1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin koruyucu görevlerinden değildir?


d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
53.Özel Güvenlik Sınavı Soru ve Cevapları

1) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin koruyucu görevlerinden değildir?
a) Terkedilmiş veya bulunmuş eşyayı emanete almak
b) Görev bölgesindeki kişi ve tesislerin güvenliğini sağlamak
c) Suç işlenmesine engel olmak
d) Sabotaj yapılabilecek yerleri kontrol etmek
e) Suç teşkil edecek eşyaya el koymak

2) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin dikkat etmesi gereken hususlardandır?
a) Tutum ve davranışlarına dikkat etmelidir.
b) Görev bölgesini çok iyi tanımalıdır.
c) Görev bölgesinin tamamını kontrol altında tutmalıdır.
d) Soğukkanlı ve sistemli olmalıdır. e) Hepsi

3) Kontrol noktası ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Kontrol noktası, tesisin çalışma saatleri göz önünde bulundurularak düzenlenmelidir.
b) Kontrol noktası, içerisinde acil haberleşme sistemlerinin bulunması gerekli değildir.
c) Kapalı devre televizyon sistemi ile çevre, giriş ve koridorlar devamlı kontrol edilir.
d) Kontrol noktasında; kontrol noktası amiri, yönlendirici personel ve kontrol görevlileri bulunur.
e) Kontrol noktası amiri, kontrol noktasının usulüne uygun çalışıp çalışmadığını gözetler.

4) Özel güvenlik görevlisi İrem, görev alanında önceden belirlenmiş bir güzergâhta aynı noktalara caydırıcılık amaçlı rasgele günlük devriye görevi ifa etmektedir. Bu devriye yönetimine ne ad verilir?
a) Dairesel devriye b) Planlı devriye c) Olağan devriye
d) Olağanüstü devriye e) Hızlı devriye

5) Personelin, görevli olduğu yer ve zaman içerisinde, görevi ile ilgili öğrendiği bilgi, gözlemlediği davranış vb. durumları, sorumlu olduğu ilgilileri bilgilendirmesi amacıyla hazırladığı yazıya …….. denir.
a) Tutanak b) Rapor c) Görüş d) Sunum e) Delil

6) Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktası görevlisinin dikkat edeceği hususlar arasında yer almaz?
a) Geç kalan ve acele eden şahıslara dikkat edilmelidir.
b) Hiçbir şahıs ve eşya kontrol edilmeden binaya ya da alana alınmamalıdır.
c) Kontrollerde tehlikeli olabilecek maddelere rastlanılması durumunda, bu maddeler tutanakla tespit edilerek şahısla birlikte genel kolluk kuvvetlerine teslim edilmelidir.
d) Ziyaretçi olarak gelen kişilerin izin verilmeyen alanlara girişi engellenmeli gerekirse yanına refakatçi verilmelidir.
e) Havaalanı kontrol noktalarında; özel statülü şahıslar kapsamında, silah taşıma yetkisine sahip personelden hiçbir suretle silahları alınmaz.

7) Özel güvenlik görevlisi Yeliz, görev alanında meydana gelen bir olay ile ilgili eşkâl tarifinde bulunacaktır. Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde diğerlerine göre önemli değildir?
a) Konuşma bozuklukları b) Psikolojik durumu c) Cinsiyeti d) Boyu
e) Saç rengi

8) Birbirini takip eden iki düdük sesi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
a) Yoklama içindir. b) Davete işarettir. c) İmdat istenildiğini belirtir.
d) Vukuat yoktur. e) Hepsi

9) I Kolayca okunabilmeli, cümleler kısa ve öz olmalıdır.
II Saat belirtilirken 24 saat esası kullanılmalıdır.
III İki kişi tarafından yazılmalıdır.
IV Kağıdın üst orta bölümüne RAPOR yazılarak başlanır.
Rapor düzenlenirken yukarıda numaralandırılmış bilgilerden hangilerine dikkat edilmelidir?
a) Hepsi b) Hiçbiri c) Sadece I, II d) I, II ve III e) I, II ve IV

10) Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerinden değildir?
a) Başlık b) Giriş c) Gelişme d) Sonuç e) Yorum

11) Cop vuruş bölgeleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Kalça ve baldırlar öncelikli bölgelerdendir.
b) Baş ve boyun kısmı ikinci derece bölgelerdendir.
c) Dirsek ve omuz ikinci derece bölgelerdendir.
d) Omurga ve böbrekler son olarak vuruş yapılabilecek bölgelerdendir.
e) Baş ve boyun son olarak vuruş yapılabilecek bölgelerdendir.

12) Özel güvenlik görevlisi Filiz, görev hitamı nöbetini devredecektir. Aşağıdaki tutanaklardan hangisini tutması gerekir?
a) Tespit tutanağı
b) Yer gösterme tutanağı
c) Nöbet devir teslim tutanağı
d) Müracaat tutanağı
e) İhbar tutanağı

13) Arama konusunda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Şüphelilerin yakalanması ve suç delillerini elde etmek için kişilerin üstleri, konutları, işyerleri ve benzeri yerlerde usulüne uygun olarak yapılan araştırmaya “arama” denir.
b) Şüphe altında bulunan şahısların yakalanması amacı ile arama yapılabilir.
c) Somut delillerin ortaya çıkarılması umulan durumlarda da arama yapılabilir.
d) Diplomatik dokunulmazlığı bulunanların araçları, eşyaları ve misyon binaları aranamaz.
e) Özel güvenlik görevlisi sadece kolluk kuvvetleriyle birlikte olduğunda arama yapabilir.

