Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı – 01 Şubat 2015


sayfa1/4
d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
  1   2   3   4

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı – 01 ŞUBAT 2015
13

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ 56. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )

 1. Türk Ceza Kanunu’na göre; “Gece, Güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele kadar devam eden zaman süresidir.”

Bu konuda aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

 1. Gece önleme araması yapılamaz

 2. Konut ve işyerinde gece arama yapılamaz

 3. Gece üst araması yapılamaz

 4. Gece araç araması yapılamaz

 5. Gece terk edilmiş eşyalara el konulamaz 1. Aşağıdakilerden hangisi fabrikada çalışan bir özel güvenlik görevlisine disiplin cezası verebilir?

 1. İşvereni

 2. Vali

 3. Kaymakam

 4. İçişleri Bakanı

 5. Emniyet Müdürü
 1. Aşağıdakilerden hangisi gözaltına alma yetkisine sahiptir?

 1. Genel kolluk

 2. Cumhuriyet Savcısı

 3. Özel Güvenlik görevlisi

 4. Hâkim

 5. Kolluk Amiri

 1. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden biri değildir?

 1. Önleyici üst araması

 2. Adli üst araması

 3. Konutta önleyici arama

 4. Konutta adli arama

 5. Önleyici eşya araması 1. Aşağıdaki yetki guruplarından hangisi tümüyle özel güvenlik görevlisine aittir?

 1. Kimlik sorma –-Arama -Tutuklama

 2. Arama - Elkoyma - Mahkûm etme

 3. Zaptetme - Emanete alma - Müsadere

 4. Yakalama - Gözaltına alma -Tutuklama

 5. Elkoyma - Zaptetme - Emanete alma 1. ÖGG’nin kamuya mahsus açık alanlarda kuvvetli suç şüphesi bulunmadıkça kimlik sorma yetkisini kullanmamalıdır. Kamuya ait açık alanlarda kimlik sorabilmesi için aşağıdaki şartlardan hangilerinin oluşması gerekir?

 1. ÖGG nin genel kolluk ile birlikte görev yapıyor olması gerekir.

 2. Kimlik sorma uygulamasının kamu kolluğunca başlatılmış olması gerekir.

 3. Kamu kolluğunun talebi olmalı

 4. ÖGG nin görev yaptığı şirketin sahibinin emri olmalı.

 5. ÖGG nin görev alanında olmalı

 6. İstediği zaman ÖGG kimlik sorabilir.

 1. I-II-III-IV

 2. II-III-IV-V

 3. I-II-III-V

 4. III-IV-V-VI

 5. I-IV-V-VI
 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre; özel güvenlik görevlilerinin, görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilecekleri güvenlik önlem ve tedbirleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 1. Kişilerin üstlerini dedektörle arama

 2. Kimlik sorma

 3. Duyarlı kapıdan geçirme

 4. Kişileri sorgulama

 5. Eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme
 1. Güvenlik hizmetinin özel güvenlik tarafından görülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır. Aşağıdakilerden hangisinde komisyon kararı olmaksızın, valilik tarafından izin verilebilir?

 1. Kişilerin silahlı personel tarafından korunması

 2. Kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması

 3. Özel güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi

 4. Güvenlik hizmeti uygulamasının kaldırılması

 5. Parti kongrelerinde
 1. Özel güvenlik hizmeti sunmak üzere kurulan şirketlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. Şirket hisseleri nama yazılı olmalıdır

 2. Valilikten faaliyet izin belgesi alınmalıdır

 3. Faaliyet alanı münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olmalıdır

 4. Özel güvenlik eğitim kurumu açmak isteyen özel güvenlik şirketleri ayrıca izin almak zorundadır

 5. Alarm izleme merkezi kurmak için valilikten yeterlilik belgesi alınması zorunludur

 1. Yabancıların özel güvenlik alanında Türkiye’de faaliyet gösterebilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. Yabancı şirketin ülkesinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına aynı imkân tanınmalı

 2. Yabancı kişiler Türkiye’de özel güvenlik alanında faaliyet gösteremezler

 3. Mütekabiliyet esası geçerlidir

 4. Dışişleri Bakanlığının görüşü alınır

 5. Karşılıklılık olmalıdır
 1. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlerinin görevli olduğu yerde yakalayabileceği kişilerden değildir?

