2- gözlerin kapalıysa neylersin güzel tabloyu, duymuyorsa kulağın ne işe yarar kanaryanın ötüşü, anlasın aklın,zorla beynini,ne işe yara ki çaban. Parçada bilginin hangi yolla elde edilmesi gereği üzerinde durulmuştur?


d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
SALBAŞ ANADOLU LİSESİ FELSEFE DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI SORULARI


1-) Duyumlara tek başına güvenmek ve onların bizlere eksiksiz bilgi vereceğini düşünmek bizleri yanılgıya düşürür.

Duyumlar ancak aklın süzgecinden geçip , işlenirse bilgi meydana gelir. Bundan dolayı bilginn oluşumunda sadece bir kaynağa güvenmek doğru bir davranış değildir.

Biginin oluşumunu bu şekilde savunan kuram(düşünce) hangisidir?
A)Rasyonalizm B)Kritisizm C)Rmprizm D)Pragmatizm E)Pozitivizm

2-)Gözlerin kapalıysa neylersin güzel tabloyu, duymuyorsa kulağın ne işe yarar kanaryanın ötüşü, anlasın aklın ,zorla beynini ,ne işe yara ki çaban.

Parçada bilginin hangi yolla elde edilmesi gereği üzerinde durulmuştur?

A)Rasyonalizm B) Pragmatizm C)Entüisyonizm

D)Emprizm E)Pozitivizm
3-) Bizler karşımızdakinin doğru yada yanlış olduğu yargısına nasıl ulaşabiliriz ki? Onun için bir araçımızın olması gerekir. Peki bu aracın doğru araç olduğuna nasıl emin olabiliriz, tabi olamayız, bu kısırdöngü böyle devam eder gider. İyisi siz bırakın doğru yada yanlış hakkında yagıda bulunmayı, ruh huzuru sizin için daha önemlidir.

Çünkü her doğru sandığınızı yanlışlayacak, çürütecek karşı bir görüş çıkacaktır karşınıza.

Parçada savunulan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sofisizm B) Emprizm C) kritisizm
D) Nihilizm E)Septisizm

4-) Bizde mevcut olan bilgiler , karşılaştığımız probleleri çözme konusunda yol gösteriyor yada farklı alternatifler sunabiliyorsa bu bilgilere o an için güvenilebilir. Benim için önemli olan bilginin yaşamıma pratik bir pay katmasıdır.

Burada savunulan düşünce hangi düşünce akımı ile parelellik göstermektedir?

A)Septisizm B)Sofisizm C) Pragmatizm

D)Emprizm E)Pozitivizm
5-) insan zihninden bağımsız olarak kendi başına var olan varlıklar gerçek(reel) varlıklardır , zihne bağlı olarak varolabilenler ise ideal varlıklardır.

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi ideal varlık değildir?

A)Şirinler B) Noel Baba C) Şahmaran

D) Dev E) Malabadi Köprüsü

6-) Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilgi,felsefi bilgi ve dinsel bilginin ortak özelliğidir?

A)Evreni,varlığı anlamaya açıklamaya çalışmak.

B) Eleştirel olmak.

C) Doğruya ulaşmaya çalışmak.

D) Akıl ve matığa dayanmak.

E) Öngörülü olmak.
7-) Aşağıda verilen kavram ve filozof eşleştirmelerinden hangisi hatalıdır?

A)Paranteze almak-Husserl

B) Atom-Herakleitos

C) Diyalektik-Hegel

D) Tabula rasa-Locke

E) Cisimcikler-Hobbes

8-) “Benim bugün sahip olduğum bigi çağdaşlarıma göre hayret verici denebilecek kadar çok olabilir ama bu bilgiler kızım ecemin 40 yıl sonra sahip olacağı bilgilerin yanında çok az kalacaktır.”

Ziya Hoca’nın ileri sürdüğü bu görüş bilimsel bilginin hangi özelliğini açıklar niteliktedir?
A) Öngörülülüğünü B)Deneyselliğini C) Nesnelliğini
D) Birikimli ilerlemesini E) Evrenselliğini

9-) Erdem Hoca:”Fatih Hocam sizi her gün farklı görüyorum, sürekli bir değişim içindesiniz, hayırdır.” Fatih Hoca:”Değişmeyen ne var ki Erdemciğim ,bizde evrene ayak uyduruyoruz , sanki siz değişmiyor musunuz, dün 40’lık olgun biriydiniz bugün 18’lik delikanlısınız.”

Erdem ve Fatih Hocaların bu konuşmasını hangi filozof duysaydı onlara kesinlikle hak verirdi?