14) Aşağıda belirtilenlerden hangisi arama hususunda özel hükümlere sahip değildir?
a) Hakim ve savcılar b) Avukatlar c) Hamileler d) Milletvekilleri e) Noterler

15) Özel güvenlik görevlisi Önder, devriye görevini ifa etmek üzere görevi teslim almıştır. Aşağıdakilerden hangisi ÖGG’nin önleyici görevleri arasında yer almaz?
a) Gördüğü aksaklıkları vatandaşlara veya işyeri sahiplerine bildirerek önlem alınmasını isteyebilir.
b) Devriye bölgesinin tamamını kontrol etmelidir.
c) Suç işlenmesi öncelikli olabilecek yerleri kontrol etmelidir.
d) Potansiyel suça meyilli kişilere karşı caydırıcı etki oluşturmalıdır.
e) Terkedilmiş veya bulunmuş eşyaları emanete almalıdır.

16) Özel güvenlik görevlisi Sultan’ın, çalıştığı kurumda meydana gelen bir silahla yaralama olayında aşağıdakilerden hangisini yapması doğru olmaz?
a) Gerekli sağlık ve güvenlik birimlerini çağırmalıdır.
b) Delillerin kaybolmasını ve değiştirilmesini önlemelidir.
c) Olay yerinde bulunan diğer kişiler için muhtemel tehlikelere karşı koruyucu tedbirler almalıdır.
d) Olay yerine intikal eden güvenlik görevlerine tüm olay sözlü olarak aktarılmalı daha sonra tutanak tutulmalıdır.
e) Olay ile ilgili tutanak sadece kolluk birimlerine teslim edilmelidir.

17) Hangisi olay yerinde sorumluluğu bulunan görevliler arasında değildir?
a) Cumhuriyet savcısı b) Hakim c) Kolluk görevlisi d) İlk ekip e) Sağlık ekipleri

18) Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde delillerin muhafazasını olumsuz etkileyen faktörler arasında yer almaz?
a) Görevli olmayan personel
b) Mağdur yakınları
c) Uzman personel
d) Hava şartları
e) Hata yapan ilk ekip görevlileri

19) Posta ve kargoyla gelen bir paket ile ilgili aşağıdaki durumlardan hangisi bomba olabileceği emarelerindendir?
a) Fazladan ip ve bant kullanılmış olması
b) Zarfın yapışma yerlerinde bozulma
c) Zarf dışında görünür tel veya ip
d) Adres satırında sadece makam veya departman ismi olması
e) Hepsi

20) Özel güvenlik görevlisinin bir şahsın şüpheli olduğuna karar vermesindeki en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
a) Giyim tarzı b) Davranışları c) Saç şekli d) Saç rengi e) Aksesuarları

21) “Toplumun etkisinde kalan ve bazen de onu etkileyerek değiştiren birey davranışlarını inceleyen bilim dalı” aşağıdakilerden hangisidir?
a) Toplum psikolojisi b) Tarih c) Yönetim bilimi d) Antropoloji
e) Sosyoloji

22) “İnsanların gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen hareketlerine” ne denir?
a) Birey b) Uyarılma c) Davranış d) Tepki e) Organizma

23) “Bir kimseyi başkalarından ayıran ve onu kendisi yapan, duygu, düşünce, inanç gibi özelliklerinin bir bütünlük içerisinde süreklilik göstermesine” ne denir?
a) Algılama b) Kişilik c) Algıda seçicilik d) Alışkanlık e) Sosyal güdü

24) Aşağıdakilerden hangisi kalabalık türleri içerisinde yer alır?
a) Tesadüfî kalabalık b) İlgiye dayanan kalabalık c) Seyirci kalabalık
d) Saldırgan kalabalık e) Hepsi

25) Grupların özelliklerini, oluşmasını, gelişmesini ve gruplarla insanlar ve diğer gruplar arasındaki karşılıklı ilişkileri belirleyen bilgi dalı ve uzmanlık alanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Psikoloji b) Sosyoloji c) Antropoloji d) Grup dinamiği e) Biyoloji

26) “Etkileşim halinde olan, ortak amaçları, ortak kuralları bulunan ve kendilerini mensubu olarak hissettikleri insanların oluşturduğu topluluklara” ne denir?
a) Kalabalık b) Kamuoyu c) Grup d) Kitle e) Seyirciler

27) “İnsanların içinde bulundukları toplumun dilini, gelenek ve göreneklerini, değerlerini, tutum ve davranışlarını benimseyerek o toplumun bir üyesi olmasına” ne denir?
a) İtaat b) Sosyalleşme c) Eğitim d) Yönetim e) Sosyal psikoloji

28) Psikolojik açıdan, “Birbiri ile uyuşmayan iki veya daha fazla güdünün aynı anda bireyi etkilediği duruma” ne denir?
a) Çatışma b) Refleks c) Dürtü d) Davranış e) Motivasyon

29) “Birbirinden habersiz olarak düzensiz bir şekilde, çok sayıda insanın amaçsız olarak tesadüfen, geçici bir süre için bir araya gelmeleri ile ortaya çıkan insan yığınlarına” ne denir?
a) Kalabalık b) Toplum c) Grup d) Taraftar e) Toplumsal sınıf