 1. Haklarında yakalama emri bulunan kişiler

 2. Suç işlerken rastlanılan kişiler

 3. Hakkında icra takibi bulunan kişiler

 4. Suçüstü bir fiilden dolayı yakalanması gereken kişiler

 5. Vücudu veya sağlığı mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalanması gereken kişiler
 1. Özel güvenlik şirketlerince kullanılacak olan üniformalar ve unsurları kim tarafından onaylanmaktadır?

 1. İçişleri Bakanlığı

 2. Valilik

 3. İl Emniyet Müdürlüğü

 4. Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı

 5. Özel Güvenlik Komisyonu

 1. Genel kolluk ile özel kolluk arasındaki ilişkide en doğru uygulama hangisi olmalıdır?

 1. Suç ve suçlu takibinde herkes kendi başına müstakil çalışmalıdır

 2. Suçun önlenmesinde ve suçlunun yakalanmasında genel kolluk ve özel güvenlik koordineli olarak çalışmalıdır

 3. Suçla ilgili bilgiler birbirlerine karşı gizlenmelidir

 4. Biri diğerinin görev alanına hiç girmemelidir

 5. Hepsi
 1. Özel güvenlik görevlisi; 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında …………….. …………. hizmetlerini yerine getirmek amacıyla istihdam edilen kişilerdir.” Cümlesinde boş bırakılan yere gelecek uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Genel koruma ve güvenlik

 2. Özel koruma ve sağlık

 3. Özel koruma ve eğitim

 4. Genel koruma ve özel koruma

 5. Özel koruma ve güvenlik

 1. Özel güvenlik hizmetlerinin mahiyetini aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?

  1. Ceza hükümleri getirmesi

  2. Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette olması

  3. Polisin yetkilerinin azaltılması

  4. Polis vazife ve salahiyetini tanımlaması

  5. Adli kolluğun görev sınırlarının açık bir biçimde belirlenmesi

 1. Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu yürürlüğe girmeden önce önemli tesislerin güvenliği hangi Kanunla sağlanmıştır?

  1. 2495 Sayılı Kanun

  2. 2559 Sayılı Kanun

  3. 3201 Sayılı Kanun

  4. 5188 Sayılı Kanun

  5. 6831 Sayılı Kanun

 1. Otobüs terminalinde özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Ali, terminalin duyarlı kapısından geçen şahıs üzerinde ruhsatsız silah olduğunu tespit etmiştir.

Ali’nin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

 1. Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunur

 2. Gecikmeksizin polise haber verir, polis gelinceye kadar silahı ve şahsı muhafaza altına alır, tutanakla polise teslim eder

 3. Silahı muhafaza altına alır, şahsı gönderir, polise haber vererek, tutanakla silahı teslim eder

 4. Şahsa silahla terminale girilmeyeceğini söyler ve silahını teslim alarak girmesini sağlar

 5. Silah ruhsatsız olduğundan, ruhsat alınması için emniyete başvurmasını ister
 1. 5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük nedir?

  1. Ek önlemler alma yükümlülüğü

  2. Zamanında bildirimde bulunma yükümlülüğü

  3. Temel eğitim alma yükümlülüğü

  4. Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü

  5. Trafik sigortası yaptırma yükümlülüğü
 1. 5188 sayılı Yasaya göre özel güvenlik görevlilerinin; hava meydanı, liman, gar, istasyon gibi toplu ulaşım tesislerinde kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyalarını X-ray cihazından geçirme yetkileri bulunmaktadır. Hava limanlarına girerken tüm eşyalar X-ray cihazı ile aranmaktadır.