A) La Metrie B) Hegel C) Herakleitos
D) Marks E) Demokritos
10-) Aşağıdaki filozoflardan hangisi varlık konusunda diğerlerinden farklı görüşe sahiptir?
A) Platon B) Hegel C) Farabi
D) Aristotales E) Descartes
11-) Analitik Felsefe (Çözümleyici Dil Felsefesi) için aşağıdakilerden hangisini söylediğimizde yanılmış oluruz?
A)Kuramın savunucusu Wheithead’tir.

B) Doğru bilgi dil ile ifade edilebilendir.

C) Bilgimizin sınırları dilimzin sınırları kadardır.

D) Felsefenin görevi sembolik ortak bir dil geliştirmek olmalıdır.

E) Doğru bilgi mümkündür.
12-) Ona göre “.”varlık madde ve ideadan ibarettir. Bu iki unsur birbirinde bağımsız değil tamamen içiçedir. Çünkü maddeye şekil(form) veren ideadır, idea maddesel evrenden daha üstün bir alan değildir.”

Yukarıda varlık hakkındaki görüşleri verilmiş düşünür filozof kimdir?

A) Platon B)Descartes C) Aristo

D) Farabi E) Hegel
13-) Filozof ve savunduğu felsefi görüş karşılaştirması yapılmıştır, hangi seçenekte hata yapılmıştır?

A) Aguste Comte- Pozitivizm

B) E.Husserl-Fenomenoloji

C) I.Kant-Kritisizm

D) William James-Pragmatizm

E) David Hume – Rasyonalizm

14-) -Sistemli ve tutarlı bilgilerden oluşur.

-Kişiden kişiye ve toplumdan topluma değişmeyen genel

geçer bilgilerden oluşur.

-Belli bir yöntemle elde edilen bilgidir.

Yukarıda verilen özellikler bilgi türlerinden hangisine aittir?
A) Gündelik Bilgi B) Bilimsel Bilgi

C) Felsefe Bilgisi D) Sanat Bilgisi

E) Dinsel Bilgi


15-) Varlık varmıdır? sorusuna “Yoktur.” diye cevap veren

yaklaşımlar hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Nihilizm – Realizm

B) Realizm – İdealizm

C) Nihilizm – Taoculuk

D) İdealizm – Taoculuk

E) Fenomenoloji-Materyalizm

16-) İnsanlığın var olduğu ilk zamanlardan bugüne ,öne çıkan problemler sürekli farklılaşmış, değişmiştir.

Dönemin şekillendirici temel gereksinimleri ne ise felsefe de oana göre rota çizmiştir.

Bu açıklamaya göre felsefe için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)Felsefe yığılan özelliğe sahiptir.

B)Kişiye göre değişebilir.

C)Öznel olduğu için kesin değildir.

D)Toplumsal koşullardan etkilenir.

E)Eleştirel bir yapıya sahiptir.

20-)Diktatörlerin en çok neyine şaşırırım bilir misiniz? Tabiki hayranlarının çokluğuna.Her şeyimizi emirlerine vermemizi ister ,bizlere hapishaneler, icra daireleri açar, hastalanmamıza neden olup ,hastaneler zinciri kurarlar, eğitimimizden kısıp gençliğimizi suça iterler, bunun üzerine de kendileri için bir güvenlik ordusu kurmaları için haklı nedene dayanarak kendi polis devletlerin oluştururlar , bunları yaparken çok çalıştıklarını sürekli telkin ederler ve biz halk olarak hala bu kişilere hayranlığımızı bildiririz. Ben diyorum ki : İnsanlığın onuru için diktatörlerin önünde eğilen sadece dizleriniz olsun, başınız değil.

Bu parçada asıl vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A)Diktatörlerin çalışkanlığı

B)Eleştirel ve özgür düşünce

C) Otoriterliğin getirisi

D) Devlettin görevi

E)Eletirel tavır


17-)I-Meydana gelebilecek durumları kestirebilmek

II-Varlığı ve doğayı anlama çabası

III-Somut varlık alanını incelemek

IV-Basit yaşantılar yolu ile elde edilmesi

V-Birikimli olarak ilerlemesi

Yukarıdaki özelliklerin hangileri bilimsel bilginin özellikleri değildir?
A)I-II-IV-V B) I-II-III-V C) III-IV-V

D) II-III-V E) I-II-III-IV-V

18-) Aşağıda yapılmış olan açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) Fenomenoloji: Salt akılla doğruya ulaşmak için ,tüm bildiklerimizi bir kenara koymalıyız.

B) Emprizm: Doğru bilgi bireyin yaşamını kolaylaştırandır.

C) Analitik felsefe: Doğruluğun ölçütü dil çözümlemesidir.

D) Kritisizim:Duyu verilerini işleyen akıl doğru bilgiye ulaştırır.

