Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 13 Ağustos, 1995 tarihli birleşiminde kabul olunan " Belediyeler Yasası", Anayasanın 94 (1) maddesi


sayfa1/21
d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Belediye Yasası

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 13 Ağustos, 1995 tarihli  birleşiminde kabul  olunan " Belediyeler Yasası", Anayasanın 94 (1) maddesi gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı  tarafından Resmî Gazete'de yayımlanmak  suretiyle ilân olunur.

 

 

 

Sayı: 51/1995

(33/2001 sayılı Yasa ile değiştirilmiş şekliyle)

 

BELEDİYELER YASASI İÇDÜZENİ

Madde 1. Kısa İsim

BİRİNCİ KISIM

Genel Kurallar

Madde 2. Tefsir

Madde 3. Amaç

Madde 4. Kapsam

Madde 5. Belde Halkının Hak ve Yükümlülükleri

Madde 6. Belediye Kurulması

Madde 7. Belediye Olabilme Niteliği ve Referandum

Madde 8. Seçimler ve Tüzel Kişiliğin Kazanılması

Madde 9. Belediye Sınırlarının Saptanması

Madde 10. Belediyelerin Kaldırılması

Madde 11. Belediyelerin Birleştirilmesi

Madde 12. Mahalle Kurulması

Madde 13. Belde İsminin Değiştirilmesi

Madde 14. Belde Sınırlarının Değiştirilmesi

 

İKİNCİ KISIM

Belediyelerin Görevleri, Yetkileri, Hak ve

Ayrıcalıkları ve Çalışma Esasları

BİRİNCİ BÖLÜM

Belediyelerin Görevleri

Madde 15. Belediye Görevlerinde Genel Kural

Madde 16. Belediyelerin Sağlık ve Sosyal Yardımlarla İlgili Görevleri

Madde 17. Belediyelerin İmara İlişkin Görevleri

Madde 18. Belediyelerin Ekonomi ve Çalışma Yaşamına İlişkin Görevleri

Madde 19. Belediyelerin Esenlik ve Güvenlikle İlgili Görevleri

Madde 20. Belediyelerin Eğitim, Kültür ve Turizme İlişkin Görevleri

Madde 21. Belediyelerin Tarıma İlişkin Görevleri

Madde 22. Belediyelerin Ulaşım ile İlgili Görevleri

Madde 23. Belediyelerin Diğer Görevleri

 

İKİNCİ BÖLÜM

Belediyelerin Yetkileri, Hak ve Ayrıcalıkları

Madde 24. Belediyelerin Yetkileri

Madde 25. Rahatsızlıklar ve Rahatsızlıkların Giderilmesi

Madde 26. Mahkemece Rahatsızlığın Önlenmesi

Madde 27. Yasaklama

Madde 28. Rahatsızlığa Son Verme

Madde 29. Rahatsızlığı Yapanın Bilinmemesi

Madde 30. Rahatsızlığın Saptanması

Madde 31. Belediyelerin Hak ve Ayrıcalıkları

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Belediyelerin Çalışma Esasları

Madde 32. Hizmetlerin Yürütülmesi

Madde 33. Belediye Dairesi

Madde 34. Belediye ve Personel

Madde 35. Memurların Emeklilik Hakkı

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Belediyelerin Organları, Görev ve Yetkileri

BİRİNCİ BÖLÜM

Belediyenin Organları

Madde 36. Belediyenin Organları

 

İKİNCİ BÖLÜM

Belediye Meclisi

Madde 37. Belediye Meclisinin Niteliği

Madde 38. Belediye Meclisi Üye Sayısı

Madde 39. Yeni Kurulacak Belediyelerde Seçim

Madde 40. Çalışma Usulü ve Toplantı Yeter Sayısı

Madde 41. Üyelikten Çekilme

Madde 42. Çekilmiş Sayılma

Madde 43. Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 44. Üyelerin Uymak Zorunda Oldukları Hususlar

