51. Ormanlık alanlarda verilecek izinlerle ilgili birim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eğitim Dairesi Başkanlığı

B) İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı

C) İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı

D) Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı

52. Ormanın tanımı, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun kaçıncı maddesinde yapılmıştır?
A) 1 B) 7 C) 13 D) 21
53. Aşağıdaki şahıslardan hangisinin siyasi par-tilere üye olabilmesi için yasal bir engel bulunmamaktadır?
A) Hâkim ve savcılar B) Memur

C) İşçi D) Asker
54. Türk Ceza Kanunu’na göre ceza sorumluluğu olmayan bir kişinin idare aleyhine vermiş oldu-ğu idari zararının tahsili için aşağıdakilerden hangisine karşı dava açılması gerekir?
A) Zarar verene B) Veli veya vasisine

C) Dava açılamaz. D) Vazgeçme yapılır.
55. Aşağıdakilerden hangisi çalışanlar için sosyal ve ekonomik haklardan değildir?
A) Çalışma hakkı

B) Lokavt hakkı

C) Sosyal güvenlik hakkı

D) Toplu iş sözleşmesi yapma hakkı
56. Aşağıdakilerden hangisi orman suçlarının takibi esnasında orman muhafaza memurlarına yardı-ma zorunlu olan kişilerden değildir?
A) Jandarma B) Muhtar

C) Köy bekçisi D) Öğretmen
57. Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığına bağlı üç şube müdürlüğü bulunmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu Daire Başkanlığına bağlı değildir?
A) Pazarlama Şube Müdürlüğü

B) Etüd Planlama Şube Müdürlüğü

C) Takip ve Kontrol Şube Müdürlüğü

D) Orman İdaresi Şube Müdürlüğü
58. Ormanlarda suç işlendiğinde orman muhafaza memurları ne yapar?
A) Amirine haber verir.

B) Jandarmaya haber verir.

C) Suç işleyenlere suç zaptı düzenler.

D) Köy muhtarına haber verir.

59. İbreli ağaçların kabukları neden soyulur?
A) Güzel görünmeleri için

B) Ağaçların çatlamaması için

C) Ağaçların ağırlığının azaltılması için

D) Kabuk böceklerinin üremesini engellemek için
60. Ormanlara zarar veren kabuk böcekleri ile mü-cadelede kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kireç atmak

B) Tuzak ağacı koymak

C) Ağaçları budamak

D) Ormanları sulamak
61. Orman yangınları ile havadan mücadelede bilfiil su atma ve personel taşımada kullanılabilecek hava vasıtaları aşağıdakilerden hangisidir?
A) Balonlar

B) Planörler

C) Uçak ve helikopterler

D) İnsansız hava araçları
62. Orman yangınlarını söndürmede kullanılan Arazöz ekibi kaç kişiden oluşur?
A) 5 B) 16 C) 17 D) 23
63. Ormanlardaki faydalı böcek hangisidir?
A) Karınca

B) Çam kese böceği

C) Sünger örücüsü

D) Altın kıçlı kelebek
64. Ormanlara kuş yuvası neden asılır?
A) Kuşların korunması için

B) Ağaçların döllenmesi için

C) Ormanlardaki kuş sayısını artırmak için

D) Ormanlara zarar veren böceklerin azaltıl-masında faydalı olan kuş türlerinin sayısını artırmak için

65. Orman zararlıları ile mücadele hizmetlerini yerine getiren birimin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Haşere Şube Müdürlüğü

B) Koruma Şube Müdürlüğü

C) Orman Zararlıları ile Mücadele Şube Müdürlüğü

D) Bitki Koruma Şube Müdürlüğü
66. İrade ile beyan arasında istenmeyerek meydana gelen uygunsuzluğa ne ad verilir?
A) Hile B) Hata C) İkrah D) Aldatma
67. Silvikültürün anlamı kısaca aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?
A) Orman yetiştirme B) Fidanlık kurma

C) Bahçe kurma D) Orman koruma
68. Araç ve makinelere akaryakıt ne şekilde alınır?
A) Peşin para ile

B) Mutemet tarafından

C) Makam onaylı akaryakıt fişi ile

D) Operatör tarafından
69. Depo ve ambarlarda mevcut yedek parça ve malzemelerin sayımları ne zaman yapılır?
A) Haftada bir kez sayım yapılır.

B) Ayda bir kez sayım yapılır.