Bu arama ne tür bir aramadır?

  1. Adli arama

  2. Önleyici arama

  3. İdari arama

  4. Genel arama

  5. Kısmi arama
 1. Aşağıdakilerden hangisi suç işlendikten sonra özel güvenlik görevlisi tarafından yapılmaz?

  1. Olay yerini muhafaza etme

  2. Şüpheliyi yakalama

  3. Suç aletlerine el koyma

  4. Genel kolluğa yardımcı olma

  5. Teknik takip yapma
 1. Güvenlik hizmeti alan kişiyi veya alanı korumak ya da tesisin hassas ve kritik bölgelerinde suçu engellemek, suçluları takip etmek ve yakalamak, bu bölgede yardım isteyenlere ve yardıma muhtaç olanlara yardım etmek amacıyla kurulan, her türlü güvenlik tedbirinin alınıp özel güvenlik görevlisinin konuşlandığı yere” ne ad verilir?

  1. Kontrol Odası

  2. Devriye Noktası

  3. Acil Müdahale Odası

  4. Personel Odası

  5. Nokta
 1. Kolluk güçlerinin ayrılmaz bir parçası, birçok direnme ve saldırılarda, izinsiz gösteri yürüyüşü ve protestolarda kullanılan en uygun savunma, püskürtme ve dağıtma silahı olan copun kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

 1. Cop kemerde veya elde taşınabilir

 2. Tekme ile yapılan saldırılarda cop kullanılabilir

 3. Zor kullanma derecelerinde ateşli silah ile aynı orantıda değerlendirilir

 4. Sopalı ve taşlı saldırılarda cop kullanılabilir

 5. Öncelikli vuruş bölgeleri bel altı kaba etli yerler olmalıdır

 1. ÖGG İbrahim’in kurumun kontrol noktasından geçen ziyaretçiler için yaptığı hangi uygulama doğru değildir?

 1. Ziyaretçinin kimlik bilgilerini alıp kayda geçirmelidir

 2. Ziyaretçinin eşyalarını kontrol etmemelidir

 3. Ziyaretçi kartı vermelidir

 4. Gerektiğinde ziyaretçinin yanına refakatçi vermelidir

 5. Ziyaret edilecek kişiyle görüşüp teyit almalıdır
 1. ÖGG Hüseyin’in bir nokta görevi esnasında yaptığı davranışlardan hangisi doğru değildir?

A) Nokta civarına yaklaşan kişilerin davranışlarını izlemesi

B) Nokta civarında meydana gelen olaylara müdahale etmesi

C) Tanımadığı kişiler tarafından bırakılan paketleri muhafaza altına alması

D) Zaman zaman noktadan çıkarak etrafı kontrol etmesi

E) Görevi ile ilgili olarak gerektiğinde ulaşması gereken önemli kurum ve şahısların telefonlarını bilmesi


 1. ÖGG Ayşe’nin, AVM girişindeki kontrol noktasında üstünü ve eşyalarını aratmak istemeyen kişiye karşı hangi davranışı doğrudur?

A) Kişinin üstünü ve eşyalarını zorla da olsa arar

B) Israr etmez ve içeriye girişine izin verir

C) Konuyu genel kolluğa bildirir

D) Kişinin üstünü ve eşyalarını aramak için ısrar etmez ancak içeriye girişine de izin vermez

E)Kişinin üstünü aramasa bile eşyalarını muhakkak arar


 1. Kontrol noktasında sahibinden alınan silahlar …………. olarak tutanakla veya teslim tesellüm belgesi ile teslim alınır, ……karşılığı teslim edilir.

Aşağıdakilerden hangisi verilen cümledeki boşluklara getirilebilir?