30) Başlangıç ve bitiş yeri ve zamanı belli olan olaylara ne denir?
a) Psikolojik olay b) Polisiye olay c) Asayiş olayı d) Toplumsal olay
e) Toplu olay

31) Koruma personeli için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Görevinin gerektirdiği bedeni ve fikri yeteneğe sahip olmalı
b) Ani gelişen olaylar karşısında hızlı karar verebilmeli
c) Her türlü ortamda takım elbiseli ve kravatlı olmalı
d) İletişim becerisi yüksek olmalı
e) Silahlar konusunda uzman ve her türlü silahı kullanma becerisine sahip olmalı

32) Koruma amiri korunan kişinin neresinde bulunmalıdır?
a) Her türlü durumda sağında
b) Her türlü durumda solunda
c) Korunan kişinin önünde
d) Korunan kişinin arkasında
e) Silahı kullandığı eline göre bir adım arkada sağ veya solunda

33) Hangisi yakın koruma ekibinde bulunması gereken unsurlardan değildir?
a) Koruma amiri b) Bomba imha uzmanı c) Ekip amiri d) Koruma görevlileri
e) Sürücüler

34) Koruma faaliyetleri sırasında kalabalık yerlerde koruma çemberi …………….., açık alanlarda ise koruma çemberi ………….. İfadesindeki boşluk olan bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) genişletilir – daraltılır
b) uygulanır – uygulanmaz
c) daraltılır – genişletilir
d) vardır – yoktur
e) Hiçbiri

35) Aşağıdakilerden hangisi korunan kişinin araca binmesi esnasında alınacak pozisyon için yanlıştır?
a) Sürücü korunan kişinin kapısını açmalıdır.
b) Araçla mümkün olduğu kadar binaya yaklaşılmalıdır.
c) Koruma görevlileri araç etrafında koruma çemberi oluşturmalıdır.
d) Aracın motoru çalışır vaziyette bulunmalıdır.
e) Araç korunan kişiden önce binilecek yere getirilmelidir.

36) Koruma görevlilerinin saldırı anında öncelikli görevi nedir?
a) Saldırganları yakalamak
b) Saldırıya hızla karşılık verip korunan kişiyi biran önce olay yerinden kaçırmak
c) Bir an önce yardım çağırmak
d) Hızla bir araya gelerek çatışma pozisyonu almak
e) Hiçbiri

37) Aşağıdakilerden hangisi koruma görevlilerinin görevleri ile ilgili olarak bilmesi gereklidir?
a) Korunan kişinin günlük programı
b) Korunan kişinin varsa rahatsızlıkları ve kan grubu
c) Gidilecek yerin yol güzergâhı
d) Gidilecek yerin iklim şartları
e) Hepsi

38) Öncü istihbarat çalışmasının amacı korunan kişinin ………………. ve …………… üzerinde güvenli bir alan oluşturarak korunan kişiye yönelik ……………… ortadan kaldırmak veya …………….indirmektir.İfadesindeki boşluk olan bölümlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) ofisi / ikameti / riski / maksimuma
b) gideceği yer / güzergâh / karşılama / minimuma
c) mekan / yol / riski / maksimuma
d) bulunduğu yer / gideceği güzergah / riski / minimuma
e) seyahati / ofisi / suikastı / maksimuma

39) Bir koruma görevlisinin sorumluluk alanının 180 derece olduğu koruma düzeni hangisidir?
a) Bir kişiyle koruma düzeni
b) İki kişiyle koruma düzeni
c) Üç kişiyle koruma düzeni
d) Dört kişiyle koruma düzeni
e) Beş kişiyle koruma düzeni

40) Genel kolluk ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Kimlik sorma genel kolluğun en tabi haklarından birisidir.
b) Gerekli şartlar oluştuğunda zor kullanma yetkisi bulunmaktadır.
c) Parmak izi ve fotoğraf alma yetkisine sahiptir.
d) Makul şüphe olduğu takdirde her yeri ve kişiyi arama yetkisine sahiptir.
e) Kamu düzenini sağlama yetkisi bulunmaktadır.

41) Özel güvenlik görevlileri görev alanlarında gerçekleşmiş olan olayda, genel kolluğun hangi yetkisini kullanabilir?
a) Tanık dinleme
b) İfade alma
c) Olay yeri inceleme
d) Olay yerini muhafaza altına alma
e) Parmak izi alma

42) Aşağıdaki kavramlardan hangisi genel kolluk personeli ve özel güvenlik görevlisi açısından farklı değildir?
a) Görev alanı b) Silah taşıma c) Kimlik sorgulama d)Meşru müdafaa e) Hiçbiri

43) Özel güvenlik görevlileri, adli görev olarak değerlendirilebilecek her türlü iş ve eylemi kime bildirmelidir?
a) Hâkim b) Cumhuriyet savcısı c) Genel kolluk d) Valilik
e) Bağlı oldukları özel güvenlik şirketi

44) Özel güvenlik görevlisinin görev alanında bulunan X-RAY cihazından geçmek veya üzerini aratmak istemeyen kişi hakkında nasıl bir işlem yapılabilir?
a) Yakalama yapılır.
b) Zor kullanılarak arama yapılır.
c) Görev alanına girmesine müsaade edilir.
d) Hemen kolluğa haber verilir.
e) Hiçbiri