Madde 45. Üyelerin Birleşime Katılma Ödenekleri ve Yolluklar

Madde 46. Üyelerin İzinleri

Madde 47. Belediye Komisyonları

Madde 48. Belediye Meclisinin Görevleri

Madde 49. Belediye Meclisi Kararlarının İlanı

Madde 50. Belediye Meclisi Kararlarının Onaya Bağlı Olmaması

Madde 51. Meclisçe Verilen Kararlar ve Bunlara İtiraz

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Belediye Başkanı

Madde 52. Belediye Başkanının Niteliği ve Statüsü

Madde 53. Belediye Başkanının Seçimi

Madde 54. Belediye Başkanlığı ile Birleşmeyen Sıfatlar

Madde 55. Belediye Başkanı Maaşı

Madde 56. Belediye Başkan Aracına İşaret ve Amblem Takılması

Madde 57. Emeklilik Hakkı

Madde 58. Belediye Başkanının Yolluğu ve Diğer Özlük Hakları

Madde 59. Belediye Başkanının İzinleri

Madde 60. Hastalık İzinleri

Madde 61. Belediye Başkanlarının Görev ve Yetkileri

Madde 62. Belediye Başkanının Meclis Üyeleri ile İlişkileri

Madde 63. Başkanlıktan çekilme

Madde 64. Belediye Başkanlığından Düşme

Madde 65. Asbaşkan Seçimi

Madde 66. Asbaşkanın Ödeneği

Madde 67. Başkanlığın Devir ve Teslimi

Madde 68. Başkanlık Seçiminin Dönem Bitmeden Yenilenmesi

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Belediye Kolluğu

Madde 69. Kolluğun Niteliği

Madde 70. Kolluğun Kuruluşu

Madde 71. Kolluğun Hiyerarşik Bağlılığı

Madde 72. Kolluk Hizmetlerinin Sürekliliği

Madde 73. Kolluk Hizmetlerinin Bütünlüğü

Madde 74. Belediye Kolluğunun Görevleri

Madde 75. Kolluğun Yetkileri

Madde 76. Belediye Kolluğuna Karşı Gelenler

 

BEŞİNCİ KISIM

Mali Kurallar

BİRİNCİ BÖLÜM

Gelirlere İlişkin Genel Kurallar

Madde 77. Belediye Gelirleri

 

İKİNCİ BÖLÜM

Meslek Vergisi

Madde 78. Meslek Vergisi, Yükümlüsü, Oranı ve Miktarı

Madde 79. Bildirim Zorunluluğu

Madde 80. Meslek Vergisinin Tarhı, Tahakkuku, Tahsili ve Ödeme Tarihi

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Meslek İzni Harcı ve İşyeri Harçları

Madde 81. Meslek İzni Harcı ve Şekli

Madde 82. Açılması İzne Bağlı Olan İşyerleri ve İzin Harcı

Madde 83. İşyeri Bulundurma Harcı

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Gelirler

Madde 84. Seyyar Satıcılık

Madde 85. Temizlik ve Aydınlatma Resimleri

Madde 86. Köpek Resmi

Madde 87. Sağlık Harcı

Madde 88. İlan, Reklam ve Levha Resmi

Madde 89. Eğlence Resmi ve Eğlence İzni Harcı

Madde 90. Video Band Harcı

Madde 91. Otel İşletme İzni ve Resimleri

Madde 92. Kesim hane ve Et Taşıma Ücretleri

Madde 93. Alım-Satım Resimleri

Madde 94. Kıymet ve Tartı Ücreti

Madde 95. İçme Suyu ve Su Saati Bağlama Ücretleri

Madde 96. Vidanjor Ücreti

Madde 97. Yapı İzin, Denetleme ve Parselleme Harcı

Madde 98. Yer İşgal Harcı

Madde 99. Kanalizasyon Bağlama ve Kullanım Ücreti

Madde 100. Yol Açılması ve Yola Tecavüz Harcı

Madde 101. Yol Harcamalarına Katılma Payı

Madde 102. Taşınmaz Mal Devrinde Alınacak Harç

Madde 103. Belediye Hizmetlerinden Yararlanma Resmi

Madde 104. Tente, Siper ve Saçaklar

Madde 105. Panayır ve Festival Harçları

Madde 106. Genel Hizmet Ücretleri

Madde 107. Her Türlü Koşullu ve Koşulsuz Yardımlar

Madde 108. Devlet Gelirlerinden Pay

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Giderler

Madde 109. Belediyelerin Giderleri

 

ALTINCI BÖLÜM

Bütçe ve Saymanlık İşleri

Madde 110. Saymanlık İşleri

Madde 111. Plan, Program Yapılması

Madde 112. Bütçe ve Mali Yıl

Madde 113. Bütçenin Hazırlanması

Madde 114. Bütçenin Yapılması, Görüşülmesi ve Kabulü

Madde 115. Bütçede Yer Alması Zorunlu Olan Hususlar ile Yer Alamayacak  

                   Hususlar

Madde 116. Bütçenin Onaylanması

Madde 117. Bütçenin Uygulanması

Madde 118. Ek Bütçe ve Aktarmalar

Madde 119. Kesin Hesap

Madde 120. Eski Yıl Bütçesinin Devamı

Madde 121. Ödeme Emri

 

ALTINCI KISIM

Suç ve Cezalar

BİRİNCİ BÖLÜM

Belediyenin Sabit Para Cezası ve Kapatma

Cezası Verebileceği Suçlar

Madde 122. Sabit Para Cezası Gerektiren Suçlar

Madde 123. Belediyenin Kapatma Cezası Verebileceği Suçlar

 