E) Entüisyonizm:Akıl ve duyu verileri yanıltıcı olabilr ,asıl bilgi aracısız olan sezgi bilgisidir.
19-) Decartes : Açık seçik bilgiler hariç diğer tüm bilgilerden şüphe etmek gerekir , çünkü diğer bilgiler bulanıktır, şüphenin süzgecinden geçirerek, bulanıklıktan arındırılmalıdır, ancak bu şekilde doğruya ulaşılabilir.

Descartes doğru bilgiyi elde etmek için açağıdakilerden hangisini kullanmıştır?

A) Akıl B)Deney C) Gözlem

D) Duyu E)Şüphe


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

2- gözlerin kapalıysa neylersin güzel tabloyu, duymuyorsa kulağın ne işe yarar kanaryanın ötüşü, anlasın aklın,zorla beynini,ne işe yara ki çaban. Parçada bilginin hangi yolla elde edilmesi gereği üzerinde durulmuştur? iconSİgortaliliğin tespiTİ davasi ( İşe Giriş Bildirgesinin Kuruma Verilmiş...

2- gözlerin kapalıysa neylersin güzel tabloyu, duymuyorsa kulağın ne işe yarar kanaryanın ötüşü, anlasın aklın,zorla beynini,ne işe yara ki çaban. Parçada bilginin hangi yolla elde edilmesi gereği üzerinde durulmuştur? iconGenel olarak tense nedir? Ne işe yarar? Olayın ne zaman gerçekleştiğini...

2- gözlerin kapalıysa neylersin güzel tabloyu, duymuyorsa kulağın ne işe yarar kanaryanın ötüşü, anlasın aklın,zorla beynini,ne işe yara ki çaban. Parçada bilginin hangi yolla elde edilmesi gereği üzerinde durulmuştur? iconÖnce seçeneklere bakın ve eğer seçenekler kısa ise tümcede eksik...

2- gözlerin kapalıysa neylersin güzel tabloyu, duymuyorsa kulağın ne işe yarar kanaryanın ötüşü, anlasın aklın,zorla beynini,ne işe yara ki çaban. Parçada bilginin hangi yolla elde edilmesi gereği üzerinde durulmuştur? iconKişisel Verilerinizin Elde Edilmesi ve İşlenmesi

2- gözlerin kapalıysa neylersin güzel tabloyu, duymuyorsa kulağın ne işe yarar kanaryanın ötüşü, anlasın aklın,zorla beynini,ne işe yara ki çaban. Parçada bilginin hangi yolla elde edilmesi gereği üzerinde durulmuştur? iconBu Kanun madenlerin aranması, işletilmesi, üzerinde hak sahibi olunması...

2- gözlerin kapalıysa neylersin güzel tabloyu, duymuyorsa kulağın ne işe yarar kanaryanın ötüşü, anlasın aklın,zorla beynini,ne işe yara ki çaban. Parçada bilginin hangi yolla elde edilmesi gereği üzerinde durulmuştur? iconMadde bu Kanun madenlerin aranması, işletilmesi, üzerinde hak sahibi...

2- gözlerin kapalıysa neylersin güzel tabloyu, duymuyorsa kulağın ne işe yarar kanaryanın ötüşü, anlasın aklın,zorla beynini,ne işe yara ki çaban. Parçada bilginin hangi yolla elde edilmesi gereği üzerinde durulmuştur? iconÜÇÜNCÜ BÖLÜm markanın içereceği işaretler, Marka Korumasının Elde...

2- gözlerin kapalıysa neylersin güzel tabloyu, duymuyorsa kulağın ne işe yarar kanaryanın ötüşü, anlasın aklın,zorla beynini,ne işe yara ki çaban. Parçada bilginin hangi yolla elde edilmesi gereği üzerinde durulmuştur? iconYurtiÇİnde iŞe yerleşTİrme hizmetleri hakkinda yönetmeliK

2- gözlerin kapalıysa neylersin güzel tabloyu, duymuyorsa kulağın ne işe yarar kanaryanın ötüşü, anlasın aklın,zorla beynini,ne işe yara ki çaban. Parçada bilginin hangi yolla elde edilmesi gereği üzerinde durulmuştur? iconYurtiÇİnde iŞe yerleşTİrme hizmetleri hakkinda yönetmeliK

2- gözlerin kapalıysa neylersin güzel tabloyu, duymuyorsa kulağın ne işe yarar kanaryanın ötüşü, anlasın aklın,zorla beynini,ne işe yara ki çaban. Parçada bilginin hangi yolla elde edilmesi gereği üzerinde durulmuştur? icon2016 yılında ise aşağıdaki gibi gerçekleşecektir


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com