45) Aşağıdaki şıklardan hangisi aramadır?
a) X-RAY cihazından geçirilmesi
b) Elle kişinin üzeri ve eşyalarının aranması
c) Terk edilen bir şeyin kontrol edilmesi
d) El detektörünün kişinin üzerine tutulması
e) Hepsi

46) Aşağıdakilerden hangisi ÖGG’ye zor kullanma yetkisi veren kanunlardan değildir?
a) 2559 Sayılı Polis ve Vazife Salahiyet Kanunu
b) 5188 Sayılı Yasa
c) Türk Ceza Kanunu (TCK)
d) Türk Medeni Kanunu (TMK)
e) Borçlar Kanunu (BK)

47) Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz?
a) Askerliğini yapmış olmak
b) T.C. vatandaşlığı
c) 8 yıllık ilköğretim (ortaokul) veya lise mezunu olma
d) 18 yaşını doldurma
e) Kamu haklarından yasaklı olmama

48) Aşağıdaki şıklardan hangisindeki eşyalar adli el koymaya tâbi değildirler?
a) Suçta kullanılan eşya
b) Teşebbüs aşamasındaki bir suçta kullanılmak üzere hazırlanan eşya
c) Suçun işlenmesinden meydana gelen eşya
d) Taşınması suç olmayan eşya
e) Bulundurulması suç olan eşya

49) Özel güvenlikle ilgili kararları almak üzere oluşturulan özel güvenlik komisyonunda bulunmayan kurum-kuruluş yetkilisi hangisidir?
a) Emniyet müdürlüğü temsilcisi
b) İl jandarma komutanlığı temsilcisi
c) Sanayi odası başkanı
d) Adalet komisyonu başkanı
e) Ticaret odası başkanı

50) ‘’Direnme ve saldırının mahiyetine ve derecesine göre etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan nispette bedeni kuvvet, maddi güç ve kanuni şartlar gerçekleştiğinde her çeşit silah kullanma yetkisi’’ aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a) Arama yetkisi b) Silah kullanma yetkisi c) El koyma yetkisi
d) Yakalama yetkisi e) Zor kullanma yetkisi

51) Özel güvenlik görevlisi aşağıdaki yerlerden hangisinde silahlı olarak görev yapabilir?
a) Özel toplantılarda ve spor müsabakalarında
b) Para ve kıymetli eşya nakillerinde
c) Sağlık tesislerinde
d) Eğitim ve öğretim kurumlarında
e) Hepsi

52) “Bir kişinin vücut ve hayatına yönelik var olan bir tehlikenin giderilmesi için denetim altına alınması veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin özgürlüğünün geçici olarak ve fiilen kısıtlanarak denetim altına alınmasına” hukuki olarak ne ad verilir?
a) Gözaltına alma
b) Yakalama
c) Denetim altına alma
d) El koyma
e) Muhafaza altına alma

53) Aşağıdakilerden hangisinde hukuki metinler hiyerarşisi (normlar hiyerarşisi) doğru olarak verilmiştir?
a) Kanun – Anayasa – Tüzük – Yönetmelik
b) Kanun – Yönetmelik – Tüzük – Anayasa
c) Anayasa – Kanun – Yönetmelik – Tüzük
d) Anayasa – Kanun – Tüzük – Yönetmelik
e) Hiçbiri.

54) Özel güvenlik hukuku açısından aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetki ve sorumluluğunda değildir?
a) Kendisi ve çevresindekiler için tehlike oluşturan eşyayı denetim altına almak
b) Yakalanan kişinin kaçma ihtimali varsa kelepçe takmak
c) Gerektiğinde zor kullanmak
d) Yakalanan kişileri en kısa süre içerisinde mahkemeye çıkarmak
e) Kişileri elektronik aletlerle kontrol etmek

55) İşlenen bir suçun iz ve delillerinin elde edilmesi amacıyla yapılan arama çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Adli arama b) Delil arama c) Genel arama d) Olay yeri inceleme
e) Önleme araması

56) Suç işledikten sonra özel güvenlik personelince yakalanan kişi veya emanete alınan (el konulan) eşya kime teslim edilir?
a) Valiliğe
b) Adliyeye (C.Savcılığına)
c) Özel güvenlik komisyonuna
d) Yetkili özel kolluğa
e) Yetkili genel kolluğa

57) 5188 Sayılı Yasadaki hususlara uymamaktan dolayı verilecek cezalara karşı nereye, ne zaman itiraz edilebilir?
a) O yerin yetkili idare mahkemesine 7 gün içinde itiraz edilebilir.
b) O yerin yetkili ağır ceza mahkemesine 7 gün içinde itiraz edilebilir.
c) O yerin yetkili bölge idare mahkemesine 7 gün içinde itiraz edilebilir.
d) Danıştay’a 7 gün içinde itiraz edilebilir.
e) Yargıtay’a 7 gün içinde itiraz edilebilir.