İKİNCİ BÖLÜM

Dava Konusu Suç ve Cezalar

Madde 124. Suç ve Cezalar

Madde 125. Kamu Görevlisi Sayılma

 

YEDİNCİ KISIM

Çeşitli Kurallar

Madde 126. Ücret, Vergi, Resim ve Harçların Ödenmesi İçin Mahkemenin Emir   

                 Vermesi

Madde 127. Tahsil Edilen Paranın Belediyeye Ödenmesi

Madde 128. Belediyeler Birliği

Madde 129. Merkezi Yönetimin Destek Hizmetleri

Madde 130. Belediyelerle Merkezi Yönetim Arasındaki İlişkiler

Madde 131. Teftiş ve Denetleme

Madde 132. Devletin Mali Yardımı

Madde 133. Tüzük Yapma Yetkisi

Madde 134. Bakanlar Kurulunun Vergi, Resim ve Harçları Saptarken Dikkate Alacağı 

                 İlke ve Ölçüler

Madde 135. Kanalizasyon Şebekesine Bağlanma Zorunluluğu

Madde 136. Belediye Malları ve Belediye Sınırları İçerisindeki Ortak Mallar

Madde 137. Onarılamayacak Derecede Olan Binalar Üzerine Yenisinin Yapılması 

                 veya Müşterek Kullanılan Binaların Onarımı

Madde 138. Belediyenin Açacağı İhaleye Katılamayacak Kişiler

Madde 139. Devletin Kredi Temininde Belediyelere Olanak Sağlaması

Madde 140. Emeklilik Fonu

Madde 141. Belediyeler Danışma Kurulu

 

SEKİZİNCİ KISIM

Geçici Kurallar

Geçici Madde 1. Tüzükler

Geçici Madde 2. 1995 Yılında Devlet Gelirlerinden Belediyelere Verilecek Pay

Geçici Madde 3. İstihdamların Kısıtlanması

Geçici Madde 4. Belediye Başkanının Maaşı

 

DOKUZUNCU KISIM

Son Kurallar

Madde 142. Yürürlükten Kaldırma

Madde 143. Yürütme Yetkisi

Madde 144. Yürürlüğe Giriş

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELEDİYELER YASASI

 

            Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  Cumhuriyet Meclisi  aşağıdaki Yasayı yapar.

 

Kısa isim.

1.

Bu Yasa, Belediyeler Yasası olarak isimlendirilir.

 

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Kurallar

 

 

Tefsir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.33/2001

2.

Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

"Bakan" İçişleriyle Görevli Bakanı anlatır.

"Bakanlık", İçişleriyle Görevli Bakanlığı anlatır.

"Bakanlar Kurulu", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunu anlatır.

"Başkan", Belediye yönetiminin yürütme organı ve Belediye tüzel kişiliğinin temsilcisi olan Belediye Başkanını anlatır.

"Belde", Belediye kuruluşuna sahip yerleşim birimlerini anlatır.

"Belediye", Belde halkının ortak yerel gereksinmelerini karşılayan ve belde hizmetlerini gören kamu tüzel kişiliğine sahip yerel yönetim kuruluşunu anlatır.

"Belediye Sınırı", bir belediyenin bu Yasa kurallarına göre belirlenen sınırlarını anlatır.

"Bina", taştan, betondan, kerpiçten, demirden, ahşaptan veya başka malzemeden imal edilen, temeli, duvarı, damı, bacayı, verandayı, balkonu, kornizi, projeksiyonu veya kısmını, binayı veya buna ait herhangi bağlı bir şeyi veya duvarı, toprak yığınını, çiti, sınır çitini veya başka bir çerçeve görevi gören çemberi veya sınırı oluşturan veya sınırı belirleyici herhangi bir toprak veya arazinin alanını gösteren maksatlı bir oluşumu anlatır.

"Çöp", çakıl, sıva, hurda, demir, kırık şişeleri, camları, külleri, boş kutuları, boş metal kutuları ve tüm diğer başka eşya ve kuyu ve kanalizasyon boşaltılması dışındaki çevre kirlenmesine veya pisliğine sebep olacak şeyleri veya çevre konforuna zarar verecek unsurları anlatır.

"Kasaba", nüfusu 5000 (beş bin)'e kadar olan beldeleri anlatır.

"Kaymakam", beldenin veya köyün içerisinde bulunduğu ilçenin en yüksek mülki amirini anlatır ve Kaymakam Muavinini de kapsar.

"Kent", nüfusu 5001 (beş bin bir) veya daha fazla olan beldeler anlatır. Ancak İlçe Merkezleri, nüfusuna bakılmaksızın kent sayılırlar.

"Mahalle", bir kentin, bir kasabanın veya bir köyün yasal olarak saptanmış yönetsel bölgelerinden her birini anlatır.