C) Zamana bağlı kalınmaksızın sayım yapılır.

D) Yılda bir kez sayım yapılır. Ayrıca zimmetinde bulunan görevlinin değişmesi hâlinde de sayım yapılır.
70. Ormandaki devrik-kırık ağaçların üretimine ne ad verilir?
A) Gençleştirme kesimi

B) Olağanüstü hasılat

C) Planlı üretim

D) Dikili satış

71. Müsadereli emval ne demektir?
A) Usulsüz ve kaçaktan yakalanıp el konulmuş emval

B) Kesim ve toplanmasına izin verilen emval

C) Köylüye ihtiyaç için verilen emval

D) Orman idaresince planlı üretilmiş emval
72. Satışı yapılacak orman emvalinin cins, nevi, kalite ve ebatlarını gösterir doküman nedir?
A) İrsaliye B) Etiket

C) Ebat listesi D) Fiş
73. Orman emvali satıldığında nakledilirken hangi belge düzenlenir?
A) Fatura B) İrsaliye

C) Fiş D) Nakliye tezkeresi
74. Ormandan çıkarılacak ağaçların damgalan-masında tespiti kim yapar?
A) Orman işletme şefi

B) Orman muhafaza memuru

C) Orman işçisi

D) Orman köylüsü
75. Köylülere verilecek zati yakacak ihtiyacının tespitini kim yapar?
A) İşletme müdürü B) İşletme şefi

C) Muhafaza memuru D) Muhtar
76. Ormanlarımızdan en fazla hangi ürün çeşidi üre-tilmektedir?
A) Çubuk B) Tel direk

C) Maden direk D) Tomruk
77. Orman köylülerinin köyde kullanmaları için Kanunen verilen orman emvaline ne ad verilir?
A) Tahsis B) Rüsum

C) Zati ihtiyaç D) İmece

78. Hangi orman emvalinin fiyatı daha yüksektir?
A) Tomruk B) Yakacak odun

C) Lif yonga odunu D) Çubuk
79. Orman emvalinin üretimi yapıldığında kayıtlara alınması için ne yapılır?
A) Tartılır. B) Mesaha yapılır.

C) Resmi çekilir. D) Bir işlem yapılmaz.
80. Ormanların işletilmesiyle elde edilen orman em-vali hangi birimce satılır?
A) Orman bölge müdürlüğü

B) Orman işletme müdürlüğü

C) Defterdarlık

D) İl çevre ve orman müdürlüğü

TEST BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

1. C

2. A

3. C

4. D

5. A

6. C

7. A

8. B

9. B

10. C

11. D

12. A

13. B

14. D

15. A

16. D

17. C

18. B

19. C

20. B

21. B

22. D

23. C

24. D

25. B

26. A

27. D

28. D

29. C

30. D

31. A

32. B

33. C

34. D

35. B

36. A

37. D

38. C

39. D

40. B

41. C

42. D

43. A

44. D

45. C

46. B

47. A

48. B

49. C

50. A

51. D

52. A

53. C

54. B

55. B

56. D

57. A

58. C

59. D

60. B

61. C

62. A

63. A

64. D

65. C

66. B

67. A

68. C

69. D

70. B

71. A

72. C

73. D

74. A

75. B

76. D

77. C

78. A

79. B

80. C


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Test kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon iconBu test için herhangi bir madde belirtilmemiştir

Test kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon iconKontrol listesi doğru bir şekilde uygulanıp, uygun olmadığını değerlendirdiğiniz...

Test kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon iconKontrol listesi doğru bir şekilde uygulanıp, uygun olmadığını değerlendirdiğiniz...

Test kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon iconKontrol listesi doğru bir şekilde uygulanıp, uygun olmadığını değerlendirdiğiniz...

Test kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon iconKontrol listesi doğru bir şekilde uygulanıp, uygun olmadığını değerlendirdiğiniz...

Test kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon iconKontrol listesi doğru bir şekilde uygulanıp, uygun olmadığını değerlendirdiğiniz...

Test kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon iconKontrol listesi doğru bir şekilde uygulanıp, uygun olmadığını değerlendirdiğiniz...

Test kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon iconKontrol listesi doğru bir şekilde uygulanıp, uygun olmadığını değerlendirdiğiniz...

Test kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon iconKontrol listesi doğru bir şekilde uygulanıp, uygun olmadığını değerlendirdiğiniz...

Test kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon iconApartmanlar iÇİn kontrol listesi


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com