58) Alarm merkezi kurma ve izleme izni kim tarafından verilir?
a) İçişleri Bakanı
b) Emniyet Genel Müdürü
c) Jandarma Genel Komutanı
d) Vali
e) Kaymakam

59) Özel güvenlik şirketlerince kullanılacak üniforma ve üniformayı tamamlayan unsurlar ile teçhizat hangi makam tarafından onaylanır?
a) İçişleri Bakanlığı
b) Emniyet Genel Müdürlüğü
c) Jandarma Genel Komutanlığı
d) Valilik
e) Kaymakamlık

60) Görevin niteliği uzun namlulu silah bulundurmayı ve taşımayı gerektiriyorsa, valiliklerce hangi makamın görüşü alınır?
a) İçişleri Bakanlığının
b) Genelkurmay Başkanlığının
c) Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Başkanlığının
d) Polis veya Jandarma Kriminal Daire Başkanlığının
e) Özel güvenlik komisyonunun

61) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerince yerine getirilen yakalama işlemi sonrası yapılabileceklerden değildir?
a) Yakalanan kişiyi genel kolluğa teslim etme
b) Yakalama işlemine ilişkin genel kolluğa bilgi verme
c) Yakalanan kişiye ve kendi güvenliğine ilişkin gerekli tedbirleri alma
d) Yakalanan kişinin ifadesini alma
e) Kişiyi suç unsurlarından arındırma

62) Bir şüphelinin aranması sırasında tehlikede olan temel hak ve özgürlük hangisidir?
a) Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı
b) Özel hayata saygı duyulmasını isteme hakkı
c) Konut dokunulmazlığı
d) Haberleşme özgürlüğü
e) Seyahat özgürlüğü

63) Yakalama, tutuklama ve mahkumiyet işlemleri kişilerin hangi temel anayasal hak ve özgürlüğünün istisnalarıdır?
a) Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı
b) Yaşama hakkı
c) Seyahat özgürlüğü
d) Özel hayata saygı duyulmasını isteme hakkı
e) Hareket özgürlüğü

64) X-Ray sisteminin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kişi üzerindeki metalleri algılamak
b) Yangın anında ikaz vermek
c) Radyasyonu ölçmek
d) Kişilerin bagajlarının içeriğini göstermek
e) Çevrenin görüntüsünü elde etmek

65) Radyasyonun vücut tarafından emilmesi hangi ölçü birimi ile ölçülür?
a) REM b) RAM c) X-ışını d) Doz e) Sensör

66) Aşağıdakilerden hangisi dozimetrenin kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlardır?
a) X-Ray cihazının tünel ve kenarına konulamaz.
b) Herhangi birine ödünç verilemez.
c) Başka bir personelden ödünç alınamaz.
d) Toka ve giyeceklerin metal parçaları gibi malzemelerin arasına konulamaz
e) Hepsi

67) El detektörü ile kontrolde el detektörü incelenecek bölgeye ne kadar mesafede tutulmalıdır?
a) 12,5 – 17,5 cm. uzaklıkta b) 2,5 – 7,5 cm. uzaklıkta
c) 7,5 – 12,5 cm. uzaklıkta d) 17,5 – 22,5 cm. uzaklıkta
e) 22,5 – 27,5 cm. uzaklıkta

68) Speed Dome kamera özelliği ne anlama gelir?
a) Ölçü aletli kamera
b) Hareket edebilen kamera
c) Siyah beyaz kamera
d) Renkli kamera
e) Harmonik ölçen kamera

69) Dolaşım sistemindeki kanın çeşitli nedenlerle azalması, hücrelere yeterli oksijen gelmemesi sonucu ortaya çıkan duruma aşağıdakilerden hangisidir?
a) Şok b) Havale c) Epilepsi d) Kriz e) Koma

70) Bir kaza ya da hastalık durumunda, sağlık görevlilerinin bu kişilere müdahale edinceye kadar geçen süreç içinde yapılan ilaçsız uygulamalara ne denir?
a) Yardım etmek b) Müdahale c) İlkyardım d) İlk tedavi e) Can kurtarma

71) Hayatı kurtarmak, yaşamayı tehdit eden durumları ortadan kaldırarak ölümü önlemek için yapılması gerekenler aşağıdakilerden hangileridir?
I Hava yolunu açık tutmak
II Solunumu sağlamak
III Dolaşımı sağlamak
a) I b) II c) III d) II, III e) I, II, III

72) Soluk yolu yabancı bir cisim ile tıkanan yetişkin bir kişiye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
a) Göğüs kemiği alt ucu ile göbek çukuru arasına basınç uygulanır.
b) Göğsüne ve sırtına yumruk vurulur.
c) Kalp masajı ve suni solunum uygulanır.
d) Suni solunum yapılır.
e) Bol su içirilir.

73) Hasta/yaralının değerlendirilmesinin amacı nedir?
a) Hastalık ya da yaralanmanın ciddiyetini değerlendirmek
b) İlkyardım önceliklerini belirlemek
c) Yapılacak ilkyardım yöntemini belirlemek
d) Güvenli bir müdahale sağlamak
e) Hepsi

74) Dış kanamalarda ilkyardım uygulamaları arasında yanlış olan hangisidir?
a) Şok pozisyonu verilir.
b) Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılır.
c) Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanır.
d) Kanayan bölgeye müdahale edilmeden aşağı sarkıtılır.
e) Çok sayıda yaralının bulunduğu bir ortamda, tek ilkyardımcı varsa yaralı güç koşullarda bir yere taşınacaksa uzuv kopması varsa ve/veya baskı noktalarına baskı uygulamak yeterli olmuyorsa turnike uygulanır.