"Mahalle Yönetimi Üyeleri", beldenin Muhtar ve ihtiyar Heyeti üyelerini anlatır.

"Meclis", belediye yönetiminin genel karar organı olan Belediye Meclisini anlatır.

"Sokak", herhangi bir alanı, özel mülkiyete konu olmayan ve geçit olarak kullanılan bölgeyi, patikayı, çıkmaz sokağı, yaya alanını veya kamu alanını anlatır.

 

 

Amaç

3.

Bu Yasanın amacı, beldenin gelişmesini, belde halkının ortak yerel gereksinimlerini çağdaş bir anlayış ve demokratik bir tutum içinde karşılamakla görevli olan kamu tüzel kişiliğine sahip bulunan Belediye yönetiminin hukuki statüsünü düzenlemektir.

 

 

Kapsam

4.

Bu Yasa, Belediye yönetiminin kuruluşu, çalışması, görev, yetki, hak, imtiyaz ve bağışıklıklarını, Belediyelerin organları ve teşkilâtını, Belediye maliyesini ve cezalarını, Belediyeler Birliğine ilişkin hususlar ile merkez yönetim ve diğer yerel yönetimlerle Belediyeler arasındaki ilişkilerde uygulanacak ilkeleri düzenleyen kuralları kapsar.

 

 

Belde Halkının Hak ve Yükümlü

lükleri.

5.

Belde halkının, Belediye işlerinde oy vermeye, seçme ve seçilmeye, Belediye yönetimine katılmaya ve belde hizmetlerinden sürekli yararlanmaya hakları vardır. Belediye sınırları içinde oturan, bulunan, ilişiği olan her kişi, Belediyelerin bu Yasayla kendilerine verilen görevleri yerine getirebilmeleri için gerekli olan harcamalara katılmakla yükümlüdür.

 

 

Belediye Kurulması

6.

(1)

Nüfusu 5001 (beş bin bir) veya daha fazla olan yerleşim birimlerinde Belediye oluşturulması zorunludur.

 

 

 

 

(2)

Bir veya birkaç köyden oluşan bir yerleşim biriminde Belediye kurulabilmesi için nüfusun, son genel nüfus sayımına göre, 2000 (iki bin)'den fazla olması ve yeni belde merkezinin diğer belde merkezlerine en az 5000 (beş bin) metre uzaklıkta olması koşuldur.

 

 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 13 Ağustos, 1995 tarihli birleşiminde kabul olunan \" Belediyeler Yasası\", Anayasanın 94 (1) maddesi iconKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 18 Kasım, 1988...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 13 Ağustos, 1995 tarihli birleşiminde kabul olunan \" Belediyeler Yasası\", Anayasanın 94 (1) maddesi iconKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 14 Ocak 2008...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 13 Ağustos, 1995 tarihli birleşiminde kabul olunan \" Belediyeler Yasası\", Anayasanın 94 (1) maddesi iconKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 25 Haziran 2012...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 13 Ağustos, 1995 tarihli birleşiminde kabul olunan \" Belediyeler Yasası\", Anayasanın 94 (1) maddesi iconKıbrıs Türk Federe Meclisi'nin 20 Mayıs, 1977 tarihli birleşiminde...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 13 Ağustos, 1995 tarihli birleşiminde kabul olunan \" Belediyeler Yasası\", Anayasanın 94 (1) maddesi iconKıbrıs Türk Yönetimi Meclisi'nin 18 Haziran, 1971 tarihli oturumunda...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 13 Ağustos, 1995 tarihli birleşiminde kabul olunan \" Belediyeler Yasası\", Anayasanın 94 (1) maddesi iconKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (kktc), Türkiye, İngiltere ve Hollanda ortak yapımı olan

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 13 Ağustos, 1995 tarihli birleşiminde kabul olunan \" Belediyeler Yasası\", Anayasanın 94 (1) maddesi iconTemsilciler Meclisi tarafıdan geçirilen “ 1963, Deniz Ticaret (Gemilerin...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 13 Ağustos, 1995 tarihli birleşiminde kabul olunan \" Belediyeler Yasası\", Anayasanın 94 (1) maddesi iconCumhuriyet Tarihinin En Geniş Kapsamlı Mali Af Yasası Neler Getiriyor?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 13 Ağustos, 1995 tarihli birleşiminde kabul olunan \" Belediyeler Yasası\", Anayasanın 94 (1) maddesi icon“TÜRKİye cumhuriyeti anayasasina, atatürk ilke ve inkilaplarina,...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 13 Ağustos, 1995 tarihli birleşiminde kabul olunan \" Belediyeler Yasası\", Anayasanın 94 (1) maddesi iconTemsilciler Meclisi tarafından geçirilen “ 1963, Deniz Ticaret (Vergi...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com