  1. Namlusuz-tutanak

  2. Şarjörsüz-söz

  3. Tetiksiz-imza

  4. Şarjörsüz-imza

  5. Horozsuz-tetik

 1. Devriye hizmeti ile ilgili verilen cümlelerden hangisi doğrudur?
  1. Önleyici güvenlik hizmetinin en etkin uygulamasıdır

  2. Bir çeşit yangın söndürme hizmetidir

  3. Adli kolluk hizmetidir

  4. Özel güvenlik teşkilatının eğitiminin yapılmasıdır

  5. Gümrük kapılarından giren çıkanların kontrol hizmetidir
 1. Yakalama tutanağında belirtilmesi gereken hususlarda, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  1. Yakalama nedeni belirtilir

  2. Elde edilen delillerden bahsedilir

  3. Direnme neticesinde zor kullanılmışsa belirtilmez

  4. Yakalama esnasında şahıs yaralandıysa belirtilir

  5. Yer ve zaman belirtilir
 1. Yaya devriyenin avantajları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?


A) Kişileri ve çevreyi çok iyi tanıma imkânı vardır

B) Görünür olduğundan caydırıcılık etkisi oldukça fazladır

C) Tehlike ve saldırılara karşı güvenlidir, sürekli dikkatli olmayı gerektirmez

D) İletişimi engelleyecek her hangi bir durum söz konusu olmadığından, iyi bir bilgilendirme kaynağı olur

E) Olaylara yakın olduğundan anında bilgi alma, müdahale etme, olayları büyümeden önleme şansına sahiptir


 1. Personelin, görevli olduğu yer ve zaman içerisinde, görevi ile ilgili öğrendiği bilgi, gözlemlediği davranış vb. durumları sorumlu olduğu ilgilileri bilgilendirmesi amacıyla hazırladığı yazıya …….. denir.

 1. Tutanak

 2. Görüş

 3. Sunum

 4. Rapor

 5. Delil

 1. Devriye yöntemleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  1. Dairesel Devriye

  2. Geri Dönüşlü Devriye

  3. Rastgele Devriye

  4. Planlı Devriye

  5. Yaya Devriye
 1. ÖGG Adnan “Devriye Turu Öncesi Hazırlık” yapmaktadır. Bu hazırlık sıralamasının hangisi doğrudur?
  1. Psikolojik – Zihinsel – Fiziksel ve Teknik

  2. Bilişsel – Zihinsel – Fiziksel ve Teknik

  3. Yasal – Zihinsel – Fiziksel ve Teknik

  4. Psikolojik – Mesleki – Fiziksel ve Teknik

  5. Psikolojik – Zihinsel – Malzeme  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı – 01 Şubat 2015 iconÖzel Güvenlik Dairesi Başkanlığı – 04 ekiM 2015

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı – 01 Şubat 2015 iconÖzel Güvenlik Dairesi Başkanlığı – 23 AĞustos 2015

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı – 01 Şubat 2015 iconÖzel Güvenlik Dairesi Başkanlığı – 25 mayis 2014

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı – 01 Şubat 2015 iconÖzel Güvenlik Dairesi Başkanlığı – 07 aralik 2014

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı – 01 Şubat 2015 iconÖzel Güvenlik Dairesi Başkanlığı – 12 Nİsan 2014

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı – 01 Şubat 2015 iconÖzel Güvenlik Dairesi Başkanlığı – 31 AĞustos 2014

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı – 01 Şubat 2015 icon1 Diğer sayfaya geçiniz. Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı – 27 AĞustos 2016 13

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı – 01 Şubat 2015 icon1 Diğer sayfaya geçiniz. Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı – 02 ekiM 2016 13

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı – 01 Şubat 2015 iconHaftalik medya gündemi (02 Şubat 2015 – 08 Şubat 2015)

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı – 01 Şubat 2015 iconDhmi genel müDÜRLÜĞÜ havacilik acil yardim ve güvenlik dairesi başkanliğI


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com