75) Hangisi turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardan değildir?
a) Turnike kanama duruncaya kadar sıkılır, kanama durduktan sonra daha fazla sıkılmaz.
b) Turnike uygulanan bölgenin üzerine hiçbir şey örtülmez.
c) Turnike uygulamasında ip, tel gibi kesici malzemeler kullanılabilir
d) Turnike uygulamasının yapıldığı saat bir kağıda yazılmalı ve yaralının üzerine asılmalıdır.
e) Uzun süreli kanamalardaki turnike uygulamalarında, kanayan bölgeye göre 15-30 dakikada bir turnike gevşetilmelidir.

76) Gözde meydana gelen kimyasal madde yanıklarında ilkyardım olarak ne yapılmalıdır?
a) Pomat sürülmeli
b) Bol su ile yıkanmalı
c) Göz damlası damlatılmalı
d) Temiz bir mendille silinmeli
e) Hepsi

77) Yaralının vücuduna yabancı cisim batmasında yapılması gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
a) Derhal çıkarılmalıdır.
b) Yaralı yatırılmalıdır.
c) Cisim çıkarılmadan çevresi sargı ile desteklenmelidir.
d) Batan cisim tarafına yatırılmalıdır.
e) Etrafı su ile yıkanmalıdır.

78) Hasta veya yaralılara acil tedavi ünitelerinde sağlık personeli tarafından yapılan tedaviye ne denir?
a) Acil tedavi b) İlkyardım c) Cerrahi tedavi d) Psiko terapi e) Hidroterapi

79) Türkiye’de kullanılan itfaiye ihbar telefonu aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) 911 b) 156 c) 110 d) 112 e) 186

80) Doğalgaz yangınlarına karşı müdahale nasıl olmalıdır?
a) Önce gazı kesmeli sonra söndürmeli
b) Önce yangını söndürmeli sonra gazı kesmeli
c) Sadece gazı kesmeli
d) Ara boşluğu meydana getirmeli
e) Söndürme ve gaz kesme aynı anda yapılmalı

81) Aşağıdakilerden hangisi yangın sınıflandırılmasına dahil değildir?
a) Katı maddeler yangını
b) Kimyasal yangınlar
c) Sıvı maddeler yangını
d) Gaz halindeki yanıcı maddeler
e) Yanabilen hafif metaller yangını

82) Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında yapılacaklardan değildir?
a) Sakin olmalı ve paniğe kapılmamalıyız.
b) Hacim küçülterek başımızı korumalıyız.
c) Deprem sırasında acilen merdivenlere yönelmeliyiz.
d) Sabitlenmemiş eşyalardan ve camlardan uzak durmalıyız.
e) Hepsi

83) Genel olarak insan için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen olaylara ne denir?
a) Deprem b) Afet c) Sel d) Yangın e) Tsunami

84) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
I Gaz sızması sonucu oluşan patlamalarda hafif yapı malzemelerinin tamamı hasara uğrar.
II Bomba olayları sonucu yangın meydana gelir.
III Gaz patlamalarında kavrulmalar vardır.
a) I – II b) I – II – III c) II – III d) I – III e) III

85) Portatif yangın söndürücülerin manometrelerindeki ibrenin yeşil alanı göstermesi ne anlama gelmektedir?
a) Cihazın gazının bittiğini ve kullanılamaz olduğunu
b) Cihazın halen kullanılabilir olduğunu
c) Patlama tehlikesi olduğunu
d) Parlama tehlikesi olduğunu
e) 2 saat daha kadar kullanılabileceğini

86) Sel sırasında yapılacak işlemlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Pille çalışan radyonuzdan sel baskını hakkında en son bilgileri dinleyin.
b) Evinizin dışındaki eşyaları evin içine alın. Sel anında çevreye zarar verebilirler.
c) Evinizdeki değerli eşyaları vaktiniz varsa evinizin üst katlarına veya selden etkilenmeyecek bölümlere taşıyın.
d) Yetkili organlar tarafından bildirildiğinde gaz ve elektriği ana valflardan kapatın.
e) Hepsi

87) Uyuşturucu maddeler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? (Uyuşturucu dersi için)
a) Tıbbi amaçlar dışında kullanmak insan sağlığını olumsuz yönde etkiler.
b) Esrar, merkezi sinir sistemini uyaran tabi uyuşturuculardandır.
c) Uyuşturucu maddeler fiziki ya da psikolojik bağımlılık yapar.
d) Kokain, merkezi sinir sistemini uyaran tabi uyuşturuculardandır.
e) Alışılan madde kullanılmadığında yoksunluk hissedilir.

88) Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nca, sentetik uyarıcılar için ……. ., uyuşturucular için …… reçete sistemi uygulanmaktadır. Yukarıdaki cümlede bulunan boşluklara hangisi getirilmelidir?
a) Kırmızı – yeşil
b) Sarı – yeşil
c) Sarı – mavi
d) Beyaz – yeşil
e) Sarı – kırmızı

89) Aşağıdakilerden hangisi kitlesel iletişimde kullanılan 5N1K formülündeki 1K’yi ifade eden kelimedir?
a) Kaynak b) Kodlama c) Kod açma d) Kim e) Kitle

90) Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişim çeşitlerinden değildir?
a) Toplantı b) Konferans c) Seminer d) e-mektup e) Telefon

91) Toplumdaki bireyleri bir hedefe yöneltmek, onları isteklendirmek için yapılan iletişim aşağıdaki kitle iletişim fonksiyonlarından hangisinde ifade edilmektedir?
a) Motivasyon (Güdüleme) b) Bilgilendirme c) Eğitim
d) Ajitasyon e) Propaganda

92) İletişimde anlatımın şifrelenmesine ne denir?
a) Kaynakb) Mesaj c) Hedef d) Kodlama e) Alıcı

93) Aşağıdakilerden hangisi iletişimde kaynağın engelleyici özelliklerindendir?
a) Dinlememe
b) Anlaşılmaz bir konu
c) Geri beslemenin yetersizliği
d) Konuyu anlamama
e) Önyargılar

94) Kendisini başkasının yerine koyma diye özetlenen davranışa ne denir?
a) Empati b) Sempati c) Entropi d) Sosyopati e) Antipati

95) İletişimde iletişimi başlatan kişi ya da gruba ne denir?
a) Kaynak b) Mesaj c) Hedef d) Kodlama e) Alıcı

96) Dinlerken söylenenler içinde bize yönelik bir eleştiri ya da saldırı olup olmadığını araştırmak hangi dinleme şeklidir?
a) Savunmada dinleme
b) Nezaketten dinleme
c) Yaltaklanmacı dinleme
d) Denetçi dinleme
e) Seçerek dinleme

97) “Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir” cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır?
a) Empati b) Enformasyon c) Beden dili d) Yaşantı e) Öğrenme

98) Kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişime ………………denir.
a) Kişi içi iletişim
b) Kişiler arası iletişim
c) Örgüt içi iletişim
d) Kitle iletişimi
e) Çatışmalı iletişim

99) TV, gazete, reklam panoları v.b. araçlar hangi tür iletişimde kullanılır?
a) Kişilerarası iletişim
b) Kişi içi iletişim
c) Aile iletişimi
d) Kitle iletişimi
e) Hiçbiri

100) İki olumsuz durum karşısında bilişsel olarak çelişki yaşayan birisi aşağıdaki çatışma çeşitlerinden hangisine maruz kalır?
a) Yanaşma – Yanaşma
b) Yanaşma – Kaçınma
c) Kaçınma – Kaçınma
d) Hiçbiri
e) Hepsi

53. SINAV SİLAH SORULARI

1) Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir?
a) Fişeğin dönerek ilerlemesini sağlar.
b) Fişeğin delme ve tahrip gücünün artmasını sağlar.
c) Fişeğin takla atmadan ilerlemesini sağlar.
d) Fişeğin azami mesafesini artırır.
e) Fişeğin ateşleme sonrası fişek kovanının dışarıya atılmasını sağlar.

2) Aşağıdakilerden hangisi çerçeve takımının ve kovan atma tertibatının ortak parçasıdır?
a) Kovan b) Tırnak c) Çıkarıcı d) Horoz e) Fişek

3) Aşağıdakilerden hangisi uzun namlulu silahların parçalarından biri değildir?
a) Dipçik b) El kundağı c) Alev gizleyen d) Harbi e) Kurma kolu

4) Aşağıdakilerden hangisi silahın dolduruş yapmamasına neden olan faktörlerden biri değildir?
a) İğne veya yayı kırık olabilir.
b) Şarjörde fişek olmayabilir.
c) Şarjör yerine oturmamış olabilir.
d) Şarjör ağzının kenarları arızalı olabilir.
e) Şarjör içindeki fişek hatalı olabilir.

5) Aşağıdakilerden hangisi gez ve arpacığın birlikte oluşturduğu sisteme verilen isimdir?
a) Nişangah sistemi
b) Kabza sistemi
c) Nişan yatağı sistemi
d) Mandal emniyeti sistemi
e) Nefes tekniği

6) Aşağıdakilerden hangisi çatışma sırasında pozisyon alırken dikkat edilecek hususlardan birisidir?
a) Koruma sağlaması ve hedefi küçültmesi
b) İyi bir atış yapabilecek bir yer olması
c) Rahat hareket edilebilecek bir yer olması
d) Etrafı rahat görebilecek bir yer olması
e) Hepsi

7) Hazne nedir?
a) Boş kovandır.
b) Dolu fişektir.
c) Atış sırası bekleyen fişeklerin beklediği yerdir.
d) Fişek yatağıdır.
e) Şarjör yuvasıdır.

8) Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?
a) Tırnak – çıkarıcı – kovan atma boşluğu
b) Tırnak – çıkarıcı
c) Çıkarıcı – kovan atma boşluğu
d) Namlu – iğne-horoz
e) Şarjör – horoz- namlu

9) Tırnak kırıldığında, aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
a) Tetik çekilemez.
b) Tabanca dolduruş yapmaz.
c) Fişek yatağına fişek sürülemez.
d) Fişek ateşlemez.
e) Kovan normal olarak dışarı atılmaz.

10) Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kriminoloji
b) Kriminalistik
c) Olay yeri inceleme
d) Balistik
e) Toksikoloji

11) Aşağıdakilerden hangileri tetik çekmede yapılan hatalardandır?
I Ani tetik çekme
II İsnat almama
III Tetik ağırlığına adapte olmama
IV Uygun zamanda tetiği çekememe, nişanda fazla bekleme
a) I, IV
b) II
c) III,
d) I, II
e) I, II, III, IV

12) Tabancada son fişek atıldıktan sonra sürgü geride takılı kalmıyorsa bunun sebebi nedir?
a) Sürgü çok hızlı hareket ediyordur.
b) Fişekteki barut çok fazladır.
c) Gerdel özelliğini kaybetmiş, şarjör dudakları aşınmış veya şarjör yayı deforme olmuştur.
d) Fişekteki barut çok azdır.
e) Hepsi

13) Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden değildir?
a) Kovan b) Fişek dip tablası c) Kapsül d) Barut e) Çekirdek

14) Fişeklerde bulunan alev kanalının görevi nedir?
a) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasını sağlar.
b) Kapsülün patlaması ile meydana gelen alevin baruta intikalini sağlar.
c) Barut gazının dışarıya atılmasını sağlar.
d) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri gitmesini sağlar.
e) Hepsi

15) Tabancalarda tırnağın kırık veya tırnak yayının deforme olmasından kaynaklanan tutukluk sonucu aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
a) Tetik düşmez.
b) Boş kovan fişek yatağından geri çekilemez.
c) Kapsül ateşlenmez.
d) Silah otomatik olarak çalışır.
e) Silah emniyete alınmaz.

16) Hedefte vuruşlar merkezin altında toplanmış ise aşağıdaki şıklardan hangisi yapılmalıdır?
a) Atış biraz yukarı nişan alınarak yapılır.
b) Atış biraz sağa yukarı yapılmalıdır.
c) Atış biraz sola yukarı yapılmalıdır.
d) Atış doğrudur, aynı şekilde atılır.
e) Atış biraz aşağı nişan alınarak yapılır.

17) “Çap”ın tarifi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Karşılıklı iki yiv taban noktası arasındaki mesafedir.
b) Karşılıklı bir yiv taban noktası ile bir set arasındaki mesafedir.
c) Kovanın genişliği kadardır.
d) Karşılıklı iki set arasındaki mesafedir.
e) Hiçbiri

18) “Mermi” veya “Saçma” ismi ile tanımlanan özel nitelikteki cisimleri uzak mesafelere gönderen silahın ana parçası hangisidir?
a) Şarjör
b) Çerçeve
c) Namlu
d) Tetik
e) Kabza

19) Aşağıdakilerden hangisi dış balistikle ilgili değildir?
a) Namlunun durumu
b) Havanın yoğunluğu
c) Havanın ısısı
d) Rüzgar
e) Yerçekimi

20) Silahın doğru olarak tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yakından ve uzaktan canlıları öldüren alettir.
b) Çeşitli şekillerde kullanılarak cansızları parçalayan veya yok eden aletlerdir.
c) Canlı ve cansızları parçalayan veya yok eden aletlerdir.
d) Yakından ve uzaktan çeşitli şekillerde kullanılarak canlıları yaralayan veya öldüren, cansızları parçalayan veya yok aletlerdir.
e) Her türlü olaya veya suça karışan canlıları yaralayan veya yok eden aletlerdir.

21) Aşağıdakilerden hangisi “ilk hız”ın tanımıdır?
a) Merminin namluyu terk ettiği andaki hızıdır.
b) Merminin namlu içindeki hızıdır.
c) Merminin namlu ağzını terk ettikten sonra vuruş noktasına kadar geçen zaman / m’dir.
d) Merminin namlu ağzını terk ettikten sonra kat ettiği mesafe / zaman’dır.
e) Hiçbiri

22) Hatve nedir?
a) Silah kapasitesidir.
b) Namlu boyudur.
c) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izdir.
d) Namlu içindeki girintilerdir.
e) Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönüş esnasında namluda aldığı yoldur.

23) Aşağıdakilerden hangisi poligondaki emniyet tedbirlerindendir?
a) Hedef hattı ve gerisinde kimsenin olmadığından emin olunuz.
b) Her şey komutla yapılır.
c) Atış öncesinde yapılacak atışın türü ve özellikleri anlatılır.
d) Atış bitiminde silah bırak komutundan sonra silahlar bırakılır.
e) Hepsi

24) Aşağıdakilerin hangisi tetik hatalarındandır?
a) Aniden tetik çekmek
b) Tetiği çok yavaş çekmek
c) Silahın patlama sesinden etkilenmek
d) Düzensiz tetik çekmek ve istinat boşluğunu almayı unutmak
e) Hepsi

25) Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan sistemin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fişek verme tertibatı
b) Namlu
c) Kovan atma tertibatı
d) Emniyet tertibatı
e) Ateşleme tertibatı

 

 

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin koruyucu görevlerinden değildir? icon1. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin koruyucu görevlerinden değildir?

1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin koruyucu görevlerinden değildir? icon2 Aşağıdakilerden hangisi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görevlerinden biri değildir

1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin koruyucu görevlerinden değildir? icon1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel özellikleri arasında yer almaz?

1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin koruyucu görevlerinden değildir? icon1. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal çalışma ilişkilerinin tarafı değildir?

1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin koruyucu görevlerinden değildir? iconAşağıdakilerden hangisi feed–back (yansıma)in özelliklerinden değildir?

1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin koruyucu görevlerinden değildir? iconAşağıdakilerden hangisi ayak bakımındaki ilkelerden biri değildir?

1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin koruyucu görevlerinden değildir? iconAşağıdakilerden hangisi ülkemizde yaygın olarak kullanılan devriyelerden değildir?

1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin koruyucu görevlerinden değildir? icon1- aşağıdakilerden hangisi iletişimin beş temel öğesinden birisi değildir?

1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin koruyucu görevlerinden değildir? icon3 Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan yazılı basılı araçlardan değildir

1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin koruyucu görevlerinden değildir? icon1 Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasına göre Cumhuriyetin niteliklerinden biri değildir?


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com